Posiedzenie Rady DIR Powiatu Wrocławskiego

Dnia 07 lipca 2020 r. odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego.

W posiedzeniu udział wzięli  Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego , Radni Powiatu Wrocławskiego będący Członkami Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Wiesław Zając – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Irena Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego

W posiedzeniu udział wzięli  Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego , oraz zaproszeni przez Przewodniczącego Rady p. Waldemara Mazurka goście – p. Waldemar Jankowski Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej , p. Barbara Pajor Z-ca Dyrektora DIR i p. Bartosz Kopacz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR we Wrocławiu.

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu

Dnia 1 października 2021 r. odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego.

Okazją do zorganizowania wyjazdowego posiedzenia Rady  była konferencja ,,Współpraca samorządu terytorialnego i rolniczego w zakresie ochrony gruntów rolnych’’, która miała miejsce w Hotelu Bardo.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatowej Pana Waldemara Mazurka w posiedzeniu udział wzięli Przewodniczący Rad Powiatowych DIR: Powiatu  Ząbkowickiego Pan Wiktor Skotnicki,  Powiatu Dzierżoniowskiego Pan Piotr Rakoczy, który pełni również funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Rolniczej, oraz Powiatu Strzelińskiego Pan Marek Brusiło.

W trakcie obrad delegaci poruszyli wiele spraw dotyczących aktualnej sytuacji w rolnictwie. Duży niepokój wśród rolników aktualnie wzbudza sytuacja na rynku nawozów mineralnych. Oprócz dużych podwyżek cen odczuwalny jest brak ich podaży i niedobory w zaopatrzeniu lokalnych podmiotów zajmujących się ich dystrybucją. W opinii rolników tak nieproporcjonalnie wysokich i podwyżek cen nie można wytłumaczyć wzrostem cen gazu na rynkach światowych.

Ponadto delegaci dyskutowali o kolejnej wersji Planu Strategicznego WPR 2023-27, którego druga wersja uzupełniona o propozycje stawek płatności, była konsultowana do 15. września br.

Trwające żniwa kukurydziane były okazją do wymiany poglądów i ocen na temat funkcjonowania rynku zbóż i aktualnej sytuacji.

Z okazji Jubileuszu XXV- lecia samorządu rolniczego Pan Wiktor Skotnicki Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Ząbkowickiego wręczył podziękowania za wieloletnią współpracę Panu Waldemarowi Mazurkowi oraz Panom Markowi Brusiło i Piotrowi Rakoczemu.

 

 

Posiedzenie RP DIR Powiatu Wrocławskiego

09 grudnia 2021r. odbyło się kolejne w roku bieżącym posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego.
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatowej Waldemara Mazurka w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele geodety województwa: Pan Krzysztof Goleniowski – dyrektor Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz Pan Krzysztof Owsianik – kierownik Działu Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W posiedzeniu uczestniczył również Pan Adam Wąsiewicz – dyrektor
Regionu Wrocław BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
Zarząd Izby reprezentował Prezes Pan Ryszard Borys, który przekazał delegatom informację dotyczącą aktualnych zadań realizowanych przez Zarząd. Ponadto Prezes przekazał informację ze spotkania w dniu 25 listopada 2021 r. Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych oraz Zarządu KRIR z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem, na którym omówiono najistotniejsze, bieżące problemy w rolnictwie, które zostały uchwalone przez Krajową Radę Izb Rolniczych na X Posiedzeniu.
W dalszej części posiedzenia Pan K. Goleniowski i Pan K. Owsianik omówli zadania realizowane przez DBGiTR we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski , a dotyczące m.in. scalania gruntów rolnych oraz zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne. Omawiane zagadnienia były okazją do szerszej dyskusji i wymiany poglądów dotyczących gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich. Pomimo różnicy zdań w wielu kwestiach wszyscy delegaci byli zgodni, żę najlepsze grunty klas I – III powinny być chronione i pozostawać w użytkowaniu rolniczym.
Dyrektor Regionu Wrocław BNP Paribas Pan Adam Wąsiewicz przedstawił historię banku i jego związki z sektorem rolniczym. Ponadto odniósł się do bieżącej sytuacji na rynkach surowcowych i zagrożeń dla rolnictwa, jakie z tego wynikają.
Na zakończenie Prezes Ryszard Borys i Przewodniczący Waldemar Mazurek przekazali delegatom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku.

Forum Rolnicze w Strzelinie

Dnia 7 kwietnia br. w Strzelinie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu dzierżoniowskiego, strzelińskiego, oławskiego, wrocławskiego i ząbkowickiego.
Spotkanie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Strzelinie Pan Marek Brusiło.
Wśród zaproszonych Gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Członek Zarządu DIR Pan Dariusz Madejski, Wicestarosta Strzeliński – Pan Marek Mierzwiński, Dyrektor Oddziału TUW w Kłodzku Pani Dorota Zielińska. W Forum udział wzięli również: Pani Lidia Albreht- Kolińska – Kierownik PT KRUS w Strzelinie, Pan Janusz Jachowicz oraz Pani Urszula Durbajło – WIORiN Oddział w Strzelinie, Kierownik BP ARiMR w Strzelinie – Pan Aleksander Skorupski, przedstawiciele SITR – Pan Adam Rogowski i Pan Jan Czerwonka oraz Pan Jacek Sobko – lokalna prasa Słowo Regionu Strzelińskiego.
Na początku spotkania Prezes Zarządu DIR Ryszard Borys poinformował uczestników o działaniach jakie podejmowane są przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej. W swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę na obecnie trudną sytuację w rolnictwie a szczególnie na kwestię dopłat do nawozów. Obecnie Komisja Europejska nie zaakceptowała krajowego wniosku o udzielenie rolnikom wsparcia w wysokości 3,9 mld zł. na dopłaty do nawozów. Podkreślił, że w tej sprawie Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała o dopłatę 1000 zł do faktury. Ponadto sprzeciw środowiska rolniczego budzi ograniczenie dopłat do 50 ha na gospodarstwo. W ostatnim czasie wystąpienia Zarządu DIR dotyczyły m. in. nowelizacji ustawy o dopłatach do składek ubezpieczeń w uprawach rolnych – rozszerzenie możliwości ubezpieczenia upraw z dopłatą ze Skarbu Państwa upraw słonecznika i facelii, a także podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania kwestii odszkodowań za szkody wyrządzane przez żurawie, dzikie gęsi i inne ptaki wodne w uprawach rolnych oraz użytkach zielonych. Prezes DIR poinformował również czekających rolników zmianach zawartych w tzw. „Zielonym Ładzie”. Jak podkreślił należy podjąć wszelkie działania mające na celu odłożenie w czasie reformy Wspólnej Polityki Rolnej w tym trudnym dla rolników czasie ze względu na inflację, ceny nawozów oraz wojnę na Ukrainie.
Podczas forum omawiano następujące zagadnienia:
-istotne sprawy podczas stosowania środków ochrony roślin i przepisy prawne dotyczące ochrony roślin
– kampania dopłat obszarowych na rok 2022 (zmiany i najnowsze uregulowania). Aktualne nabory z działań inwestycyjnych i premiowych z PROW. Usługi cyfrowe ARiMR (Aplikacja Mobilna, e-usługi)
– nowe przepisy w KRUS – działalność prewencyjna KRUS z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników oraz sprawy emerytalne
– informacja na temat metod wyceny straty szkód u rolników
– prezentacja ofert ubezpieczeniowych z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Banku BNP Paribas na czele z Panią Magdaleną Marszałek ekspertem agro, która przedstawiła ofertę kredytów dla rolników.
Forum było również okazją do poruszenia wielu ważnych kwestii dotyczących aktualnej sytuacji w rolnictwie m. in. możliwości wybudowania stacji meteorologicznych na terenie powiatów, które zwiększyłyby dokładność monitoringu opadów i suszy rolniczej, szkód w rolnictwie, a także spraw związanych ze świadczeniami KRUS, wynikającymi z projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu

W dniu 26 kwietnia br w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wrocławskiego i Rady Powiatu Wrocławskiego Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W posiedzeniu udział wzięli  Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego , Członkowie Komisji RLiOŚ Rady Powiatu Wrocławskiego, p. Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, p. Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego, p. Irena Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. W posiedzeniu uczestniczyła również p. Ewa Pawelec dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS wraz z pracownikami.

