Realizacja programów inwestycyjnych

Samorząd rolniczy zwrócił się o wprowadzenie zmian w realizacji Programów Inwestycyjnych w ramach PROW 2014-2020 wnioskując, aby zamiast zobowiązywać rolników do zwiększenia skali produkcji tak jak ma to miejsce w przypadku m.in. programu inwestycyjnego „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w którym produkcja musi wzrosnąć o minimum 10%, czy przy działaniu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, w którym produkcja obowiązkowo musi wzrosnąć o 20% w stosunku do roku wyjściowego, zobowiązać ich do poprawy jakości produkcji, np. poprawy mięsności przy hodowli bydła poprzez stosowanie odpowiedniego żywienia czy chowu.

Dodatkowo, wskazano, że należałoby w punktacji znieść barierę wiekową 40 lat, z której korzystają rolnicy do 40 roku życia, natomiast rolnicy po skończeniu 40 lat nie otrzymują dodatkowych punktów.

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, resort rolnictwa przekazał, że podstawowym założeniem każdego państwa członkowskiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich jest realizacja celów wspólnotowych określonych w programach rozwoju obszarów wiejskich oraz sektorowym prawodawstwie rolnym. Cele te powinny uwzględniać sytuację rolnictwa w danym kraju oraz możliwości budżetowe programów ukierunkowanych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

W świetle art. 5 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiąskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności rolnictwa jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Mając na uwadze ww. cele i priorytety UE, w PROW 2014-2020 przyjęto, iż zmiany w gospodarstwach po zrealizowaniu biznesplanu (operacji) powinny doprowadzić do wzrostu wielkości ekonomicznej, tzw. SO (o co najmniej 20% w stosunku do wielkości wyjściowej w przypadku „Restrukturyzacji małych gospodarstw”) czy też do wzrostu wartości dodanej brutto, tzw. GVA (o co najmniej 10 % dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”).

W odniesieniu do postulatu dotyczącego zastąpienia zobowiązania w zakresie wzrostu wielkości ekonomicznej („Restrukturyzacja małych gospodarstw”) lub wartości dodanej brutto („Modernizacja gospodarstw rolnych”) zobowiązaniem dot. poprawy jakości produkcji rolnej, np. poprawy mięsności bydła gospodarstwie rolnika, wskazano, że sposób ukierunkowania pomocy w poszczególnych działaniach PROW 2014-2020 został określony na podstawie analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby PROW 2014-2020, opinii ekspertów, uzgodnień, a także ukształtował się w wyniku konsultacji publicznych i negocjacji Programu z Komisją Europejską.

W ramach przeprowadzonych z partnerami społecznymi konsultacji nie odnotowano by zgłaszane były propozycje alternatywnych rozwiązań, które w sposób wymierny i możliwy do zastosowania zarówno w przypadku produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej, obrazowałyby wzrost ekonomiczny gospodarstwa, a tym samym spełniałyby wymóg wynikający z prawodawstwa UE dot. zwiększenia orientacji rynkowej gospodarstw rolnych.

W związku z tym, zdaniem resortu rolnictwa, na obecnym etapie wdrażania Programu nie ma możliwości odejścia od ww. parametrów: SO dla „Restrukturyzacji małych gospodarstw” i GVA dla „Modernizacji gospodarstw rolnych” obrazujących wypełnienie zobowiązania, stanowiącego jeden z warunków przyznania pomocy w ramach ww. instrumentów wsparcia.

Należy jednocześnie wskazać, że w ramach omawianych instrumentów wsparcia w ramach systemu wyboru operacji preferowane są m. in. operacje, w ramach których wnioskodawca zobowiąże się do uczestnictwa (w przypadku „Restrukturyzacji małych gospodarstw”) lub uczestniczy (od momentu ubiegania się o pomoc w przypadku „Modernizacji gospodarstw rolnych”) w krajowym lub unijnym systemie jakości.

Ponadto, w ramach unijnych systemów jakości wyróżnia się również system rolnictwa ekologicznego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

Reasumując, system wyboru operacji w ramach instrumentów wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” uwzględnia preferencje dla rolników, którzy prowadzą (planują podjąć) produkcję rolną wysokiej jakości.

Nawiązując do podniesionych w treści pisma kwestii dot. zastosowania preferencji dla wnioskodawców, którzy mają nie więcej niż 40 lat należy wskazano, że przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” zakładają w ramach kryteriów wyboru operacji preferencje w zakresie przyznawania pomocy dla tych wnioskodawców, którzy mają nie więcej niż 40 lat na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Kryterium to wynika z realizowanego w PROW 2014-2020 podejścia, które ma zachęcać osoby młode do podejmowania lub rozwijania działalności rolniczej. Należy jednak podkreślić, że ww. kryterium nie wyklucza ze wsparcia osób, które mają więcej niż 40 lat a jedynie stanowi preferencję polegającą na przyznaniu I punktu za spełnienie kryterium w zakresie wieku wnioskodawcy.

Dodatkowe punkty w ramach kryteriów wyboru operacji dla instrumentu wsparcia „Restrukturyzacja małych gospodarstw” można uzyskać również z tytułu spełnienia innych kryteriów, np. w związku z zaplanowaniem kompleksowego biznesplanu lub odpowiednio wysokiej docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa czy też w przypadku inwestycji wpływającej na realizację celów przekrojowych.

Podkreślono również, iż niespełna 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania pozwala osiągnąć minimum punktowe kwalifikujące do przyznania pomocy w ramach omawianego instrumentu wsparcia.

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7476 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 125,8210 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2765 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 111,9050 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,8021 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Bartosz, Feliks