Konferencja łowiecka we Wrocławiu


W dniu 28 lutego 2019 r. w Centrum Edukacyjno – Rozwojowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Pałacu Pawłowice odbyła się czwarta już w tym roku konferencja łowiecka zorganizowana przez Dolnośląską Izbę Rolniczą. Ideą przewodnią konferencji było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz umocnienia współpracy przy rozwiązywaniu problemów występujących na styku rolnictwo-gospodarka łowiecka. We współpracę przy organizacji wydarzenia aktywnie zaangażowali się: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu udostępniając prelegentów. Konferencja skierowana była do przedstawicieli tych środowisk, których tematyka gospodarki łowieckiej oraz szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta, zarówno te łowne, jak i te objęte ochroną gatunkową dotyczy w największym stopniu, a więc rolników, myśliwych, leśników. Wśród uczestników obecni byli delegaci Rad Powiatowych DIR powiatów: wrocławskiego, wołowskiego, oleśnickiego, strzelińskiego, oławskiego, milickiego i trzebnickiego, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i jednostek organizacyjnych przez nią nadzorowanych – nadleśnictw, właściciele i dzierżawcy terenów rolnych i leśnych, rolnicy, myśliwi oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych i powiatowych inspektoratów weterynarii. Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej reprezentowali Panowie: Ryszard Borys – Wiceprezes Zarządu DIR, Członkowie Zarządu DIR – Waldemar Jankowski, Franciszek Baranowski i Tadeusz Mochalski oraz Henryk Kowalik – Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych. W konferencji udział wzięli ponadto: Pani Monika Poważna – Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pani Małgorzata Wierzbicka – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, Pani Katarzyna Łapińska – Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu, Pan Rafał Klodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Pan Roman Rycombel – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu i zarazem Łowczy Okręgowy, Pan Zdzisław Król – Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Pani dr Joanna Otachel – Hawranek – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu.
Celem konferencji było podjęcie dyskusji nad aktualnie obowiązującymi procedurami szacowania oraz przepisami prawnymi regulującymi problematykę szkód łowieckich, jak również stanem łowiectwa w woj. dolnośląskim ze szczególnym uwzględnieniem liczebności populacji zwierzyny łownej i konieczności jej redukcji. W imieniu organizatorów zaproszonych gości powitał Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Jako pierwsza głos zabrała Pani Małgorzata Wierzbicka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, która przedstawiła prezentację nt. „Plany łowieckie i ich realizacja w sezonie 2017/2018. Redukcja dzików.”. W przedstawionej prezentacji dokonano szczegółowej analizy danych dotyczących stanu pogłowia podstawowych gatunków zwierzyny łownej (jeleń, sarna, dzik) na terenie RDLP we Wrocławiu oszacowanych na lata 2017 – 2018 i planowanych do osiągnięcia w roku 2027, jak również poruszono kwestię weryfikacji rocznych planów łowieckich polegającej na proporcjonalnym zwiększaniu ilości odstrzałów w stosunku do wzrostu pogłowia zwierzyny łownej tak, aby maksymalnie zminimalizować ilość wyrządzanych szkód w uprawach rolnych i leśnych. W 2017 r. liczebność jeleni na terenie RDLP we Wrocławiu wyniosła 31 700 szt., a w roku 2018 – 28 303 szt. W 2027 r. planuje się uzyskać liczebność populacji jeleni na poziomie 19 700 szt., a więc do roku 2027 populacja jeleni musi zostać zredukowana o 8 600 szt. Zagęszczenie populacji jeleni w 2017 r. wyniosło 58 szt./1 000 ha powierzchni leśnej, w roku 2018 – 51 szt./1 000 ha, natomiast w roku 2027 planuje się uzyskać liczebność na poziomie 36 szt./1 000 ha powierzchni leśnej. Liczebność populacji sarny w roku 2017 r. wyniosła 74 900 szt., a w roku 2018 – 73 546 szt. W roku 2027 planuje się uzyskać liczebność jej populacji na poziomie 47 800 szt. Zagęszczenie populacji sarny w 2017 r. wyniosło 45 szt./1 000 ha powierzchni ogólnej, a w 2018 roku – 44 szt./1 000 ha. Planowane zagęszczenie populacji sarny na 2027 r. to 29 szt./1 000 ha powierzchni ogólnej. Oszacowana na rok 2017 liczebność populacji dzika wyniosła 29 700 szt., a w roku 2018 – 18 631 szt. przy planowanym jej zredukowaniu do poziomu 1 700 osobników w 2027 r. Oszacowane zagęszczenie populacji dzika w 2017 r. wyniosło 18 szt./1 000 ha powierzchni ogólnej, a w roku 2018 – 11 szt./1 000 ha. W 2027 r. planuje się uzyskać zagęszczenie populacji dzika na poziomie 1 szt./1 000 ha powierzchni ogólnej.
W skali całego kraju szczególnie dotkliwe dla rolników są szkody wyrządzane przez dziki. Do tego dochodzi jeszcze kwestia wirusa Afrykańskiego Pomory Świń, który powoli, ale nieustępliwie rozprzestrzenia się na terytorium RP stanowiąc realne zagrożenie dla ekonomicznego bytu krajowych producentów trzody chlewnej. Dzik jest jednym z wektorów w przenoszeniu tej choroby. Z tego też powodu szybka i znacząca redukcja populacji dzików nabrała teraz szczególnego znaczenia. Myśliwi prowadzą, na polecenie Ministra Środowiska, intensywny odstrzał dzików w celu radykalnego zmniejszenia ich populacji do poziomu 0,1 osobnika na km2.
Stany zwierzyny na dzień 10.03.2018 r. na terenie ZO PZŁ we Wrocławiu przedstawiały się następująco: jelenie – 8 911 szt., daniele – 1 283 szt., sarny – 28 489 szt. oraz dziki – 6 647 szt. Pozyskanie zwierzyny w sezonie 2017/2018 na terenie RDLP we Wrocławiu wyniosło: jeleń (94,00 %) – z planowanych 9 455 szt., sarna (96,30 %) – z planowanych 20 534 szt., dzik (95,90 %) – z planowanych 40 402 szt., daniel (87,30 %) – z planowanych 550 szt. i muflon (78,30 %) – z planowanych 682 szt. Z pozyskanych do tej pory danych wynika, że daniel jest gatunkiem o najbardziej ekspansywnym przyroście liczebności. Natomiast liczebność populacji muflona utrzymuje się na stałym poziomie. Z kolei pozyskanie zwierzyny na terenie ZO PZŁ we Wrocławiu w sezonie 2017/2018 wyniosło: jeleń (90,40 %) – z planowanych 2 651 szt., sarna (95,30 %) – z planowanych 8 390 szt., dzik (96,20 %) – z planowanych 13 580 szt., daniel (90,20 %) – z planowanych 417 szt.
Następnym prelegentem była Pani dr Joanna Otachel – Hawranek z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu, która omówiła zasady ochrony świń przed ASF. Uczestnicy konferencji mieli również okazję obejrzeć film instruktażowy dla leśników i myśliwych ukazujący zasady postępowania prewencyjnego w przypadku ASF. Film został zrealizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
Kolejny prelegent, Pani Monika Poważna – Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sposób bardzo szczegółowy omówiła kwestię podziału województwa na obwody łowieckie w świetle zapisów nowego prawa łowieckiego. Podział województw na obwody łowieckie musi zostać zakończony do dnia 30 marca 2020 r. Obwody łowieckie będą tworzone w granicach jednego województwa. Podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii, a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do kategorii dokonuje sejmik województwa, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego. Projekt uchwały przygotowuje marszałek województwa. Marszałek województwa powołuje zespół, który jest jego organem opiniodawczo-doradczym w zakresie przygotowania projektu uchwały. W skład zespołu wchodzą: dwaj przedstawiciele zarządu województwa, przedstawiciele właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, przedstawiciele właściwych zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, przedstawiciel właściwej izby rolniczej. Marszałek województwa zaprasza do udziału w pracach zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich z terenu danego województwa. W województwie dolnośląskim zespół opiniodawczo-doradczy został już powołany. Prace zespołu zostały zaplanowane na miesiąc marzec br. Marszałek województwa, po przygotowaniu projektu uchwały, występuje o opinię do: właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Polskiego Związku Łowieckiego oraz właściwej izby rolniczej. Projekt uchwały wymaga ponadto uzgodnienia z właściwym wojewodą i organami wojskowymi – w przypadku, gdy podział na obwody łowieckie obejmuje grunty pozostające w zarządzie tych organów albo powierzone tym organom do wykorzystania. Następnie marszałek województwa wprowadza do projektu uchwały zmiany wynikające z rozpatrzenia w/w opinii. W następnej kolejności ogłasza poprzez umieszczenie na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w poszczególnych gminach informację o sporządzeniu projektu uchwały oraz wyłożeniu jej do wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego, na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej, wyznaczając w ogłoszeniu termin na składanie uwag, nie krótszy niż 21 dni od dnia wyłożenia projektu uchwały. Projekt uchwały jest wykładany do publicznego wglądu oraz umieszczany na stronie internetowej na okres co najmniej 21 dni. Marszałek województwa rozpatruje uwagi, które wpłynęły do projektu uchwały w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia upływu terminu ich składania. Po wprowadzeniu zmian do projektu uchwały jest ona ponownie opiniowana przez wspomniane wcześniej organy. Uzgodniony projekt uchwały marszałek przedstawia sejmikowi województwa wraz z zestawieniem nieuwzględnionych uwag. Uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały. Uwagi należy wnieść w wyznaczonym terminie. Uwagi wniesione po terminie są pozostawiane bez rozpatrzenia. Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo – w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim – spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. Sejmik województwa przed podjęciem uchwały kieruje jej projekt do zaopiniowania przez zespół opiniodawczo-doradczy przy marszałku. Jeżeli w wyniku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od województwa odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę. Z roszczeniem można wystąpić w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały.
Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć w formie pisemnej oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości. Zakaz wykonywania polowania jest prawem osobistym właściciela nieruchomości, który złożył oświadczenie. Oświadczenie można cofnąć, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu łowieckiego roku gospodarczego, w którym zostało złożone oświadczenie o zakazie wykonywania polowania. Oświadczenie składa się przed starostą.
Ponadto nowa ustawa nałożyła na dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich obowiązek informowania wójtów/burmistrzów/prezydentów miast oraz nadleśniczych o planowanych terminach polowań zbiorowych – co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego.
Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na brak rozporządzeń wykonawczych do nowej ustawy co skutecznie wstrzymuje rozpoczęcie procedury podziału województwa na obwody łowieckie, a czasu zostało już bardzo mało. Brakuje wytycznych dotyczących kategoryzacji obwodów łowieckich. Obwody łowieckie będą zawierały się w granicach jednego województwa. Jeśli w wyniku realizacji tego zapisu i utraty części powierzchni znajdującej się na terenie innego województwa dany obwód łowiecki będzie miał poniżej 3 000 ha powierzchni i nie uzyska zgody właściwego Ministra na jego utworzenie to obwód taki nie powstanie. Koła Łowieckie otrzymają pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zawierające opis granic oraz mapki. Jeśli wszystko się zgadza to taką informację należy przesłać niezwłocznie do UMWD. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy je wyjaśnić z sąsiadującymi Kołami Łowieckimi i porozumieć się w sprawie przebiegu granic. Myśliwi zwrócili również uwagę na fakt ciągłego rozrastania się miejscowości, a co za tym idzie zwiększania obszaru zabudowanego, który z mocy ustawy Prawo łowieckie wyłączony jest z granic obwodu łowieckiego.
Następnie Pan Aleksander Kasiniak z firmy PROCAM Polska przedstawił ofertę skierowaną do producentów rolnych w zakresie nawożenia roślin.
Kolejny prelegent, Pan Rafał Klodek z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, omówił tematykę odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta objęte ochroną gatunkową na przykładzie bobra europejskiego Castor fiber oraz wilka Canis lapus. Według zapisów Art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez: 1) żubry (w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym), 2) wilki (w pogłowiu zwierząt gospodarskich); 3) rysie (w pogłowiu zwierząt gospodarskich); 4) niedźwiedzie (w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych); 5) bobry (w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim). Odszkodowanie nie obejmuje utraconych korzyści. Oględzin i szacowania w/w szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku. Odszkodowanie nie przysługuje: 1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa; 2) jeżeli poszkodowany nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie; 3) nie wyraził zgody na budowę przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom; 4) powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego; 5) nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy; 6) w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stosowanych wymogów agrotechnicznych; 7) wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki. W sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta orzekają sądy powszechne. Poszkodowany po stwierdzeniu szkody dokonuje niezwłocznie jej zgłoszenia przez złożenie wniosku o odszkodowanie za szkodę, do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a w przypadku szkody wyrządzonej na obszarze parku narodowego – do dyrektora parku narodowego. W przypadku szkody wyrządzonej w odniesieniu do zwierząt, w pasiece albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może spowodować ubytek ryb, zgłoszenia szkody można dokonać również przez złożenie wniosku telefonicznie. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, braki należy uzupełnić w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia. Gdy dokumentacja nie zostanie uzupełniona wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Udowodnienie wystąpienia szkody spoczywa na poszkodowanym. Należy pamiętać o sporządzeniu dokumentacji fotograficznej, której rola w wielu przypadkach jest nie do przecenienia. Do wniosku należy dołączyć: 1) kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które uległo szkodzie, a w przypadku szkody wyrządzonej w pogłowiu zwierząt gospodarskich – oświadczenie poszkodowanego, że zwierzę będące przedmiotem szkody jest własnością poszkodowanego oraz kopię dokumentacji hodowlanej albo oświadczenie poszkodowanego o gotowości udostępnienia dokumentacji hodowlanej do wglądu podczas oględzin szkody, albo 2) kopię dokumentu potwierdzającego oddanie poszkodowanemu mienia, które uległo szkodzie, do gospodarczego korzystania, w szczególności umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub oświadczenia właściciela gruntu, albo 3) oświadczenie poszkodowanego o posiadaniu samoistnym mienia, które uległo szkodzie, 4) oświadczenie poszkodowanego, że powstała szkoda skutkuje zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli poszkodowany jest rolnikiem, albo 5) kopię pozwolenia wodnoprawnego wydanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pozwolenia na budowę wydanego albo zgłoszenia dokonanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – jeżeli były wymagane dla przedmiotu szkody; 6) oświadczenie poszkodowanego o planowanym terminie sprzętu uprawy lub płodów rolnych, które uległy szkodzie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zgłoszenia szkody; 7) informację o numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacone odszkodowanie, lub wskazanie innego sposobu wypłaty odszkodowania; 8) pisemne pełnomocnictwo – w przypadku gdy poszkodowany ustanowił pełnomocnika. Oględzin dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego wniosku, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku szkód wyrządzonych w odniesieniu do zwierząt, w pasiece albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może spowodować ubytek ryb, oględzin szkody dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Przy szacowaniu szkody wyrządzonej w uprawach rolnych jednorocznych oraz uprawach rolnych wieloletnich w pierwszym roku uprawy, których wartość w dniu wyrządzenia szkody nie osiągnęła wartości rynkowej, stosuje się współczynnik korygujący w zależności od okresu wyrządzenia szkody, który wynosi: 1) 25% – w okresie do dnia 15 kwietnia; 2) 40% – w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja; 3) 60% – w okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca; 4) 85% – w okresie od dnia 11 czerwca. W przypadku szkód wyrządzonych w użytkach zielonych odszkodowanie nie uwzględnia kosztów rekultywacji łąki i doprowadzenia jej do stanu sprzed powstania szkody. W przypadku szkód wyrządzonych w gospodarstwach rybackich odszkodowanie obejmuje koszt naprawy grobli oraz koszt naprawy urządzeń hydrotechnicznych służących do napełniania i odprowadzania wody ze stawów. Natomiast w przypadku strat poniesionych w pogłowiu zwierząt gospodarskich odszkodowanie obejmuje cenę rynkową w dniu oględzin zwierzęcia zabitego, padłego w wyniku odniesionych ran lub uśmierconego. Ponadto odszkodowanie obejmuje koszt utylizacji i transportu padliny do najbliższego zakładu zajmującego się jej utylizacją, o ile koszt ten nie jest refundowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Odszkodowanie obejmuje również koszt wizyty lekarza weterynarii stwierdzającego padnięcie zwierzęcia lub koszt leczenia okaleczonych zwierząt.
Kwota wypłacanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu odszkodowań za szkody powodowane przez bobry w roku 2017 i 2018 oscyluje w granicach 100 000 zł/rok. Kwota odszkodowań wypłaconych przez RDOŚ we Wrocławiu za szkody spowodowane przez wilki w roku 2017 i 2018 wyniosła po ok. 4 600,00 zł. Kwota odszkodowań łowieckich powstałych tylko na terenie rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” wyniosła w 2018 r. 400 000 zł.
W następnej kolejności zostały przedstawione metody ochrony zwierząt hodowlanych przed atakiem ze strony wilków. Do najpopularniejszych metod ochrony można zaliczyć wykorzystywanie odpowiednio wyszkolonych psów stróżujących, ale też innych zwierząt, np. osłów czy lam. Dobrze sprawdzają się również ogrodzenia z siatki o wysokości 2,5 – 3 m, pastuchy elektryczne, fladry. Odstraszająco na drapieżniki działa stała obecność ludzi, palenie ognisk oraz stosowanie petard hukowych, emitorów dźwięku lub światła. W przypadku szkód wyrządzanych przez bobry skuteczną metodą ochrony jest m. in. stosowanie rur przelewowych montowanych w tamie bobrowej czy wygradzanie całych drzewostanów lub pojedynczych drzew ogrodzeniami z ciężkiej siatki leśnej.
W pewnych ściśle określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody przypadkach Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Minister Środowiska może wydać zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną. RDOŚ może wydać takie zezwolenie w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia na okres nie dłuższy niż 5 lat. Zarządzenia te wydawane są tylko w stosunku do trzech gatunków: bobra europejskiego, kormorana czarnego i czapli siwej. W tym miejscu Pani Katarzyna Łapińska – Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformowała zebranych, iż zdarzały się przypadki, że po uzyskaniu przez właściciela stawów hodowlanych zgody na odstrzał kormoranów nie informował on o tym fakcie miejscowego Koła Łowieckiego, co prowadziło często do niepotrzebnych nieporozumień i konfliktów. W związku z tym RDOŚ we Wrocławiu wprowadziła procedurę informowania lokalnego Koła Łowieckiego o wydanej zgodzie na odstrzał.
Jako ostatni glos zabrał Pan Roman Rycombel – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu. Nawiązując do trwających właśnie inwentaryzacji przeprowadzanych najczęściej metodą obserwacji całorocznych uzupełnionych np. metodą pędzeń próbnych przypomniał myśliwym o obowiązku informowania o inwentaryzacji izby rolniczej (termin, miejsce, godzina rozpoczęcia). Taki obowiązek na Koła Łowieckie nałożyła nowa ustawa Prawo łowieckie. Zgodnie z zapisami nowej ustawy izby rolniczej opiniują również roczne plany łowieckie. Opinia izby rolniczej jest także wymagana przy wydzierżawianiu obwodów łowieckich Kołom Łowieckim. Zgodnie z nowym Statutem PZŁ wnioski o dzierżawę obwodów łowieckich będą opiniowane przez specjalną komisję powoływaną przez okręgowy zjazd delegatów spośród delegatów na krajowy zjazd delegatów. W skład komisji wchodzi łowczy okręgowy z danego okręgu. Nadto, w pracach komisji, na prawach jej członka, mogą uczestniczyć wyznaczeni przedstawiciele: regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwej izby rolniczej oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na terenie działania których znajduje się obwód łowiecki lub jego największa część. Może się więc zdarzyć, że koło łowieckie dzierżawiące do tej pory obwód łowiecki po uzyskaniu negatywnej opinii komisji straci prawo do pierwszeństwa w jego dzierżawie. Pan Roman Rycombel poprosił również przedstawicieli kół łowieckich obecnych na konferencji o przekazanie Dolnośląskiej Izbie Rolniczej aktualnych informacji dotyczących osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich. Poinformował również zebranych, że w ubiegłym roku do Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu wpłynęło mniej skarg na działalność kół łowieckich w porównaniu z latami wcześniejszymi. Uczestnicy konferencji byli zgodni co do tego, że współpraca pomiędzy rolnikami i myśliwymi układa się coraz lepiej, coraz rzadziej występują sytuacje konfliktowe.
Anna Pętalska-Nispoń

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Lucjan, Antoni