Co Jeszce się zmieni dzięki nowym przepisom uchwalonym 26 kwietnia 2019 r.

Celem uchwalonej ustawy jest złagodzenie ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Ustawa wprowadza rozwiązania stanowiące odzwierciedlenie doświadczeń w stosowaniu obowiązujących przepisów lub wiążące się z realizacją postulatów zgłaszanych przez środowiska rolnicze. W szczególności, nie zmieniając wprowadzonego ustawą z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wymogu, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być, co do zasady, rolnik indywidualny, zdecydowano o wprowadzeniu rozwiązań, które będą miały na celu złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi.

W ramach zmian ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, wprowadza się m.in.:

1)    poszerzenie katalogu przypadków, w których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego; oprócz obecnie istniejących wyjątków, przepisy ww. ustawynie będą również stosowane do nieruchomości rolnych:

 1. a) położonych w granicach administracyjnych miast,

       b)stanowiących tzw. „grunty niezbędne”,

 1. c) pod stawami rybnymi;
 2. e) udziałów we współwłasności nieruchomościrolnych;

2)    doprecyzowanie definicji gospodarstwa rolnego;

3)    poszerzenie listy podmiotów i przypadków, których nie dotyczą określone w ustawie główne warunki nabycia nieruchomości rolnej (czyli spełnienie przez nabywcę kryteriów uznania go za rolnika indywidualnego i ograniczenie obszarowe nabywanej nieruchomości rolnej) oraz nie ma potrzeby uzyskiwania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na transakcję:

 1. a) poszerzenie kręgu osób bliskich o rodzeństwo rodziców oraz o pasierbów,
 2. b) włączenie do grupy ww. podmiotów spółki prawa handlowego, która jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego, niektórych rodzajów spółki kapitałowej lub grupy kapitałowej, spółdzielni produkcji rolnej dokonującej nabycia w drodze pierwokupu i członka spółdzielni rolnej mającego wkład w tej spółdzielni, w przypadku zbycia na jego rzecz wkładu gruntowego przez innego członka tej samej spółdzielni,
 3. c) poszerzenie katalogu ww. przypadków m.in. o: nabywanie nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha, nabywanie nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego, nabywanie nieruchomości w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku, nabywanie nieruchomości w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego, nabywanie nieruchomości położonej na obszarze górniczym lub terenie górniczym itp.;

4)    poszerzenie katalogu przypadków, w których nabycie nieruchomości rolnych będzie możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oraz doprecyzowanie wymogów względem zbywcy nieruchomości rolnej i nabywcy takiej nieruchomości;

5)    zastąpienie dotychczasowego obowiązku dawania przez nabywcę rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej wymogiem zobowiązania się przez niego do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości;

6)    zmniejszenie z 10 do 5 lat okresu, przez który:

 1. a) nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość,
 2. b) nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

W ramach zmian ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wprowadzono m.in.:

 • umożliwienie Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, wykorzystywania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do ustanawiania zabezpieczeń związanych z realizacją zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności w zakresie Wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich (przy czym suma hipotek nie może przekroczyć łącznie 1 mld zł);
 • przyjęcie zasady, że jedną z form gospodarowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa jest wniesienie mienia lub jego części do spółki prawa handlowego;
 • możliwość tworzenia, za zgodą za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi tzw. „ośrodków produkcji rolniczej” –  będą to wyodrębnione  z Zasobu nieruchomości, które wraz z innymi składnikami mienia, tworzą nierozerwalną, zorganizowaną całość gospodarczą, o powierzchni przekraczającej 50 ha, której podział byłby nieuzasadniony ekonomicznie.  Krajowy Ośrodek gospodaruje ośrodkiem produkcji rolniczej w drodze oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym. Umowa dzierżawy na te ośrodki będzie zawierana po przetargu.
 • odstąpienia od obowiązku publikacji wykazów i ogłoszeń w sołectwach. Teraz będą opne publikowane stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka, w siedzibie właściwej miejscowo izby rolniczej oraz właściwym miejscowo urzędzie gminy przez okres 14 dni przed dniem ogłoszenia przetargu lub planowanym terminem sprzedaży w innym trybie niż przetarg.
 • zasadę, że w przypadku nabycia nieruchomości, gdzie 70% stanowią grunty pod stawami nabywcą będzie mógł być podmiot, którego powierzchnia gospodarstwa przekroczy 300 ha użytków rolnych.
 • możliwość zaliczenia okresu dzierżawy pierwotnego dzierżawcy do 3 letniego okresu dzierżawy wymaganego do uzyskania przez dzierżawcę prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości Zasobu, w przypadku gdy w umowę dzierżawy wstąpi osoba bliska dotychczasowego dzierżawcy, lub gdy dzierżawca ten wyłączy z przedmiotu dzierżawy nieruchomości np: nierolne lub przeznaczone na realizację celów publicznych;
 • zasadę, że osoba władająca nieruchomością bez tytułu prawnego, będzie obciążana wynagrodzeniem za korzystanie z tej nieruchomości w wysokości stanowiącej nie 30-krotność wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu.
 • dodano przepisy uprawniające osoby, które nie zostały dopuszczone do przetargu oraz uczestników przetargu do zgłoszenia zastrzeżeń w tym zakresie do dyrektora oddziału terenowego KOWR organizującego przetarg, a następnie do Dyrektora Generalnego KOWR. Uprawnienie to dotyczyć będzie zarówno przetargów na dzierżawę jak i sprzedaż nieruchomości Zasobu. Regulacja ta pozwoli kontrahentom KOWR na udział w przetargu lub zmianę jego wyniku w przypadku, gdy doszło do uchybień, a zarazem da dyrektorowi oddziału terenowemu KOWR możliwość wyeliminowania nieprawidłowości
Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,3264 -0,30% [20:59]
 EUR / JPY 116,9890 -0,23% [20:59]
 EUR / PLN 4,5704 -0,54% [20:59]
 USD / JPY 107,8430 +0,67% [20:59]
 USD / PLN 4,2119 +0,32% [20:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Wladysław, Franciszka