Zebranych przywitał Przewodniczący Komisji p. Edward Skiba, który przedstawił agendę spotkania. W części wspólnej posiedzenia p. dyrektor Ewa Pawelec  oraz pracownicy Oddziału Regionalnego KRUS we Wrocławiu przedstawili informacje na temat prewencji w rolnictwie oraz ubezpieczeń, a także projektowanych zmian w systemie emerytalnym dla rolników. Zdaniem delegatów , środowisko rolnicze z niecierpliwością oczekuje zmian w systemie emerytalnym rolników. Jedną z bardziej wyczekiwanych zmian jest brak konieczności wyzbywania się gospodarstwa jako warunku otrzymywania emerytury w pełnym wymiarze. Na zakończenie  tego punktu obrad członkowie komisji wypełnili ankietę konkursową , oceniającą poziom wiedzy z zakresu  bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Spośród prawidłowych ankiet wylosowano trzy, których autorzy otrzymali drobne upominki ufundowane przez OR KRUS. Nagrody wylosowali: p. Tadeusz Jakubowski, p. Andrzej Krupski i  p. Mieczysław Paczkowski.

Po przerwie głos zabrał p. Roman Potocki, starosta Powiatu Wrocławskiego, który poinformował zebranych o bieżących problemach samorządu powiatowego. Aktualnie największym wyzwaniem dla samorządów szczebla gminnego i powiatowego  jest sprawa udzielenia wszechstronnej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Na terenie Powiatu przebywa ok. 7 tys. uchodźców, z tego ok. 5 tys. ma już nadany nr PESEL.

W kolejnym punkcie obrad p. Irena Krasicka , dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa przedstawiła zebranym informacje dotyczące realizacji udzielania dotacji celowych mieszkańcom Powiatu Wrocławskiego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, oraz dotacji na inwestycje dotyczące obiektów małej retencji. Następnie p. Krasicka omówiła działania związane z monitorowaniem stanu zanieczyszczeń powierza na terenie Powiatu Wrocławskiego z wykorzystaniem drona. W trakcie dyskusji delegaci podkreślili  brak informacji w mediach na temat konieczności złożenia do 30 czerwca br. deklaracji na temat źródeł ogrzewania budynków.

W sprawach różnych delegaci dyskutowali m.in. nad rolą gmin w poszukiwaniu zatrudnienia w rolnictwie dla chętnych uchodźców. W dalszym ciągu delegaci mają wiele pytań i wątpliwości związanych z procedurą szacowania skutków suszy za pomocą  Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej.  Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatowej DIR  p. Waldemar Mazurek podziękował p. Edwardowi Skibie , Przewodniczącemu Komisji RLiOŚ Rady Powiatu Wrocławskiego za zaproszenie i zorganizowanie wspólnego posiedzenia Komisji i Rady.

Opracował: J. Sołtys

 

 Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego 

Przewodniczący Rady Powiatowej Pan Waldemar Mazurek zaprosił na posiedzenie Rady rolników z terenu gmin: Jordanów Śląski, Łagiewniki, Kobierzyce i Sobótka zainteresowanych dzierżawą gruntów na terenie gminy Jordanów Śląski.
Uczestniczący w spotkaniu Prezes Izby Pan Ryszard Borys wskazał na potrzebę organizowania takich spotkań w terenie, gdyż liczna obecność rolników pokazuje, że bezpośrednie konsultacje są ważnym elementem w prowadzonym procesie decyzyjnym związanym z dzierżawą gruntów.
Istotnym punktem spotkania było wystąpienie Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu Pana Tomasza Krzeszowca w sprawie rozdysponowania gruntów rolnych po byłym gospodarstwie rolnym Farmko w Wilczkowicach. Dyrektor omówił sposób procedowania rozdysponowania gruntów, przekazał proponowany sposób podziału nieruchomości w ramach przetargów na ww. grunty. Odniósł się do wielu pytań zadanych przez rolników biorących udział w spotkaniu. Przekazał jakie przepisy decydują o podejmowaniu konkretnych decyzji przez KOWR.
Ustalono w ramach prowadzonej dyskusji, że KOWR przeprowadzi szkolenie dla osób zainteresowanych przystąpieniem do przetargu, aby usprawnić składanie dokumentów i uniknąć popełniania błędów w składanych papierach. Dolnośląska Izba Rolnicza na swojej stronie facebookowej zamieściła zasady punktacji w przetargach, przekazane one zostaną również mailowo do UG w Jordanowie celem udostępnienia dla zainteresowanych. Dyrektor poprosił zgromadzonych o kierowanie pytań do KOWR najlepiej na piśmie i aby w tego treści zawrzeć jak najwięcej informacji, aby udzielona odpowiedź była pełna.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się również wystąpienie Pani Pauliny Urbanek – Zastępcy Dyrektora OR KRUS we Wrocławiu oraz Pani Moniki Tarnawskiej – Samodzielnego Inspektora Wydziału Ubezpieczeń w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników. Prelegentki przedstawiły zgromadzonym zmiany wprowadzone w ostatnim czasie w zasadach ubezpieczeń społecznych. Odniosły się do wielu konkretnych pytań „z sali”.
Obecność na spotkaniu Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego Pana Marka Brusiło oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Powiatu Ząbkowickiego Pana Wiktora Skotnickiego, Pana Wiesława Zająca – Członka Zarządu reprezentującego Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wójta Gminy Jordanów Śląski Pana Pawła Filipczak pozwoliły min. na wymianę informacji nt. sytuacji rolników w danych powiatach.

