Tryb odwoławczy od decyzji komisji przetargowej

W dniu 26.06.2019r do ustawy z dn. 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zostały wprowadzone regulacje dotyczące zasad  wnoszenia zażaleń i odwołań od decyzji Komisji Przetargowej. Nowe regulacje określają kto, w jakim terminie i do kogo możne wnosić pisemne zastrzeżenia w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez KOWR

 

Zastrzeżenia może wnieść tylko:

  1. Osoba, która zgłosiła zamiar uczestniczenia w przetargu, może wnieść do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia w sprawie niedopuszczenia jej do przetargu lub dopuszczenia osoby nieuprawnionej do uczestniczenia w tym przetargu, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka osób dopuszczonych do udziału w przetargu. Ogłoszenie zamieszcza się na co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu.
  2. Uczestnik przetargu może wnieść do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.

 

Dyrektor oddziału terenowego KOWR rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 1 i 2, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia.

 

Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka:

  • powtarza czynności przetargowe albo unieważnia przetarg – w przypadku uwzględnienia choćby jednego z zastrzeżeń, o którym mowa w pkt 1 i 2;
  • oddala zastrzeżenia – w przypadku ich nieuwzględnienia;
  • pozostawia zastrzeżenia bez rozpoznania – w przypadku ich wniesienia po terminie, o którym mowa w pkt 1 i 2, albo przez osobę inną niż osoba, która zgłosiła zamiar uczestniczenia w przetargu, lub uczestnik przetargu.

 

Rozstrzygnięcie Dyrektora OT KOWR  doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. Uważa się, że rozstrzygnięcie Dyrektora OT KOWR  zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenie, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej BIR KOWR.

 

Na rozstrzygnięcie Dyrektora OT KOWR  osobom, o których mowa w pkt 1 i 2, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka:

  • utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka;
  • zarządza powtórzenie czynności przetargowych przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka albo unieważnia przetarg;
  • pozostawia zastrzeżenia bez rozpoznania – w przypadku wniesienia zastrzeżeń po terminie albo przez osobę inną niż uprawnione wymienione w pkt 1 i 2, albo w przypadku stwierdzenia, że już na etapie odwołania do Dyrektora OT wniosły je osoby nieuprawnione lub po ustawowym terminie.

 

Do czasu wydania rozstrzygnięcia przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, albo upływu terminu na wniesienie tych zastrzeżeń, umowa dzierżawy nie może zostać zawarta.Zobacz również:

- Co jeszcze się zmieniło dzięki uchwaleniu w dniu 26.04.2019r. ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw
- Dzierżawa nieruchomości przez KOWR
- Obrót ziemią
- Podstawowe definicje
- Podstawy prawne i zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR
- Przedłużanie umów dzierżawy przez KOWR
- Przetargi ofert pisemnych na dzierżawę
- Przetargi ograniczone dla rolników indywidualnych
- Przetargi ograniczone na utworzenie gospodarstwa rodzinnego
- Terenowa Rada Społeczna przy Dyrektorze OT KOWR we Wrocławiu
- Wydzierżawianie w trybie bezprzetargowym
- Wykonywanie umowy dzierżawy


Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Robert, Wiesław