Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2052), jednym z warunków uzyskania przez zbywcę na podstawie art. 2a ust 4 pkt 1 zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia (KOWR) na sprzedaż nieruchomości jest wykazanie, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez podmioty określone w art. 2a ust 3 pkt 1 cytowanej ustawy, tj. rolnika indywidualnego, osobę mu bliską, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działający na jego rzecz KOWR, osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz parki narodowe (na cele związane z ochroną przyrody).

Ustawa nie wskazuje jednak, w jaki sposób zbywca ma wykazać spełnienie tego warunku.

KOWR we wzorze wniosku zbywcy o wydanie zgody przez Dyrektora Generalnego zawarł oświadczenie zbywcy, że: „W celu potwierdzenia przesłanki braku możliwości zbycia, od których spełnienia uzależnione jest wydanie decyzji zezwalającej na zbycie nieruchomości oświadczam, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez podmioty (zgodnie z art. 2a ust. 4 pkt. 1) lit. a) przywołanej ustawy), tj.: rolnika indywidualnego, osobę bliską zbywcy, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa lub działającego na jego rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, parki narodowe (na cele związane z ochroną przyrody), na co przedkładam stosowne dokumenty”. W opublikowanym wzorze wniosku KOWR podaje również, że „Należy podać i udokumentować w jaki sposób oraz przez jaki okres informacja o zbyciu nieruchomości rolnej była podana do publicznej wiadomości, dzięki której ww. podmioty, mogły się zapoznać z oferowaną nieruchomością.

Zbywca oferował nieruchomość rolną do nabycia ww. podmiotom, poprzez podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia informującego o zamiarze sprzedaży, np.:

  • w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, gdzie położona jest nieruchomość, (np. na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz lokalnej izby rolniczej, urzędu gminy) albo
  • na portalu internetowym dotyczącym nieruchomości albo
  • w prasie o zasięgu ogólnokrajowym (dzienniku) w części zawierającej takie ogłoszenia.

Potwierdzenia zamieszczenia ogłoszeń wraz z podaniem terminu od kiedy do kiedy je zamieszczono należy przedstawić w załączeniu.”

Mając powyższe na uwadze oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, na wniosek osoby zainteresowanej Dolnośląska Izba Rolnicza zamieszcza przez okres 30 dni kalendarzowych na swojej stronie internetowej www.izbarolnicza.pl, w zakładce Info branżowe/Sprzedaż gruntów, ogłoszenia o treści przesłanej przez osoby i podmioty, chcące zbyć nieruchomość rolną, stanowiącej ich własność. Równocześnie informujemy, że nasza Izba nie ingeruje w treść przesłanych ogłoszeń, o ile zawierają one: numer geodezyjny działki/ek, obręb, gminę, powierzchnię w ha, cenę sprzedaży oraz kontakt do sprzedającego (najczęściej jest to nr telefonu). Wniosek do DIR o zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2017r., poz1257), którego brzmienie jest następujące: Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczegółowych. Oznacza to, że kierowana do naszej Izby korespondencja powinna zawierać, oprócz zgłaszanej sprawy, także imię i nazwisko osoby, od której pochodzi oraz adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby. 

Po upływie 30 dni od zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, Dolnośląska Izba Rolnicza może potwierdzić, że takie ogłoszenie zostało opublikowane.

Dolnośląska Izba Rolnicza nie wydaje informacji/zaświadczenia, że w okresie publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Izby nie zgłosiły się osoby zainteresowane zakupem przedmiotowej nieruchomości.

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-16
USD 3,3173 -0,26%
EUR 4,1559 +0,07%
CHF 3,6049 +0,30%
GBP 4,6769 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta