Dnia 11 lutego 2015 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oławskiego podsumowujące pracę Rady Powiatowej w 2014 roku.
Spotkaniu, przewodniczył Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oławskiego.
Na wstępie przed przejściem do dalszego tematu spotkania przekazał smutną wiadomość, o fakcie, że w dniu 6 lutego 2015 roku na cmentarzu we Wrocławiu pożegnany został delegat Rady Powiatowej Wojciech Jabłoński doktor, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej.
Pan Wojciech Jabłoński przez dwie kadencje w Radzie Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oławskiego reprezentował gminę Jelcz Laskowice. Jego wiedza była bardzo przydatna, przy analizowaniu spraw planów zagospodarowania przestrzennego, wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, energii odnawialnej i wielu innych trudnych tematach.
Był człowiekiem bardzo skromnym, życzliwym i służącym pomocą innym.
Przewodniczący Rady Powiatowej poprosił o powstanie i uczczenie jego pamięci chwilą ciszy.
Przechodząc do dalszej części spotkania przywitał zaproszonych gości, gdzie oprócz delegatów w spotkaniu uczestniczyli: 
Pan Zdzisław Brezdeń – Starosta Powiatu Oławskiego,
Pan Romuald Piórko - V-ce Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice
Pan Wojciech Głogulski – Wójt Gminy Domaniów
Pan Leszek Grala - Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, 
Pani Urszula Solińska Marek – Dyrektor Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
Pan Eugeniusz Chrzan – Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych,
Pan Julian Chlebowicz – Kierownik PIORiN w Oławie,
Pan Dariusz Żuraw -V-ce Prezes Banku Spółdzielczego w Oławie
Pan Paweł Semenowicz - Kierownik Biura w Oławie, Dolnośląskiego Związku Urządzeń Wodnych i Melioracji,
Pani Wioletta Kamińska - Powiatowa Gazeta Oławska. 
W dalszej części oddał głos Panu Leszkowi Grali - Prezesowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, który poinformował zebranych o pracach Zarządu i wykonanych zadaniach w 2014 roku a także wyborach do Izb Rolniczych, które się odbędą w dniu 31 maja 2015 roku. 
Wymienił niektóre istotne tematy : 
Z inicjatywy Izb Rolniczych zostało podpisane porozumienie pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Izbą Rolniczą w sprawie sprzedaży gruntów rolnych, ułatwiające nabycie gruntów rolnikom.
Ustalone kryteria sprzedaży gruntów podczas przetargów ograniczonych ofert pisemnych, wprowadzenie udziału przedstawicieli Izb Rolniczych jako członków komisji przetargowych. 
Porozumienie jest sukcesywnie weryfikowane i są wprowadzane niezbędne nowe zmiany. 
Następnie Pan Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oławskiego, pogratulował sukcesów w wyborach samorządowych : Staroście, Burmistrzom i Wójtom z powiatu oławskiego, a także członkowi Rady Powiatowej DIR powiatu oławskiego Panu Robertowi Paduli - wyboru na Radnego Rady Powiatu Oławskiego i Członka Zarządu Powiatu.
Przedstawił w skrócie zadania wykonane w 2014 roku :
Rada Powiatowa odbyła 7 posiedzeń, na których omawiane były tematy:
- Opiniowania wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, gdzie wiele wątpliwości budził temat budowania farm wiatrowych na terenie gminy Domaniów i Oława.
- Skargi rolników na niektóre Koła Łowieckie w związku z poniesionymi dużymi stratami w uprawach 
i unikaniem przez Koła Łowickie wypłacania odszkodowań za wyrządzone szkody,
- Szkody wyrządzone przez bobry – powodujące podtopienia łąk i niszczenie wałów przeciwpowodziowych.
- Nowe przepisy Unijne dotyczące ochrony roślin i stosowania środków ochrony roślin.
- Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt.
- Problemy rolników z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie sprzedaży i dzierżaw nieruchomości
rolnych a także kar za bezumowne użytkowanie gruntów oraz niewłaściwą wyceną gruntów do 
sprzedaży przez Rzeczoznawców Majątkowych.
- Wielokrotnie zastanawiano się wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Związku Melioracji 
i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Biuro Powiatowe w Oławie i Spółek Wodnych jak zaradzić
zalewaniu i podtapianiu pól.
- Zorganizowano szkolenia i konferencje dla rolników, między innymi na tematy : ochrony pszczół przed szkodliwym działaniem środków ochrony roślin, z KRUS - informacja o działalności tej instytucji
w zakresie prewencji wypadkowej i rehabilitacji leczniczej, połączone z konkursem i atrakcyjnymi nagrodami. 
Delegaci, brali udział w wielu Gminnych uroczystościach, na których wręczali nagrody ufundowane przez DIR a także medale przyznawane przez Zarząd DIR - za wieloletnią współpracę z samorządem rolniczym i za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku.
Niejednokrotnie medale te wywoływały u odznaczonych wiele wzruszeń.
Delegaci Rady Powiatowej uczestniczyli w komisjach przetargowych, powoływanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych do sprzedaży i dzierżawy gruntów. Brali udział w szacowaniu szkód wyrządzonych przez złe warunki atmosferyczne i zwierzynę łowną.
Do biura Rady Powiatowej zgłosiło się wielu rolników ze swoimi problemami, które w miarę możliwości były rozwiązywane na miejscu w biurze, a wymagające interwencji na szczeblu wojewódzkim lub krajowym, były kierowane do Zarządu DIR we Wrocławiu.
Rolnicy skorzystali bezpłatnych porad i opracowania dokumentów procesowych przez Radcę Prawnego.
W związku z kończącą się czteroletnią kadencją Prezes Ryszard Borys serdecznie podziękował za współpracę i wsparcie jakie Rada Powiatowa DIR Powiatu Oławskiego otrzymała przy podejmowaniu działań na rzecz rozwiązywania problemów rolników i mieszkańców wsi Powiatu Oławskiego.
Zostało wręczone podziękowanie za współpracę Panu Zdzisławowi Brezdeniowi – Staroście Powiatu Oławskiego,
oraz odznaczenia „Za wieloletnią współpracę z samorządem rolniczym”- Pani Zofii Barabasz – Kierownikowi Powiatowego Zespołu Doradców w Oławie, Panu Julianowi Chlebowiczowi – Kierownikowi PIORiN w Oławie i Panu Grzegorzowi Ciszewskiemu – Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. 
Zaproszeni Goście omówili sprawy jakimi zajmowali się w 2014 roku - podziękowali za zaproszenie.

 


Kazimierz Dobrowolski


Ogłoszono podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2015

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt.

Źródło: krir.pl

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-16
USD 3,3173 -0,26%
EUR 4,1559 +0,07%
CHF 3,6049 +0,30%
GBP 4,6769 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli