obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa

Dnia 11 lipca 2017 odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość zaczęła się punktualnie o godzinie 10 pod Pomnikiem-Mauzoleum przy bulwarze Xawerego Dunikowskiego. Odegrano hymn państwowy, po którym odbyły się wystąpienia organizatorów. Hołd poległym w imieniu zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej złożył Pan Wiceprezes Ryszard Borys.

Odbył się również apel Pamięci i salwa honorowa na cześć poległych. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, policja, wojsko i kombatanci, którzy między innymi złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem.

Oskar Rewers

Zniesienie czasowego zakazu noszenia broni

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 roku. Postulat Zarządu DIR dotyczy w szczególności myśliwych wykonujących polowania na terenie naszego województwa.

Ośrodki hodowli zwierzyny – jak wygląda prowadzona w nich gospodarka łowiecka?

Realizując wniosek zgłoszony przez delegatów DIR podczas obrad V Walnego Zgromadzenia DIR w dniu 12.06.2017 r. Dolnośląska Izba Rolnicza zwróciła się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z prośbą o przekazanie informacji dotyczących gospodarki łowieckiej realizowanej na terenie ośrodków hodowli zwierzyny działających na obszarze woj. dolnośląskiego. Z informacji uzyskanych od delegatów wynika, iż nadleśnictwa prowadząc gospodarkę łowiecką na terenie obwodów łowieckich będących ośrodkami hodowli zwierzyny i czerpiąc zysk ze sprzedaży polowań oraz tusz zwierzyny, nie są zainteresowane zmniejszaniem pogłowia zwierząt łownych w tych obwodach. Skutkiem takich działań jest występowanie bardzo dużej liczby szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych na terenach polnych wchodzących w skład obwodów będących ośrodkami hodowli zwierzyny.

Odpowiedź na pismo Dyrektora OT ANR we Wrocławiu w sprawie wydania opinii na sprzedaż nieruchomości rolnych w drodze przetargów ograniczonych o pow. powyżej 2 ha.

W ostatnim okresie czasu do Dolnośląskiej Izby Rolniczej napływają wnioski sporządzane przez Oddział Terenowy ANR i Sekcje Zamiejscowe Gospodarowania Zasobem o wyrażenie naszej opinii w sprawie dokonania czynności sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieloletniego dzierżawcy lub odbycia przetargów na sprzedaż nieruchomości rolnych, których powierzchnia w jednym lub drugim przypadku przekracza 2,0 ha. Zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wstrzymuje się sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przepisu tego nie stosuje się między innymi do nieruchomości rolnych których powierzchnia nie przekracza 2,0 ha. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości o powierzchni większej niż 2,0 ha, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi.

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego I Piknik Drobiowy, Piotrowice 2017

Tradycyjnie w ostatni weekend czerwca Piotrowice w gminie Chojnów gościły rolników z całego Dolnego Śląska. Organizatorów tego święta reprezentowali: Paweł Czyszczoń – Dyrektor ds. rozwoju obszarów wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Pyrz – Wójt Gminy Chojnów, Marek Tarnacki – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Wśród organizatorów byli także przedstawicielehodowlanych związków branżowych.

Debata łowiecka w Ząbkowicach Śląskich

Pierwsza z debat rolniczo – łowieckich organizowanych przez Dolnośląską Izbę Rolniczą odbyła się w Ząbkowicach Śląskich we współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu. Spotkanie prowadził Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Ząbkowicach Śląskich.

Zmiany w procedurze administracyjnej

Z postępowaniem administracyjnym ma do czynienia prawie każdy obywatel, a rolnik już na pewno. Dopłaty, podatki, rozgraniczenia – wiele by tu wymieniać, ale wszystko łączy właśnie procedura administracyjna, w ramach której przyznanie prawa lub nałożenia na nas jakiegoś obowiązku się odbywa. 1 czerwca weszła obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która w teorii ma obywatelowi przychylić nieba.

VII targi produktu lokalnego i V jubileuszowy przegląd zespołów ludowych

W niedzielę 11 czerwca 2017 roku w Biskupicach Oławskich odbyły się VII targi produktu lokalnego i V jubileuszowy przegląd zespołów ludowych. Podczas imprezy Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali: Prezes Leszek Grala i Wiceprezes Ryszard Borys. Do Biskupic Oławskich przyjechało 20 wystawców i 23 zespoły ludowe. Na stoiskach wystawcy prezentowali domowe potrawy, wypieki i produkty do spożycia na zimno a także napoje z własnych winnic, piwa oraz nalewki alkoholowe. Na stoiskach dominowały wyroby rękodzieła. Na tej imprezie nie tak jak na początku tych imprez prezentowane były produkty praktycznie z całej Po lski. Głównym organizatorem całego przedsięwzięcia był sołtys wsi Biskupice Oławskie – Marek Starczewski. Podczas doniosłego spotkania dopisała też wyśmienita słoneczna pogoda. Podczas swojego wystąpienia Pan Marek Starczewski podziękował wszystkim organizatorom i sponsorom, którzy wspomagają tą imprezę.

