VII Walne Zgromadzenie Delegatów V Kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej 12.06.2018r. w Trzebnicy

Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Zarządu DIR Leszek Grala. Wprowadzono Sztandar Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, Delegaci podjęli uchwałę w sprawie Regulaminu Obrad VII Walnego Zgromadzenia Delegatów VII Kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Powołano Komisje do przeprowadzenia Walnego i Sekretarza oraz protokólantów.

Następnie w imieniu Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, sprawozdanie finansowe za 2017 rok przedstawił Pan Maciej Brambor. Poinformował, że zarząd DIR realizuje wszystkie zadania statutowe, a współpraca z Biurem Dolnośląskiej Izby Rolniczej i wszystkimi pracownikami układa się bardzo dobrze, a przedkładana do biura rachunkowego dokumentacja jest prowadzona wzorowo. Wszystkie dokumentu spełniały wymogi określone w Regulaminie Dolnośląskiej izby Rolniczej. W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpił jej Przewodniczący Pan Jan Laszczowski. Poinformował delegatów o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania finansowego złożonego przez Zarząd Izby i udzieleniu Zarządowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej absolutorium za 2017 rok. Delegaci Walnego Zgromadzenia uchwałą nr VII/4/2018 udzielili absolutorium Zarządowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej za 2017 rok, a uchwałą nr VII/3/2018 zatwierdzili sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Kolejna Uchwała, która wpłynęła do Komisji Uchwał i Wniosków dotyczyła upoważnienia Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej do przestąpienia Dolnośląskiej Izby Rolniczej w charakterze członka wspierającego do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Polski Rolnik” – Polska Wieś z siedzibą w Poznaniu. Delegaci Walnego Zgromadzenia uchwałą nr V/5/2018 – wyrazili zgodę na przystąpienie do w/w Stowarzyszenia.

Podczas VII Walnego Zgromadzenia poruszano wiele tematów, między innymi: Delegaci zaapelowali o wystąpienie do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na likwidację skutków suszy. Stwierdzono fakt, że w dalszym ciągu do Polski napływa zboże i inne produkty rolne z zagranicy – należałoby zapobiec temu zjawisku, gdyż proceder ten powoduje zachwiania finansowe w produkcji rolnej Polskich rolników. Zebrani na Walnmy Zgromadzeniu delegaci zgłosili sprawę nadmiernej populacji wilków, które podchodzą do zagród rolników i nawet zagryzają zwierzęta hodowlane. Nie zabrakło tematów związanych z obrotem ziemią administrowaną przez KOWR. Podkreślano, że na istotne pisma dotyczące obrotu gruntami, brak jest odwrotnych odpowiedzi. Delegaci Walnego zastanawiali się też, nad rozwiązaniami w szkolnictwie. Twierdzili, że obecny system nie jest najlepszy i nie spełnia wymogów w zakresie szkolenia przyszłych fachowców niezbędnych w rolnictwie. Mało szkół rolniczych podlega bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa więc nie ma bezpośredniego przełożenia i sterowania tworzeniem szkół pod potrzeby rynku rolniczego. Wnioski, które wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków, zostały przyjęte do realizacji. Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej przyjęło następujące stanowiska:
W sprawie niektórych problemów występujących w rolnictwie:
-dotyczy spraw związanych z zasobami wód, nawadnianiem, tworzeniem małej retencji i monitoringu suszy,
– wdrożeniem systemu wapnowania pól z dofinansowaniem ze środków WFOŚIGW,
– niepokojem na ograniczenie finansowania w ramach WPR.
W Sprawie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie:
– niespójne przepisy i brak przepisów wykonawczych,
– zrzucenie obowiązków na Sołtysów,
– zmarginalizowanie roli Izb Rolniczych,
– Samorząd rolniczy oczekuje na rozporządzenie określające dokonywania oględzin i szacowania
ostatecznego szkód, oraz sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania, oczekuje na podjęcie prac w zakresie zmiany tej ustawy.
Problemy występujące w rolnictwie terenów górskich i podgórskich:
– na brak opłacalności w terenach górskich powinny być podjęte działania mające na celu
wprowadzenie tzw. ustawy górskiej,
– poprawa genetyki chowu bydła mięsnego na tych terenach,
– wsparcie sprzedaży bezpośredniej z własnego gospodarstwa.

Przewodniczący Pan Leszek Grala zamknął obrady VII Walnego zgromadzenia Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej, podziękował wszystkim za przybycie.

Sporządził: Kazimierz Dobrowolski

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Franciszk, Jozef