Posiedzenie Rad Powiatowych DIR Powiatu Milickiego i Trzebnickiego

 

Dnia 24 stycznia 2020 roku odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Milickiego i Trzebnickiego, którego gośćmi byli przedstawiciele lokalnego samorządu: Pan Sławomir Strzelecki- Starosta Milicki oraz Pan Piotr Lech-Burmistrz Milicza wraz ze swoim zastępcą- Panem Łukaszem Rokitą. Gościem specjalnym posiedzenia Rad był Pan Stanisław Kuśnierz, któremu zgromadzeni mieli możliwość podziękowania za 25 lat pracy na rzecz rolników i rolnictwa.  Pan Stanisław Kuśnierz zadeklarował, iż pomimo zakończenia pracy w Izbie będzie nadal aktywnie działał na rzecz mieszkańców jako Wiceprzewodniczący Rady Gminy Milicz. Pan Ryszard Borys- Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej wraz z Przewodniczącymi Rad uhonorowali Pana Stanisława Kuśnierza srebrnym medalem Zasłużony dla samorządu rolniczego, przyznanym przez kapitułę Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Spotkanie poświęcone realizacji gospodarki łowieckiej na terenie powiatu trzebnickiego

13 czerwca br. w Sali  Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1 odbyło się pierwsze w historii powiatu spotkanie dotyczące gospodarki łowieckiej. W obradach udział wzięli: Pani Małgorzata Matusiak – Starosta Trzebnicki; Pani Ewa Długosz – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Trzebnicy; Pani Małgorzata Kolenda – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Trzebnicy; Pan Henryk Kowalik – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Trzebnickiego, Delegat DIR do Krajowej Rady Izb Rolniczych; Pan Tadeusz Wyrwas – Delegat Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Trzebnickiego do Walnego Zgromadzenia DIR; przedstawiciele Nadleśnictw w Miliczu, Oleśnicy Śląskiej, Żmigrodzie i Obornikach Śląskich oraz reprezentanci Kół Łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie powiatu trzebnickiego.

Plan spotkania:

 1. Powitanie zaproszonych pości – przedstawicieli kół łowieckich, nadleśnictw oraz Dolnośląskiej Izby Rolniczej przez Starostę Trzebnickiego – Małgorzatę Matusiak.
 2. Organy administracji w zakresie łowiectwa. Omówienie przepisów prawnych związanych z gospodarką łowiecką.
 3. Panel dyskusyjny. Przekazanie głosu przedstawicielom kół łowieckich, nadleśnictw i Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Omówienie zagadnień i problemów z zakresu łowiectwa na terenie powiatu trzebnickiego: szkody łowieckie, współpraca z rolnikami, odszkodowania, odstrzały sanitarne (ASF), polowania, tereny, na których obowiązuje zakaz wykonywania polowania (na podstawie oświadczeń właścicieli nieruchomości), realizacja planów łowieckich, problem kłusownictwa, straż łowiecka.
 4. Podsumowanie dyskusji. Podziękowanie za przybycie i udział w spotkaniu.

Na wstępie przedstawiona została definicja oraz cele łowiectwa według zapisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Zgodnie z treścią art. 1. tejże ustawy: „Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej”.

Z kolei art. 3. w/w ustawy określa cel łowiectwa, którym jest:

1) ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;

2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;

3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;

4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Gospodarka łowiecka rozumiana jako działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców albo zarządców, którymi najczęściej są koła łowieckie. Gospodarka łowiecka jest prowadzona w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

Obwody łowieckie wydzierżawiają, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej:

1) obwody łowieckie leśne – dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

2) obwody łowieckie polne – starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej;

3) obwody łowieckie znajdujące się na terenie więcej niż jednego powiatu – starosta powiatu, na terenie którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego.

W związku z nowym podziałem województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie dokonanym uchwałą Nr XV/381/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16.01.2022 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii, Pani Małgorzata Matusiak – Starosta Trzebnicki podpisała na kolejne 10 lat umowy dzierżawy 14 obwodów łowieckich polnych z 13 kołami łowieckimi. Umowy dotyczyły:

