Przedłużenia umów dzierżawy

W związku z lawiną wniosków OT we Wrocławiu o zajęcie przez Dolnośląską Izbę Rolniczą stanowiska w sprawie przedłużenia umów dzierżawy, których termin wygaśnięcia przypada 14, 27 i 28 lutego 2018r. Zarząd DIR zwrócił się do Oddziału Terenowego KOWR poniższym pismem.

Wielokrotnie informowaliśmy, że wszystkie dokumenty i opinie sporządzane przez naszą Izbę dla osób fizycznych i prawnych oraz dla Krajowej Rady Izb Rolniczych i poszczególnych Ministerstw w zakresie opiniowania projektów ustaw, dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów w zakresie odrolnienia, dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie nabycia gruntów przez cudzoziemca i nabycia gruntów przez dzierżawcę, dla Dyrektora Generalnego KOWR i Oddziału Terenowego KOWR w zakresie dzierżawy, sprzedaży, rozłożenia ceny nabycia na raty, organizacji przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów rolnych z Zasobu WRSP, bezumownego użytkowania, gospodarowania mieniem oraz innych sprawach wyżej nie wymienionych, są dokumentami w każdym przypadku wydawanymi przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Każdorazowo wydanie stanowiska przez Zarząd DIR poprzedzone jest szerokimi konsultacjami przeprowadzonymi wśród Rad Powiatowych DIR, naszych delegatów, rolników indywidualnych, radnych gmin, sołtysów. Ponadto mając na uwadze, aby nasze opinie były podejmowane w sposób obiektywny i z poszanowaniem praw wszystkich podmiotów, Zarząd dąży do tego, aby przed wydaniem opinii w danej sprawie poznać stanowisko każdej ze stron, której to dotyczy. Dlatego też w przypadku opiniowania przedłużenia umowy dzierżawy dla DIR istotne jest, aby poznać zarówno stanowisko rolników i lokalnego środowiska, ale również dać możliwość przedstawienia swoich argumentów przez dzierżawcę. W tym celu, jeżeli tylko jest to możliwe, na posiedzenia Zarządu czy Rad Powiatowych DIR dotyczące wydania opinii w tych sprawach są również zapraszani dzierżawcy nieruchomości.

DIR już w dn. 03.10.2017r. zwracał się do Dyrektora Oddziału, aby z uwagi na ilość umów dzierżawy zawartych przez KOWR na terenie województwa dolnośląskiego, w miarę możliwości wnioski te były kierowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Zwracaliśmy uwagę, że KOWR dysponuje ewidencją zawartych umów, jest więc możliwe wystąpienie do organizacji rolniczych o opinię dotyczącą przedłużenia umowy dzierżawy w terminach pozwalających na przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem rolniczym. Zarząd DIR wskazywał również w piśmie z dn. 03.10.2017r. i z dn. 12.12.2017r., iż obiektywna opinia w tym zakresie, będzie mogła zostać wydana dopiero w oparciu o szczegółowe dane udostępnione przez Krajowy Ośrodek. Podkreślenia wymaga, że pomimo naszych wniosków Dyrektor Oddziału nie uznał ich za zasadne.

Do tej pory w przypadku żadnej umowy dzierżawy OT KOWR nie zasięgał opinii samorządu rolniczego. Jak można przypuszczać, wszystkie dotychczasowe decyzje w tym zakresie były samodzielnymi decyzjami Dyrektora Oddziału i jego Zastępców, podjętymi tylko w oparciu o zgromadzone dokumenty. Wobec powyższego informujemy, że na wszystkie wnioski OT przesłane nam pocztą elektroniczną w dniach 5- 8 lutego br., dotyczące stanowiska w sprawie przedłużenia umów dzierżaw została przez DIR wszczęta procedura ich zaopiniowania. Z uwagi na termin w jakim OT we Wrocławiu zwrócił się do naszej Izby o stanowisko w/w sprawach i obowiązujące w DIR procedury wydawania takich opinii, trudno nam jednoznacznie określić kiedy zostaną one przedstawione Oddziałowi, możemy jedynie zapewnić, że nastąpi to bez zbędnej zwłoki.

Mając na uwadze fakt, że termin wygaśnięcia obecnie opiniowanych umów dzierżawy przypada w ciągu najbliższych dni (od 7 do 21 dni) ponownie postulujemy, aby wnioski w tego typu sprawach były kierowane przez KOWR z odpowiednim wyprzedzeniem. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych napięć zarówno po stronie KOWR i DIR, ale przede wszystkim po stronie dzierżawców. W procesie gospodarowania gruntami państwowymi nie powinno dochodzić do tego typu sytuacji. Od instytucji reprezentujących Skarb Państwa oczekuje się najwyższych standardów działania.

Jednocześnie Zarząd DIR postuluje, aby powrócić do zasad współpracy obowiązujących w latach ubiegłych i aby przedstawiciele kierownictwa KOWR uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu DIR dotyczących wydania opinii na temat przedłużenia rozpatrywanych umów dzierżawy. W naszej ocenie taka praktyka pozwoli Krajowemu Ośrodkowi przedstawić w sposób wyczerpujący swoje stanowisko w danej sprawie i jednocześnie wpłynie pozytywnie na naszą współpracę.

Słowa prezesa

Wiosna za pasem...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7894 -0,11% [00:58]
 EUR / JPY 126,1870 +0,01% [00:59]
 EUR / PLN 4,3006 +0,01% [00:59]
 USD / JPY 110,9430 +0,01% [00:58]
 USD / PLN 3,7800 +0,01% [00:58]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Stefan, Roch