Ponownie pytamy KOWR o dzierżawy

W nawiązaniu do naszego pisma nr L.Dz.DIR/1415/2017 z dn. 20.09.2017r. i odpowiedzi udzielonej przez KOWR we Wrocławiu pismem nr: WRO.WKUR.4201.267.2017.BD.3 z dn. 06.11.2017r (data wpływu 13.11.2017r.) Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej poinformował Pana Piotra Regieca Dyrektora KOWR OT we Wrocławiu, że w dalszym ciągu oczekuje na udzielenie odpowiedzi na pozostałe pytania postawione w naszym piśmie z 20 września br. Pomimo upływu miesiąca do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wszystkie postawione przez nasz pytania. 

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej oczekuje, że uzyska od Pana Piotra Regieca Dyrektora KOWR OT we Wrocławiu odpowiedź na wszystkie przez nas postawione pytania. Praktycznie podczas każdego spotkania z rolnikami kierowane są pod naszym adresem pytania dotyczące zakresu działalności Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu. Bardzo często – jak to miało miejsce na V Forum Rolniczym Powiatu Górowskiego – w spotkaniach nie uczestniczą zaproszeni przedstawiciele Ośrodka i pytania stawiane przez rolników pozostają bez odpowiedzi. Samorząd rolniczy potrzebuje dla bieżącej działalności rzetelnej i pełnej informacji o aktualnej sytuacji w zakresie gruntów rolnych będących w zasobie WRSP.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu do dnia dzisiejszego nie udzielił informacji w następującym zakresie:

1. Jaka powierzchni gruntów nierozdysponowanych o powierzchni do 0,30 ha (w ujęciu ilościowym i jakościowym), pozostaje w dyspozycji KOWR w poszczególnych gminach i powiatach województwa dolnośląskiego.KOWR we Wrocławiu dotychczas udzielił informacji o gruntach nierozdysponowanych z podziałem na dwie grupy obszarowe: działki o powierzchni od 0,3 ha do 2 ha i działki o powierzchni powyżej 2 ha. Jednocześnie Zarząd prosi o informację, co miało na celu wprowadzenie przez OT podziału na takie grupy obszarowe i dlaczego, w związku z takim podziałem, w udzielonej nam w dn. 06.11.2017r. odpowiedzi Oddział we Wrocławiu nie przedstawił informacji o gruntach nierozdysponowanych o powierzchni do 0,3 ha.

W nawiązaniu do naszego pisma nr L.Dz.DIR/1415/2017 z dn. 20.09.2017r. i odpowiedzi udzielonej przez KOWR we Wrocławiu pismem nr: WRO.WKUR.4201.267.2017.BD.3 z dn. 06.11.2017r (data wpływu 13.11.2017r.) Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej informuje, że w dalszym ciągu oczekuje na udzielenie odpowiedzi na pozostałe pytania postawione w naszym piśmie z 20 września br. Pomimo upływu miesiąca od Państwa pisma Z KOWR OT we Wrocławiu do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wszystkie postawione przez nasz pytania.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej oczekuje, że uzyska od Pana Piotra Regieca Dyrektora KOWR OT we Wrocławiu odpowiedź na wszystkie przez nas postawione pytania. Praktycznie podczas każdego spotkania z rolnikami kierowane są pod naszym adresem pytania dotyczące zakresu działalności Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu. Bardzo często – jak to miało miejsce na V Forum Rolniczym Powiatu Górowskiego – w spotkaniach nie uczestniczą zaproszeni przedstawiciele Ośrodka i pytania stawiane przez rolników pozostają bez odpowiedzi. Samorząd rolniczy potrzebuje dla bieżącej działalności rzetelnej i pełnej informacji o aktualnej sytuacji w zakresie gruntów rolnych będących w zasobie WRSP.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu do dnia dzisiejszego nie udzielił informacji w następującym zakresie:

1. Jaka powierzchni gruntów nierozdysponowanych o powierzchni do 0,30 ha (w ujęciu ilościowym i jakościowym), pozostaje w dyspozycji KOWR w poszczególnych gminach i powiatach województwa dolnośląskiego.KOWR we Wrocławiu dotychczas udzielił informacji o gruntach nierozdysponowanych z podziałem na dwie grupy obszarowe: działki o powierzchni od 0,3 ha do 2 ha i działki o powierzchni powyżej 2 ha. Jednocześnie Zarząd prosi o informację, co miało na celu wprowadzenie przez OT podziału na takie grupy obszarowe i dlaczego, w związku z takim podziałem, w udzielonej nam w dn. 06.11.2017r. odpowiedzi Oddział we Wrocławiu nie przedstawił informacji o gruntach nierozdysponowanych o powierzchni do 0,3 ha.

2. Powierzchni gruntów (w ujęciu ilościowym i jakościowym) w poszczególnych gminach i powiatach, które zostały uzgodnione do przejęcia do Zasobu WRSP w roku 2016 w ramach realizacji ustawy z dnia 16.09.2011r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 233, poz. 1382), tj. wyłączenia 30% dzierżawionych użytków rolnych, wraz z informacją: ile z pośród tych gruntów zostało przejętych do Zasobu WRSP, jaka powierzchnia do chwili obecnej została rozdysponowana (w rozbiciu na przetargi ograniczone ofert pisemnych na dzierżawę/sprzedaż, przetargi ustne ograniczone na dzierżawę/sprzedaż, przetargi nieograniczone na dzierżawę/sprzedaż) oraz wskazanie co się dzieje z gruntami przejętymi do Zasobu, które nie zostały rozdysponowane w drodze przetargów.

Z przedstawionej dotychczas informacji przez KOWR we Wrocławiu w zakresie gruntów uzgodnionych do wyłączeń w roku 2016 w ramach 30% dzierżawionych UR można wywieźć, że w Tab. 3 zostały wskazane tylko grunty, które już zostały przejęte do Zasobu WRSP. Zatem prosimy o udzielenie informacji, czy wykazana w Tab. 3 powierzchnia 1 285,76 ha jest tożsama z powierzchnią uzgodnioną do wyłączeń w roku 2016 w ramach realizacji ustawy z dnia 16.09.2011r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ponadto prosimy o uszczegółowienie sformułowań użytych w Tab.3 takich jak: „w trakcie procedury przetargowej – dzierżawa”, „nieskuteczny przetarg” i „przekazano do rozdysponowania GZ we Wrocławiu/w Legnicy w trakcie procedury przetargowej – dzierżawa”, poprzez podanie informacji, jakiego typu przetargami działki z takimi adnotacjami były, lub są objęte (przetarg ograniczony ofert pisemnych na dzierżawę/sprzedaż, przetarg ustny ograniczony na dzierżawę/sprzedaż, przetarg nieograniczony na dzierżawę/sprzedaż).

3. Powierzchni gruntów (w ujęciu ilościowym i jakościowym) w poszczególnych gminach i powiatach, które zostały przejęte do Zasobu WRSP w roku 2017 w ramach realizacji ustawy z dnia 16.09.2011r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, tj. wyłączenia 30% dzierżawionych użytków rolnych. Jak wnioskujemy informacja przedstawiona przez KOWR we Wrocławiu w Tab. 4 obejmuje wszystkie grunty uzgodnione do wyłączenia w roku 2017 w ramach realizacji wyłączeń 30% dzierżawionych użytków rolnych. W związku z powyższym oczekujemy na podanie informacji, jaka ze wskazanej przez OT we Wrocławiu powierzchni 2 958,5655 ha już została przejęta do Zasobu WRSP.

4. Powierzchni gruntów (w ujęciu ilościowym i jakościowym) w poszczególnych gminach i powiatach, które zostały/zostaną przejęte do Zasobu WRSP w roku 2017 i 2018 w ramach zapisów umownych, innych niż wynikające z realizacji ustawy z dnia 16.09.2011r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawartych w poszczególnych umowach dzierżawy.

Dotychczas KOWR we Wrocławiu nie udzielił żadnej informacji w przedmiotowym zakresie.

5. Powierzchni gruntów (w ujęciu ilościowym i jakościowym) w poszczególnych gminach i powiatach, które zostały/zostaną przejęte do Zasobu WRSP w roku 2017 i 2018 w związku z zakończeniem terminu obowiązywania umów dzierżawy oraz z innych tytułów.

Dotychczas KOWR we Wrocławiu nie udzielił żadnej informacji w przedmiotowym zakresie.

Jednocześnie w związku z podaną przez Pana Dyrektora w piśmie z dnia 06.11.2017r. informacją, że ze względu na różne uwarunkowania związane m.in. ze zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie wszystkie działki pozostające w dyspozycji Oddziału mogą być rozdysponowane w najbliższym czasie, prosimyo wyjaśnienie, co stoi na przeszkodzie, aby w sytuacji podjętych przez gminy prac planistycznych przeznaczyć nieruchomości nimi objęte do dzierżawy. Z Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017r. jednoznacznie wynika, że do dzierżawy nie przeznacza się:
– nieruchomości bezumownie użytkowanych,
– nieruchomości stanowiących wyłącznie grunty klasy VI albo wyłącznie grunty wymienione w rozporządzeniu MRiRW z dnia 01.08.2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, od których nie jest ustalany czynsz.

 

Słowa prezesa

Wiosna za pasem...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7894 -0,11% [00:58]
 EUR / JPY 126,1870 +0,01% [00:59]
 EUR / PLN 4,3006 +0,01% [00:59]
 USD / JPY 110,9430 +0,01% [00:58]
 USD / PLN 3,7800 +0,01% [00:58]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Stefan, Roch