VI Walne Zgromadzenie Delegatów V Kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej 15.3.2018 r.

Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Zarządu DIR Leszek Grala. Sztandar DIR wprowadził poczet w składzie: Edward Tracz, Kanas Zdzisław i Piotrowski Tomasz. Do składu Komisji Skrutacyjno-Mandatowej powołani zostali: Edward Tracz, Władysław Majkowski, Robert Świder, Jan Figurak i Tomasz Piotrowski. Przewodniczącym został Władysław Majkowski. Na Sekretarz Walnego Zgromadzenia powołano Dionizego Prusiewicza.
Komisja Skrutacyjno-Mandatowa po przeliczeniu obecnych delegatów i sprawdzeniu listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne i Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał.
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przyjęło protokół z poprzedniego posiedzenia oraz uchwaliło regulamin VI Walnego Zgromadzenia. W komisji Uchwał i Wniosków zasiedli: Czesław Kaczmarek, Andrzej Kozłowski, Mirosław Kaszkur, Andrzej Dominik, Jan Laszczowski. Komisja pracowała pod przewodnictwem Czesława Kaczmarka.

Prezes Zarządu DIR Leszek Grala przedstawił założenia, którymi kierował się zarząd DIR przy opracowaniu budżetu na 2018r. Zaproponowany budżet opiera się na realizacji budżetu za rok 2017 z uwzględnieniem wskaźników inflacji. Opinię pozytywną Komisji Budżetowej DIR dla planu budżetu DIR na 2018 rok przedstawił Andrzej Kozłowski, wice przewodniczący komisji. Po dyskusji nad budżetem Przewodniczący posiedzenia Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu DIR na 2018 rok. W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta przez VI Walne Zgromadzenie Delegatów DIR.

W dalszej części miała miejsce dyskusja. Delegaci zgłaszali wnioski, mówili o problemach z którymi rolnicy borykają się na co dzień.

Tadeusz Smoliński mówił o problemie młodych osób, które chciały by utworzyć własne gospodarstwo rolne i pomimo wykształcenia rolniczego nie mają żadnych szans. Prezes Leszek Grala poinformował, że Zarząd DIR już wystąpił w tej sprawie do KOWR.

Grzegorz Rudziak przedstawił sytuację, w której nowa ustawa o OSN zabrania składowania pomiotu kurzego bezpośrednio na gruncie. Ustawodawca nie precyzuje jednak dokładnie definicji „obornik kurzy”, który w zależności od rodzaju i sposobu hodowli drobiu ma różny skład, konsystencję i wilgotność. Dlatego wniósł o wystąpienie do Ministra Rolnictwa o uszczegółowienie definicji „obornik ptasi” z uwzględnieniem podziału na suchy i mokry. Pomiot kurzy z chowu ściółkowego jest o wiele suchszy i mniej szkodliwy dla środowiska niż obornik bydlęcy. Zmuszanie producentów drobiu stosujących chów na ściółce do budowy płyt obornikowych jest wysoce krzywdzące. Chów ściółkowy jest metodą ekologiczną i wymaga większych nakładów.
Andrzej Mitczak stwierdził, że nowa ustawa i utworzenie „Wód Polskich„ wprowadziło chaos, a brak precyzyjnych sformułowań powoduje, że rolnicy nie wiedzą jak mają się zachować szczególnie producenci mleka i hodowcy bydła.

Bożena Kończak stanowczo stwierdziła, że należy oprotestować rozwiązania w nowej Ustawie Prawo Łowieckie, gdyż nakłada na samorządy lokalne obciążenia finansowe. Biedniejsze gminy, które mają już i tak napięty budżet nie wytrzymają tego.

Jan Smorawski przedstawił problem dzisiejszego statusu dróg przejętych przez Lasy Państwowe. Na terenie jego gminy jest 5 takich dróg, które są jednocześnie drogami dojazdowymi do pól. Gmina chce przekazać do Lasów Państwowych las gminny za możliwość użytkowania tych dróg. Lasy Państwowe zgadzają się ale chcą dodatkowo 700.000 zł.

Zdzisław Kanas poruszył temat dużych strat w zasiewach kukurydzy na jego terenie powodowanych przez żurawie. Wniósł o wystąpienie do Ministra Ochrony Środowiska o zarezerwowanie środków na wypłatę odszkodowań dla rolników za szkody wyrządzone przez żurawie i dzikie gęsi. Należy również wystąpić do w/w ministra o zezwolenie na płoszenie ptactwa powodującego skody w uprawach rolnych.

Artur Bernatowicz powiedział, że rolnicy jako spółki wodne utrzymują rowy melioracyjne w należytym stanie, ale żeby rowy dobrze funkcjonowały muszą być drożne na całym odcinku. Jest duży problem z Lasami Państwowymi , które nie są zainteresowane prawidłowym utrzymaniem rowów na ich obszarze. Zawnioskował o interwencję w Lasach Państwowych o umożliwienie Spółkom Wodnym udrażniania urządzeń melioracji szczegółowej na terenach lasów państwowych.

Grażyna Sadowska zauważyła, że w kryteriach oceny wag w przetargach ofertowych punk 6 zakłada ,że dodatkowe punkty w ilości 10 otrzyma rolnik, który startuje z terenu gminy na której znajduje się działka wystawiona do przetargu. Rolnicy z terenu powiatu dzierżoniowskiego uważają to rozwiązanie za niedopuszczalne. Zawnioskowała do Rady Społecznej KOWR we Wrocławiu aby zapis w punkcie 6 „rolnik zamieszkały na terenie gminy„ zastąpić zapisem „rolnik utrzymujący się z rolnictwa, płacący KRUS co najmniej 5 lat.” Punktacja bez zmian.

Jerzy Truś powiedział, że urząd gminy wyraził zgodę na nasadzenie lasu w centrum rozłogu gruntów rolniczych. Las uszkodziły urządzenia melioracyjne w tym wypadku dreny, doprowadzając do zabagnienia gruntów sąsiadów. Poprosił o pomoc w imieniu rolników w rozwiązaniu problemu.

Andrzej Kozłowski zaapelował, że należy zorganizować spotkanie robocze z Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu celem omówienia między innymi kwestii dróg, polowań i innych problemów powstających na styku rolnictwo, a gospodarka leśna.

Jan Figurak poprosił o wystąpienie Zarządu DIR do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o podanie zadań jakie przejęto od wcześniejszych organizacji z podaniem terminu ich realizacji. Ponadto zawnioskował, aby PGW Wody Polskie w miarę możliwości listę planowanych inwestycji na rok budżetowy ogłaszała w I kwartale roku.

Rada Powiatowa Powiatu Górowskiego złożyła wniosek o wystąpienie do Ministra Rolnictwa o podjęcie skutecznych działań wobec dzierżawców, którzy deklarowali wyłączenie 30% gruntów, a nie realizują tego zgodnie z harmonogramem.

Alicja Mochol- Kędziora zawnioskowała o prowadzenie sprawy dotyczącej ochrony rolnictwa w powiecie głogowskim przed niekorzystnym wpływem przemysłu miedziowego, a szczególnie Huty Miedzi Głogów, która emituje do środowiska arsen, ołów, kadm zagrażając tym samym zdrowiu rolników jak i powodując możliwość zatrucia produktów rolnych. Wniosła również o wystąpienie do ARiMR o ustalenie jasnych zasad określenia Maksymalnego Obszaru Kwalifikowanego. Obszar taki powinien być określany minimum raz na 5 lat jeżeli nie zaszły inne przesłanki –pomiar geodezyjny. Obecnie pracownicy ARiMR informują rolników, że MOK mogą się zmieniać wielokrotnie, bez pomiaru geodezyjnego. Pozostałe wnioski:
– przygotować informację dla rolników z zakresu obowiązków i praw rolników wynikających z powstania instytucji PGW Wody Polskie,
– spowodować, żeby na terenach nadodrzańskich prawidłowo były konserwowane cieki i rowy będące w gestii nie wiadomo czyjej,
– wystąpić do Ministra Rolnictwa o podjęcie działań, żeby w każdym powiecie powstały ubojnie, które umożliwiłyby prawidłowy ubój gospodarczy,
– wystąpić o przebadanie produktów rolnych na obszarze powiatu głogowskiego pod względem zawartości metali ciężkich celem wykluczenia skażenia tych produktów,
– składki zdrowotne dla rolników obecnie bazują na przepisach prowizorycznych, należy to zmienić,
– wystąpić do gmin w sprawie wprowadzenia w planach przestrzennego zagospodarowania możliwości zabudowy na gruntach rolnych oznaczonych „R” – zabudową o charakterze rolniczym.

Wszystkie przedstawione przez członków Walnego Zgromadzenia wnioski zostały złożone do Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęte przez Walne Zgromadzenie do realizacji.

Andrzej Kozłowski odczytał stanowisko VI Walnego Zgromadzenia w sprawie ograniczenia w wykonywaniu uboju rytualnego – nie zgadzamy się na zmianę przepisów zakazujących, które nie do końca przyczynią się do poprawienia dobrostanu zwierząt (transport na duże odległości), a także wpłyną na obniżenie dochodowości gospodarstw. Drugie stanowisko VI Walnego Zgromadzenia w sprawie sprzeciwu w utrudnianiu pracy rolników przez mieszkańców napływowych z miast odczytał Jan Laszczowski. Stanowiska zostały jednogłośnie podjęte przez VI Walne Zgromadzenie.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Słowa prezesa

Wiosna za pasem...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,6988 +0,23% [12:58]
 EUR / JPY 128,5600 -0,09% [12:58]
 EUR / PLN 4,2958 -0,04% [12:58]
 USD / JPY 109,6860 -0,23% [12:58]
 USD / PLN 3,6648 -0,18% [12:58]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Joanna, Zuzanna