Zmiany w prawie łowieckim

Dnia 1 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta ma na celu m.in. wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., który uznał, że art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie jest niezgodny z Konstytucją ze względu na to, że określając zasady podziału na obwody łowieckie nie zapewniał ochrony praw osób posiadających nieruchomości objęte wymogami obwodu łowieckiego. W ustawie tej zostały m.in. określone zasady i procedury wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowania, które znacznie odbiegają od dotychczasowych zasad szacowania. Szacowania szkód będzie dokonywać zespół, w skład którego wchodzą: przedstawiciel gminy, zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciel albo posiadacz gruntów. W przypadku gdy nie zostanie wniesione odwołanie, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego będzie wypłacał w terminie 30 dni odszkodowanie.
Nowe przepisy uchylają ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 1082, z późn. zm.), mającą wejść w życie dnia 1 stycznia 2019 r. W świetle interpretacji Ministerstwa Środowiska w sprawie zapisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, która została opublikowana 30 marca br. (Dz. U. poz. 651), zgodnie z nowymi przepisami wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia 2018 r. powinny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Zgodnie z zapisami wskazanej wyżej ustawy – szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Jednocześnie do dnia wejścia w życie nowych przepisów określonych w drodze rozporządzenia przez Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas szacowania szkód należy posiłkować się dotychczasowym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45. Poz. 272). W rozporządzeniu tym określono sposób i termin zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polowania, szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód, szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody oraz wzory protokołów.
Nowelizacja ustawy – Prawo łowieckie nałożyła ponadto na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich dla przedstawicieli organów wykonawczych gmin i organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin, dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich oraz izb rolniczych. Z informacji zawartych w piśmie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2018 r. skierowanym do Wojewodów wynika, że Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych opracowuje aktualnie ramowy program szkolenia, który zostanie wdrożony zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP.
Jednocześnie, mając na uwadze ułatwienie zgłaszania szkód łowieckich przez rolników poniżej do ewentualnego wykorzystania wzór wniosku o szacowanie szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowania, opracowany w oparciu o przepisy art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651).

Wniosek zgłoszenia szkody łowieckiej

z poważaniem

Prezes
Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Leszek Grala

 

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7968 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 128,5070 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2870 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 112,6180 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7563 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Wiesław, Leokadia