Porozumienie w sprawie zasad dzierżawy gruntów rolnych

5 marca 2018 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Generalny KOWR Witold Strobel podpisali porozumienie akceptujące stosowanie kryteriów i ich punktacji w przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych.

Porozumienie osiągnięto wskutek odbytych w styczniu br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trzech spotkań konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem Krzysztofa Jurgiela i Zbigniewa Babalskiego, centrali KOWR pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego KOWR Witolda Strobla oraz Oddziałów Terenowych KOWR, Krajowej Rady Izb Rolniczych pod przewodnictwem Prezesa Wiktora Szmulewicza oraz wojewódzkich izb rolniczych, NSZZ RI „Solidarność”, w tym przedstawicieli Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność. Z ramienia DIR w konsultacjach, które odbyły się w dniu 22.01.2018r. uczestniczyli: Prezes Leszek Grala, Wiceprezes Ryszard Borys, Delegat do KRIR Henryk Kowalik oraz Członek Zarządu Franciszek Baranowski. Podczas spotkania w Ministerstwie Rolnictwa przedstawili oni wszystkie wnioskie sugestie rolników z naszego regionu.

Efektem przeprowadzonych konsultacji i uzgodnień jest opracowane przez KOWR Zarządzenie Nr 28/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 22.02.2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 103/2017/Z z dnia 9.10.2017 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wprowadzone zmiany kryteriów i ich punktacji obowiązują na terenie całego kraju. Kryteria 1-5, mają charakter obligatoryjny, a 6 dowolne kryterium może zostać przyjęte po uzgodnieniu z radą społeczną. Maksymalna liczba punktów to 100. Mimo, że kryteria 1-5 i ich punktacja obowiązuje na terenie całego kraju, to kryteria 2 i 5 są kryteriami regionalnymi uwzględniającymi regionalną (wojewódzką) strukturę obszarową gospodarstw rolnych, o których wprowadzenie postulowali rolnicy w trakcie konsultacji.

1. Kryterium odległości nadal składa się z 2 parametrów, i za każdy z nich można otrzymać 10 pkt. Parametr 1a został nieco zmieniony, dotyczy on odległości działki, na której znajduje się adres zameldowania na pobyt stały oferenta od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu. Parametr 1b – dotyczy odległości nieruchomości rolnej, w skład której wchodzą użytki rolne, od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu.

2. Powierzchnia użytków rolnych nabytych lub dzierżawionych z ZWRSP przez rolnika lub jego małżonka – liczba punktów 20. Oferenci, którzy osobiście lub ich małżonek na dzień składania ofert kiedykolwiek nabyli lub są dzierżawcami użytków rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni mniejszej lub równej 1,5-krotności średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie – otrzymują maksymalną liczbę punktów.

3. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta – liczba pkt 10. Ocena dokonywana jest na podstawie obsady inwentarza żywego w sztukach dużych (Duże Jednostki Przeliczeniowe — DJP) w przeliczeniu na 1 ha UR według średniorocznej obsady w poprzednim roku. Punkty za to kryterium przyznawane są za chów gatunków gospodarskich.

4. Kryterium wieku – liczba punktów 10. Osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy nie ukończyła 41 lat otrzymuje maksymalną liczbę punktów, a ta osoba, która ukończyła już 65 lat (od dnia następnego od daty urodzenia) nie otrzymuje punktów. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do wieku.

5. Powierzchnia użytków rolnych, stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka – liczba punktów 30. Kluczowymi pojęciami przy ocenie ofert w zakresie powierzchni są:
• pp powierzchnia preferowana przyjmuje się ją na poziomie 3-krotności średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie, z tym że w województwach, w których ta średnia była niższa niż 10 ha, przyjmuje się Pp równą 30 ha.
P – powierzchnia nieruchomości wystawionej do przetargu, wyrażona w ha użytków rolnych.
Pmax — powierzchnia użytków rolnych największego gospodarstwa, którego posiadający je rolnik mógłby uczestniczyć w przetargu ograniczonym (Prnax równa się 300 ha P).
Maksymalną liczbę punktów otrzymują rolnicy, których powierzchnia UR stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka mieści się w przedziale od co najmniej 1 ha do powierzchni preferowanej (Pp). Oferty, który powierzchnia UR mieści się powyżej Pp i mniej niż Pmax otrzymują proporcjonalną liczbę punktów. Zero punktów otrzymują oferty, w których powierzchnia UR wynosi Prnax.

6. Kryterium uwzględniające warunki regionalne uzgodnione z radą społeczną (po jej powołaniu) – liczba punktów 10.
Dotychczas na Dolnym Śląsku było stosowane przez nieistniejącą już Agencję Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu 6 kryterium „Zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy, w której położona jest nieruchomość przeznaczona do przetargu”. Aby KOWR we Wrocławiu nie wstrzymywał dłużej przetargów ofertowych w naszym województwie Zarząd DIR już w dniu 27 lutego 2018r. zaakceptował utrzymanie 6 kryterium w dotychczasowym brzmieniu.
W zakresie tego kryterium punkty będą przyznawane na zasadzie „spełnia wymóg” – otrzymuje max. liczbę punktów, „nie spełnia wymogu” – otrzymuje zero (0) pkt.

Po powołaniu nowej Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu i jej ukonstytuowaniu, szóste kryterium będzie mogło być zmienione lub utrzymane.

Aktualnie we wszystkich Oddziałach KOWR w Polsce trwa nabór do Rad Społecznych, który ma się zakończyć 9 marca 2018r. W skład Rady wejdzie dwóch przedstawicieli izby rolniczej oraz po jednym przedstawicielu organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie działania OT KOWR. Rada ma liczyć nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż trzynastu członków. W przypadku gdy więcej niż jedenaście organizacji rolniczych wskaże przedstawicieli do Rady, w skład Rady wchodzą przedstawiciele tych organizacji rolniczych, które zrzeszają największą liczbę członków. Przedstawicieli do Rady wskazuje izba rolnicza oraz organizacje rolnicze, które posiadają struktury o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz liczą co najmniej 700 członków w skali kraju. Pierwsza kadencja Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR ma się rozpocząć 15 marca 2018r.

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7968 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 128,5070 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2870 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 112,6180 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7563 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Wiesław, Leokadia