Zarząd DIR w sprawie współpracy w zakresie łowiectwa

W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 29 marca 2017 r. projektu porozumienia pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych, Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych w sprawie współpracy w zakresie łowiectwa, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej pragnie zauważyć, że nie może ono zastąpić oczekiwanego w środowisku rolniczym szybkiego wdrożenia znowelizowanej Ustawy – Prawo łowieckie. Oczekujemy działań zmierzających do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. poprzez zapewnienie odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela nieruchomości objętej obwodem łowieckim, wzmocnienia nadzoru Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz wprowadzenia nowych rozwiązań do systemu szacowania strat i wypłaty odszkodowań za szkody powodowane przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych.

Bezsprzeczne jest, w naszej ocenie utrzymanie trójstronnej stałej współpracy w zakresie objętym porozumieniem. Przeniesienie założeń współpracy szczebla centralnego, poprzez jednostki wojewódzkie, aż do poziomu bezpośredniego kontaktu na styku rolnik – koło łowieckie jest ważnym zadaniem dla wszystkich stron porozumienia. Tylko wypracowanie i utrzymanie długofalowych, pozytywnych relacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych pozwoli na skuteczne wdrożenie postanowień porozumienia. Pozytywnym sygnałem jest pismo Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 6 marca br. skierowane do zarządów okręgowych PZŁ i dalej za ich pośrednictwem do kół łowieckich, wzywające do podjęcia działań zmierzających do poprawy relacji z rolnikami i samorządem rolniczym oraz nawiązania współpracy w zakresie ograniczania szkód łowieckich i ich szacowania, opiniowania umów dzierżawy oraz gospodarowania populacjami zwierzyny.
Zdaniem Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej proponowany zapis, w którym Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych ma zobowiązać prezesów izb wojewódzkich do konkretnych działań jest z założenia chybiony i powinien uszanować zasady funkcjonowania poszczególnych izb wojewódzkich. Porozumienie powinno dawać delegacje wszystkim stronom do zawierania podobnych umów na szczeblach wojewódzkich. Istotne jest, by samo porozumienie nie było próbą opóźniania prac nad wdrożeniem obowiązującej ustawy. Samorząd rolniczy broni interesu zrzeszonych w nim rolników i nie będziemy wypowiadali się w kwestii, skąd wezmą się środki finansowe na odszkodowania i jaką drogą mają one trafiać do rolnika. Prawo ma w jasny i oczywisty sposób zapewnić poszkodowanemu właścicielowi gruntu odszkodowanie za poniesione straty.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Justyna, Cyprian