Terenowa Rada Społeczna przy Dyrektorze OT KOWR we Wrocławiu

Na podstawie zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR w Oddziałach Terenowych zostały powołane do życia Rady Społeczne. W skład Rady Społecznej działającej w OT we Wrocławiu wchodzi 13 przedstawicieli organizacji rolniczych i związków zawodowych, w tym dwóch przedstawicieli Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Skład Rady Społecznej przedstawia się następująco:

 1. Pan Marcin Bustowski – przedstawiciel Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”
 2. Pani Jadwiga Cimerowska – przedstawicielka Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność”
 3. Pan Ryszard Borys – przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rolniczej
 4. Pan Grzegorz Kołacz – przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa „SAMOOBRONA”
 5. Pan Józef Teneta – przedstawiciel Rady Wojewódzkiej Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu
 6. Pan Janusz Tupieka – Polskie Towarzystwo Rolnicze
 7. Pan Tadeusz Włodkowski – Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”
 8. Pan Łukasz Byczko – Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej
 9. Pan Romuald Jankowski – Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
 10. Pani Magdalena Tylak – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych
 11. Pan Ludwik Kucharek – NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
 12. Pan Henryk Kowalik – Dolnośląska Izba Rolnicza
 13. Pan Michał Grzegorczyn – Krajowy Związek Plantatorów Buraków Cukrowych, Przewodniczący Rady Społecznej

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (dalej: Zasobu WRSP);
 2. zgłaszanie do Dyrektora wniosków dotyczących sposobu zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu WRSP.

Wnioski i opinie wymagają formy pisemnej.

Na pierwszym posiedzeniu Rady, które odbyło się 28 marca 2018r. wybrano Przewodniczącego Rady Społecznej. Został nim Pan Michał Grzegorczyn z Krajowego Związku Plantatorów Buraków Cukrowych.

Jednym z pierwszych punktów posiedzenia Rady była dyskusja dotycząca wyboru kryterium nr 6 stosowanego przy ocenie ofert składanych przez rolników indywidualnych w przetargach ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę gruntów ZWRSP. Rada Społeczna podjęła decyzję, aby pozostawić kryterium 6 w dotychczasowym brzmieniu:

„Zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy, w której położona jest nieruchomość przeznaczona do przetargu – liczba punktów 10;

W zakresie tego kryterium punkty są przyznawane na zasadzie „spełnia wymóg” – otrzymuje max. liczbę punktów, „nie spełnia wymogu” – otrzymuje zero (0) pkt”.

Następnie członkom Rady Społecznej zostały przedstawione do zaopiniowania nieruchomości rolne niezabudowane o powierzchni większej niż 24,69 ha z przeznaczeniem do dzierżawy oraz nieruchomości niezabudowane o powierzchni równej i większej od 2,0000 ha z przeznaczeniem do sprzedaży przygotowane przez OT we Wrocławiu.

 

Na posiedzeniu tym  przedstawiciele DIR (R. Borys i H. Kowalik)  zgłosili 16 wniosków dotyczących zasad pracy Rady Społecznej oraz zasad gospodarowania mieniem przez Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu. Zgłoszone wnioski dotyczyły m.in. :

 1. zawiadomienia członków Rady o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem;
 2. o przesyłanie członkom Rady  obszernych i kompletnych materiałów do opiniowania wraz z zawiadomieniem o planowanym posiedzeniu tj. nie później niż w terminie 14 dni przed posiedzeniem. Dolnośląska Izba Rolnicza, jako jedyny ustawowy reprezentant rolników posiada swoje struktury terenowe, w skład których wchodzi 1-2 delegatów z każdej gminy. Jest to nieocenione narzędzie w procesie opiniowania spraw dotyczących rolnictwa, a w tym przypadku spraw związanych z rozdysponowaniem gruntów Zasobu. Procedura wydawania przez samorząd rolniczy jakichkolwiek opinii polega na każdorazowym kierowaniu zapytania do właściwych terenowo rad powiatowych. Po otrzymaniu stanowiska Delegatów i Rad Powiatowych, Zarząd DIR podejmuje decyzję dotyczącą danej sprawy. Takie postępowanie dotyczy również spraw związanych z nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zdaniem dolnośląskiego samorządu rolniczego przyjęcie wniosku o konieczności przesyłania zawiadomienia o terminie posiedzenia, wraz dokumentacją niezbędną do opiniowania nie później niż w terminie 14 dni przed posiedzeniem pozwoli na zachowanie transparentności w podejmowaniu decyzji przez KOWR i pozwoli uniknąć  w przyszłości zarówno KOWR, jak i organizacjom zasiadającym w RS zarzutu ze strony rolników o nieczytelne działania i możliwość manipulacji.
 3. o dopuszczenie możliwości rejestracji dźwięku, również przez członków rady w celu sporządzenia przez nich notatek służbowych. Przyjęcie wyżej wymienionych zapisów będzie kolejnym działaniem, które przyczyni się do jasnych i przejrzystych działań RS. Zapis przebiegu spotkania powinien być dokonywany przez KOWR i członków RS, którzy będąc reprezentantami swoich organizacji, mają obowiązek sprawozdawczości wobec nich. Takie postępowanie zapewni transparentność przedstawiciela DIR wobec Zarządu, a Zarządu wobec członków Izby – 100% rolników województwa dolnośląskiego.
 4. przedstawianie członkom Rady przez Dyrektora OT KOWR pisemnej informacji wraz z uzasadnieniem w przypadku podjęcia przez niego odmiennej decyzji niż rekomendacja Rady Społecznej w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 5. o preferowanie przetargów ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę, które stanowią realną szansę dla rolników na powiększenie swoich gospodarstw. Jednocześnie przedstawiciele DIR zawnioskowali o bieżące przekazywanie przez OT KOWR zestawień wniosków o przetargi ofertowe z każdego tygodnia
 6. o stosowanie  przez Dyrektora OT KOWR zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa zwolnienia z czynszu dzierżawnego w przypadku stwierdzenia przez pracowników KOWR, że grunt przeznaczony do dzierżawy jest odłogowany. Zgodnie z  art. 40 ust 2 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu państwa KOWR może zwolnić dzierżawcę z opłat czynszowych na warunkach określonych w umowie:

1) w okresie pierwszych 3 lat dzierżawy użytków rolnych odłogowanych co najmniej przez okres 1 roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy;

2) na okres nie dłuższy niż 5 lat, w przypadkach uzasadnionych stanem przedmiotu dzierżawy lub realizacją inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.

Przepis ten jest jednym z narzędzi prawnych służących wsparciu gospodarstw rolnych
w sytuacji, gdy zachodzą ku temu uzasadnione okoliczności w związku ze stwierdzonym odłogowaniem gruntów

 1. o stosowanie  przez Dyrektora OT KOWR nienaliczania czynszu dzierżawnego za obiekty w złym stanie technicznym, których remont jest nieuzasadniony ekonomicznie, a dzierżawca nie będzie mógł czerpać z nich żadnych pożytków
 2. o przyspieszenie rozdysponowania przez OT KOWR sprzedaży działek  rolnych o powierzchni do 1 ha, poprzez ich wycenę wg stawek szacunkowych gruntów (bez udziału rzeczoznawcy), co istotnie przyczyni się do zmniejszenia Zasobu OT z tzw. „śmieciówek” – małych, niezbywalnych, zachwaszczonych od lat działek, często nie posiadających dojazdu. Zgodnie z art. 30 ust 2, ust 5 pkt 1  ustawy z dnia 19.10.1991 roku cenę nieruchomości rolnej niezabudowanej, o powierzchni nie przekraczającej 1 ha można ustalić w wysokości nie niższej niż suma wartości gruntu określonej z uwzględnieniem stawek szacunkowych jednego hektara oraz ceny 100 kg żyta, ustalonej stosownie do przepisów o podatku rolnym, i wartości części składowych tego gruntu, określonej przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
 3. o realizację sprzedaży i dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania warunków nieruchomości przyległej. Zgodnie z art. 29 ust 1h oraz art. 38 ust 2 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nieruchomość Zasobu lub jej część może być sprzedana/wydzierżawiona bez przetargu, jeżeli może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby chcącej nabyć/wydzierżawić tę nieruchomość lub jej część, o ile nieruchomość ta nie może być zagospodarowana samodzielnie;
 4. o zwrot przez OT KOWR we Wrocławiu kosztów przejazdu  osobom reprezentującym organizacje rolnicze tzw. czynnik społeczny w pracach komisji przetargowych. Dotychczasowa praktyka pokazała, że do jednego przetargu komisje przetargowe są zwoływane przez organizatora przetargu nawet kilkukrotnie. W związku z tym udział w pracach komisji przetargowych dla przedstawicieli reprezentujących środowisko rolnicze, jest nie tylko czasochłonny, ale również bardzo kosztowny i osoby te od dłuższego czasu postulują, aby były im zwracane koszty podróży, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel w pismach 9.05.2017r. i 29.06.2017r zawarł jednoznaczne stanowisko, że gdy ANR  uzna za zasadne, aby w skład komisji przetargowych weszli również przedstawiciele czynnika społecznego, powinna im zwrócić również koszty podróży. W dniu 06.12.2017r. Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformowała DIR, że jego stanowisko w tej sprawie wyrażone w piśmie z dnia 9.05.2017r i 29.06.2017r. nie uległo zmianie. Jednocześnie przekazał wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej do Pana Witolda Strobla Dyrektora Generalnego KOWR do rozpatrzenia. Dyrektor Generalny KOWR w swoich odpowiedziach do DIR z dnia 12.01.2018r. KOWR nr: CEN.DGZ.WTZNZ.4201.28.2018.KB.2 i nr: CEN.DGZ.WTZNZ.4201.28.2018.KB.3 stwierdził, że podobnie jak Minister Rolnictwa popiera ten wniosek i uznaje go za zasadny.
  W związku z powyższym przedstawiciele DIR zawnioskowali o zwrot kosztów przejazdu osobom reprezentującym organizacje rolnicze tzw. czynnik społeczny na posiedzenie komisji przetargowej na zasadach określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

