Publikacja list osób zakwalifikowanych do przetargu

Od 30 kwietnia 2016r. agencja rządowa jaką była Agencja Nieruchomości Rolnych, a obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje Zasobem w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia lub sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych (art. 24 ust 1 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa).

Obecnie podstawową formą zagospodarowania państwowych nieruchomości są wieloletnie dzierżawy. Poza przypadkami bezprzetargowego rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP, przewidzianymi w ustawie z dnia 19.10.1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wszystkie nieruchomości rolne wystawiane do dzierżawy przez KOWR, bez względu na ich powierzchnię, powinny być wydzierżawiane w pierwszej kolejności w drodze przetargów ograniczonych dla osób spełniających wymogi rolnika indywidualnego w myśl przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, chcących powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Kwalifikacja uczestników do przetargu ograniczonego następuje na podstawie złożonych przez nich dokumentów, wskazanych w ogłoszeniu przetargowym.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości z Zasobu WRSP listę osób zakwalifikowanych do przetargu oraz osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów z zaznaczeniem faktu posiadania zadłużenia wobec KOWR (bez podawania kwoty), jeżeli w oświadczeniu (wzór 1) zaznaczone było, że osoba ta nie ma zadłużenia i brakujących dokumentów (odrębnie dla każdej osoby), Oddziały KOWR wywieszają na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału wyznaczając termin do uzupełnienia dokumentów (przypadający nie później niż na 7 dni przez wyznaczonym terminem przetargu). Listę osób ostatecznie zakwalifikowanych do przetargu Oddziały KOWR wywieszają na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału (nie później niż na 2 dni przed dniem przetargu).

Na analogicznych zasadach odbywa się sprzedaż nieruchomości rolnych przez KOWR. W Zarządzeniu nr 72/2017/W z dnia 27.09.2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości z Zasobu WRSP również zostało wprost wskazane, że nieruchomości rolne przeznacza się w pierwszej na powiększenie gospodarstw rodzinnych lub ich utworzenie. Dla takich nieruchomości pierwszy przetarg na sprzedaż w każdym przypadku jest przetargiem ograniczonym dla rolników indywidualnych lub osób posiadających kwalifikacje rolnicze, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasady kwalifikacji rolników do takich przetargów są identyczne, jak w przypadku przetargów ograniczonych na dzierżawę.

Wobec powyższego Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zawnioskował do Pana Witolda Strobla Dyrektora Generalnego KOWR, aby w przypadku dzierżawy i sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ograniczonych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych oprócz publikacji w siedzibie OT, wprowadzić również zasadę publikacji przez Oddziały list osób zakwalifikowanych do przetargu oraz osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów (tzw. lista po I-szej kwalifikacji) oraz list osób ostatecznie zakwalifikowanych, na portalu internetowym KOWR.

Postulat ten jest zasadny z uwagi na ilość organizowanych przetargów ograniczonych, ale przede wszystkim na utrudniony kontakt telefoniczny z pracownikami KOWR– członkami Komisji Przetargowych, szczególnie jeżeli do oddziału czy jednostki terenowej rolnicy muszą pokonywać dziesiątki kilometrów. Podstawowym zajęciem rolników jest ich codzienna praca w gospodarstwie i niestety nie mogą oni za każdym razem udawać się bezpośrednio do siedziby Oddziału, żeby dowiedzieć się czy zostali zakwalifikowani do danego przetargu ograniczonego. Wbrew obawom Dyrektora Oddziału KOWR we Wrocławiu, że nasza propozycja utrudni rolnikom dostęp do tych informacji, bo będą oni musieli przeszukiwać setki stron internetowych KOWR, żeby znaleźć swoją listę, Zarząd stoi na stanowisku, że będzie to stanowiło istotne ułatwienie dla wielu rolników. Dyrektor Oddziału wskazał, że to jest praktycznie niewykonalne z technicznego punktu widzenia. Z tym argumentem nie możemy zgodzić, ponieważ chcemy wskazać rozwiązanie, które jest bardzo proste do wdrożenia – wspomniane przez nas listy do kwalifikacji wystarczy „podpinać” pod ogłoszenie przetargowe. W takim przypadku na stronie internetowej, w zakładce oferty, wpisując tylko obręb łatwo będzie można znaleźć to czego się szuka.

Wydzierżawianie i sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prowadzone jest przez oddziały terenowe KOWR, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1491 z późn.zm.). Tryb przeprowadzania przetargów na dzierżawę jest określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zaś sprzedaż reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.04.2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów. Przywołane przez nas rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 r. oraz z dnia 30.04.2012 r. odpowiednio w § 13 ust 2 pkt 5) i 6) i w § 17 ust 2 pkt 3) i 4) wskazują, że Komisja przetargowa przed wyznaczonym terminem przetargu wywiesza, w miejscu podanym w ogłoszeniu listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu lub listę osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, podając odrębnie dla każdej osoby wykaz brakujących dokumentów oraz wyznaczając termin do ich złożenia, a także wywiesza, w miejscu podanym w ogłoszeniu, listę osób ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. W świetle treści przywołanych przez nas przepisów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgodnie z naszym wnioskiem wprowadzić do stosowania we wszystkich Oddziałach publikację list do przetargów ograniczonych również, poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej KOWR, bowiem przepisy te w żaden sposób nie wskazują, że ma to być tylko tradycyjna tablica ogłoszeń w siedzibie czy jednostce OT. Istotne jest również to, że ogłoszenie o przetargu, podaje się do publicznej wiadomości w tych samych miejscach co wykaz i pozostaje ono w miejscu wywieszenia do dnia przetargu, w tym również na portalu internetowym KOWR. Tym bardziej, że jak wskazane zostało w Zarządzeniu nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017r., jak i w Zarządzeniu nr 72/2017/W z dnia 27.09.2017r., niedopuszczalne jest wcześniejsze jego zdjęcie przez KOWR, z wyjątkiem sytuacji odwołania przez niego przetargu. Wspomniane zarządzenia wskazują również, że ogłoszenia przetargów na dzierżawę/sprzedaż, a także informacje o odwołaniu przetargów podlegają publikacji na portalu internetowym KOWR.

Zauważyć również chcemy, że w przypadku publikacji list na portalu internetowym KOWR nie zostanie naruszona ustawa o ochronie danych osobowych, bo przecież listy te są wywieszane na tablicach ogłoszeń w siedzibie OT i są ogólnodostępne, również dla osób nie biorących udziału w przetargu. Ponadto listy te zawierają jedynie imię i nazwisko osób ubiegających się do kwalifikacji i ewentualnie miejscowość zamieszkania (bez dokładnego adresu).

Podkreślenia wymaga, że regulacje prawne i praktyka dotycząca zasad gospodarowania Zasobem WRSP przez 26 lat funkcjonowania AWRSP/ANR/KOWR ewoluowały, nie tylko
z uwagi na zmieniającą się politykę rolną państwa oraz podejście do rolnictwa, ale również pod wpływem zmian cywilizacyjnych i rozwój techniki. Przykładem tego jest choćby odstąpienie ANR/KOWR od publikacji wykazów i ogłoszeń w formie papierowej na tradycyjnych tablicach ogłoszeń w swoich siedzibach, które obecnie zastąpiono publikacją na portalu internetowym ANR/KOWR. Taka forma funkcjonuje od dłuższego czasu i została uznana jako spełniająca wszystkie wymogi formalno – prawne publikacji wykazów i ogłoszeń w siedzibie OT, jak i w siedzibie DIR.

Jesteśmy przekonani, że składane przez Pana Witolda Strobla Dyrektora Generalnego deklaracje, że KOWR w dynamiczny sposób będzie reagować na potrzeby rolników, wynikają z Pana głębokiego przekonania. Dlatego liczymy, że postulat Dolnośląskiej Izby Rolniczej zostanie uwzględniony i wprowadzony do stosowania przez wszystkie Oddziały publikację list osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu i list osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz list osób ostatecznie zakwalifikowanych do przetargów ograniczonych na portalu internetowym KOWR. W ocenie Zarządu DIR będzie to stanowiło istotne ułatwienie dla wielu rolników w dostępie do informacji o przetargach ograniczonych.

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7905 +0,10% [23:58]
 EUR / JPY 124,7160 +0,00% [23:59]
 EUR / PLN 4,2883 +0,03% [23:59]
 USD / JPY 109,7320 -0,00% [23:59]
 USD / PLN 3,7731 +0,06% [23:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Fabian, Sebastian