Posiedzenie RP DIR w Kłodzku

18 marca w Domu Ludowym Podhalanka odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Leszek Bobula. Przed rozpoczęciem obrad Pan Marek Asnykiewicz z Firmy BIO Art. Polanica Zdrój, który przedstawił ofertę firmy – produktów przyjaznych dla środowiska.

Pan Bogdan Kożuchowicz – Kierownik SZGZ w Świdnicy OT we Wrocławiu – KOWR  oraz Pani Marzena Kołodka – KOWR – OT we Wrocławiu  SZGZ w Świdnicy przekazali informację dot. Stanu i rozdysponowanie gruntów rolnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatu kłodzkiego. Szczegółowo zostały omówione sprawy związane z rozdysponowaniem gruntów w Gminie Kłodzko, Lądek Zdrój, wieloletnich umów dzierżawy oraz przebiegu przetargów ofert pisemnych. Ze strony zebranych rolników było wiele pytań dotyczących kwalifikacji uczestników do przetargu, niezbędnych dokumentów oraz kwestii nabycia ziemie w obrocie prywatnym. Przedstawiciele SZGZ zadeklarowali pomoc rolnikom w przypadku wszelkich wątpliwości związanych z procedurą przetargową.

Kierownik BP ARiMR pani Dorota Mateusiak przekazała informację dotyczącą płatności bezpośrednich, tegorocznej kampanii wnioskowej oraz Harmonogram trwających i planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014 – 2020 w 2022 roku. Udział w spotkaniu wziął również Pan Sławomir Bednarek który wspólnie z Panią Kierownik szczegółowo omówił zakres planowanych działań przez ARiMR.  Biuro Powiatowe ARiMR w Kłodzku udziela pomocy technicznej przy wypełnianiu wniosków obszarowych. W przypadku pytań i wątpliwości Pracownicy Biura są do dyspozycji rolników.

Pani Elżbieta Ulatowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Delegat na WZ DIR z powiatu kłodzkiego szczegółowo przedstawiła zebranym plan pracy Rady DIR. W 2022 roku Rada planuje zorganizować wiele szkoleń, spotkań i wydarzeń m. in. Pokaz polowy, seminarium wyjazdowe dot. sprzedaży bezpośredniej czy Forum Kobiet. Delegaci Rady Powiatowej DIR są otwarci na współpracę w zakresie organizowanych wydarzeń na terenie powiatu kłodzkiego przez lokalne władze.

Rada Podjęła uchwałę nr 1/2022 z dnia 18.03.2022 r. Rady Powiatowej Powiatu Kłodzkiego Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Rady Powiatowej Powiatu Kłodzkiego Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Telekonferencja dot. wypełniania deklaracji CIT-8, korzystanie z aplikacji e-Urząd Skarbowy i składanie deklaracji rocznych poprzez aplikację ePIT.

W dniu 23.03.2021 r. Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego wspólnie z Panią Jolantą Semik – Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Kłodzku zorganizowała telekonferencję dot. wypełniania deklaracji CIT-8, korzystanie z aplikacji e-Urząd Skarbowy i składanie deklaracji rocznych poprzez aplikację ePIT.

IX Sudecki Pokaz Polowy

3 czerwca na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Bożkowie odbył się Sudecki Pokaz Polowy.
Pokaz został zorganizowany przez Radę Powiatową Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego, Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Firmę Agro – Mat oraz Kubota przy wsparciu Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz Bank BNP Paribas.
Pokaz rozpoczął się w Bożkowskim Centrum Umiejętności, gdzie przybyłych Gości powitał Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Leszek Bobula oraz Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Józef Kochniarczyk.
Wśród zaproszonych Gości w pokazie uczestniczyli: Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Zbigniew Szczygieł – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Józef Cież – były Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zbigniew Tur – Wójt Gminy Kłodzko , Szymon Tracz – Firma AGRO MAT, Jacek Hecht – Radny Powiatu Kłodzkiego, Julita Lisowska – Kierownik WIORiN / Oddział Kłodzko , Beata Mucha – Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu, Zbigniew Dąbrowski – reprezentujący Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Waldemar Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu, Mariusz Hydzik – Przewodniczący RP DIR w Świdnicy, Franciszek Baranowski – Prezes Spółki Lirpol a także Dorota Zielińska – Dyrektor TUW w Kłodzku. Udział w pokazie wzięli również delegaci Rad Powiatowych DIR z powiatu kłodzkiego i wrocławskiego, rolnicy a także uczniowie szkoły.
Józef Kochaniarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Bożkowie przekazał informację na temat obecnej działalności szkoły w tym Bożkowskiego Centrum Umiejętności.
Po wystąpieniach zaproszonych Gości, w których poruszano tematy dot. m. in. działalności izb rolniczych, współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych a także wdrażania nowej wspólnej polityki rolnej, rolnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym przez prof. Cieża.
W ramach podziękowań i gratulacji w imieniu Dyrektora DODR Marka Tarnackiego na ręce Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Leszka Bobuli oraz Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Bożkowie Józefa Kochniarczyka Pan Zbigniew Dąbrowski złożył gratulacje za organizację IX Sudeckiego Pokazu Polowego.
W trakcie pokazu polowego została zaprezentowana gama sprzętu do zbierania zielonki marki KUBOTA – kosiarka, przetrząsacz, zgrabiarka, prasa zmienno-komorowa
Celem pokazu była prezentacja nowoczesnych rozwiązań usprawniających prace przy zbiorze paszy od koszenia po zwijanie bel. W trakcie zostały wykorzystane ciągniki KUBOTA serii M4, M5, M6, M7.
Podczas pokazu przeprowadzony został konkurs dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym zorganizowany przez PT KRUS w Wałbrzychu. Na stoiskach wystawienniczych zorganizowanych przez DIR, KRUS, TUW, BNP Paribas, AGRO MAT rolnicy mieli okazję do uzyskania bieżących informacji.
Na zakończenie pokazu odbyło się podsumowanie I Ogólnopolskiego Konkursu Językowego dla sieci szkół rolniczych „Bożkowskie Potyczki Językowe” w którym Dolnośląska Izba Rolnicza była fundatorem nagród za zajęcie I miejsca w kategorii język rosyjski. Uroczystego wręczenia nagrody z ramienia DIR dokonała Przewodnicząca Komisji Budżetowej Elżbieta Ulatowska.
Józef Kochniarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Bożkowie podziękował za współpracę z Dolnośląską Izbą Rolniczą i wręczył na ręce Pani Ulatowskiej listy z podziękowaniami dla Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa oraz Przewodniczącego RP DIR w Kłodzku Leszka Bobuli.

Posiedzenie Rady DIR w Kłodzku

 

W ubiegły czwartek w Urzędzie Gminy Kłodzko odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady DIR. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni Goście: Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Urszula Ganczarek – Zastępca Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu, Bogdan Kożuchowicz – Kierownik SZGZ w Świdnicy, Marzena Kołodka – Z SZGZ w Świdnicy, Dorota Mateusiak – Kierownik BP ARiMR w Kłodzku, Robert Bobula z ARiMR w Kłodzku, Julita Listowska – Kierownik WIORiN/ Oddział Kłodzko, Tadeusz Stefanowicz z WIORiN/ Oddział Kłodzko oraz Katarzyna Mróz Kierownik PZDR Kłodzko.

Kierownictwo w/w instytucji okołorolniczych przekazało Członkom rady oraz zaproszonym rolnikom informacje dotyczące:

– gospodarki gruntami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatu kłodzkiego,

-nowego prawa w zakresie zdrowia roślin,

-harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014- 2020 do końca 2021 roku oraz zasad przyznawania płatności dobrostanowej,

– aktualnej działalności Biura Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Kłodzku.

Ponadto Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Paweł Mazur przekazał informację z działalności Zarzadu DIR oraz przebiegu Walnego Zgromadzenia DIR, które odbyło się 25 lutego. Podczas posiedzenia Rada ustaliła również plan pracy na rok 2020.

 

 

Izba Rolnicza na Jubileuszu Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”, Seneka

W piątek 18 czerwca Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Waldemar Jankowski reprezentował Zarząd Izby podczas uroczystości 75 – lecia oświaty rolniczej w Bożkowie oraz 65 – lecia Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie. Uroczystość miała niezwykły charakter. Rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele parafialnym pw. Piotra i Pawła w Bożkowie. Następnie wszyscy w korowodzie udali się na teren szkoły. Udział w uroczystościach wzięli znamienici goście m. in. Pani Monika Wielichowska – Poseł na Sejm RP, Pan Marcin Gwóżdź – Poseł na Sejm RP, Pan Ireneusz Leśnikowski – Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w MRiRW, Pan Jerzy Dec – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, Pana Sławomir  Jachimowski – Dyrektor Wydziału Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pani Ewa Pawelec – Dyrektor OR KRUS we Wrocławiu, Pani Magdalena Salińska – Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu, Pani Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku – Pan Leszek Bobula a także  licznie zebrani samorządowcy, przedstawiciele uczelni wyższych, radni oraz rolnicy współpracujący ze szkołą.

Po przemówieniach zaproszonych Gości odbyło się wręczenie pamiątkowych odznak i medali – Zasłużony dla rolnictwa oraz Przyjaciel Szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Bożkowie Pan Józef Kochniarczyk oraz Wicedyrektor Pani Grażyna Wacławik wręczyli Panu Waldemarowi Jankowskiemu – Wiceprezesowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej medal „Przyjaciel szkoły” nadany  uchwałą kapituły z dnia 15 czerwca 2021r.

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna wykonana przez uczniów i absolwentów szkoły.

Po akademii odbył się VIII Sudecki Pokaz Maszyn w Bożkowskim Centrum Umiejętności Pokaz został zorganizowany przez Radę Powiatową Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego, Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Firmę Agro – Mat oraz Kubota przy wsparciu Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolnego w Wrocławiu.

Dyrektor Szkoły Pan Józef Kochaniarczyk przywitał zebranych oraz przekazał informację nt. działalności Bożkowskiego Centrum Umiejętności. Następnie Pan Waldemar Jankowski – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku złożyli gratulacje wspaniałego jubileuszu Panu Józefowi Kochniarczykowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Bożkowie. Pan Waldemar Jankowski otrzymał gratulacje od Pani Ewy Pawelec – Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS we Wrocławiu oraz Pani Magdaleny Salińskiej- Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału ARiMR we Wrocławiu za objęcie funkcji Wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Na zakończenie oficjalnej części zebrani Goście zasadzili drzewko, które będzie przypominać o tym wspaniałym Jubileuszu.

W części praktycznej pokazu odbyło się szkolenie dla rolników  na zestawie KUBOTA DEMO CASE –zestaw demonstracyjny (symulator) do precyzyjnego rolnictwa, który składa się z mocnego komputera, oprogramowania, kierownicy i makiety rozsiewacza nawozu. Na placu Bożkowskiego Centrum Umiejętności odbyła się również prezentacja najnowszego ciągnika KUBOTA M7173 Premium od strony mechatroniki.

W trakcie pokazu przeprowadzony został konkurs dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym zorganizowany przez PT KRUS w Wałbrzychu. Nagrody wręczone zostały przez Panią Ewę Pawelec Dyrektora OR KRUS we Wrocławiu.

Ponadto przeprowadzono również konkurs wiedzy na temat Dolnośląskiej Izby Rolniczej, a nagrody ufundowane przez Dolnośląski Centrum Mikroorganizmów wręczył Pan Waldemar Jankowski – Wiceprezes DIR.

Na stoiskach instytucji okołorolniczych w tym DIR rolnicy mieli okazję do uzyskania bieżących informacji oraz podejmowanych działań.

Dziękujemy za zaproszenie na tak wspaniałą uroczystość!

 

 

VII Sudecki Pokaz Polowy

25 czerwca w Kudowie – Zdroju na terenie gospodarstwa Pana Łukasza Kowalskiego delegata Rady Powiatowej DIR w Kłodzku odbył się pokaz polowy zbioru zielonek. W pokazie uczestniczyli rolnicy, hodowcy z terenu województwa dolnośląskiego oraz przedstawiciele instytucji około rolniczych.

 

 

 

Dożynki Gminne w Bierkowicach

W ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się dożynki Gminy Kłodzko w Bierkowicach. Obchody święta ponów zaczęły się tradycyjnie od spotkania Wójta Gminy Kłodzko z rolnikami. Spotkanie było okazją do podziękowań za ich całoroczną ciężką pracę. Podczas spotkania Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali – Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego.

 

Po wystąpieniu Wójta Gminy Kłodzko – Zbigniewa Tura zaprezentowano dwa gospodarstwa- Pana Dariusz Kisiel z Jaszkowej Górnej oraz Stanisława i Jana Burda z Wojborza, które po wskazaniu przez Rady Sołeckie, izbę rolnicze a także instytucje okołorolnicze otrzymały tytuł „GOSPODARSTWO ROKU GMINY KŁODZKO 2021”.  Celem prezentacji była promocja rolnictwa i dobrych praktyk rolniczych w gospodarstwach ekologicznych na terenie Gminy Kłodzko.
Po uroczystej Mszy Św. w intencji rolników w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach
okazały korowód dożynkowy z udziałem sołectw Gminy Kłodzko przeszedł na boisko sportowe w Bierkowicach.

Po rozpoczęciu oficjalnych uroczystości dożynkowych odbyło się Misterium Chleba. Podczas wystąpień zaproszonych Gości głos zabrał Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, który podziękował rolnikom za ich trud i zaangażowanie w pracę na roli. Odczytał i złożył na ręce Wójta Gminy Kłodzko list dożynkowy Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa,

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych „Zasłużony dla rolnictwa”.

Wójt Gminy Kłodzko Pan Zbigniew Tur  wraz z Przewodniczącym Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Panem Leszkiem Bobulą wręczyli nagrody Panu Dariuszowi Kisiel z Jaszkowej Górnej oraz Stanisławowi Burdzie z Wojborza, którzy otrzymały tytuł „GOSPODARSTWO ROKU GMINY KŁODZKO 2021” .

Dożynki były również okazją do uhonorowania sołtysów, sołectw oraz Kół gospodyń Wiejskich za działalność na rzecz Gminy Kłodzko.

W imieniu Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego – Pan Leszek Bobula, Przewodniczący Rady złożył gratulacje i podziękowanie za wkład w organizację tegorocznych dożynek gminnych dla KGW Bierkowice, Piszkowice, Kamieniec oraz Sołectwa Ruszowice.
Podczas uroczystości dożynkowych wszyscy uczestnicy mogli oglądać wystawę oraz pokaz maszyn rolniczych okolicznych rolników. Rozrywkową część dożynek umilały występy artystyczne m. in zespołów After Party, Lachersi, oraz Podzamek Boys.

Konkurs Zielony Powiat Kłodzki rozstrzygnięty !

30 września podczas Powiatowych obchodów Światowego Dnia Turystyki w Dom Krawca, Schneiderbaude rozstrzygnięty został konkurs 🌿”Zielony Powiat Kłodzki” 🌿na najlepiej funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne 2021 powiatu kłodzkiego. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Kłodzku – Powiat Kłodzki oraz Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego.
 
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca komisji – Marlena Korczyńska – St. Inspektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kłodzku
Członek – Elżbieta Ulatowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej
Członek – Katarzyna Wróbel – Biuro Terenowe Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku w dniach 6-8 września br. przeprowadziła ocenę gospodarstw zgłoszonych do konkursu „Zielony Powiat Kłodzki 2021” na najlepiej funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne 2021 powiatu kłodzkiego.
Komisja w powyższym składzie podsumowała wyniki konkursu i przyznała następujące lokaty:
I Miejsce – gospodarstwo agroturystyczne,
Dom pod Lawendowym Polem – Izabela Rojczyk – Wolibórz 50, Gmina Nowa Ruda,
IIMiejsce – gospodarstwo agroturystyczne ” U KASI” – Elżbieta i Adam Momot, Roszyce 22, Gmina Kłodzko,
III Miejsce- gospodarstwo agroturystyczne, Ranczo u Jana – Bożena i Jan Kluza, Goszów 23, Gmina Stronie Śląskie.
 
🏆 WYROŻNIENIE SPECJALNE Inwestycja Roku Turystyki Wiejskiej
2021 w powiecie kłodzkim dla gospodarstwa agroturystycznego ➡ Agrodomki z bali Konradów Anita i Konrad Kubisiak- Konradów 38, Gmina Lądek – Zdrój.
 
Za kreowanie wysokich standardów agroturystycznych na ziemi kłodzkiej WYROŻNIONO:
1. Gospodarstwo agroturystyczne, Trzy Morza – apartamenty pod Trójmorskim Wierchem -Dorota Don-Ratajska i Wawrzyniec Ratajski, Jodłów 3,
2. Gmina Międzylesie, Gospodarstwo agroturystyczne,
Agroturystyka na Piotrowickiej Przełęczy – Marzena i Teofil Trzaska
Piotrowice 1, Gmina Bystrzyca Kłodzka,
3. Gospodarstwo agroturystyczne Danielówka Agroturystyka – Katarzyna i Daniel Grzelakowie, Stronie Wieś 29, Gmina Stronie Śląskie,
4. Gospodarstwo agroturystyczne Agroturystyka „Nad Łąkami”– Anna Kucharska, Ruszowice 20 b, Gmina Kłodzko.
 
Nagrody dla laureatów zostały wręczone przez: Elżbietę Ulatowską – Przewodniczącą Komisji Budżetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
Piotra Marchewkę Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego,
Ryszarda Niebieszczańskiego Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Roberta Dumę Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności agroturystycznej ! 

Konferencja „WPR i jej wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce”

28 października w Hemp&Poppy w Polanicy Zdrój odbyła się konferencja „Wspólna polityka rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce” skierowana dla producentów ekologicznych z terenu powiatu kłodzkiego.

Pierwszym z prelegentów był Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, który przedstawił założenia nowej Wspólnej Polityki Rolnej w tym szanse i zagrożenia. Następnie Pani Beata  Pietrzyk Dyrektor Biocertu Małopolska sp. z o. o  w Krakowie o przekazała informację dotyczących rolnictwa ekologicznego – nowych przepisów od 01.01.2022 r. a także procesu certyfikacji. Uczestnikom zostały udzielone również informacje dotyczące warunków uczestnictwa w działaniu rolnictwo ekologiczne z uwzględnieniem wymagań i płatności przez przedstawicieli Biura Powiatowego ARiMR w Kłodzku. O produktach przyjaznych dla środowiska opowiedział Pan Marek Asenkowicz  Bio Art. Polanica Zdrój.

Konferencją była doskonała okazją do zaprezentowania lokalnych producentów:

  1. Szczytna Inicjatywa Konopna – Anna Wodzisławska
  2. Sery z Radosnej Zagrody – Anna i Marek Wilczyńscy
  3. Dom Pod Lawendowym Polem – Izabela Rojczyk

Podczas konferencji odbył się również konkurs dotyczący bezpieczeństwa pracy w rolnictwie zorganizowany przez Placówkę Terenową KRUS w Wałbrzychu.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Marii, Antoni