Za co punkty w naborze na „Modernizację” w obszarze d?

Tegoroczny nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przeprowadzony na dotychczasowych zasadach.

Nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”, ogłoszony na dni od 19 lutego do 20 marca 2018 r., obejmuje inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach – maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Zasady przyznawania pomocy w zasadzie nie zmieniły się w stosunku do poprzednich naborów – określa je rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 1371 oraz z 2016 r. poz. 399 i 1617 oraz z 2017 r. poz. 1041).

Przypomnijmy, że łatwiej i korzystniej mogą uzyskać pomoc osoby wspólnie wnioskujące i młode – przy czym w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące, do ustalenia pierwszeństwa w uzyskaniu pomocy uwzględnia się wiek osoby najmłodszej. W obszarze d trzeba zdobyć co najmniej 1,5 punktu.
Na „Modernizację gospodarstw rolnych” jest w tym roku 1 634 182 258 euro, w tym na obszar d co najmniej 609 467 898 euro. Oznacza to, że beneficjentów może być 34 160, w tym w obszarze d – 13 700.

Ostatnie sprawozdanie z realizacji PROW podaje, że z ogólnej kwoty dostępnej na „Modernizację” w wysokości 9 894 554 225,65 zł złożono wnioski na 74,77% limitu (7 398 046 058,50 zł), płatności zrealizowano na 4,58% limitu (w kwocie 291 167 038,61 zł).

W poprzednim naborze w obszarze d zebrano prawie 30 tys. wniosków. Okazało się, że połowa wnioskodawców nie otrzymała wsparcia z powodu braku środków.

Kolejność przysługiwania pomocy (punktację) określa § 16. 1. 5 rozporządzenia z załącznika (to str. 13 załącznika; rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 28 września 2016 r. zmieniło pkt 4 – otrzymał teraz brzmienie:

„4) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada certyfikat lub świadectwo potwierdzające, że uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub w krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem – przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku posiadania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007, jeżeli operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem i suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowi co najmniej 50% sumy powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie – przyznaje się 4 punkty;”)

Źródło: farmer.pl

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7968 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 128,5070 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2870 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 112,6180 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7563 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Wiesław, Leokadia