Zasady wydawania rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2052) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy, jeżeli m.in. daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, lub osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która m.in. daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej.

Ustawodawca nie określił w jaki sposób należy potwierdzać rękojmię tzn. jakimi oświadczeniami czy też dokumentami trzeba ją uwiarygodnić. Nie wskazał też podmiotów upoważnionych do jej udzielania. W konsekwencji żadne przepisy nie nakładają na żaden podmiot, w szczególności na Izby Rolnicze, obowiązków w tym zakresie. Ostatecznie to Dyrektor Generalny KOWR podejmuje decyzję, czy wnioskodawca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, czy nie.

Czytaj więcej...

Zakaz handlu w niedziele - stanowisko Zarządu DIR

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zawniskował do: Henryka Kowalczyka Ministra – Członka Rady Ministrów, Grzgorza Schreiber Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Janusza Śniadek Przewodniczącego Podkomisji stałej ds. rynku pracy o wyłączenie spod przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele czynności związanych z handlem na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające i sprzedające towary na terenie rynków hurtu rolno-spożywczego. 

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej popiera równocześnie stanowisko Ministra Rolnictwa z dnia 2 listopada 2017 r. prezentowane w poprawce do ww. ustawy. Najlepszym przykładem obrazującym negatywne skutki wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę jest funkcjonujący na Dolnym Śląsku rynek hurtu rolno - spożywczego TARGPIAST we Wrocławiu, który od niemal 27 lat stanowi miejsce zaopatrzenia sklepów, restauracji, hoteli, stołówek, Wrocławia, Dolnego Śląska, województwa lubuskiego, opolskiego oraz Czech w artykuły rolno - spożywcze. Na rynku hurtowym we Wrocławiu sprzedają swoje płody producenci z całej Polski przyjeżdżając samochodami z odległych rejonów. Zdecydowana większość sprzedających to są producenci prowadzący małe gospodarstwa rolne oraz właściciele tradycyjnych, rodzinnych sklepów spożywczych, zieleniaków i pensjonatów. Zarówno sprzedający jak i kupujący nie posiadają zaplecza magazynowo - chłodniczego. Rolę tę pełni rynek hurtowy. Na rynku odbywa się szybki obrót bezpośredni z korzyścią dla każdej ze stron, przez co poprawiają swoją konkurencyjność w stosunku do dużych sieci handlowych.

Czytaj więcej...

Przedłużanie umów dzierżawy

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa do Dolnośląskiej Izby Rolniczej dotyczącymi wygasających umów dzierżawy, Zarząd DIR w pismie z dnia 03.10.2017 r. skierowanym do Dyrektora KOWR Piotra Regieca, wskazuje co następuje.

W sytuacji wygasającej umowy dzierżawy, o której przedłużenie na podstawie art. 39 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 19.10.1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 – z późn. zm.) ubiega się dotychczasowy dzierżawca, ograniczenie przez KOWR pytania tylko i wyłącznie do kwestii zapotrzebowania wśród rolników indywidualnych na zakup/dzierżawę nieruchomości rolnych jest w naszej opinii niewłaściwe i tendencyjne. Decyzja o przedłużeniu umowy dzierżawy lub nie w oparciu tylko o to kryterium, może świadczyć o braku znajomości rolnictwa i mechanizmów nim rządzących, a przez część środowiska rolniczego może nawet zostać poczytane jako brak dobrej woli, aby w sposób obiektywny ocenić dotychczasową działalność rolniczą dzierżawców. 

Czytaj więcej...

Zwrot kosztów podróży członkom komisji przetargowych

Na wniosek Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w skład komisji przetargowych mogą wejść osoby reprezentujące społeczno-zawodowe organizacje rolnicze (np. izby rolnicze, związki zawodowe i rolnicze, organizacje zrzeszające dzierżawców i producentów rolnych). Dotychczasowa praktyka pokazała, że do jednego przetargu komisje przetargowe są zwoływane przez organizatora przetargu nawet kilkukrotnie. W związku z tym udział w pracach komisji przetargowych dla przedstawicieli reprezentujących środowisko rolnicze, jest nie tylko czasochłonny, ale również bardzo kosztowny i osoby te od dłuższego czasu postulowały, aby były im zwracane koszty podróży, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych.

Czytaj więcej...

Czy KOWR umarza należności z tyt. bezumownego użytkowania w dobrej wierze?

Ustawą z dnia 14.04.2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U z 2016, poz. 585), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2016 roku, wprowadzono regulację, zgodnie z którą Agencja (obecnie KOWR), na wniosek osoby władającej nieruchomością Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego może umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty należności powstałe z tego tytułu, jeżeli osoba ta władała nieruchomością w dobrej wierze.

W związku z powyższym Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej pismem z dnia 04.10.2017 r. poprosił Dyrektora KOWR Piotra Regieca o udzielenie informacji w zakresie stosowania przez KOWR (uprzednio ANR) art. 23a ust 1a ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 – z późn. zm.) w okresie od dnia 30.04.2016 roku do dnia dzisiejszego:

1. Ile wniosków zostało złożonych przez osoby władające nieruchomościami z Zasobu WRSP bez tytułu prawnego o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności na podstawie art. 23a ust 1a ustawy o gnrSP;

Czytaj więcej...

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-16
USD 3,3173 -0,26%
EUR 4,1559 +0,07%
CHF 3,6049 +0,30%
GBP 4,6769 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli