Projekt zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich, Zarząd KRIR przekazał, że w związku z przygotowaniem projektu zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, chciałby wyrazić akceptację dla wszelkich działań, których efektem będzie lepsza jakość ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez zakłady ubezpieczeń w ramach dotowanych przez polskie państwo ubezpieczeń. Podkreślono, że w działaniach wokół przedmiotowej ustawy zaangażowane są wszystkie strony: strona rządowa, przedstawiciele samorządu rolniczego, zakłady ubezpieczeń, z udziałem stosownych ekspertów.

Samorząd rolniczy zaznaczył, że przedstawiony projekt jest z jednej strony efektem dyskusji i porozumienia pomiędzy zakładami ubezpieczeń, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawicielami samorządu rolniczego. Jednak z drugiej strony szczegółowe zapisy dotyczące stosowania w ubezpieczeniu suszy franszyzy redukcyjnej prowadzą nas do niskiego poziomu zaspokojenia faktycznych strat, które mogą zaistnieć w gospodarstwie rolnym w skutek zjawiska suszy.

Przekazano wyliczenia ubytku w przychodach dla uprawy pszenicy, w oparciu o faktyczne dane, dotyczące kosztów i możliwych do uzyskania przychodów z uprawy pszenicy ozimej (dane z sierpnia 2018r.).

Kalkulacja opłacalności produkcji pszenicy ozimej na 1 ha

Nakład Wartość pozycji Franszyza 20% Franszyza 25% Franszyza 30%
materiał siewny, nawożenie (saletra amonowa, polifoska 6-20-30, ca/mg co 4 lata), ochrona roślin, inne (sznurek), usługi (kombajnowanie, wapnowanie plus prasa), praca ciągnika (orka, siew, opryski, transport), podatek, ubezpieczenie uprawy, OC rolników, koszty ogólnogospodarcze (w tym amortyzacja), koszt pracy ludzkiej
Suma kosztów 4986,59
Wartość produkcji
Produkt główny (netto)                                     4360,20
Ryczałtowy zwrot VAT                                      305,21
Produkt uboczny (słoma), dopłata do materiału siewnego 457,77
Dopłata bezpośrednia 912,94
Suma przychodów 5578,35
Wynik finansowy bez suszy 591,76
Przychody ze sprzedaży (40% ubytku plonu z powodu suszy)   2799,25      2799,25      2799,25      2799,25
Odszkodowanie       0,00       872,04       654,03       436,02
Wynik finansowy końcowy  -1274,40      -341,32     -574,59     -807,86

Źródło: wyliczenia zrealizowano na bazie materiałów z izb rolniczych.

Zastosowane w kalkulacji poziomy franszyzy w wysokości 20%, 25% i 30% jednoznacznie wskazują, że wypłacone odszkodowanie nie pozwala – razem z uzyskanymi przychodami z tytułu sprzedaży pozostałego plonu – na pokrycie pełnych kosztów zasiania uprawy w kolejnym sezonie. Zmniejsza faktycznie negatywny wynik finansowy. A trzeba ponadto zwrócić uwagę na płodozmian i konieczność zastosowania nieco innych środków lub droższych nasion (na przykład w przypadku wprowadzenia rzepaku jako uprawy następczej).

W konsekwencji zauważono, że krok związany ze stosowaniem redukcji wypłacanego odszkodowania, to możliwość realizacji ubezpieczeń upraw przez zakłady ubezpieczeń, bo oznacza dla nich mniejsze ich zagrożenie i w konsekwencji istnieje możliwość zastosowania odpowiednich, czyli akceptowanych przez rolników, stawek.

Ale ta propozycja nowelizacji ustawy nie rozwiązuje, zdaniem izb rolniczych, problemu pokrywania kosztów skutków suszy w Polsce.

Statystycznie analizując zjawisko suszy w oparciu o wskazania Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach należy podkreślić, iż ubytki w plonie na poziomie 40% lub 50% są rzadkością. W konsekwencji najczęściej będziemy mieć do czynienia ze stratami na poziomie niewiele wyższym od 25% do 30%. Czyli rolnik nie uzyska żadnego odszkodowania, przy zakupie ubezpieczenia z franszyzą 25% lub 30%, lub to wypłacone odszkodowanie będzie miało wartość symboliczną.

Dlatego ważne jest dla całego środowiska rolniczego i akceptacji ubezpieczeń upraw przez rolników szczegółowe wyjaśnianie konsekwencji wyboru odpowiedniego poziomu franszyzy. A jest to szczególnie istotne, bo faktycznie wprowadzane jest do ubezpieczeń nowe rozwiązanie – dotychczas niestosowane. Rolnicy wiedzą z dotychczasowego funkcjonowania ubezpieczeń upraw czym jest udział własny, a funkcjonowanie franszyzy, i to na tak wysokich poziomach, wymaga szczegółowych wyjaśnień. Być może szczegółowe zapisy w tym zakresie powinny znaleźć się w umowach podpisywanych corocznie pomiędzy zakładami ubezpieczeń i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako wymaganie dla sprzedawców ubezpieczeń.

Jednocześnie Krajowa Rada Izb Rolniczych zgłosiła swoją gotowość do spopularyzowania nowego rozwiązania poprzez stosowne materiały w publikatorach poszczególnych wojewódzkich izb rolniczych, udział w szkolenia i spotkaniach itp.

W merytorycznym zakresie rozwiązania i w konsekwencji wprowadzanych zmian Krajowa Rada Izb Rolniczych zasugerowała również zmianę przepisów ustawy w zakresie stosowania dopłat/reasekuracji państwa dla ryzyka suszy. Zawnioskowano o rozważenie zwiększenia poziomu pokrywania negatywnego wyniku dla zakładów ubezpieczeniowych ponad 60%. To może zmniejszyć ryzyko zakładów ubezpieczeń – bez stosowania zaproponowanych franszyz redukcyjnych.

Przekazano, że proponowane rozwiązanie nie powinno wstrzymać dotychczasowych prac nad przedmiotową zmianą ustawy, a powinno być objęte osobną analizą, która z pewnością może być procedowana legislacyjnie i wdrażana w kontekście oczekiwanych przez środowisko rolnicze zmian w zakresie ubezpieczenia upraw.

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7910 +0,11% [23:36]
 EUR / JPY 124,7130 -0,00% [23:38]
 EUR / PLN 4,2883 +0,03% [23:38]
 USD / JPY 109,7330 -0,00% [23:38]
 USD / PLN 3,7736 +0,08% [23:38]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Fabian, Sebastian