Kolejne Spotkanie Z Rolnikami W Wołowie Poświęcone Tematyce Łowieckiej

W dniu 29 kwietnia 2019r odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wołowie posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego poświęcone tematy tyce łowickiej. Posiedzenie to było kontynuacją spotkania poświęconego tej  tematyce, które odbyło się w dniu 19.11.2018r. W posiedzeniu udział wzięli licznie przybyli rolnicy z powiatu wołowskiego oraz Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego – Jerzy Truś, Justyna Grocholska, Zdzisław Ożga, Karol Sygnatowicz oraz Michał Kudryński i zaproszeni goście: Pan Jan Dziarski – Starosta Powiatu Wołowskiego , Pan Sylwester Bulak z Nadleśnictwa Wołów, Pani Joanna Bulak i Pan Marcin Madejski z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, Pan Andrzej Kasperski z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, Pani Ewelina Zamojska – PZDR w Wołowie, Pan Ryszard Procyszyn – UG Wińsko i Pani Barbara Moszczyńska – UM Brzeg Dolny. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Kół Łowieckich działających na terenie powiatu wołowskiego: KŁ „Remiza’, KŁ „Rokita” w Brzegu Dolnym, KŁ „Jeleń” Wrocław, KŁ „Leśnik” Wrocław, KŁ Echo” Wołów, KŁ „Echo” Wołów, KŁ „Jeleń” Wińsko, KŁ „Łoś” z Lubiąża. W spotkaniu wziął również udział Wiceprezes DIR Ryszard Borys.

Przewodniczący Jerzy Truś  wyraził nadzieję, że spotkanie w tak szerokim gronie, pozwoli na wypracowanie jak najlepszej współpracy pomiędzy rolnikami, a podmiotami, które odpowiadają za gospodarkę łowiecką na terenie powiatu wołowskiego. Poinformował, że wszystkie zaproszone osoby będą mogły przedstawić swoje spostrzeżenia, uwagi i propozycje w zakresie gospodarki łowieckiej. Przedstawiciele Kół Łowieckich przedstawili sprawozdania z realizacji gospodarki łowieckiej za rok 2018r., w tym realizacji planu odstrzałów oraz realizacji wypłat za szkody w uprawach rolnych. Rada Powiatowa poprosiła również Koła Łowieckie o przedstawienie planu odstrzałów w bieżącym roku. Przedstawiciele Nadleśnictwa Wołów i Oborniki Śląskie przedstawili zebranym dane o ilości odwołań jakie wpłynęły do Nadleśniczego PGL LP od właścicieli/posiadaczy gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego i ostatecznych rozstrzygnięciach w tych postępowaniach, jak również informacji zbiorczej o wykonaniu planu odstrzałów w powiecie wołowskim w roku 2018r. Po przedstawieniu sprawozdań z realizacji gospodarki łowieckiej przez przedstawicieli obecnych na spotkaniu Kół Łowieckich wywiązała się dyskusja. Przedstawicie DIR oraz rolnicy zadawali dodatkowe pytania, a przedstawiciele Kół Łowieckich oraz przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu i Nadleśnictw udzielali na nie odpowiedzi i dodatkowych wyjaśnień. Zgromadzeni rolnicy przedstawiali swoje zastrzeżenia do obecnie obowiązujących procedur szacowania szkód łowieckich. Przedstawiciel Kół Łowieckich zadeklarowali, że dołożą wszelkich starań aby współpraca pomiędzy nimi a rolnikami była jak najlepsza. Przedstawiciele KŁ zgodnie stwierdzili, że wszystkie uwagi i zastrzeżenia jakie docierają od rolników będą brane pod uwagę, tak aby na przyszłość wypracować możliwie jak najlepsze procedury. Rolnicy pytali również o zasady inwentaryzacji zwierzyny. Wyrazili zdanie, że wciąż zbyt mało jest odstrzałów, a populacja zwierzyny jest coraz większa. Przedstawiciel PZŁ wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy prawo łowieckie, inwentaryzacja zwierzyny jest sporządzana przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich w terminie do dnia 10 marca każdego roku. W sporządzaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać udział właściwi nadleśniczowie PGL LP oraz przedstawiciel właściwej izby rolniczej. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściwych nadleśniczych PGL LP oraz właściwą izbę rolniczą o miejscu i terminie sporządzenia inwentaryzacji zwierzyny. Niestawiennictwo przedstawiciela właściwej izby rolniczej nie wstrzymuje sporządzenia inwentaryzacji. Na podstawie wykonanej inwentaryzacji sporządza się projekt planu pozyskania zwierzyny w kolejnym roku gospodarczym. Obecna inwentaryzacja stanowiła podstawę do sporządzenia planów łowieckich na rok gospodarczy 2019/2020. Zapewnił, że wszystkie koła łowieckie będą dążyły do wykonania założonych planów w 100%. Rolnicy podnieśli również temat szkód wyrządzanych przez bobry i zgłosili propozycję, aby myśliwi dokonywali odstrzałów tych zwierząt.

Przewodniczący RP  Jerzy Truś zachęcał, aby rolnicy i Koła Łowieckie dążyły do polubownego załatwia spraw. Stwierdził, że należy ze sobą rozmawiać, a nie walczyć bo tylko wtedy obie strony będą miały korzyści. Jerzy Truś zadeklarował, że Dolnośląska Izba Rolnicza będzie organizować spotkania rolników z Kołami Łowieckimi, bo jak pokazuje również dzisiejsze spotkanie są one potrzebne.

Barbara Pajor, Biuro DIR Wołów

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7975 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 121,6230 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2522 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 108,5250 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7935 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Alina, Benon