Wydzierżawianie w trybie bezprzetargowym

3.1. Na podstawie art. 24 ust. 5d (jednostki samorządu terytorialnego i państwowym osobom prawnym).

Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, może bez przeprowadzenia przetargu, w drodze umowy,  wydzierżawić lub wynająć nieruchomości wchodzące w skład Zasobu:

1) jednostce samorządu terytorialnego, jeżeli nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związanie z realizacją i rozbudową obiektów użyteczności publicznej, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz rozwojem lokalnym realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

2)państwowej osobie prawnej na cele związane z realizacją jej zadań statutowych

3.2. Na podstawie art. 29 ust. 1h w zw. z art. 38 ust. 2 ustawy (poprawa rozłogu).

Wydzierżawienie nieruchomości następuje w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby chcącej dzierżawić tę nieruchomość lub jej część, o ile nieruchomość ta nie może być zagospodarowana samodzielnie. W tym trybie KOWR nie będzie wydzierżawiał nieruchomości, jeżeli nieruchomość składa się wyłącznie z gruntów, od których nie pobiera się czynszu.

KOWR informuje właścicieli nieruchomości przyległych o zamiarze przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości Zasobu, która nie może być zagospodarowana samodzielnie, poprzez ogłoszenie wykazu dla tej nieruchomości.

W wykazie, poza wszystkimi informacjami wynikającymi z przepisów, KOWR powinien podać informację że wydzierżawienie następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oraz termin, w jakim osoba zainteresowana dzierżawą tej nieruchomości, powinna poinformować o tym KOWR (termin ten nie powinien być krótszy niż 14 dni od dnia wywieszenia wykazu). Czynsz dzierżawny za ww. przedmiot dzierżawy ustalany jest tak jak do wydzierżawienia w przetargu.

Jeżeli zainteresowanie dzierżawą nieruchomości rolnej zgłosili właściciele co najmniej dwóch nieruchomości przyległych, pierwszeństwo ma rolnik indywidualny, a jeżeli zainteresowanie zgłosi więcej niż jeden rolnik indywidualny, wówczas nieruchomość podlegać będzie wydzierżawieniu w formie licytacji pomiędzy zainteresowanymi rolnikami (właścicielami nieruchomości przyległych).

Jeżeli zainteresowanie dzierżawą nieruchomości zgłosi jeden właściciel nieruchomości przyległej, wówczas nieruchomość podlega wydzierżawieniu w trybie bezprzetargowym, KOWR wyznacza termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy.

3.3. Na podstawie art. 29 ust. 3a w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy (brak chętnych).

W sytuacji, gdy w przetargu nieograniczonym ogłoszonym po przetargu/przetargach ograniczonych nie został wyłoniony kandydat na dzierżawcę – KOWR ogłaszając kolejny przetarg, może obniżyć wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego jednorazowo nie więcej niż o 20%wywoławczej wysokości czynszu. Łączna obniżka wywoławczego czynszu dzierżawnego ustalonego do pierwszego przetargu, nie może przekraczać 50%. Okres od daty pierwszego nierozstrzygniętego przetargu do daty ogłoszenia ostatniego przetargu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

Jeżeli, pomimo obniżki czynszu o 50% kolejny przetarg nie doprowadzi do wyłonienia dzierżawcy, KOWR może wydzierżawić nieruchomość bez przetargu za czynsz nie niższy niż wywoławcza wysokość czynszu ostatniego przetargu.

3.4. Na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 1-5 ustawy (dotychczasowy dzierżawca, jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa, spółdzielnia produkcji rolnej, ogródek przydomowy, nieruchomości w administrowaniu).

Zgodnie z powyższym artykułem, przetargu nie stosuje się, jeżeli:

1)  dotychczasowy dzierżawcazłożył KOWR oświadczenie o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości na nowych warunkach uzgodnionych z KOWR, z tym że czynsz nie może być niższy niż dotychczasowy;

2)  nieruchomość jest wydzierżawiana jednoosobowej spółce Skarbu Państwa utworzonej przez KOWR;

3)  nieruchomość, której użytkowanie wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia 1993 r., jest wydzierżawiana spółdzielni produkcji rolnej nadal faktycznie władającej tą nieruchomością;

4)  nieruchomość przeznaczona przez KOWR pod ogródek przydomowyjest wydzierżawiana osobie korzystającej dotychczas z takiego ogródka bez tytułu prawnego w związku z utratą mocy obowiązującej układu zbiorowego pracy albo zakładowej umowy zbiorowej;

5)  nieruchomość będąca dotychczas w administrowaniu lub jej część jest wydzierżawiana spółce, a łącznie spełnione są warunki określone w ustawie;

3.5. Na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 6 ustawy (rekompensata za wyłączenie na cele nierolne).

Przetargu nie stosuje się jeżeli wydzierżawienie następuje w związku z wyłączeniem, za zgodą dzierżawcy, z przedmiotu umowy dzierżawy całości gruntów albo ich części, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne, przy czym, powierzchnia wydzierżawianej bez przetargu nieruchomości wyrażona w hektarach przeliczeniowych nie powinna być większa od wyłączonej z umowy dzierżawy.

Wydzierżawienie w tym trybie, może również nastąpić na rzecz dzierżawcy, któremu na podstawie decyzji administracyjnej został zmniejszony (odebrany) przedmiot dzierżawy (jego część), t.j. w przypadku:

  1.  Nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe, które stają się z mocy prawa nieodpłatnie przedmiotem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
  2. Nieruchomości objętych decyzją o:

1)  zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;

2)  pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wydanej na rzecz regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub urzędu morskiego.

Warunki dzierżawy (w tym m.in. dotyczące wysokości czynszu i możliwości jego podwyższenia, możliwości wyłączania gruntów do odrębnego rozdysponowania, okresu dzierżawy) powinny być ustalone na takich samych zasadach jak w odniesieniu do gruntów wyłączanych. Wydzierżawione grunty i włączone do umowy dzierżawy w powyższym trybie mogą podlegać zwolnieniu z opłat czynszowych zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy, ponieważ celem tego przepisu jest wyeliminowanie strat jakie dzierżawca, zobowiązany do płacenia czynszu, poniósłby w pierwszym okresie dzierżawienia gruntów, w związku z ich wcześniejszym odłogowaniem.

Nabycie takich gruntów przez dzierżawcę w drodze pierwszeństwa może nastąpić po upływie trzech lat dzierżawy (licząc od dnia zawarcia umowy pierwotnej).

Do wydzierżawienia nieruchomości w powyższym trybie, KOWR nie powinien przeznaczać gruntów, które są przeznaczone na cele nierolne oraz takich, które ze względu na swoje położenie mogą być w przyszłości przeznaczone na cele, które zgodnie z obowiązującymi zasadami, eliminują je ze sprzedaży w ramach.

3.6.Na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 7 ustawy (rekompensata za wyłączenie na pod budowę dróg krajowych, lotnisk użytku publicznego oraz realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych).

Przetargu nie stosuje się jeżeli wydzierżawienie następuje w związku z wyłączeniem z przedmiotu umowy dzierżawy całości gruntów albo ich części w wyniku powstałego na tych gruntach trwałego zarządu w związku z realizacją w/w inwestycji z zastrzeżeniem, że powierzchnia wydzierżawianej bez przetargu nieruchomości wyrażona w hektarach przeliczeniowych nie powinna być większa od wyłączonej z umowy dzierżawy.

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0793 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 123,7700 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,4309 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 109,6210 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,9235 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Norbert, Laurenty