 1. Wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 173 Kołu Łowieckiemu „Żuraw” z siedzibą we Wrocławiu;
 2. Wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 184 Kołu Łowieckiemu „Żubr” z siedzibą w Skokowej;
 3. Wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 185 Kołu Łowieckiemu „Diana” z siedzibą w Miliczu;
 4. Wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 186 Kołu Łowieckiemu „Darz Bór” z siedzibą we Wrocławiu;
 5. Wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 187 Kołu Łowieckiemu „Jastrząb” z siedzibą w Trzebnicy;
 6. Wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 189 Kołu Łowieckiemu „Słonka” z siedzibą w Grochowej;
 7. Wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 201 Kołu Łowieckiemu „Krzyżówka” z siedzibą we Wrocławiu;
 8. Wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 202 Kołu Łowieckiemu „Leśnik” z siedzibą we Wrocławiu;
 9. Wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 203 Kołu Łowieckiemu „Ryś” z siedzibą w Budczycach;
 10. Wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 219 Kołu Łowieckiemu „Trop” z siedzibą we Wrocławiu;
 11. Wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 220 Kołu Łowieckiemu „Trop” z siedzibą we Wrocławiu;
 12. Wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 221 Kołu Łowieckiemu „Diana” z siedzibą w Trzebnicy;
 13. Wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 234 Kołu Łowieckiemu „Oręż” z siedzibą we Wrocławiu;
 14. Wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 236 Kołu Łowieckiemu „Widawa” z siedzibą we Wrocławiu.

2 osoby złożyły do Starosty oświadczenie woli o zakazie wykonywania polowania na ich nieruchomościach. Złożenie takiego oświadczenia skutkuje odmową wypłaty przez koło łowieckie odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych. O fakcie tym często nie wiedzą osoby składające wspomniane oświadczenie.

Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Trzebnickiego Pan Henryk Kowalik przedstawił informację dotyczącą powołania na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Polskim Związkiem Łowieckim Sądu Arbitrażowego z Zakresu Szkód Łowieckich. Powołanie sądu polubownego przyczyni się przede wszystkim do przyspieszenia rozpatrywania spraw oraz zapewni pełen profesjonalizm postępowania, gdyż arbitrami będą osoby mające niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie szacowania szkód łowieckich tj. biegli sądowi, rzeczoznawcy szacujący na bieżąco szkody łowieckie i prawnicy wyspecjalizowani w tej tematyce. Postępowanie takie będzie ponadto zdecydowanie tańsze. Kolejną kwestią o priorytetowym znaczeniu w kontekście wysokiego poziomu szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych oraz inwentarzu żywym jest racjonalnie prowadzona gospodarka łowiecka. W Polsce powinny zostać ustalone optymalne liczebności populacji gatunków zwierząt i ptaków zarówno łownych, jak i tych objętych ochroną gatunkową uwzględniające pojemność środowiska oraz dopuszczalny poziom szkód w uprawach rolniczych. Zarówno myśliwi, jak i przedstawiciele samorządu rolniczego zwrócili uwagę na niezwykle istotne zagadnienie. Trwający już od dłuższego czasu drastyczny wzrost cen środków do produkcji rolniczej (nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego, pasz, energii elektrycznej, gazu, paliwa) stanowi nie tylko ogromne obciążenie finansowe dla producentów rolnych, lecz skutkuje także wyraźnym wzrostem wysokości wypłacanych przez koła łowieckie odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych. Nie wszystkie koła łowieckie będą w stanie w dłuższej perspektywie czasowej udźwignąć ten ciężar, co może doprowadzić do fali bankructw. Podczas panelu dyskusyjnego poruszono i omówiono wiele zagadnień dotyczących gospodarki łowieckiej na terenie powiatu trzebnickiego, jednak z całą pewnością pozostało jeszcze wiele istotnych kwestii do omówienia. Dostrzegając potrzebę dalszego dialogu uczestnicy spotkania podjęli jednogłośnie decyzję o organizacji kolejnego zebrania w miesiącu wrześniu br.

 

Autorem zamieszczonych zdjęć jest Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

XIII Międzywojewódzki Konkurs Orki Zaprzęgiem Konnym oraz V Festiwal Dyni

15 października w Piękocinie odbył się XIII Międzywojewódzki Konkurs Orki Zaprzęgiem Konnym oraz V Festiwal Dyni.

To wyjątkowe wydarzenie, gdzie można było sentymentalnie przenieść się w czasie i podziwiać widowiskowe potyczki zaprzęgów i oraczy z Dolnego Śląska oraz Wielkopolski. Podczas tego święta można było zobaczyć jak w przeszłości wyglądała uprawa roli i jak wyglądało przygotowanie ziemi do siewu bez użycia jakiejkolwiek mechanizacji.

W tym roku do konkurencji orki przystąpiło 12 oraczy, w tym dwie kobiety i dwóch chłopców do lat 15.

Zwyciężył  pan Jan Gryglewicz, wśród kobiet najlepsza była Pani Ewa Olszewska , wśród chłopców lepszym okazał się Robert Rękosiewicz.

W trakcie V Festiwalu Dyni najlepsza okazało się KGW Piękocin przed KGW Pierstnica i KGW Trzebicko, najlepszą potrawę z dyni otrzymało danie p.Katarzyny Szymańskiej- sałatka z pieczoną dynią i drink dyniowy oraz p. Marzena Szynkowska za bułeczki dyniowe z dżemem dyniowym.

Całemu przedsięwzięciu towarzyszył Polski Festiwal Wieprzowiny sfinansowany ze Środków Promocji Mięsa Wieprzowego.    Festiwal rozpoczął prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys wraz ze Zdzisławem Kanasem Przewodniczącym Rady Powiatowej DIR powiatu milickiego jednocześnie będący sołtysem Piękocina.

Na plac przy świetlicy wiejskiej przybyło kilkuset odwiedzających, którzy mogli skosztować dań przygotowanych z polskiej wieprzowiny, min. bigos, gulasz, kaszankę, pasztet czy pierogi z mięsem. Stoisko degustacyjne cieszyło się dużym powodzeniem. Również w trakcie Festiwalu hostessy częstowały uczestników wydarzenia daniami przygotowanymi z polskiej wieprzowiny

W trakcie Polskiego Festiwalu Wieprzowiny wystąpiły dwa zespoły muzyczne, które śpiewały tradycyjne ludowe pieśni w różnego rodzaju aranżacjach, zespół Błonie śpiewał piosenki w sposób tradycyjny natomiast zespół Interwał przedstawił bardziej rockowe brzmienie pieśni ludowych.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką wsi Piękocin, Dolnośląska Izba Rolnicza, Wielkopolska Izba Rolnicza , Radę Powiatową DIR w Miliczu, Ośrodek Kultury w Miliczu, Koło Gospodyń Wiejskich w Piękocinie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Piękocinie.

Posiedzenie RP DIR w Trzebnicy

8 grudnia w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy odbyło się posiedzenie RP DIR Powiatu Trzebnickiego.

Na spotkanie przybyli zaproszeni Goście: Pani Danuta Matusz- Stańczyk- kierownik PZDR w Trzebnicy, Pan Dominik Byrski- Kierownik PIORiN w Trzebnicy, Pan Grzegorz Gierczak- Kierownik  Biura Powiatowego ARiMR w Trzebnicy a także  członkowie Rady Powiatowej DIR.

Tematem spotkania było podsumowanie roku 2022 w instytucjach wspierających rolników.

Delegaci  ustalili  na spotkaniu plan pracy na 2023 rok.

Na zakończenie Przewodniczący podziękował za przybycie i merytoryczną dyskusję.

 

 

Posiedzenie RP DIR w Trzebnicy

24 marca w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Trzebnickiego.
W spotkaniu uczestniczyli: zastępca Dyrektora OT KOWR Maurycy Rakowski, główny specjalista KOWR Aleksandra Ferens, kierownik PIORiN w Trzebnicy Dominik Byrski, przedstawiciel PZDR w Trzebnicy Marian Kuczyński.
Posiedzenie Rady prowadził Przewodniczący Henryk Kowalik. Poruszono tematy przetargów na dzierżawy i sprzedaż gruntów z KOWR na terenie powiatu trzebnickiego. Dyrektor Rakowski wyjaśnił również procedury przetargowe, które przedłużają się ze względów formalnych. Kierownik PIORiN powiedział o środkach ochrony roślin, które są wycofywane z użycia, przypomniał również o obowiązku posiadania uprawnień na zabiegi agrotechniczne oraz atestację opryskiwaczy.
Marian Kuczyński z PZDR w Trzebnicy podsumował cykl szkoleń z warunkowości i ekoschematów, które zostały przeprowadzone w każdej gminie powiatu trzebnickiego.
Przewodniczący Henryk Kowalik poinformował zebranych o zbliżających się wyborach do samorządu rolniczego, które odbędą się we wrześniu br.

Wybory 2019

Dnia 13 sierpnia 2019 roku ukonstytuowała się Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Trzebnicy w glosowaniu tajnym przewodniczącym Rady został ponownie wybrany Pan Henryk Kowalik uzyskując 100% głosów. Wybrano także delegata na walne zgromadzenie izb rolniczych, którym został po raz pierwszy Pan Tadeusz Wyrwas uzyskując podobny wynik.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan