Opinie w sprawie sprzedaży

W ostatnim czasie OT KOWR we Wrocławiu występuje do naszej Izby w sprawie uzyskania opinii DIR o sprzedaży w trybie pierwszeństwa nieruchomości o powierzchni przekraczającej 2 ha, czy to bezpośrednio, czy też za pośrednictwem samych zainteresowanych nabyciem, którym OT KOWR przekazuje informację, że opinia naszej Izby jest niezbędna do uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z powyższmy Zarząd DIR zwrócił się do Oddziału Terenowego KOWR z pismem o nastepującej treści.

Czytaj więcej...

Przedłużenia umów dzierżawy

W związku z lawiną wniosków OT we Wrocławiu o zajęcie przez Dolnośląską Izbę Rolniczą stanowiska w sprawie przedłużenia umów dzierżawy, których termin wygaśnięcia przypada 14, 27 i 28 lutego 2018r. Zarząd DIR zwrócił się do Oddziału Terenowego KOWR poniższym pismem.

Czytaj więcej...

Interwencja Zarządu DIR w sprawie odmownych decyzji w zakresie przetargów ofertowych

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wyjaśnienie zasad, którymi kieruje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu w procesie zagospodarowania gruntów państwowych w drodze przetargów ofert pisemnych na dzierżawę.

Czytaj więcej...

Publikacja list osób zakwalifikowanych do przetargu

Od 30 kwietnia 2016r. agencja rządowa jaką była Agencja Nieruchomości Rolnych, a obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje Zasobem w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia lub sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych (art. 24 ust 1 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa).

Obecnie podstawową formą zagospodarowania państwowych nieruchomości są wieloletnie dzierżawy. Poza przypadkami bezprzetargowego rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP, przewidzianymi w ustawie z dnia 19.10.1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wszystkie nieruchomości rolne wystawiane do dzierżawy przez KOWR, bez względu na ich powierzchnię, powinny być wydzierżawiane w pierwszej kolejności w drodze przetargów ograniczonych dla osób spełniających wymogi rolnika indywidualnego w myśl przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, chcących powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Kwalifikacja uczestników do przetargu ograniczonego następuje na podstawie złożonych przez nich dokumentów, wskazanych w ogłoszeniu przetargowym.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości z Zasobu WRSP listę osób zakwalifikowanych do przetargu oraz osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów z zaznaczeniem faktu posiadania zadłużenia wobec KOWR (bez podawania kwoty), jeżeli w oświadczeniu (wzór 1) zaznaczone było, że osoba ta nie ma zadłużenia i brakujących dokumentów (odrębnie dla każdej osoby), Oddziały KOWR wywieszają na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału wyznaczając termin do uzupełnienia dokumentów (przypadający nie później niż na 7 dni przez wyznaczonym terminem przetargu). Listę osób ostatecznie zakwalifikowanych do przetargu Oddziały KOWR wywieszają na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału (nie później niż na 2 dni przed dniem przetargu).

Czytaj więcej...

Ponownie pytamy KOWR o dzierżawy

W nawiązaniu do naszego pisma nr L.Dz.DIR/1415/2017 z dn. 20.09.2017r. i odpowiedzi udzielonej przez KOWR we Wrocławiu pismem nr: WRO.WKUR.4201.267.2017.BD.3 z dn. 06.11.2017r (data wpływu 13.11.2017r.) Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej poinformował Pana Piotra Regieca Dyrektora KOWR OT we Wrocławiu, że w dalszym ciągu oczekuje na udzielenie odpowiedzi na pozostałe pytania postawione w naszym piśmie z 20 września br. Pomimo upływu miesiąca do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wszystkie postawione przez nasz pytania. 

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej oczekuje, że uzyska od Pana Piotra Regieca Dyrektora KOWR OT we Wrocławiu odpowiedź na wszystkie przez nas postawione pytania. Praktycznie podczas każdego spotkania z rolnikami kierowane są pod naszym adresem pytania dotyczące zakresu działalności Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu. Bardzo często – jak to miało miejsce na V Forum Rolniczym Powiatu Górowskiego – w spotkaniach nie uczestniczą zaproszeni przedstawiciele Ośrodka i pytania stawiane przez rolników pozostają bez odpowiedzi. Samorząd rolniczy potrzebuje dla bieżącej działalności rzetelnej i pełnej informacji o aktualnej sytuacji w zakresie gruntów rolnych będących w zasobie WRSP.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu do dnia dzisiejszego nie udzielił informacji w następującym zakresie:

1. Jaka powierzchni gruntów nierozdysponowanych o powierzchni do 0,30 ha (w ujęciu ilościowym i jakościowym), pozostaje w dyspozycji KOWR w poszczególnych gminach i powiatach województwa dolnośląskiego.KOWR we Wrocławiu dotychczas udzielił informacji o gruntach nierozdysponowanych z podziałem na dwie grupy obszarowe: działki o powierzchni od 0,3 ha do 2 ha i działki o powierzchni powyżej 2 ha. Jednocześnie Zarząd prosi o informację, co miało na celu wprowadzenie przez OT podziału na takie grupy obszarowe i dlaczego, w związku z takim podziałem, w udzielonej nam w dn. 06.11.2017r. odpowiedzi Oddział we Wrocławiu nie przedstawił informacji o gruntach nierozdysponowanych o powierzchni do 0,3 ha.

Czytaj więcej...

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-19
USD 3,3411 +0,72%
EUR 4,1467 -0,22%
CHF 3,6013 -0,10%
GBP 4,6829 +0,13%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Leon, Ludmiła, Eustachy