Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce do pracy sezonowe- jak to zrobić

Wielu rolników skarży się, że zatrudnienie cudzoziemców w Polsce do pracy sezonowej nie jest wcale takie łatwe. Jak to zrobić krok po kroku? Sprawdź, co doradza radca prawny!

O tym, jak zatrudnić cudzoziemca do pracy sezonowej piszą dla Was  Paragrafki”: radca prawny Milena Rutkowska i radca prawny Agata Bożek.  Prowadzą kancelarie prawne i bloga „Paragrafki” (www.paragrafki.pl).

Od 1 stycznia 2018 roku znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową- typ S.

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce do pracy sezonowej

Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD.

Zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Decyzję wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

We wniosku pracodawca określa, m.in. proponowane wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy,  liczbę godzin pracy, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Do wniosku pracodawca dołącza również dowód wpłaty kwoty  30 zł.

Jeżeli zezwolenie dotyczy obywatela innego kraju niż  Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina, do wniosku należy dołączyć informację dot. wyniku tzw. testu rynku pracy tj. informacji  starosty  o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Kiedy starosta może odmówić wydania zezwolenia?

Postępowanie o zezwolenie na pracę sezonową różni się w zależności od tego czy cudzoziemiec jest już w Polsce i posiada tytuł pobytowy umożliwiający wykonywanie pracy w Polsce czy dopiero będzie ubiegał się o wjazd do Polski.

Starosta odmawia wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca m.in. w sytuacji gdy  podmiot powierzający pracę nie spełnił wymogów proceduralnych dot. udzielenia zezwolenia na pracę albo był karany w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcom.

Starosta może także odmówić wydania zezwolenia, jeżeli z okoliczności wynika, że uzyskane zezwolenie może zostać wykorzystane niezgodnie z celem lub uzyskane jest dla pozoru. W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – ministra właściwego do spraw pracy.

Obowiązki pracodawcy

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Pracodawca powierzający pracę cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową ma m.in. obowiązek:

  • zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, przetłumaczonej na język  zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu,
  • przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników,  a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów.

Źródło: agrofakt.pl

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan