VIII Walne Zgromadzenie delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej już po obradach

VIII Walne Zgromadzenie Delegatów V kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej odbyło się dnia 07.02.2019 r. w Jeleniej Górze. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu DIR Leszek Grala. Podstawowy cel Walnego Zgromadzenia to zatwierdzenie projektu budżetu DIR na rok 2019 oraz ocena aktualnej sytuacji w rolnictwie.Budżet został opracowany na podstawie wskaźników realizacji  wpływów i wydatków za rok 2018. Prowizorium budżetu przedstawił Pan Maciej Brambor właściciel biura rachunkowego obsługującego księgowość DIR. Projekt  budżetu uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Na pytania w sprawie budżetu odpowiadał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu DIR Leszek Grala. W sprawie planowanej inwestycji tj. budowy sali konferencyjnej z zapleczem przy ul. Wiejskiej we Wrocławiu, wyjaśnień udzielił Pan Kazimierz Jurkiewicz, pracownik Biura DIR we Wrocławiu odpowiedzialny za to zadanie. W głosowaniu jawnym budżet został przyjęty uchwałą WZ nr. VIII/2/2019. W programie obrad przewidziano dyskusję w trakcie której zgłoszono wiele wniosków dotyczących aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz obowiązujących przepisów prawnych. W szczególności problemów monitorowania suszy, wypłaty odszkodowań,  szkód łowieckich, ubezpieczeń rolniczych, łowiectwa, utrudniania pracy rolników, szkolnictwa rolniczego. Walne Zgromadzenie przyjęło wspólne stanowisko Dolnośląskiej Izby Rolniczej wobec aktualnej polityki rolnej kraju.

Zenon Grakowicz

 

Wnioski złożone podczas VIII walnego Zgromadzenia do Komisji uchwał i wniosków:

 1. Interwencja w sprawie zmarginalizowania DIR i jej członków podczas dyskusji z Ministrem Rolnictwa i rozwoju wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim organizowanym przez DODR w dniu 06.02.2019 r. w Świdnicy. Wniosek złożyli: Paweł Mazur, Jan Figurak, Grażyna Sadowska
 2. Wystąpić do MRiRW o zwiększenie środków finansowych na bieżącą działalność dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W załączeniu pismo Gminnej Spółki Wodnej w Strzegomiu. Wniosek złożył Jan Figurak.
 3. Zaprosić Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi i zorganizować spotkanie z rolnikami powiatów świdnickiego, wałbrzyskiego i dzierżoniowskiego. Wniosek złożył Jan Figurak.
 4. 1) Wprowadzić do Programu PRŚK na lata 2021 – 2027 rasy zachowawcze czerwono-białą i czarno-białą – krowy mamki. 2) Uruchomić punkt skupu bydła z urazami do ubicia na szczeblu powiatowym przez instytucje rządowe.  3) Oddelegować Pana Pawła Mazura i włączyć do prac w zespole ds. problematyki rolnictwa górskiego przy Ministrze Rolnictwa. Wnioski złożyli: Bogumił Kuczyński i Leszek Bobula RP Kłodzko
 5. 1) Wystąpić o zmiany do procedur w sprawie dopuszczenia do przetargów ograniczonych organizowanych dla rolników indywidualnych Młodych Rolników, którzy są beneficjentami środków unijnych w ramach których z obowiązano ich do uzupełnienia wykształcenia – poprzez zmianę w rozporządzeniu o kwalifikacjach rolniczych dodając podpunkt uznający za posiadanie wykształcenia rolniczego decyzję o konieczności jego uzupełnienia. Ewentualne wprowadzenie zmian w ustawie o gospodarowaniu zasobem odpowiednio zmieniając Art.29 ust. 3b b pkt.
  2) Realizować zapisy konstytucyjne o gospodarstwach rodzinnych. Nie wyrażamy zgody na przedłużanie umów dzierżawy gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dzierżawcom posiadającym powyżej 300 ha użytków rolnych. 3) Wystąpić o uproszczenie procedur i zwiększenie przejrzystości prowadzonych postępowań w KOWR. 4) Wystąpić, aby beneficjenci środków PROW, którzy przechodzą szczegółową weryfikację w ARiMR i muszą spełnić szereg warunków odnośnie prowadzonego gospodarstwa, byli uznawani przepisami prawa za rolników indywidualnych, co pozwoli im na ominięcie szeregu procedur związanych z uzyskiwaniem pozwoleń, a także ułatwi dostęp do gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 5) Wystąpić o powstanie państwowej ubojni na terenie powiatu głogowskiego, która pozwoli na przywrócenie produkcji zwierzęcej na naszym terenie, w szczególności dzięki realizacji inwestycji w przetwórstwo produktów rolnych. 6) Wystąpić o rozszerzenie bazy bezpłatnych szkoleń realizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 7) Wystąpić o działania prawne uniemożliwiające przedłużanie umów dzierżawy podmiotom posiadającym powyżej 300 ha użytków rolnych dzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz przekazanie tych gruntów na powiększenie gospodarstw rodzinnych. 8) Wystąpić o wprowadzenie rozwiązań prawnych powodujących ciągłość gospodarowania na gruntach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa poprzez przeprowadzanie procedury przetargowej przed końcem obowiązujących umów dzierżawy – w praktyce grunty po przejęciu nierozdysponowane są przez 6 miesięcy i dłużej. 9) Wystąpić o wprowadzenie obowiązku aktualizowania przez KOWR stanów geodezyjnych wydzierżawianych działek jeśli w znacznym stopniu odbiegają od rzeczywistości oraz usunięcie zapisów z ogłoszeń o przetargach o zgodzie potencjalnego dzierżawcy na wszystkie zaniedbania występujące na działce m.in. brak dojazdu do działki, niezgodne stany geodezyjne. 10) Wystąpić o ustalenie rzeczywistej odpowiedzialności za grunty znajdujące się na terenach    zalewowych i zobligowanie odpowiedzialnej instytucji do sprawowania nadzoru nad tymi gruntami – obecnie KOWR i Wody Polskie odmawiają jakichkolwiek działań w tym zakresie. Wnioski złożyła Alicja Mochol-Kędziora RP Głogów.
 6. W nawiązaniu do wizyty Ministra Rolnictwa na Dolnym Śląsku wyrazić stanowisko przeciwko manipulacji przeciwstawianiu rolników Dolnego Śląska rolnikom protestującym pod Pałacem Prezydenckim. Tak należy odebrać wystąpienie Ministra Ardanowskiego w mediach.
  Wniosek złożył Czesław Kaczmarek RP Środa Śląska.
 7. 1) Wnioskować o podwyższenie emerytur rolniczych: obecnie to kwota 917 zł po 30-40 latach pracy, dopłata do każdego ha po złotówce, jak również podwójne opłaty składek KRUS przy drugiej działalności – brak zwiększonej emerytury. 2) Zbyt późne ogłoszenie suszy przez Wojewodę (24 lipca)- wykoszone już były rzepak, pszenica ozima, owies. Kukurydza na ziarno nie była ujęta w szkodach przez Wojewodę. Ocenione przez Komisje szkody w kukurydzy i ujęte w protokołach zostały przez Wojewodę wycofane do poprawy. Wnioski złożone przez Grażynę Sadowską RP Dzierżoniów.
 8. Wystąpić do Premiera RP o wyłączenie z dopłat de minimis wypłat pomocy udzielanej przez Państwo Polskie w związku z wystąpieniem suszy, powodzi i innych kataklizmów.
  Wniosek złożył Czesław Kaczmarek RP Środa Śląska.
 9. Wnioskować o zmiany w systemie ubezpieczeń upraw rolniczych, aby objąć wszystkie uprawy ubezpieczeniem. Firmy nie ubezpieczają np. ogrodów, warzyw i rolnicy otrzymują małe rekompensaty suszowe. Firmy ubezpieczeniowe dotowane są z budżetu państwa i tak naprawdę to zarabiają na rolnikach. Wniosek złożyła Bożena Kończak RP Kamienna Góra.
 10. W związku z dużymi szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowną oraz nagminnym niedoszacowaniem stanów zwierzyny łownej przy inwentaryzacjach w obwodach łowieckich DIR pozytywnie akceptuje wszystkie aneksy sporządzone do rocznych planów łowieckich, zwiększające odstrzał zwierzyny łownej w celu nie blokowania kół łowieckich w wykonywaniu pozyskania do czasu pisemnego potwierdzenia przez Izbę Opinii dotyczącej aneksów zwiększających pozyskanie. Do wiadomości: Nadleśniczowie, Zarządy Okręgowe PZŁ. Wniosek złożył Andrzej Kozłowski RP Złotoryja.
 11. W związku z brakiem środków z pomocy de minimis – zapytanie do Ministra Rolnictwa o informacje w jaki sposób zostanie rozwiązany problem rolników, którzy dotychczas nie otrzymali pomocy, a mieli straty suszowe poniżej 30%. Wniosek złożył Andrzej Kozłowski RP Złotoryja.
 12. W związku z tym, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jest autonomiczny od Ministra Środowiska wnioskujemy o podjęcie przez Zarząd Izby rozmów z Funduszem w celu dofinansowania wapnowania na terenie województwa dolnośląskiego. Wniosek złożył Andrzej Kozłowski RP Złotoryja.
 13. W związku z wysokimi cenami nawozów zwłaszcza azotowych, co powoduje znaczący wzrost nakładów na produkcję roślinną, złożyć zapytanie do Ministra rolnictwa o grupę Azoty, która jest Spółką Skarbu Państwa, czy aby nie stosują praktyk monopolistycznych przy ustalaniu cen nawozów.
  Wniosek złożył Paweł Sługocki RP Złotoryja.
 14. Wnioskować o poparcie Ministra J. K. Ardanowskiego w zakresie wprowadzenia „neonikotynowców” w zakresie zaprawiania nasion rzepaku i buraków i dalszego utrzymania działania.
  Wniosek złożył Artur Mackiewicz.
 15. Wniosek o przyjrzenie się pracy DODR w zakresie doradztwa rolniczego, a szczególnie Pana Dyrektora Marka Tarnackiego, który Ośrodek Doradztwa traktuje jako instytucję polityczną.
  Wniosek złożył p. Truś.
 16. Wniosek do KOWR o udzielenie informacji w sprawie użytkowania gruntów dzierżawionych od KOWR przez Spółkę AGROIMPEX, na których od wiosny 2018 roku pracował sprzęt Firmy PHU – Dumański i udzieleniu informacji o faktycznym prawnym dzierżawcy tego gruntu. Wniosek w załączeniu. Wniosek złożył Edward Tracz

 

Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej, wypełniając podstawowy obowiązek przedstawiania organom administracji rządowej opinii i wniosków z zakresu rolnictwa, w swoim stanowisku zwraca uwagę na aktualne problemy występujące na dolnośląskiej wsi i wnioskuje o ich wsparcie i realizację poprzez instytucje według ich kompetencji:

 1. Walne Zgromadzenie DIR alarmuje, że rolnictwo w terenach górskich i podgórskich ginie. Gospodarowanie w trudnych klimatycznie terenach górskich i podgórskich sprawia, że produkcja prowadzona na tych obszarach jest mniej opłacalna w porównaniu z gospodarstwami prowadzącymi produkcję na terenach nizinnych. Należy pilnie rozpocząć pełną realizację naszych wniosków i propozycji w zakresie jego wsparcia. Najważniejszy nasz postulat tj. 30% dodatek do cen skupu żywca wołowego i owczego, mleka oraz zwierząt hodowlanych, który można wprowadzić jeszcze w tym roku. W przeszłości tylko takie rozwiązanie zdało egzamin w roku 1985 – co potwierdzają starsi rolnicy i przedstawiciele nauki.
 2. Walne Zgromadzenie DIR popiera Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo – Wschodniej w sprawie wprowadzenia w perspektywie finansowej Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 rozwiązań wspierających faktyczne wykorzystanie paszowe trwałych użytków zielonych (TUZ) poprzez wprowadzenie płatności do TUZ związanej z utrzymywaniem w danym gospodarstwie przeżuwaczy, koni i gęsi. W ocenie Walnego Zgromadzenia obecny system dopłat bezpośrednich nie rozróżnia i nie wartościuje sposobu użytkowania TUZ. Jednakowe dopłaty do 1 ha otrzymuje rolnik prowadzący produkcję przeżuwaczy i rolnik prowadzący wyłącznie produkcję polową. Równocześnie stale pogarsza się sytuacja ekonomiczna producentów bydła, nie mówiąc o producentach owiec czy kóz. Problemu tego nie rozwiązują stosowane w obecnej perspektywie szczątkowe dopłaty do ograniczonej liczby sztuk w stadzie. W celu poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw prowadzących produkcję przeżuwaczy i innych gatunków wykorzystujących TUZ, należy w następnej perspektywie WPR wprowadzić dopłaty do 1 ha TUZ w powiązaniu z prowadzoną w gospodarstwie produkcję zwierzęcą, wykorzystującą TUZ jako bazę paszową.
 3. Tysiące hektarów ziemi ciągle czeka na Dolnym Śląsku na prawdziwych gospodarzy. Walne Zgromadzenie DIR stoi na stanowisku, że KOWR powinien wdrożyć mechanizmy zachęcające i usprawniające obrót ziemią. Powinna ona trafiać do rolników-producentów. Należy poważnie rozważyć i wprowadzić nową definicję rolnika-producenta. Utrzymywanie sytuacji, w której 1 hektar już jest gospodarstwem rolnym uważamy za nieporozumienie. Preferowana powinna być polityka osiągania przez gospodarstwa areału gwarantującego rolniczej rodzinie godziwy byt, a gospodarstwu rozwój. Takie gospodarstwa powinny być wyraźnie preferowane w polityce dopłat i świadczeń. Dopłaty bezpośrednie powinny być wypłacane tylko tym którzy uprawiają ziemię, a KRUS nie może być sposobem na tanie ubezpieczenia dla nie rolników.
 4. Walne Zgromadzenie DIR uważa, że upowszechnienie kredytów suszowych powinno nastąpić poprzez odpowiednią nowelizację przepisów zobowiązującą banki do udzielania kredytów rolnikom u których stwierdzono zjawisko suszy i powstałych w wyniku tego zjawiska szkód. Oprócz tego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powinien być instytucją poręczającą za rolnika. Susza jest zjawiskiem kompletnie niezależnym od rolnika. A więc szkody w wyniku tego zjawiska powstałe są przez rolnika niezawinione, jednak mają bardzo negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną poszkodowanego rolnika. Jeżeli Skarb Państwa z różnych względów nie jest w stanie w pełni zrekompensować rolnikowi powstałych szkód, to może pomóc rolnikowi poprzez poręczenie finansowe za rolnika przed bankiem w którym rolnik mógłby pobrać kredyt na okoliczność suszy. Powinno się to odbywać bez obowiązku oddania pod swego rodzaju zastaw całego majątku rolniczego, a jedynie proporcjonalnej do wysokości kredytu części.
 5. Walne Zgromadzenie DIR, uważa, że należy racjonalnie rozwiązać problem uboju sanitarnego poprzez uzgodnioną z rolnikami i służbą weterynaryjną sieć ubojni sanitarnych wraz z systemem odbioru chorych zwierząt.
 6. Według Walnego Zgromadzenia DIR kluczowym problemem przed którym stoimy są postępujące zmiany klimatyczne. Już teraz trzeba skupić się na działaniach zapobiegającym skutkom suszy. Przede wszystkim należy uruchomić program nawadniania w uprawach rolniczych oraz wyciągnąć wnioski i wprowadzić szereg zmian w kwestiach, które nie zdały egzaminu podczas suszy w 2018 roku. Konieczna jest zmiana podejścia w polityce rolnej i środowiskowej do problemu tzw. małej retencji. Jest ona wraz ze stawami najtańszym sposobem zatrzymywania wody, co przeciwdziała też skutkom suszy. Polityka powinna wspierać i zachęcać rolników do rozbudowy i pielęgnacji stawów. Tymczasem stawy znikają w każdej gminie, a przyczyną tego stanu są nowe obciążenia zapowiadane przez Polskie Wody. Zdaniem Walnego Zgromadzenia niezbędne jest budowanie małych zbiorników retencyjnych, wykonywanie odwiertów i studni głębinowych. W związku z powyższym wnosimy o wsparcie rządowe do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Obligatoryjnie należy zmienić przepisy dotyczące sposobu monitorowania suszy rolniczej, powoływania komisji szacujących straty i zwiększenia ilości stacji monitorujących. Dodatkowo wypracowanie jednolitych procedur szacowania strat suszowych oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników urzędów wojewódzkich i samorządów terytorialnych. Zmian wymaga również sposób wyliczania strat w gospodarstwie. W gospodarstwach utrzymujących zwierzęta procent strat w całym gospodarstwie nie przekraczał 30%. Gdyby nie możliwość składania wniosków, gdy procent oszacowanych strat w uprawach wynosił 30 %, gospodarstwa hodowlane nie mogłyby nawet składać wniosków o wsparcie z tytułu suszy rolniczej czy gradobicia.
 7. Walne Zgromadzenie DIR wskazuje na potrzebę zmian w zakresie budowy zbiorników retencyjnych. Zbiorniki o powierzchni do 1 ha powinny być wykonywane na zgłoszenie, a nie jak to jest obecnie w ramach pozwolenia na budowę. Dodatkowo obszar ten powinien być opodatkowany na tych samych zasadach jak grunty rolne, a nie jak obecnie pobierane dodatkowe opłaty będą ce dużym obciążeniem dl budżetu właściciela.
 8. Walne Zgromadzenie DIR widzi potrzebę wprowadzenia ułatwień w odniesieniu do energii odnawialnej związanej z produkcją biopaliw (bioetanol i biodiesel), co mogłoby pozwolić między innymi na zagospodarowanie znacznej nadwyżki występującej w produkcji rolnej i wykorzystanie znacznych obszarów rolnych aktualnie nie użytkowanych rolniczo.
 9. Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej wyraża swoje pełne poparcie dla działań podjętych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska w zakresie prewencji w zwalczaniu wirusa ASF. Z pełnym zrozumieniem przyjmujemy i popieramy również odstrzał sanitarny dzików prowadzony na obszarach występowania ASF oraz w regionach bezpośrednio zagrożonych jego wystąpieniem.Ze zdumieniem i niezrozumieniem obserwujemy wielką akcję medialną pod hasłem „ratujmy dziki”, w którą włączyli się politycy, ekolodzy i celebryci. Trudno stwierdzić, dlaczego tak samo nie pochylą się nad losem rolnika, który już od wieków żywi i broni, czy świń masowo wybijanych w wyniku szerzenia się ASF. Może czas uświadomić opinii publicznej, że swoimi działaniami skazują na bankructwo nas rolników, a hodowane przez nas świnie na eutanazję.
 10. Walne Zgromadzenie DIR apeluje o zmianę metodyki wyliczania przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, który od wielu lat nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji dochodowej w gospodarstwach rolnych. Nowa metodyka powinna uwzględniać podział gospodarstw ze względu na rejon gospodarowania, powierzchnię gospodarowania oraz rodzaj produkcji.
 11. Walne Zgromadzenie uznaje konieczność ujednolicenia i uproszczenia procedur dopuszczania środków ochrony roślin do wykorzystania w produkcji rolniczej. Mając na uwadze jednolity charakter przepisów Unii Europejskiej i krajów członkowskich uzasadnione jest ujednolicenie zasad dotyczących dopuszczenia do produkcji rolniczej. Zaproponowane zmiany pozwolą na rozszerzenie puli środków ochrony roślin dopuszczonych do produkcji rolniczej, co wpłynie na obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnym podniesieniu poziomu ochrony upraw.
 12. Walne Zgromadzenie DIR w związku ze zwiększeniem się w ostatnich latach populacji żurawi, wnioskuje o możliwość redukcji tego gatunku ptaków metodami ogólnie dostępnymi, wprowadzenie możliwości płoszenia bez konieczności uzyskania zezwolenia z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz objęcie pełną odpłatnością szkód jakie wyrządzają żurawie. Ocieplający się klimat powoduję, że ptaki mają możliwość żerowania przez okres całoroczny, a tym samym powodują one duże straty w uprawach polowych, zwłaszcza w oziminach oraz kukurydzy.

Samorząd rolniczy Dolnego Śląska z niepokojem obserwuje narastające od wielu lat problemy, z którymi borykają się rolnicy. Jednocześnie stwierdzamy, że w roku 2018 osiągnęły ogromny wymiar. Łącząc nasze samorządowe głosy pragniemy zwrócić uwagę rządu i opinii publicznej na bardzo trudną sytuację w polskim rolnictwie. Długotrwała i dotkliwa susza, to tylko jedna z przyczyn poważnych ekonomicznych problemów branży rolniczej.  Susza jak i wszystkie wyżej wymienione problemy wpływają na dramatycznie pogarszającą się sytuację gospodarstw rolnych.

Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej apeluje do polskiego rządu działając w obronie polskiego rolnictwa o podjęcie skutecznych działań, które będą chronić producentów rolnych i zapewnią im godziwą zapłatę za ciężką pracę. My-samorząd rolniczy – nie możemy pozwolić, aby w konsekwencji wieloletnich zaniedbań polityki rolnej, polski rolnik musiał sięgać swą spracowaną ręką po pomoc socjalną.

Pozostajemy z nadzieją, że tym razem głos rolników zostanie wysłuchany. Liczymy na szybkie i skuteczne działania.

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8370 -0,05% [03:39]
 EUR / JPY 121,5190 +0,05% [03:39]
 EUR / PLN 4,2565 +0,02% [03:39]
 USD / JPY 107,9350 +0,07% [03:39]
 USD / PLN 3,7797 +0,03% [03:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Eustachy, Maria