W dniu 1 grudnia 2016 roku odbyły się uroczystości związane z XX leciem Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oławskiego - Ryszard Borys. 

W tej doniosłej uroczystości wzięli udział byli i obecni członkowie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oławskiego a także zaproszeni goście ; Starosta Powiatu Oławskiego – Zdzisław Brezdeń, Członek Zarządy Powiatu – Robert Padula, Wójt Gminy Domaniów - Wojciech Głogulski, Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych - Eugeniusz Chrzan, Powiatowy Lekarz Weterynarii wz. – Wojciech Gadziński, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowała- Barbara Padula, z ramienia Powiatowego Zespołu Doradców – Grażyna Głogulska, Dolnośląski Związek Urządzeń Wodnych i Melioracji reprezentował Kierownik Biura w Oławie – Paweł Symenowicz, Spółki Wodne Kierownik- Krzysztof Moskal, Dolnośląską Izbę Rolniczą: Prezes – Leszek Grala, Dyrektor Biura – Urszula Solińska Marek, Asystent Zarządu – Aleksandra Fałat, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego – Edward Tracz, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Ząbkowickiego - Wiktor Skotnicki.
Po przywitaniu zaproszonych gości minuta ciszy uczczono pamięć zmarłego Wojciecha Jabłońskiego.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego przedstawił w swoim krótkim wystąpieniu, zarys historyczny i zakres wykonywanej pracy: w dniu 14 grudnia 1995 roku Sejm przyjął ustawę prawną o funkcjonowaniu „Samorządu Rolniczego” w Polsce. W setną rocznicę utworzenia powrócił samorząd rolniczy skupiający wszystkich rolników. W czterech dolnośląskich województwach przeprowadzono powszechne wybory, podczas których wyłoniono władze w tych województwach, Prezesami Izb zostali wybrani: Jan Żukowski we Wrocławiu, Leszek Adamiec w Legnicy, Dariusz Jagieła w Wałbrzychu i Leszek Grala w Jeleniej Górze. Po zmianach administracyjnych, kiedy powołano Dolnośląską Izbę Rolniczą Prezesem został Jan Żukowski. Obecnie Prezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej jest - Leszek Grala, Zastępcą Prezesa Ryszard Borys Członkami zarządu są: Franciszek Baranowski, Tadeusz Mochalski i Waldemar Jankowski. Organami izb rolniczych są:
Walne zgromadzenie – najwyższy organ izby,
Zarząd – na szczeblu wojewódzkim,
Komisja rewizyjna,
Rady powiatowe
Rolę opiniodawczo-doradczą spełniają komisje problemowe.
Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający wkłady gruntowe w tych spółdzielniach. Szczegółową strukturę reguluje statut. Krajową reprezentacją wszystkich izb jest Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Głównym celem i podstawowym zadaniem samorządu rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.
Główne zadania izb zostały opublikowane w art. 5 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych i niektóre z nich są ściśle związane z pracą na szczeblu powiatu :
1. Sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków w zakresie produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
2. Występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów;
3. Prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych;
Zadania określone przepisami innych ustaw to między innymi;
1. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – izba wydaje opinię w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III;
2. Ustawa – Prawo łowickie – izba rolnicza wydaje opinię odnośnie podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów oraz w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich, izba rolnicza uczestniczy w oględzinach, szacowaniu szkód łowieckich oraz ustalaniu wysokości odszkodowania;
Nowe przepisy obligują izby do wydawania wniosków dla ubiegających się rolników o nabycie nieruchomości rolnych, niezbędnych dla Agencji Nieruchomości Rolnych - podczas organizowania pisemnych przetargów ofert pisemnych.
Członkowie Izby rolniczej uczestniczyli w komisjach szacujących straty w produkcji rolniczej spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi a także inne np. uczestnictwo w procesie dochodzenia roszczeń spowodowanych wytruciem pszczół.
Rada Powiatowa była organizatorem spotkań z udziałem przedstawicieli instytucji współpracujących z rolnictwem, a są to : KRUS, PIORiN, Weterynarii, Spółek Wodnych, Wojewódzkiego Związku Urządzeń Wodnych i Melioracji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zespołu Doradców, Banku Spółdzielczego, podczas których przedstawiane było wykonanie planów i założenia do nowych. Częstym gościem spotkań jest też dobry przyjaciel Izby Pan Eugeniusz Chrzan – Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.
Członkowie Rady Powiatowej uczestnicząc w Komisjach szacujących szkody spowodowane przez zwierzynę łowną doprowadzali do polubownych rozstrzygnięć sporów i wypłaty odszkodowań za szkody, wydano wiele trafnych opinii dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, współorganizowano imprezy integracyjne dla społeczności, partycypowano w kosztach imprez lokalnych i dofinansowywano spotkania i zabawy dla dzieci. To tylko część wykonanej pracy przez Radę Powiatową Dolnośląskiej Powiatu Oławskiego, które pomogły jej członom w rozwiązaniu ich spraw.
Członkowie Izby i ich rodziny korzystali z nieodpłatnych porad prawnych u Prawnika Izbowego.
W imieniu własnym i Członków Rady Powiatowej Powiatu Oławskiego podziękował wszystkim obecnym instytucjom a także tym nieobecnym za współpracę i pomoc w realizacji zadań dla dobra społeczności Powiatu Oławskiego.
Wyrazy podziękowania złożył Panu Prezesowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Panu Leszkowi Grali a także Pani Dyrektor Biura – Urszuli Solińskiej Marek oraz Pani Aleksandrze Fałat, która obsługiwała przez wiele lat pracę Biura.
Następnie głos zabrał Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Leszek Grala, który także podziękował Członkom Rady Powiatowej szczególnie tym, którzy byli jako pierwsi I kadencji, byłym i obecnym za pracę w Samorządzie Rolniczym. Podkreślił, że pomimo usilnych starań wiele tematów nurtujących rolników nie zostało pomyślnie załatwionych, ale wiele spraw na wniosek Izb Rolniczych uregulowano pozytywnie. Obecnie najbardziej aktualną sprawą jest problem cen płodów rolnych, na naszych oczach „umarła” część produkcji – nie ma hodowli trzody chlewnej, bydła i innych zwierząt.

Wójt Gminy Domaniów podziękował za zaproszenie, wręczył list gratulacyjny Przewodniczącemu Rady Powiatowej Ryszardowi Borysowi oraz delegatom reprezentującym Gminę Domaniów : Jackowi Mikodzie i Jerzemu Zielińskiemu.
Podziękowania i gratulacje złożyli także zaproszeni goście.

ZAPASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Kazimierz Dobrowolski

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

styczeń 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-01-19
USD 3,3994 -0,33%
EUR 4,1750 +0,21%
CHF 3,5576 +0,30%
GBP 4,7301 +0,18%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz