Pierwsze posiedzenie zespołu ds. terenów górskich i podgórskich przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej odbyło się w Starej Białce gm. Lubawka 17 listopada 2017 r.

Członków Zespołu i zaproszonych gości powitała Bożena Kończak Przewodnicząca Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze. Otwarcia pierwszego posiedzenia Zespołu dokonał Prezes Zarządu DIR Leszek Grala, który również przywitał uczestników obrad. W krótkim wystąpieniu nawiązał do historii wieloletnich prób i wysiłków rolników jeleniogórskich i wałbrzyskich oraz ich organizacji, opracowania projektu ustawy górskiej wspierającej rolników produkujących w terenach górskich i podgórskich. Ponieważ problem ten nadal istnieje i narasta nasza aktywność jest ciągle potrzebna i niezbędna. Dlatego Walne Zgromadzenie DIR zadecydowało o powołaniu dwóch zespołów problemowych, czyli Zespołu ds. Rolnictwa Górskiego i Zespołu ds. Młodych Rolników.

Publikacja Przez DIR Ogłoszeń o Sprzedaży Nieruchomości Rolnych w Obrocie Prywatnym

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2052), jednym z warunków uzyskania przez zbywcę na podstawie art. 2a ust 4 pkt 1 zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia (KOWR) na sprzedaż nieruchomości jest wykazanie, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez podmioty określone w art. 2a ust 3 pkt 1 cytowanej ustawy, tj. rolnika indywidualnego, osobę mu bliską, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działający na jego rzecz KOWR, osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz parki narodowe (na cele związane z ochroną przyrody).

Uwagi Zarządu DIR do wprowadzenia nowych uregulowań dotyczących dzierżaw

W odpowiedzi na zapytanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie konieczności wprowadzenia nowych regulacji dotyczących dzierżawy gruntów rolnych, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej stoi na stanowisku, że jeżeli chodzi o dzierżawę nieruchomości rolnych na rynku prywatnym nie ma potrzeby i nie należy wprowadzać nowych regulacji. Obecnie obowiązujące od dziesiątek lat przepisy są już sprawdzone, a dzięki obszernemu orzecznictwu w tym zakresie, nie ma problemów z interpretacją przepisów dotyczących dzierżawy na gruncie prywatnym. W ocenie Zarządu, to właśnie dzięki temu, że na przestrzeni lat nie wprowadzano wielu zmian dotyczących dzierżawy na rynku prywatnym, przepisy w tym zakresie są przejrzyste i zrozumiałe dla obywateli.

Wybory Miss KGW 2017

19.11.2017 r. w Legnicy odbyły się niezapomniane i pierwsze takie w swoim rodzaju WYBORY MISS KGW zorganizowane przez Radosława Zysnarskiego Prezesa Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych przy wsparciu Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Impreza super. Panie piękne, mądre, przebojowe, utalentowane….. i tak możnaby wymieniać bez końca. Jeszcze raz gratulujemy i przekazujemy wyrazy uznania za odwagę, humor, prezentację kobiecych wdzięków i piękne przesłania życiowe, a Organizatorom za wspaniały nowatorski projekt integrujący społeczność wiejską. Do zobaczenia za rok !!!

Uwagi do rządowego projektu z 8.11.2017 r. dot. ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz innych ustaw

Proponowane zmiany należy ocenić krytycznie, przede wszystkim z tego względu, że nieco ponad rok temu weszła w życie znacząca, nowa regulacja dotycząca obrotu ziemią rolną w Polsce, a chodzi o ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Rządowy projekt zmian jest na tyle duży, że reorganizuje rynek obrotu nieruchomościami ledwo co zmieniony w ubiegłym roku. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze nie wszyscy zdążyli przyzwyczaić się do stosowania przepisów z poprzedniej nowelizacji, a tutaj znowu, ten sam rząd, przygotował nam kolejną, bardziej obszerną. Do dzisiaj istnieją spory interpretacyjne co do stosowania przepisów z 2016 r., notariusze mają wątpliwości i odmawiają czynności przeniesienia własności nieruchomości rolnych. W interpretację musiał włączyć się nawet Sąd Najwyższy, który w obecnym 2017 r. wydał już kilka orzeczeń dotyczących stosowania przepisów znowelizowanych w 2016 r. A w kolejce na rozpatrzenie czekają kolejne zagadnienia… Niestety nowe przepisy tych wątpliwości nie usuwają, a na pewno pojawią się kolejne.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Oławie z Gabrielem Janowskim w sprawie uprawy roślin ekologicznych i zalet w ich spożywaniu – 13.11.2017 r.

Spotkanie otworzył Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Zdzisław Brezdeń – Starosta Powiatu Oławskiego, Józef Hołyński – Przewodniczący Rady Powiatu Oławskiego, Gabriel Janowski – były Minister Rolnictwa w latach 1991-1993, Urszula Bogusiewicz – Główny Specjalista w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Mieczysław Środa – rolnik prowadzący gospodarstwo ekologiczne, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Lwówku Śląskim, Renata Klimkowska – dietetyk, Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego, Krzysztof Trybulski – Redaktor Gazety Powiatowej w Oławie.

Brak możliwości zwrotu kosztów podróży osobom reprezentującym organizacje rolnicze w pracach komisji przetargowych

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zajęcie stanowiska, w związku z pismem, jakie nasza Izba otrzymała od Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.

Krajowa Rada Izb Rolniczych w dn. 10.04.2017 roku pismem nr: KRiR/JM/377/2017 zwróciła się Pana Ministra m.in. o wprowadzenie przepisów umożliwiających zwrot kosztów podróży dla delegatów izb rolniczych, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych powoływanych przez Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych. Dotychczasowa praktyka pokazała, że do jednego przetargu komisje przetargowe są zwoływane przez organizatora przetargu nawet kilkukrotnie. W związku z tym udział w pracach komisji przetargowych dla przedstawicieli reprezentujących środowisko rolnicze, jest nie tylko czasochłonny, ale również bardzo kosztowny i osoby te, od dłuższego czasu postulowały, aby były im zwracane koszty podróży, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych. W swoim piśmie (znak: GZ.sp.073.91.2017) kierowany przez Pana resort zawarł jednoznaczne stanowisko, że gdy ANR uzna za zasadne, aby w skład komisji przetargowych weszli również przedstawiciele czynnika społecznego, powinna im zwrócić również koszty podróży.

Względy społeczno-gospodarcze przy rozdysponowywaniu państwowych gruntów

Zadania gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, powierzono od 1 września 2017r. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, który przejął wszystkie kompetencje w tym obszarze po Agencji Nieruchomości Rolnych. Do zadań ustawowych KOWR należy m.in.: tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze, obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne, administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne, zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa, inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych, popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych.

Zasady wydawania rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2052) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy, jeżeli m.in. daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, lub osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która m.in. daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej.

Odstraszmy dzika – STRACHODZIK

7 listopada 2017 r. Zarząd DIR spotkał się z Panem Marcinem Haremzą, który zaprezentował innowacyjną metodę walki z dzikami. Autonomiczny Odstraszasz Dzików (AOD) to elektroniczne urządzenie emitujące biosoniczne dźwięki i sygnały, które skutecznie odstraszają dziki oraz zwierzynę płową od upraw kukurydzy, zbóż, ziemniaków, buraków oraz innych agrokultur. Jest ono najważniejszym elementem zestawu STRACHODZIK.
Zarząd podjął współpracę z Panem Marcinem Haremzą w celu propagowania i dalszego udoskonalania urządzenia.

Zakaz handlu w niedziele – stanowisko Zarządu DIR

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zawniskował do: Henryka Kowalczyka Ministra – Członka Rady Ministrów, Grzgorza Schreiber Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Janusza Śniadek Przewodniczącego Podkomisji stałej ds. rynku pracy o wyłączenie spod przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele czynności związanych z handlem na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające i sprzedające towary na terenie rynków hurtu rolno-spożywczego.

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7968 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 128,5070 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2870 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 112,6180 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7563 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Wiesław, Leokadia