Przetargi Ofertowe Tylko Na Grunty Rolne

Wg. najnowszych informacji przekazanych przez KOWR tylko na działki w całości przeznaczone na cele rolne mogą zostać ogłoszone przetargi ofert pisemnych. Dla takich działek umowy od razu są zawierane na okres 10 lat. Co jeśli grunty są nierolne choćby tylko w niewielkiej części?

„Soja w płodozmianie i planie nawozowym”

1 Marca 2019 roku w Pałacu w Łagowie k. Zgorzelca odbyła się konferencja na temat uprawy soi pod tytułem „Soja w płodozmianie i planie nawozowym”. Konferencję tą wraz z BASF, SAATBAU, PROGRAIN ZIA, EKOFLORA KRAŚNIK i  AGRO-CENTRUM Jędrzychowice współorganizowała Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Zgorzelcu.

Wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jeleniej Górze w Łomnicy

 

Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze obradowała 19.03.2019 r. na posiedzeniu wyjazdowym w Łomnicy, na terenie gospodarstwa Janiny i Wiktora Zimmer. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatowej Mirosław Kaszkur. W posiedzeniu uczestniczyły 33 osoby, najliczniej stawili się rolnicy powiatu jeleniogórskiego Obecni byli także zaproszeni rolnicy z terenu powiatów: Kamienna Góra, Lwówek Śląski i Lubań. W posiedzeniu uczestniczyło 8 delegatów do RP DIR w Jeleniej Górze.

Posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Trzebnicy z dnia 20 marca 2019 roku

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Anna Michalak Biuro Powiatowe ARiMR w Trzebnicy oraz Pan Andrzej Radziejewski kierownik PZDR w Trzebnicy. Pan Henryk Kowalik Przewodniczący Rady Powiatowej omówił procedurę wydawania opinii do rocznych planów łowieckich na terenie powiatu trzebnickiego przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu na 2019 rok. Początkowo planowałem by wszystkie koła łowieckie zaprosić na dzisiejsze posiedzenie, jednak jest to niemożliwe bo nie wszystkim taki termin odpowiada dlatego umawiam się indywidualnie.

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia. 

„Gospodarowania nawozami, a ochrona wód” – zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania

8 marca br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja pn. „Gospodarowania nawozami, a ochrona wód”, której celem było przedstawienie obowiązków i zaleceń wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” tzw. programu azotanowego oraz zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej.

Kiła kapusty – coraz większa skala skażenia gleby

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej otrzymuje liczne sygnały od rolników o coraz większej skali skażenia gleby rolniczej kiłą kapusty Plasmodiophora brassicae. Patogen ten ma istotny wpływ na rozwój roślin kapustnych w tym rzepaku, który w naszym regionie jest bardzo ważną rośliną w uprawie, a plony  rzepaku mają istotny wpływ  na dochody rolników. Rozumiemy, że kiła kapusty to choroba płodozmianu, ma około 200 żywicieli i przenoszona jest też za pośrednictwem narzędzi rolniczych, jednak rolnicy sugerują, że patogen może być zawleczony również  poprzez sadzeniaki ziemniaka. W związku z powyższym Zarząd DIR zwrócił się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o rozważenie możliwości wprowadzenia do zakresu badań zdrowotności roślin badanie sadzeniaków ziemniaka pod kątem nosicielstwa zarodnikami kiły kapusty. W naszej ocenie działanie takie będzie miało istotny wpływ na ograniczenie rozprzestrzeniania się tej groźnej choroby.

Wnioski z konferencji łowieckich przekazane do Ministra Środowiska

W miesiącach styczniu i lutym br. Dolnośląska Izba Rolnicza zorganizowała cztery Konferencje łowieckie: w Łagowie, Boguszynie, Legnicy i Wrocławiu. Ideą przewodnią konferencji było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz umocnienia współpracy przy rozwiązywaniu problemów występujących na styku rolnictwo-gospodarka łowiecka. We współpracę przy organizacji spotkań aktywnie zaangażowali się: Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu, Legnicy, Jeleniej Górze oraz Wrocławiu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Konferencje skierowane były do przedstawicieli tych środowisk, których tematyka gospodarki łowieckiej oraz szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta, zarówno te łowne, jak i te objęte ochroną gatunkową dotyczy w największym stopniu, a więc rolników, myśliwych, leśników. Wnioski wypracowane podczas tych konferencji uwidaczniają ewidentne braki i niedociągnięcia w nowej ustawie Prawo łowieckie oraz stanowią próbę rozwiązania tych samych od wielu lat problemów z jakimi borykają się dolnośląscy rolnicy w zakresie szacowania szkód łowieckich. Z wniosków wypracowanych w czasie dyskusji przez uczestników konferencji jednoznacznie wynika konieczność zmian w obowiązujących przepisach dotyczących łowiectwa i ochrony zwierząt.

Opracowanie i wdrożenie nowego modelu zawodowego szkolnictwa rolniczego

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął do Komisji Uchwał i Wniosków VIII Walnego Zgromadzenia DIR, wystąpił do Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie podjęcia działań mających na celu wypracowanie i wdrożenie modelu zawodowego szkolnictwa rolniczego odpowiadającemu obecnemu zapotrzebowaniu.

Monitorowanie działań producentów nawozów mineralnych

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej, realizując wniosek VIII Walnego Zgromadzenia, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o monitorowanie działań  producentów nawozów mineralnych w zakresie ustalania cen nawozów. W ocenie rolników podwyżki cen na nawozy mineralne to działania monopolistyczne. Ostatni drastyczny ich wzrost jest dla rolników mocnym  obciążeniem, tym bardziej, że w roku ubiegłym odczuli skutki suszy. Wyczerpanie limitu de minimis spowodowało, że wielu rolników nie może skorzystać z kredytów preferencyjnych, a wydatki  ponoszone na zakup środków do produkcji rolnej rosną szybciej niż ceny na płody rolne. W opinii Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej jak również rolników należy zbadać, jaka jest przyczyna tego zjawiska. Czy rzeczywiście koszty produkcji nawozów mineralnych, a szczególnie azotowych wzrosły w tak znacznym stopniu?

III Gminne Forum Rolnicze w Oborze

Tradycyjnie już w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obora gm. Lubin w dniu 13 marca odbyło się III Gminne Forum Rolnicze. Odbyło się ono z inicjatywy wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego Franciszka Lesickiego. Wzięli w nim udział rolnicy i hodowcy z naszego regionu, a także przedstawiciele  wielu instytucji zajmujących się tematyką rolnictwa.

Najaktywniejsze Kobiety Dolnośląskiej Izby Rolniczej w programie “Teraz wieś”

Zapraszam do obejrzenia najnowszego programu „Teraz wieś”, w którym wystąpiły nasze wspaniałe Kobiety, najaktywniejsze działaczki dolnośląskiego samorządu rolniczego: Bożena Kończak Przewodnicząca Rady Kobiet DIR, Renata Chołodecka Wiceprzewodnicząca Rady Kobiet DIR oraz dr inż. Urszula Solińska-Marek Dyrektor biura DIR. Tematem programu była agroturystyka, zagrody edukacyjne, dom dziennego wsparcia dla seniorów, produkcja serów, liczne projekty dla dzieci z terenów wiejskich, ustawiczne działania poprawiające jakość życia na wsi… a to wszystko za sprawą zaradnych i najbardziej aktywnych kobiet z Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
                                                                                                                                                                                                                                                                           Leszek Grala Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej

 

IV Forum Kobiet pt. „Dziś i jutro kobiet w Polsce i Europie”

Tegoroczne Forum Kobiet. „Dziś i jutro kobiet w Polsce i Europie” rozpoczęło się w dniu 08 marca w Polanicy Zdrój. W tym dniu Rada Kobiet działająca przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu spotkała się by omówić zakres działań na rok 2019. Drugiego dnia Forum Kobiet rozpoczęło się występem Tercetu Niekoniecznie Geriatycznego i nie tylko z Wambierzyc. Następnie spotkanie otworzył Pan Leszek Bobula Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku, który powitał wszystkie Panie aktywnie działające na rzecz wsi na Dolnym Śląsku, oraz wszystkich których temat zwiększania aktywności społecznej i zawodowej mieszkanek obszarów wiejskich zachęcił do przyjazdu. Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej korzystając ze stosownej okazji wręczył list gratulacyjny z okazji nominacji na stanowisko Dyrektora ARMiR OR we Wrocławiu Pani Magdalenie Salińskiej. Nie zabrakło również przemówień Pana Mateusza Jelina – Burmistrz Miasta Polanica Zdrój, Pani Bożeny Kończak – Przewodniczącej Rady Kobiet działającej przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej i Pani Moniki Wielichowskiej – Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W Forum Kobiet uczestniczyły również Pani Wiesława Gawior Z-ca Dyrektora ARiMR OR we Wrocławiu, Pani Ewa Pawelec Dyrektor KRUS OT we Wrocławiu i Pani Urszula Ganczarek Z-ca Dyrektora KOWR OT we Wrocławiu. 

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7975 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 121,6230 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2522 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 108,5250 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7935 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Alina, Benon