Podstawowe definicje

GOSPODARSTWO ROLNE– należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie mniejsza niż 1ha.

Definicja gospodarstwa rolnego wg Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
„Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.”(Art. 553)
GOSPODARSTWO RODZINNE: gospodarstwo rolne, prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

ROLNIK INDYWIDUALNY:
osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

OSOBISTE PROWADZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO:
Osobiście prowadzi gospodarstwo rolne rolnik, który:
podejmuje wszelkie decyzje dotyczących funkcjonowania gospodarstwa, w tym zawiera umowy z dostawcami, odbiorcami, bankami, ubezpieczycielami;
prowadzi gospodarstwo rolne na własny rachunek.
UWAGA: Gospodarstwo powinno stanowić centrum życiowe rolnika, czyli rolnik musi faktycznie przebywać w kraju z zamiarem prowadzenia działalności rolniczej.

Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

KWALIFIKACJE ROLNICZE:

  1. wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe, lub wyższe lub
  2. tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
  3. wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
  4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

STAŻ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM:
Za staż pracy uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:

  • podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
  • prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy lub
  • była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę albo spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej lub
  • wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej lub
  • odbyła staż na podstawie skierowania od starosty ( o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późniejszymi zmianami), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

ZAMIESZKIWANIE:
Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest dokument określający zameldowanie na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

OSOBY BLISKIE:

należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione

UWAGA: Jest to katalog zamknięty. Konkubenci, dalsi krewni, żeby nabyć nieruchomość rolną muszą posiadać status rolnika indywidualnego.

UŻYTKI ROLNE:
należy przez to rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami.

NIERUCHOMOŚĆ ROLNA:
Należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne;

Definicja nieruchomości rolnej wg Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny „Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej”(art. 46).

Ustawa z dnia 11.04.2003r. .o kształtowaniu ustroju rolnego PDF 2

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012.109)( rozporządzenie w PDF 6)

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7975 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 121,6230 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2522 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 108,5250 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7935 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Wit, Jolanta