GOSPODARSTWO ROLNE – należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 ha;

Definicja gospodarstwa rolnego wg Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

„Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.”(Art. 553)

 

GOSPODARSTWO RODZINNE: gospodarstwo rolne, prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

 

ROLNIK INDYWIDUALNY:

osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Wg. nowych przepisów do okresu  5 letniego zamieszkiwania zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

 

OSOBISTE PROWADZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO:

Osobiście prowadzi gospodarstwo rolne rolnik, który podejmuje wszelkie decyzje dotyczących funkcjonowania gospodarstwa (w tym zawiera umowy z dostawcami, odbiorcami, bankami, ubezpieczycielami), pracuje w tym gospodarstwie, prowadzi gospodarstwo rolne na własny rachunek i  posiada kwalifikacje rolnicze.

UWAGA: Gospodarstwo powinno stanowić centrum życiowe rolnika, czyli rolnik musi faktycznie przebywać w kraju z zamiarem prowadzenia działalności rolniczej.

 

Wg. nowych przepisów dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo.

 

Wg. nowych przepisów dowodem potwierdzającym spełnienie warunku, że  powierzchnia gospodarstwa rolnego  nie przekracza 300 ha użytków rolnych jest pisemne oświadczenie;

 

Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie w zakresie powierzchni gospodarstwa rodzinnego i osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

 

KWALIFIKACJE ROLNICZE:

 1. wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe, lub wyższe lub
 2. tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 3. wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

STAŻ PRACY W ROLNICTWIE:

Za staż pracy uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:

 • podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
 • prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy lub
 • była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę albo spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej lub
 • wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej lub
 • odbyła staż na podstawie skierowania od starosty ( o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późniejszymi  zmianami), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
 • Wg. nowych przepisów za staż pracy w rolnictwie uznaje się również okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym potwierdzony zaświadczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą określa:

 1. kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
 2. zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze, średnie branżowe rolnicze, zasadnicze zawodowe rolnicze lub zasadnicze branżowe rolnicze;
 3. zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
 4. tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
 5. rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

ZAMIESZKIWANIE:

Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest dokument określający zameldowanie na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

 

OSOBY BLISKIE: należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów. Dzieci (w tym także adoptowane), wnuki, prawnuki, rodzice (w tym także adopcyjni), dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo i ich dzieci, małżonek.

UWAGA: Jest to katalog zamknięty. Konkubenci, dalsi krewni, żeby nabyć nieruchomość rolną muszą posiadać status rolnika indywidualnego.

 

UŻYTKI ROLNE:

należy przez to rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami.

 

NIERUCHOMOŚĆ ROLNA:

Należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne;

 

Definicja nieruchomości rolnej wg Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny „Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej”(art. 46).Zobacz również:

- Co jeszcze się zmieniło dzięki uchwaleniu w dniu 26.04.2019r. ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw
- Dzierżawa nieruchomości przez KOWR
- Obrót ziemią
- Podstawy prawne i zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR
- Przedłużanie umów dzierżawy przez KOWR
- Przetargi ofert pisemnych na dzierżawę
- Przetargi ograniczone dla rolników indywidualnych
- Przetargi ograniczone na utworzenie gospodarstwa rodzinnego
- Terenowa Rada Społeczna przy Dyrektorze OT KOWR we Wrocławiu
- Tryb odwoławczy od decyzji komisji przetargowej
- Wydzierżawianie w trybie bezprzetargowym
- Wykonywanie umowy dzierżawy


Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan