Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór rusza już dzisiaj!

Nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw” ARiMR przeprowadzi w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. Wsparcie inwestycji będzie realizowane w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW na lata na lata 2014-2020
Warunki i tryb udzielania pomocy

ARiMR przypomina, że w dniu 11 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. W związku z czym zmieniają się warunki przyznawania pomocy.

Pomoc finansowa może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli:

jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
prowadząc działalność rolniczą podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.
Na ile dofinansowania można liczyć?

Pomoc przyznawana jest w wysokości 60 tys. zł. (nie więcej niż 15 tys. euro) i wypłacana jest w 2 ratach.

I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tys. zł.),
II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tys. zł.).
Na co można wykorzystać te pieniądze?

Pomoc finansowa może być przeznaczona na działalność rolniczą w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe (co najmniej 80% kwoty pomocy). O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała liczba punktów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronie www.arimr.gov.pl. Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Wnioski można złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną lub przesyłką pocztową.

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8129 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 124,7370 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,3299 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 110,3970 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,8315 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aleksy, Łukasz