Głosowanie złożonych przez naszych przedstawicieli wniosków odłożono do kolejnego posiedzenia Rady Społecznej.

 

Kolejne posiedzenie Rady Społecznej zostało zwołane przez Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu na dzień 24.05.2018r. Jednakże z uwagi na nieobecność przewodniczącego Rady, po kilkugodzinnym oczekiwaniu, zostało ono przesunięte na 08.06.2018r. Na drugim posiedzeniu RS nasi przedstawiciele złożyli kolejne wnioski i zapytania.

Złożone wnioski dotyczyły:

  1. przyjęcia, aby protokoły z posiedzeń Rady Społecznej miały charakter jawny oraz  aby były one udostępniane do publicznego wglądu wszystkim zainteresowanym. Zagwarantuje  to przejrzystość prac Rady Społecznej i pozwoli w przyszłości uniknąć – zarówno KOWR, jak i organizacjom zasiadającym w Radzie Społecznej –  zarzutów ze strony rolników o nieczytelne działania i możliwość manipulacji czy nacisków na członków Rady przy podejmowaniu decyzji.
  2. zmianę decyzji podjętej przez Radę Społeczną na posiedzeniu z dn. 28.03.2018r. odnośnie sposobu rozdysponowania nieruchomości  w obrębie Kopaczów i Białopole, gmina Bogatynia. W oparciu o postulaty zgłaszane przez rolników z powiatu zgorzeleckiego przedstawiciele DIR zawnioskowali o  przeznaczenie ich do dzierżawy w przetargu ofert pisemnych na okres 10 lat.
  3. informacji na jakim etapie jest sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Kłębowice, gmina Kąty Wrocławskie, dz. nr 3/75, 3/79, 3/81, które jeszcze w ubiegłym roku Terenowa Rada Społeczna powołana przy Dyrektorze ANR zaakceptowała do sprzedaży.
  4. informacji czy i jak została rozdysponowana działka nr 100/3, w obrębie Goszczyna, gmina Domaniów.
  5. udzielenia, na wniosek rolników z Gminy Złotoryja, informacji dotyczącej zamierzeń Dyrektora OT KOWR w sprawie niszczejących  od lat budynków gospodarstwa rolnego w Jerzmanicach Zdrój i w czyim władaniu są te budynki (czy są w dzierżawie, czy są niezagospodarowane).
  6. udzielenia informacji jakie kroki są podejmowane przez OT KOWR, w celu przejęcia
   2,5 tys ha położony na terenie gmin: Świebodzice, Świdnica, Strzegom, Jaworzyna Śląska oraz Żarów, które dzierżawiła Spółka „Majątek Ziemski Stary Jaworów”
Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7975 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 121,6230 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2522 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 108,5250 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7935 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Alina, Benon