Realizacja programów inwestycyjnych

Samorząd rolniczy zwrócił się o wprowadzenie zmian w realizacji Programów Inwestycyjnych w ramach PROW 2014-2020 wnioskując, aby zamiast zobowiązywać rolników do zwiększenia skali produkcji tak jak ma to miejsce w przypadku m.in. programu inwestycyjnego „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w którym produkcja musi wzrosnąć o minimum 10%, czy przy działaniu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, w którym produkcja obowiązkowo musi wzrosnąć o 20% w stosunku do roku wyjściowego, zobowiązać ich do poprawy jakości produkcji, np. poprawy mięsności przy hodowli bydła poprzez stosowanie odpowiedniego żywienia czy chowu.

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie postulatów samorządu rolniczego

15 stycznia 2019 r. przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim w kwestii postulatów Wojewódzkich Izb Rolniczych skierowanych do Rządu RP, w związku z niedostateczną realizacją dotychczas składanych wniosków, zgłaszanych przez samorząd rolniczy oraz mając na względzie obecną sytuację w polskim rolnictwie i trwające negocjacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2020-2027.

Zarząd DIR wnioskuje o zmianę przepisów

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej na wniosek członków Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu świdnickiego,  zwrócił się do KRIR się o wystąpienie do właściwych Ministrów z wnioskami dotyczącymi:

Każdy myśli, jak przetrwać do wiosny, żeby nie likwidować stada – opowiada Andrzej Mitczak delegat DIR

Jeśli ktoś miał paszę jeszcze z ubiegłego roku, to skarmił ją latem. Teraz zapasy się skończyły. Dlatego w całym regionie rolnicy redukują stada. I tak będzie do wiosny. Ja sprzedałem już 15 krów, dojnych zostało 60, razem z młodzieżą mam 140 sztuk. Jałówki idą na ubój, a powinny być trzymane na mleczne. U sąsiadów jest podobnie albo jeszcze gorzej – alarmuje Andrzej Mitczak, rolnik z Ciechanowic (gm. Marciszów, pow. Kamienna Góra).

Tak wygląda sytuacja w prężnym gospodarstwie, w którym rolnik ma 140 sztuk bydła (rasy nizinnej czerwono-białej), dwie obory, zabudowania gospodarcze, wiaty, bogaty park maszynowy oraz silosy na kiszonkę. I gospodaruje na stu hektarach gruntów, z czego 30 dzierżawi od sąsiadów.
W innych gospodarstwach, mniej czy bardziej zasobnych, jest równie źle albo jeszcze gorzej. Efekty letniego kataklizmu są bowiem tak fatalne, ze paszy w powiecie kamiennogórskim, gdzie rolnicy mają około 5,5 tysiąca sztuk bydła (mięsnego oraz mlecznego) może w ogóle zabraknąć.
– Jeśli rolnicy nie otrzymają wsparcia, to możliwe jest zmniejszenie stad w tym rejonie nawet o 50% – ostrzega Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. – We własnych gospodarstwach zebraliśmy tylko jeden pokos i to słaby, bo po suszy nic prawie nie urosło. Dlatego wszędzie dramatycznie brakuje paszy objętościowej. Każdy myśli, jak przetrwać do wiosny, żeby nie likwidować stada – opowiada Andrzej Mitczak.

Informacja z ARiMR nt. udzielania zaliczek

Przy ubieganiu się o zaliczkę zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:

  1. a) Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 487 z późn. zm.) zwane dalej rozporządzeniem 1305/2013;
  2. b) Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018r. poz. 719) zwaną dalej „ustawą o finansowaniu WPR”;
  3. c) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1857, Dz.U. z 2017r. poz. 551, Dz. U. z 2018r. poz. 1691) zwane dalej „rozporządzeniem zaliczkowym”;
  4. d) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1619) zwanym dalej „rozporządzeniem dot. RUG”;
  5. e) Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 oraz z 2018r. poz. 149 i poz. 650), zwana dalej „KPA”;
  6. f) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025, 1104) zwana dalej „KC”;
  7. g) Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2017r. poz. 2137), zwana dalej „ustawą o ARiMR”.

Jerzy Bucki na spotkaniu samorządu rolniczego z Polskim Związkiem Łowieckim

W dniu 8 stycznia 2019 r. w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego, z udziałem Pana Wiktora Szmulewicza – Prezesa KRIR, Pani Katarzyny Szczepaniak – Dyrektor Biura KRIR oraz Pana Jerzego Buckiego delegata Dolnośląskiej Izby Rolniczej, z przedstawicielami myśliwych na czele z Panem Piotrem Jenochem – Łowczym Krajowym. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw, w tym dotyczących szkód łowieckich wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, bobry oraz wilki. Jak poinformował PZŁ szkody wyrządzane przez bobry powinny być zgłaszane przez rolników do gmin. Dzięki takim zgłoszeniom, będzie możliwość dokonania odstrzału redukcyjnego bobrów.

Spotkanie Zarządu DIR z kierownictwem KOWR i ARiMR

8 stycznia 2019 r. Zarząd DIR odbył spotkanie robocze z Mirosławem Kuleszą Dyrektorem KOWR OT Wrocław oraz Zygmuntem Skibą Dyrektorem ARiMR OR Wrocław, Wiesławą Gawior Zastępcą Dyrektora ARiMR OR Wrocław i Magdaleną Salińską Zastępcą Dyrektora ARiMR OR Wrocław. Z ramienia DIR w spotkaniu udział wzięli: Leszek Grala Prezes DIR, Ryszard Borys Wiceprezes DIR, Tadeusz Mochalski członek Zarządu DIR, Waldemar Jankowski członek Zarządu DIR, Henryk Kowalik delegat do KRIR oraz Urszula Solińska-Marek Dyrektor biura DIR.

Zmiany prawne wprowadzone na obszarach wiejskich od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia weszły w życie nowe regulacje prawne opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi. Są to:

– Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

– Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji;

– Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

– Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o paszach;

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw;

oraz

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie księgi rejestracji bydła, świń,

owiec lub kóz.

– Nowe rozwiązania w zakresie wykorzystania środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wigilijnych – Dolny Śląsk 2018

W sobotę 15 grudnia w Pasażu Grunwaldzkim Dolnośląska izba Rolnicza wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zorganizował Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych.

Uroczystego otwarcia dokonali Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź i Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala. Świąteczne życzenia wszystkim uczestnikom i gościom złożył Arcybiskup Metropolita Wrocławski Józef Kupny.

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7868 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 124,7140 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2868 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 109,7360 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7707 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Henryk, Marta