Zniesienie czasowego zakazu noszenia broni

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 roku. Postulat Zarządu DIR dotyczy w szczególności myśliwych wykonujących polowania na terenie naszego województwa.

Czytaj więcej...

Ośrodki hodowli zwierzyny - jak wygląda prowadzona w nich gospodarka łowiecka?

Realizując wniosek zgłoszony przez delegatów DIR podczas obrad V Walnego Zgromadzenia DIR w dniu 12.06.2017 r. Dolnośląska Izba Rolnicza zwróciła się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z prośbą o przekazanie informacji dotyczących gospodarki łowieckiej realizowanej na terenie ośrodków hodowli zwierzyny działających na obszarze woj. dolnośląskiego. Z informacji uzyskanych od delegatów wynika, iż nadleśnictwa prowadząc gospodarkę łowiecką na terenie obwodów łowieckich będących ośrodkami hodowli zwierzyny i czerpiąc zysk ze sprzedaży polowań oraz tusz zwierzyny, nie są zainteresowane zmniejszaniem pogłowia zwierząt łownych w tych obwodach. Skutkiem takich działań jest występowanie bardzo dużej liczby szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych na terenach polnych wchodzących w skład obwodów będących ośrodkami hodowli zwierzyny.

Czytaj więcej...

Stanowisko V Walnego Zgromadzenia Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie OSN oraz odpowiedź Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej z zaniepokojeniem i niezadowoleniem przyjmuje sposób wdrażania nowych przepisów dotyczących obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Uważamy, że obowiązujące od dnia 1 marca bieżącego roku rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, wpłynie drastycznie na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą.

Czytaj więcej...

Odpowiedź na pismo Dyrektora OT ANR we Wrocławiu w sprawie wydania opinii na sprzedaż nieruchomości rolnych w drodze przetargów ograniczonych o pow. powyżej 2 ha.

W ostatnim okresie czasu do Dolnośląskiej Izby Rolniczej napływają wnioski sporządzane przez Oddział Terenowy ANR i Sekcje Zamiejscowe Gospodarowania Zasobem o wyrażenie naszej opinii w sprawie dokonania czynności sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieloletniego dzierżawcy lub odbycia przetargów na sprzedaż nieruchomości rolnych, których powierzchnia w jednym lub drugim przypadku przekracza 2,0 ha. Zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wstrzymuje się sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przepisu tego nie stosuje się między innymi do nieruchomości rolnych których powierzchnia nie przekracza 2,0 ha. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości o powierzchni większej niż 2,0 ha, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi.

Czytaj więcej...

Zasady zgłaszania szkód łowieckich

W związku z pytaniami kierowanymi do Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, opracowano informację poniższą informację o sposobie zgłaszania szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych.

Obowiązujące prawo - ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie stanowi, iż to dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego, którym jest najczęściej koło łowieckie, zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny bądź też przy wykonywaniu polowania. W przypadku powstania szkód, przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego dokonują oględzin i szacowania, a także ustalają wysokość odszkodowania. We wspomnianych czynnościach, na żądanie strony, może uczestniczyć przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Czytaj więcej...

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-16
USD 3,3173 -0,26%
EUR 4,1559 +0,07%
CHF 3,6049 +0,30%
GBP 4,6769 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli