Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Wołowie w nowym roku

Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego odbyło się 27 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie. Posiedzenie Rady prowadził Pan Jerzy Truś – przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Wołowie. W posiedzeniu udział wzięli również: Władysław Boczar – Wicestarosta Wołowski i Jerzy Gągolewski – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wołowie oraz członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego.


Jako pierwszy głos zabrał Pan Jerzy Gągolewski – kierownik BP ARiMR w Wołowie, który przedstawił koperty finansowe oraz stawki płatności bezpośrednich za rok 2016. Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września ubiegłego roku oficjalny kurs euro, według którego są obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2016 r. W Polsce wynosi on 4,3192 złotych za 1 euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2016 r. wynosi 3,429 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany 14,811 mld zł. Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich za rok 2016 zostały określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR wypłaciła do 31 stycznia 2017 r. 10,14 mld zł w ramach płatności bezpośrednich za 2016 r. Wypłacono również 771,6 mln zł w ramach płatności ONW oraz 173,8 mln zł tytułem płatności rolnośrodowiskowych. Łącznie zatem w ramach płatności obszarowych za 2016 r. (dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014 – 2020) do końca stycznia br. do rolników trafiło 11,1 mld zł. Realizacja dopłat rozpoczęła się 17 października 2016 r. od wypłaty zaliczek. Otrzymali je wszyscy rolnicy, którzy spełnili warunki do przyznania dopłat bezpośrednich za 2016 r., a kontrola administracyjna ich wniosków zakończyła się pozytywnie. Zaliczki w wysokości 70% należnych rolnikom płatności wypłacane były do 30 listopada 2016 r. Od 1 grudnia ARiMR realizuje płatności końcowe. Na ich wypłatę zgodnie z prawem Agencja ma czas do końca czerwca 2017 r.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego Pan Jerzy Truś zadał pytanie czy w okresie składania przez rolników wniosków o płatności obszarowe na 2017 r. pracownicy Powiatowego Zespołu Doradców DODR w Wołowie będą mogli świadczyć usługi bezpośrednio w siedzibie BP ARiMR w Wołowie. Na zadane pytanie kierownik BP ARiMR odpowiedział twierdząco. Pan Jerzy Gągolewski – kierownik BP ARiMR w Wołowie poinformował zebranych, iż rosną naciski na to, aby wnioski o płatności obszarowe były składane w formie elektronicznej. Docelowo 100% wniosków ma być składanych w formie elektronicznej za pomocą aplikacji e-Wniosek. Delegaci obecni na posiedzeniu Rady Powiatowej zwrócili uwagę na niedoskonałości tej aplikacji, m.in. nie ma możliwości poprawienia wniosku złożonego za pomocą aplikacji e-Wniosek. Ponadto aplikacja ta nie wyłapuje wielu błędów, a wnioski są coraz bardzie skomplikowane (doszła np. dywersyfikacja czy obowiązek wyznaczenia obszarów proekologicznych). Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej w Polsce jest najmniejszy odsetek wniosków składanych drogą elektroniczną. Poruszony został ponownie problem PEG-ów. Do wniosku o płatności bezpośrednie powinny być podawane dane dotyczące powierzchni upraw według działek ewidencyjnych, gdyż dane te są chyba najbardziej miarodajne. Za podanie we wniosku nieprawdziwych danych dotyczących wielkości powierzchni upraw rolnikowi grożą sankcje. Wysokość dopłat bezpośrednich zależy przede wszystkim od ilości uprawianych gruntów zadeklarowanych przez rolnika we wniosku składanym do biura powiatowego ARiMR. Inaczej rzecz ujmując, im większy zgłoszony areał, tym wyższa dopłata do gruntów rolnych. Oczywiście stan zadeklarowanych gruntów podlega kontroli administracyjnej. Jeśli w jej wyniku zostanie wykryta różnica między zadeklarowanym a faktycznym obszarem, rolnik poniesie tego negatywne konsekwencje w postaci odpowiedniego pomniejszenia płatności bądź wykluczenia ze wsparcia.
Drugim tematem poruszonym podczas posiedzenia Rady Powiatowej w Wołowie była kwestia szacowania szkód łowieckich. Pan Zdzisław Ożga stwierdził, że rolnicy zaczynają się już gubić w natłoku różnych propozycji uregulowania tej kwestii, a konkretnych rozwiązań jak nie było tak nie ma. 11 lipca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie. Obejmują one wprowadzenie nowych zasad odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym za szkody wyrządzone przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną. Zgodnie z ustawą wnioski w sprawie oszacowania szkód w uprawach i płodach rolnych składane będą do wojewody, który będzie ustalał wysokość odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej. Oględzin oraz oszacowania szkód dokonywać będą przedstawiciele wojewody. Środki finansowe na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach obwodów łowieckich pochodzić będą z utworzonego Funduszu Odszkodowawczego. Przychodami Funduszu Odszkodowawczego będą roczne składki wnoszone przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, darowizny i zapisy oraz dotacja z budżetu państwa. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przekazuje składki w terminie do dnia 15 czerwca danego roku. Wysokość składki jest ustalana przez właściwego wojewodę corocznie, nie później niż do dnia 15 maja roku, na który będzie płacona składka. Wysokość składki stanowi iloczyn określonej w rocznym planie łowieckim na dany rok liczby zwierząt łownych, których pozyskanie w danym roku uwzględnia optymalne gospodarowanie populacjami oraz zryczałtowanych stawek za zwierzęta łowne, które wynoszą:
1. 600 zł – za 1 osobnika łosia,
2. 350 zł – za 1 osobnika jelenia,
3. 135 zł – za 1 osobnika daniela,
4. 105 zł – za 1 osobnika sarny,
5. 85 zł – za 1 osobnika dzika.
Ustawa miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., jednak tak się nie stało. Ponadto ustawa ta nie odnosi się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. Sygn. akt P 19/13, który orzekł, iż Art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 228) przez to, że upoważnia do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, nie zapewniając odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie procedowany jest nowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, wg którego oględzin i szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych dokonuje przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Odszkodowania wypłaca również PGL Lasy Państwowe. Na razie jednak wszystko pozostaje bez zmian, czyli szacowania szkód i wypłaty odszkodowań dokonują nadal koła łowieckie.
Pan Zdzisław Ożga odniósł się także do tematyki wytyczania granic obwodów łowieckich. Stwierdził, że granice obwodów powinny stanowić stałe elementy krajobrazu, takie jak rzeka czy droga. Granicy obwodu łowieckiego nie powinna stanowić polna dróżka, która raz jest, a za chwilę jej nie ma. Pan Władysław Boczar – Wicestarosta Wołowski poinformował zebranych, iż aktualnie są prowadzone prace nad weryfikacją granic obwodów łowieckich zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Ponadto w umowach dzierżawy obwodów łowieckich określa się powierzchnię leśną i polną.

Anna Pętalska-Nispoń

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7473 -0,03% [02:38]
 EUR / JPY 129,5820 +0,11% [02:38]
 EUR / PLN 4,2866 +0,01% [02:38]
 USD / JPY 111,8570 +0,09% [02:38]
 USD / PLN 3,6997 -0,02% [02:38]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Gawl, Florentyna