OBRÓT GRUNTAMI PAŃSTWOWYMI

 

OBRÓT ZIEMIĄ

W dniu 30.04.2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwaoraz o zmianie niektórych ustaw (DZ.U. z 2016r, poz. 585). Zmieniła ona m.in.:

  • Ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego regulującą prywatny obrót ziemią rolną,
  • Ustawęz dn. 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  • Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
  • Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Ustawię z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Została ona wprowadzona w życie „W celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej, dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich.” (art. 7)

Podstawowe założenie ustawy: „W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wstrzymuje się sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”. Gospodarowanie mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzono Agencji Nieruchomości Rolnych, a od 01 września 2017r. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Wstrzymanie sprzedaży nie dotyczygruntów przeznaczonych na inne cele niż rolne, np. budowa dróg, mostów, obiektów sportowych, budownictwo mieszkaniowe, nieruchomości położone w specjalnych strefach ekonomicznych. Wstrzymanie sprzedaży nie dotyczy gruntów rolnych mniejszych niż 2 ha, a także domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży, ogródków przydomowych.

Na sprzedaż przez KOWR innych nieruchomości niż wymienione, w wyjątkowych  uzasadnionych przypadkach, zgodę może wydać Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od 30.04.2016r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w pierwszej kolejności wydzierżawia nieruchomości rolne na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.

PrezydentRP Andrzej Duda podpisał w dniu 27 maja br. ustawę z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone tą ustawą dotyczą nie tylko nowych zasad nabywania gruntów rolnych przez osoby nie będące rolnikami, ale również wprowadza zmiany w gospodarowaniu nieruchomościami przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Nowe przepisy wchodzą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym, z wyjątkiem przepisów dotyczących platformy informatycznej KOWR służącej zamieszczaniu ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych, które wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia

Ustawa z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw    PDF 3

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,1989 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 120,8290 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,4626 +0,00% [21:57]
 USD / JPY 107,4740 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,9685 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Malwina, Odon