Posiedzenie Rad Powiatowych

Wczoraj w gospodarstwie ekologicznym Wańczykówka –  Lucyny i Sylwestra Wańczyk odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR Powiatu Dzierżoniowskiego, Kamiennogórskiego i Wałbrzyskiego.
Spotkanie wspólnie prowadzili Przewodniczący Rad Powiatowych: Pani Bożena Kończak, Pan Paweł Mazur i Pan Piotr Rakoczy.
Na wstępie posiedzenia Pan Tomasz Zalewski ze Stowarzyszenia „Tworzymy” przekazał informacje o projekcie „WALCZ Z KLESZCZEM!” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzone będą szczepienia profilaktyczne dla 5187 osób pracujących w sektorach i obszarach najbardziej zagrożonych zachorowaniami na choroby odkleszczowe, tj. z sektorów leśnictwa, rolnictwa, rybactwa i łowiectwa z terenów powiatu lubańskiego, kłodzkiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego i wołowskiego.
Podczas posiedzenia poruszono również tematy dotyczące aktualnej sytuacji związanej z ASF oraz zasadami bioasekuracji, które przedstawi Pan Grzegorz Gierałt Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze.
O idei krótkiego łańcucha dostaw żywności oraz platformie sprzedażowej Z ziemi.pl – produkty bezpośrednio od rolnika opowiadał Krzysztof Solarz, dyrektor Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra.
Dobrym przykładem przetwórstwa na małą skalę jest gospodarstwo „Wańczykówa” prowadzone przez Pana Sylwestra Wańczyk – delegata do Walnego Zgromadzenia DIR z Powiatu Kamiennogórskiego. Głównym założeniem działalności Państwa Wańczyków jest przetwarzanie surowców uzyskiwanych z własnego gospodarstwa, tworzenie regionalnych wyrobów oraz sprzedawanie ich na lokalnym rynku. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić gospodarstwo i zapoznać się z produkcją serów farmerskich. Wszystkie wyroby produkowane są w sposób ręczny nawiązując do tradycji serowarów. Tworzone są sery krowie, owcze, kozie – ponad 30 gatunków, jogurty oraz masło.
Nie zabrakło również bieżącej informacji z działalności Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Sformułowano liczne wnioski, które w najbliższym czasie zostaną przekazane do Zarządu DIR.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze

W dniu 9 lutego 2022 r w świetlicy Inkubatora Przedsiębiorczości w Czadrowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie RP, Przedstawiciele gmin oraz Karkonoskiego Stowarzyszenia Hodowców Bydła
Podczas posiedzenia szeroko omówiono tematy oraz problemy rolników, przedsiębiorców a w szczególności złą  sytuację rolników producentów mleka.
Zatwierdzono plan pracy Rady Powiatowej DIR na 2022r.
Następnie poruszono temat Programu Czyste Powietrze w ramach którego rolnicy i mieszkańcy wsi mogą
otrzymać dofinansowanie na wymianę starych pieców i poprawę efektywności energetycznej domów i nieruchomości .
Omówiono również temat budowy elektrowni słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach rolnych powierzchni 400 ha . Podczas dyskusji poruszono  temat jak pogodzić interes ekonomiczny  inwestorów ze szkodliwym działaniem na rzecz środowisk  wiejskich a przede wszystkim braku ziemi rolniczej dla gospodarstw rodzinnych.  Posiedzenie Rady było również okazją do poruszenia zagadnień związanych z  możliwością wsparcia lokalnych hodowców bydła a w szczególności bydła mlecznego w rozwiazywaniu ich codziennych problemów.
Zaprezentowano Portal internetowy i produkty z ziemi .pl – korzyści związane z grupą sprzedażową, możliwości sprzedaży i promocji produktów  i płodów rolnych.
Spotkanie zostało zakończone konstruktywną dyskusją dotyczącą poruszanych problemów.

Sformułowano wnioski do Zarządu DIR oraz na Walne Zgromadzenie dot. wsparcia i rekompensaty wysokich cen nawozów oraz środków do produkcji rolnej.

Posiedzenie RP DIR w Kamiennej Górze

11 lipca 2022r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Czadrowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze.

W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski, Prezes Karkonoskiego Stowarzyszenia Hodowców Bydła Jan Broda, Kierownik Powiatowego Biura ARiMR Edyta Wyrostek, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Katarzyna Banaś, Grzegorz Gierałt z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii, Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Krzysztof Solarz oraz rolnicy, hodowcy bydła.
Pierwsza głos zabrała Kierownik Powiatowego Biura ARiMR w Kamiennej Górze. Przedstawiła informację dotycząca kampanii wnioskowej na 2022rok, omówiła wnioski nawozowe oraz poinformowała o programach, które będą obsługiwane przez biura powiatowe, a które dotychczas były obsługiwane przez Wrocław. Pani Kierownik odpowiadała również na pytania rolników dot. w/w zagadnień. Następnie głos zabrała Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, prezentując działania, usługi doradcze oraz projekty jakie będą realizowane w roku 2022. Poinformowała również o konieczności budowy biogazowni. Duże ilości niezagospodarowanej masy zielonej, niosą za sobą konieczność, szukania rozwiązań zagospodarowania biomasy i uzyskania energii odnawialnej. W trakcie spotkania rozwinęła się dyskusja nt. użytkowania trwałych użytków zielonych a pobierania dopłat obszarowych i rolnośrodowiskowych. Sformułowano wniosek do Zarządu DIR w celu wystąpienia do KRIR o zdefiniowanie pojęcia TUZ, które brzmi, że jest to grunt niewłączony do płodozmianu minimum przez 5 lat, jednak koszony, zbierany lub wypasany. Niezbieranie masy zielonej, wskazuje na definicję ugoru zielonego i wówczas stawki płatności powinny być zróżnicowane na” TUZ i Ugór Zielony.”
W dalszej części posiedzenia RP głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił temat ASF i bioasekuracji, który poinformował o zmianach w przepisach dla rolników – hodowców bydła i trzody.

Podczas dyskusji omówiono temat sprzedaży krów po wydzieleniu do 7 dni oraz konsekwencje z tym związane dla hodowców. Stwierdzono jednomyślnie, że istnieje potrzeba informowania rolników o przepisach dot. przemieszczania i sprzedaży zwierząt. Zaplanowano spotkanie robocze DIR i Weterynarii, celem sporządzenia dekalogu. Zawarta w nim informacja jak uniknąć karania i konsekwencji finansowych, zostanie upowszechniona wśród rolników.
Zdefiniowano sytuację w rolnictwie, jako trudną. Wskazano na konieczność szukania rozwiązań i wnioskowania o zmianę przepisów. Następnie głos zabrał Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski, informując zebranych o działaniach Zarządu DIR w ostatnim okresie na rzecz rolników i obszarów wiejskich. Zaprezentował działania Zarządu, tj. wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia paliwa rolniczego, zwiększenia akcyzy o 100% zwrotu dla rolników, do czasu zmian przepisów, rozdysponowania wśród rolników z koperty niewykorzystanych środków na dopłaty do nawozów mineralnych.
Zarząd DIR podjął działania w sprawie zmian w szacowaniu suszy. Proponuje powołanie komisji do spraw szacowania strat, zmiany procedur   rozdysponowana gruntów rolnych wyłączonych z umów dzierżawy oraz regulaminu pracy Rady Społecznej przy KOWR.
Zarząd zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o podjęcie działań w zakresie zmiany przepisów dotyczących dotacji z programu „Premia dla Młodych Rolników”. Wskazuje na konieczność włączenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich   gmin pow. 5 tyś mieszkańców, w których mieszkają rolnicy.
Wiceprezes DIR poinformował również o współpracy z TUW w zakresie ubezpieczeń i innych działań na rzecz rolników.
Ważną kwestią są wnioski rolników, które Zarząd DIR przyjmuje z terenu   i deleguje do właściwych jednostek, celem ich rozpatrzenia.
W drugiej części spotkania został omówiony temat” Krótkie łańcuchy dostaw i sprzedaży bezpośredniej” prowadzony przez portal „Z ziemi.pl-produkty bezpośrednio od rolnika”.
 W końcowej części podsumowano dotychczasowe działania, zaplanowano seminarium wyjazdowe dla rolników na Podkarpacie i Podlasie, gdzie inicjatywy sprzedaży bezpośredniej już funkcjonują i przynosząc zamierzone efekty.

Sporządziła: Bożena Kończak

Dożynki Gminne w Kamiennej Górze

Dożynki Gminy Kamienna Góra w tym roku odbyły się 10 września 2022 r. w Pisarzowicach.
Święto plonów rozpoczęła Msza Św. Dziękczynna w intencji rolników w Kościele NMP.
Następnie korowód dożynkowy przeszedł na Plac do Gościńca Rudawskiego. Początek wydarzenia uświetniły zespoły Folklorystyczne: „Złote Nutki” z Przedwojowa oraz Zespół Folklorystyczny Kostrzanie. Patryk Straus Wójt Gminy Kamienna Góra wspólnie ze Starostami Dożynek Edytą i Mariuszem Wojciechowskimi dziękował rolnikom za trud i pracę na roli.
Dolnośląska Izba Rolnicza uhonorowała medalami za kultywowanie tradycji ludowych Dorotę Potoniec z Przedwojowa i Kazimierza Ogorzałek z Krzeszowa. Za pracę na rzecz samorządu rolniczego wyróżniono Stanisława Pażdziora – hodowcę bydła z Czadrowa oraz Stefana Berdychowskiego – hodowcę bydła z Olszyn.
Podziękowania wręczyli Bożena Kończak Przewodnicząca Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze,  Sylwester Wańczyk delegat Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze oraz Patryk Straus Wójt Gminy Kamienna Góra.
Pomimo strug deszczu stoiska z pysznościami przygotowały KGW Wesołe Babki z Pisarzowic oraz rolnicy zrzeszeni w grupie sprzedażowej „Z Ziemi produkty bezpośrednio od rolnika”.
Nie zabrakło zabaw  dla rodzin z dziećmi. Odbyły się konkursy wiedzy rolniczej oraz zabawy z wykonywanymi czynnościami w domu i zagrodzie wiejskiej. Talony dla laureatów konkursów ufundowała Dolnośląska Izba Rolnicza.
Podczas dożynek odbył się również konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w którym          I miejsce zajęło sołectwo Olszyny, II miejsce sołectwo Czadrów, III miejsce sołectwo Pisarzowice. Wyróżnienie otrzymało sołectwo Leszczyniec.
Dzięki wspaniałym atrakcjom rolnicy i mieszkańcy wsi wspólnie biesiadowali do godzin wieczornych.

Zdjęcia: Relacje Regionalne

Dożynki Gminy Kamienna Góra 2022

Rada Powiatowa DIR w Kamiennej Górze

Bożena Kończak – Przewodnicząca Rady Powiatowej 

Sylwester Wańczyk – Delegat do WZ

Lucyna Kociołek

Anna Fedoruk

Edward Sikora

Adam Mitczak

Posiedzenie RP DIR powiatów kamiennogórskiego i wałbrzyskiego

Dnia 22 lutego w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra w Czadrowie odbyło się posiedzenie Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego i Wałbrzyskiego. Posiedzenie Rad Powiatowych wspólnie prowadzili Pan Sylwester Wańczyk delegat do Walnego Zgromadzenia DIR z powiatu kamiennogórskiego oraz Pan Paweł Mazur Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Wałbrzychu.
W posiedzeniu udział wzięli m.in.: Pan Janusz Jamirecki oraz Pani Dorota Janowska z Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu, Pan Franciszek Baranowski – Prezes Spółki LIRPOL Pełnomocnik ds. ubezpieczeń TUW, przedstawiciele Nadleśnictwa Kamienna Góra i Nadleśnictwa Wałbrzych i licznie przybyli przedstawiciele „Kół Łowieckich” z terenu powiatów kamiennogórskiego i wałbrzyskiego.
W trakcie spotkania Pan Janusz Jamirecki – kierownik Biura Rejestracji Zwierząt OR ARiMR przedstawił zebranym informację na temat nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która weszła w życie 6 stycznia 2023r. Zmiany spowodowane wprowadzeniem nowych przepisów dotyczą przede wszystkim katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. Oprócz tego paszporty bydła będą służyć wyłącznie dokumentowaniu przemieszczeń zagranicznych, a podstawową drogą informowania o zdarzeniach ma się stać aplikacja IRZplus.
Pan Wiesław Mąka delegat do Walnego Zgromadzenia DIR z powiatu wałbrzyskiego omówił zagrożenia dla rolnictwa i środowiska przyrodniczego powodowane przez nadmierny wzrost populacji wilków w podregionie wałbrzyskim i kamiennogórskim. Przedstawił działania jakie do tej pory podejmowaliśmy, a w trakcie dyskusji z przedstawicielami myśliwych wskazano na potrzebę dokonania przez instytucje do tego powołane rzetelnej inwentaryzacji liczebności wilka. Poproszono Koła Łowieckie by przy tegorocznej inwentaryzacji zwierzyny łownej wykazywać informację o występowaniu wilka na poszczególnych obwodach łowieckich.
Na koniec Pan Franciszek Baranowski przedstawił korzyści wynikające z ubezpieczeń w TUW oraz przedstawił ofertę Spółki LIRPOL przeprowadzającą atestację opryskiwaczy w gospodarstwie rolnika.

Szkolenie w Kamiennej Górze

W dniu 30 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze odbyło się szkolenie pn. „Wapnowanie regeneracyjne gleb , wnioski o wsparcie”. Szkolenie zostało zorganizowane przez PZDR Kamienna Góra. Przewodnicząca Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze Pani Bożena Kończak omówiła pracę Biura powiatowego DIR oraz działania Dolnośląskiej Izby Rolniczej na rzecz rolników i mieszkańców wsi. Ponadto rolnikom zostały zaprezentowane wnioski komisji przy DIR dot wsparcia terenów górskich i podgórskich

Kolejne Spotkanie Z Inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej Rolników Z Dyrekcją KOWR We Wrocławiu W Łagowie K. Zgorzelca Za Nami. Omawiano Rozdysponowanie Ponad 935 Ha Dla Miejscowych Rolników

 

Z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 7 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie rolników z Dyrekcją KOWR we Wrocławiu, które otworzył i prowadził Prezes DIR Leszek Grala. Tym razem w Pałacu Łagów k. Zgorzelca KOWR przedstawiał rolnikom plany rozdysponowania nieruchomości po byłym dzierżawcy, o pow. 935,4102 ha, położonych  na terenie gmin: Leśna, Stara Kamienica, Zgorzelec, Gryfów Śląski, Bogatynia, Sulików, Lubawka, Platerówka, Olszyna.

Kolejne Dni Pola pt. „2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin”zostały zorganizowane jak co roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Jeleniej Górze – Cieplicach

W dniu 19 czerwca br. zorganizowane zostało spotkanie szkoleniowo- informacyjne promujące uprawę odmian o podwyższonej zdrowotności (tolerancyjnych lub odpornych na patogeny). W trakcie spotkania zaprezentowano działalność doświadczalną ZDOO, w tym innowacje doświadczalne prowadzone w ramach tzw. inicjatywy białkowej COBORU oraz promocję gatunków i odmian roślin białkowych. Uczestnicy spotkania mieli możność porównania ze sobą odmian na poletkach pokazowych oraz doświadczeniach odmianowych z bobikiem, grochem siewnym, łubinem wąskolistnym, łubinem żółtym a także z innymi gatunkami roślin uprawnych, w tym zbożami.

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze

 

16 grudnia w Restauracji Rustykalna w Krzeszowie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego .W posiedzeniu uczestniczyli: Pan Mirosław Kaszkur Członek Zarządu DIR ,Wójtowie i Burmistrzowie oraz pracownicy referatów rolnictwa i przedstawiciele instytucji współpracujących z rolnictwem – Pani Edyta Wyrostek Kierownik BP ARiMR i Pani Katarzyna Banaś kierownik Powiatowego Biura Doradztwa Rolniczego.

10 – lecie zespołu „Kwiatuszki Lnu”

 

Pani Bożena Kończak Przewodnicząca Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej wzięła udział w jubileuszu 10 –  lecia istnienia Zespołu „Kwiatuszki Lnu” z Chełmska Śląskiego. Dzieci kultywują tradycje ludowe oraz obrzędy wiejskie i staropolskie. „Kwiatuszki lnu” uświetniają swoimi występami wiele imprez na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Każdy myśli, jak przetrwać do wiosny, żeby nie likwidować stada – opowiada Andrzej Mitczak delegat DIR

Jeśli ktoś miał paszę jeszcze z ubiegłego roku, to skarmił ją latem. Teraz zapasy się skończyły. Dlatego w całym regionie rolnicy redukują stada. I tak będzie do wiosny. Ja sprzedałem już 15 krów, dojnych zostało 60, razem z młodzieżą mam 140 sztuk. Jałówki idą na ubój, a powinny być trzymane na mleczne. U sąsiadów jest podobnie albo jeszcze gorzej – alarmuje Andrzej Mitczak, rolnik z Ciechanowic (gm. Marciszów, pow. Kamienna Góra).

Tak wygląda sytuacja w prężnym gospodarstwie, w którym rolnik ma 140 sztuk bydła (rasy nizinnej czerwono-białej), dwie obory, zabudowania gospodarcze, wiaty, bogaty park maszynowy oraz silosy na kiszonkę. I gospodaruje na stu hektarach gruntów, z czego 30 dzierżawi od sąsiadów.
W innych gospodarstwach, mniej czy bardziej zasobnych, jest równie źle albo jeszcze gorzej. Efekty letniego kataklizmu są bowiem tak fatalne, ze paszy w powiecie kamiennogórskim, gdzie rolnicy mają około 5,5 tysiąca sztuk bydła (mięsnego oraz mlecznego) może w ogóle zabraknąć.
– Jeśli rolnicy nie otrzymają wsparcia, to możliwe jest zmniejszenie stad w tym rejonie nawet o 50% – ostrzega Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. – We własnych gospodarstwach zebraliśmy tylko jeden pokos i to słaby, bo po suszy nic prawie nie urosło. Dlatego wszędzie dramatycznie brakuje paszy objętościowej. Każdy myśli, jak przetrwać do wiosny, żeby nie likwidować stada – opowiada Andrzej Mitczak.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan