Dnia 12 czerwca 2017 roku odbyło się V Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej V kadencji. Otwarcia obrad dokonał Pan Leszek Grala Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego WZ, Delegaci podjęli uchwałę w sprawie Regulaminu Obrad V Walnego Zgromadzenia Delegatów V Kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Następnie w imieniu Zarządu DIR, sprawozdanie z działalności finansowej za 2016 rok przedstawił Pan Maciej Brambor. Poinformował on, że Zarząd DIR realizuje wszystkie zadania statutowe stosując zasadę gospodarności. W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpił jej Przewodniczący Pan Jan Laszczowski informując delegatów o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania finansowego złożonego przez Zarząd Izby i udzieleniu Zarządowi Izby absolutorium za rok 2016. Pan Laszczowski przedstawił również sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Delegaci Walnego Zgromadzenia uchwałą nr V/4/2017 udzielili absolutorium Zarządowi DIR za rok 2016, a uchwałą V/3/2017 zatwierdzili sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.Kolejna, podjęta przez Walne Zgromadzenie uchwała, która wpłynęła do Komisji Uchwał i Wniosków, dotyczyła upoważnienia Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej do podpisania porozumienia z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. Celem porozumienia będzie podjęcie współpracy przy realizacji zadań prowadzących do wspierania działań na rzecz zwiększania samowystarczalności żywnościowej regionu, poprawy przetwórstwa rolno-spożywczego, modernizacji obszarów wiejskich, promowania inwestycji umożliwiających wzrost wydajności i efektywności produkcji rolno-spożywczej. 

Podczas V Walnego Zgromadzenia poruszano wiele tematów. Wśród nich była debata na temat objęcia znacznego obszaru kraju OSN (obszary szczególnie narażone). Rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą, będą zobowiązani do przechowywania gnojowicy i obornika przez pół roku. Spowoduje to konieczność poniesienia wysokich kosztów na inwestycje wyposażające gospodarstwa rolne w trwałe urządzenia do magazynowania nawozów naturalnych, co będzie znaczącym obciążeniem dla budżetów rodzinnych gospodarstw rolnych. Należy podjąć działania, które rozłożą lub pomogą rolnikom te koszty zminimalizować.Następnym ważnym tematem omawianym na Walnym Zgromadzeniu był problem neonikotynoidów. Dolnośląska Izba Rolnicza otrzymuje wiele sygnałów od rolników zaniepokojonych dalszym utrzymaniem zakazu stosowania zaprawy nasiennej,  zawierającej w swym składzie związki z grupy  neonikotynoidów. Według wielu rolników dla zapylaczy bardziej szkodliwe są zamienniki, które są stosowane w większych dawkach, a zabiegi są  powtarzane ze względu na słabą skuteczność. Zastanawiającym jest fakt, dlaczego w innych krajach członkowskich UE, które tak samo jak Polska powinny respektować prawo unijne, wprowadzone są regulacje wewnętrzne pozwalające producentom rzepaku na stosowanie związków z grupy neonikotynoidów. W naszym kraju jest to całkowicie zakazane.Wobec braku na naszym rynku równie skutecznych alternatywnych środków ochrony roślin, zakaz stosowania neonikotynoidówpowinienbyć jak najszybciej zniesiony.W trakcie dyskusji omawiane były także propozycje Zarządu DIR dotyczące nowych kryteriów stosowanych przy ocenie ofert pisemnych na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości rolnych pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.Podczas obrad delegaci podnieśli, żeby kryterium wiodącym była odległość sprzedawanych bądź dzierżawionych gruntów od siedziby gospodarstwa potencjalnego nabywcy/dzierżawcy. Zgłosili również wniosek o usunięcie kryterium nr 6 (płatności ONW), które powoduje bardzo dużo kontrowersji wśród rolników.

Dagmara Opala

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

 

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-21
USD 3,3697 +0,30%
EUR 4,1562 +0,22%
CHF 3,5978 +0,03%
GBP 4,7072 +0,06%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr