KOWR we Wrocławiu Przedstawia Warunki Jakie Trzeba Spełnić Żeby Brać Udział W Przetargu Na Utworzenie Gospodarstwa Rodzinnego

W związku z licznymi pytaniami od osób, które posiadają kwalifikacje rolnicze i chcą utworzyć gospodarstwo rodzinne Zarząd DIR w dniu 08.03.2018r. poprosił wrocławski Oddział KOWR o udzielenie informacji jakie warunki, poza kwalifikacjami rolniczymi, muszą takie osoby spełnić, aby startować w przetargach ograniczonych na utworzenie gospodarstwa rodzinnego. Zapytaliśmy KOWR jakie dokumenty lub oświadczenia będą wymagane od takich osób i czy udział w przetargu ograniczonym na utworzenie gospodarstwa będzie się wiązał z nałożeniem dodatkowych zobowiązań np. odnośnie zamieszkania oraz czy już od momentu utworzenia gospodarstwa rodzinnego na gruntach z KOWR będą mogły brać udział w przetargach ograniczonych na powiększenie swoich gospodarstw rodzinnych.
Jak wynika z odpowiedzi Oddziału we Wrocławiu, aktualnie KOWR ogłasza pierwsze przetargi jako ograniczone wyłącznie do rolników indywidualnych. Możliwe jest natomiast zorganizowanie przetargu ograniczonego do dwóch kategorii osób, tj. rolników indywidualnych i osób zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne, w przypadku gdy:
1. pierwszy przetarg ograniczony nie zostanie rozstrzygnięty i do KOWR wpłyną pisemne wnioski co najmniej dwóch osób zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne;
2. przetarg ograniczony dla rolników indywidualnych został rozstrzygnięty, ale nie doszło do zawarcia umowy dzierżawy.
Jednocześnie KOWR wskazał, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 09.10.2017r., przetargi ograniczone skierowane do osób zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne, będą organizowane wyłącznie jako przetargi ustne licytacyjne. Jak nam wyjaśniono, wynika to z faktu, że przyjęte w zarządzeniu kryteria wyboru i oceny ofert nie mają zastosowania w stosunku do osób, które dopiero zamierzają utworzyć gospodarstwo.
Wrocławski KOWR informuje, że osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu jako osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, będą musiały złożyć m.in. następujące dokumenty:
• oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, treścią ogłoszenia o przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, a także o spełnieniu warunków dopuszczających do przetargu, na podstawie przepisów w/w ustawy,
• oświadczenie w przedmiocie posiadania (bądź braku) użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu lub dzierżawionych,
• oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w przedmiocie posiadania użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu lub dzierżawionych,
• kopię dokumentów potwierdzających posiadanie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji rolniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 poz. 109 z dnia 27.01.2012 roku).
Jednocześnie zgodnie z art. 29 ust. 3bb pkt. 2) ustawy w przetargu mogą uczestniczyć również osoby, którym pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc finansową, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął. Należy wówczas przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające powyższy stan.
• oświadczenie o zobowiązaniu się do zameldowania na pobyt stały w gminie, w granicach której położona jest przynajmniej jedna z nieruchomości objętych przetargiem oraz do zamieszkiwania w niej przez 5 kolejnych lat od dnia podpisania umowy dzierżawy z KOWR.
Jak dalej wyjaśnia w swoim piśmie KOWR, powyżej opisane zobowiązanie oznacza, że przed podpisaniem umowy dzierżawy, osoba, która zostanie wyłoniona w przetargu jako kandydat na dzierżawcę i która:
1. nie posiada żadnych użytków rolnych i tworzenie gospodarstwa rodzinnego zamierza rozpocząć od wydzierżawienia nieruchomości będącej przedmiotem danego przetargu, będzie zobowiązana do okazania dowodu zameldowania się na pobyt stały w gminie, w granicach której położona jest przynajmniej jedna z nieruchomości wymienionych w wyłonionej ofercie wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu się do dalszego zamieszkiwania na terenie tej gminy przez dalszych 5 lat (od daty podpisania umowy dzierżawy z KOWR);
2. posiada użytki rolne o łącznej powierzchni mniejszej niż 1 ha, będzie zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały w gminie, na obszarze której położone są użytki rolne, do których kandydat na dzierżawcę posiada tytuł prawny: prawo własności, użytkowania wieczystego lub dzierżawy wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu się do dalszego zamieszkiwania na terenie tej gminy przez dalszych 5 lat (od daty podpisania umowy dzierżawy z KOWR).
Jednocześnie KOWR przypomniał, że obowiązujące zapisy zawarte w art. 29 ust. 3ba i 3bc ustawy z dnia 19.10.1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wskazują jakie osoby nie mogą uczestniczyć w przetargach.
Wrocławski KOWR poinformował także, że zgodnie z art. 29 ust. 3bb pkt. 1) w/w ustawy, w przetargach na powiększenie tj. przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych, mogą uczestniczyć również osoby, które nie spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku gdy osoby te w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy mają nie więcej niż 40 lat (tj. osoby, które w dniu podania wykazu do publicznej wiadomości nie ukończyły 41 lat).
Na zakończenie KOWR we Wrocławiu zastrzegł, że przedstawione w piśmie informacje są stanowiskiem Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu. Zaznaczono, że w ostatnich dniach Centrala KOWR wystosowała pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie doprecyzowania wymogów jakie muszą spełnić osoby zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne, w związku z czym możliwe jest poszerzenie lub zmiana zbioru dokumentów i oświadczeń jakie będą wymagane przez KOWR od tych osób.

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8148 +0,47% [22:17]
 EUR / JPY 128,6060 +0,20% [22:19]
 EUR / PLN 4,2890 +0,05% [22:13]
 USD / JPY 113,2820 +0,60% [22:19]
 USD / PLN 3,7773 +0,45% [22:18]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Julia, Daniela