Konferencja „Doświadczenia i przyszłość w zakresie realizacji polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”

12 czerwca br. we Wrocławiu odbyła się, zorganizowana przez Dolnośląską Izbę Rolniczą, konferencja nt. „Doświadczenia i przyszłość w zakresie realizacji polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”, którą otworzył Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. W konferencji udział wzięli licznie przybyli zaproszeni goście, m.in.: Ewa Mańkowska – Wicemarszałek Województwa DolnośląskiegoWiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb RolniczychMirosław Drygas – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Naukprof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta – Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuPaweł Czyszczoń – Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa DolnośląskiegoDariusz Smoliński – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, Bernadeta Kucharska – Z-ca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Eugeniusz Chrzan – Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu, Tadeusz Kinach – Prezes Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska, Radosław Zysnarski – Prezes Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy, Zygmunt Skiba – Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu, Artur Mackiewicz – Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ANR we Wrocławiu, Marcin Włodarczyk – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie.

Stanowisko V Walnego Zgromadzenia Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie OSN oraz odpowiedź Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej z zaniepokojeniem i niezadowoleniem przyjmuje sposób wdrażania nowych przepisów dotyczących obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Uważamy,że obowiązujące od dnia 1 marca bieżącego roku rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, wpłynie drastycznie na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą. Na Dolnym Śląsku w wyniku wieloletnich zaniedbań do minimum ograniczona została produkcja zwierzęca i obecnie spożywamy tu mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego wyprodukowane w innych regionach Polski i Europy. Nasze oburzenie wywołuje fakt, że przystępując do prac zmieniających OSN nie przeprowadzono konsultacji z naszym samorządem i innymi organizacjami rolniczymi, ale również nie dokonano oceny prowadzonych hodowli mogących realnie wpłynąć na skażenia wód związkami azotu. Wyznaczony został jeden obszar szczególnie narażony, który obejmuje cały region wodny Środkowej Odry na terenie fragmentów województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Oznacza to, że od 1 marca 2017 roku praktycznie całe województwo dolnośląskie zostało objęte zasięgiem OSN. Zdaniem Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej brak rzetelnego rozeznania oraz nie dokonanie oceny skali prowadzonej hodowli na terenie całego województwa doprowadziło do zbyt restrykcyjnego podejścia i objęcia zasięgiem OSN zbyt szerokiego obszaru na terenie województwa.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi

Dnia 12 czerwca 2017 roku odbyło się V Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej V kadencji. Otwarcia obrad dokonał Pan Leszek Grala Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego WZ, Delegaci podjęli uchwałę w sprawie Regulaminu Obrad V Walnego Zgromadzenia Delegatów V Kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Dziwny, jakiś inny jest ten rok…mówi Prezes Leszek Grala

Odnoszę wrażenie, że czas biegnie znacznie szybciej niż dotychczas. Jeszcze kilka chwil temu, kilka rymów, które jeszcze brzmią w moich uszach … jeszcze czuję smak wielkanocnych potraw spożywanych oraz nalewek kosztowanych na coraz liczniej organizowanych pokazach i wystawach stołów z regionalnymi potrawami, a już czas ostrzyć kosy i smarować kombajny przed żniwami. Jęczmień się zaczyna bielić, pszenica wyrzuciła kłosy, a rzepak zzieleniał. Tylko kukurydza tak często uprawiana w naszych gospodarstwach wykorzystuje każdą kroplę deszczu i ciepło by budować plon. Rośnie, szybko coraz szybciej przykrywając międzyrzędzia.

Spotkanie Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Zarządami Okręgowymi Polskiego Związku Łowieckiego

Z inicjatywy Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 30 maja br. odbyło się spotkanie Zarządu DIR z przedstawicielami Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego z terenu województwa dolnośląskiego. W spotkaniu udział wzięli Panowie: Leszek Grala – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Ryszard Borys – Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Franciszek Baranowski i Tadeusz Mochalski – Członkowie Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Henryk Kowalik – delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Roman Rycombel – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu, Ryszard Bryliński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Legnicy i Wiktor Marconi – starszy instruktor z Zarządu Okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze. Uczestnicy spotkania postanowili przenieść na grunt regionalny zapoczątkowaną odgórnie przez Ministra Środowiska, Krajową Radę Izb Rolniczych, Zarząd Główny PZŁ i Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ideę wzajemnej współpracy w zakresie łowiectwa oraz minimalizowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną na obszarach wiejskich. W wyniku przeprowadzonych rozmów podjęta została decyzja o zorganizowaniu w miesiącu czerwcu cyklu 4 debat rolniczo-łowieckich poświęconych wymianie doświadczeń oraz umocnieniu współpracy przy rozwiązywaniu problemów występujących na styku rolnictwo-gospodarka łowiecka.

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7975 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 121,6230 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2522 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 108,5250 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7935 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Alina, Benon