Posiedzenie Rady DIR powiatu wrocławskiego

Dnia 10 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Jordanowie Śląskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wrocławskiego, które zostało zwołane przez Przewodniczącego Rady Pana Waldemara Mazurka. Posiedzenie było połączone ze szkoleniem dla wszystkich zainteresowanych rolników.
W spotkaniu uczestniczyło wielu zaproszony gości m.in.: Agnieszka Soin – Poseł na Sejm, Ewa Pawelec – Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Jolanta Szczuraszek – Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Paweł Filipczak- Wójt Gminy Jordanów Śląski.
Szkolenie – „Warunkowość – podstawowy element nowej Zielonej Architektury oraz ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich” przeprowadzili przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu przeprowadzi szkolenie dla osób zainteresowanych przystąpieniem do przetargu. Celem szkolenia było usprawnienie składania dokumentów i dążenie do zminimalizowania w nich ilości błędów.
Pani Ewa Pawelec – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS we Wrocławiu omówiła nowe przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników.
Prezentacji oferty banku BNP Paribas dokonała Pani Magdalena Marszałek – Ekspert Agro.
W ramach wydarzenia przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzili konkurs pn. „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” dla uczestników szkolenia.

Posiedzenie Rady DIR Powiatu Wrocławskiego

 

Dnia 13 grudnia 2019r. odbyło się trzecie w VI Kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego. W posiedzeniu udział wzięli Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego oraz zaproszeni goście: przedstawiciele KRUS Oddziału Regionalnego we Wrocławiu, przedstawiciele firmy HYMON oraz mieszkańcy Gminy Siechnice.

Posiedzenie Rady DIR Powiatu Wrocławskiego

 

Dnia 20 listopada 2019r. odbyło się drugie w VI Kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego. W posiedzeniu udział wzięli:  Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego, Radni Powiatu Wrocławskiego będący Członkami Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Wśród zaproszonych Gości w posiedzeniu udział wzięli: Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego, Irena Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Nie zabrakło również przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska we Wrocławiu, firmy Viessmann.

 

W części wspólnej posiedzenia Rady Powiatowej DIR oraz Komisji Rady Powiatu Wrocławskiego przedstawiciele  WFOŚiGW,  DAEiŚ, firmy VIESSMANN oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w formie prezentacji przedstawili: problemy dotyczące zanieczyszczenia powietrza, pozyskiwania energii z OZE oraz realizacji programów pomocowych, umożliwiających pozyskanie dofinansowania dla mieszkańców na przeprowadzenie inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Po przerwie Delegaci w trakcie dyskusji nakreślili plan pracy Rady na 2020 rok, wstępnie wyznaczyli harmonogram najbliższych posiedzeń oraz zasygnalizowali najważniejsze bieżące problemy, jakimi powinna zająć się Rada.

 

Opracował: J.Sołtys

Wybory 2019

W dniu 14 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wrocławskiego. W wyniku przeprowadzonego głosowania na przewodniczącego Rady wybrano Pana WaldemaraMazurka a na Delegata do Walnego Zgromadzenia DIR Pana Tomasza Piotrowskiego.
Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan