Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej V kadencji

W dniu 20 maja 2019 roku w Trzebnicy odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej V kadencji. Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes Zarządu DIR Leszek Grala. Wprowadzono Sztandar Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, Delegaci podjęli uchwałę w sprawie Regulaminu Obrad IX Walnego Zgromadzenia Delegatów VI Kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Powołano Komisje do przeprowadzenia Walnego i Sekretarza oraz protokólantów.

Następnie w imieniu Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, sprawozdanie finansowe za 2018 rok przedstawił Pan Maciej Brambor. Poinformował, że zarząd DIR realizuje wszystkie zadania statutowe. W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpił jej Przewodniczący Pan Jan Laszczowski. Poinformował delegatów o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania finansowego złożonego przez Zarząd Izby i udzieleniu Zarządowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej absolutorium za 2018 rok. Delegaci Walnego Zgromadzenia uchwałą nr IX/4/2019  udzielili absolutorium Zarządowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej za 2018 rok, a uchwałą nr IX/3/2019 zatwierdzili sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę Nr IX/5/2019 w sprawie ustalenia rady powiatowej Izby, w skład której wejdzie wybrany w okręgu wyborczym przedstawiciel miasta Wrocławia i Wałbrzycha oraz uchwałę Nr IX/6/2019 w sprawie wyboru Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

Podczas IX Walnego Zgromadzenia poruszano wiele tematów, m.in. Delegaci zaapelowali o wystąpienie do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na likwidację skutków suszy. Wszyscy obecni zgodnie stwierdzili, że należy z dużą determinacją dążyć do tego, aby problem suszy i jej monitoringu nie był bagatelizowany przez rząd i samorządy. Zebrani na Walnym  Zgromadzeniu Delegaci zgłosili również sprawę nadmiernej populacji wilków, które podchodzą do zagród rolników i nawet zagryzają zwierzęta hodowlane. Nie zabrakło tematów związanych z obrotem ziemią administrowaną przez KOWR. Wnioski, które wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków, zostały przyjęte do realizacji.

Na zakończenie Prezes Grala poinformował delegatów, że w dniu 10 maja br. został zawarty z KOWR we Wrocławiu aneks do umowy nieodpłatnego przekazania działki przy ul. Wiejskiej, gdzie mieści się siedziba DIR. Dzięki temu porozumieniu na terenie nieruchomości rolnicy będą mieli możliwość sprzedaży bezpośredniej swoich produktów. L. Grala poinformował, że DIR włączy się bardzo aktywnie w program promujący polską żywność, który realizuje KOWR we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa. Prezes uspokoił wszystkich zebranych, że dzięki zawarciu aneksu do umowy notarialnej DIR zachowa własność działki przy ul. Wiejskiej.  Leszek Grala wyjaśnił, że z obserwacji i spotkań z rolnikami wynika, że izba powinna się aktualnie koncentrować wokół organizacji targów, giełd i wystaw ukierunkowanych na promocję żywności w tym żywności ekologicznej i żywności pochodzenia krajowego. Obecnie ogromnym zainteresowaniem rolników i mieszkańców miast cieszą się tzw. pikniki, na których promowana jest polska wieprzowina, wołowina, drób, zboża, polski karp, żywność od rodzimych producentów rolnych, żywność ekologiczna, wyroby pszczelarskie, itp. Prezes DIR stwierdził, że obecnie potrzebne są nam powierzchnie niezabudowane, z możliwością wznoszenia na nich budowli tymczasowych, potrzebnych do ich sezonowego wykorzystania na różnego rodzaju spotkania wystawienniczo – promocyjne typu pikniki, giełdy, wystawy. Taka powierzchnia niezbędna do organizacji tego rodzaju imprez, znajduje się na nieruchomości przy ulicy Wiejskiej we Wrocławiu, przekazanej na rzecz DIR przez ANR.

Za kończenie posiedzenia, w związku ze zbliżającym się końcem kadencji  Prezes Pan Leszek Grala podziękował wszystkim Delegatom za ich zaangażowanie i pracę. Przewodniczący Pan Leszek Grala zamknął obrady IX Walnego zgromadzenia Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej, podziękował wszystkim za przybycie.

Barbara Pajor i  Krzysztof Balant

Słowa prezesa

Jeżeli prawdą jest, że „mowa jest srebrem a milczenie złotem”...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0033 +0,05% [08:59]
 EUR / JPY 118,6510 +0,01% [09:00]
 EUR / PLN 4,3709 +0,02% [08:59]
 USD / JPY 107,7150 +0,02% [09:00]
 USD / PLN 3,9681 +0,04% [08:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Bogusław, Tekla