Spotkanie nt. aktualnego stanu zagrożenia wirusem choroby ASF

W dniu 9 grudnia w Głogowie z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Głogowskiego Ludwika Twardochleb odbyło się spotkanie, na którym omówiony został aktualny stan zagrożenia wirusem choroby ASF. Zagadnienie to omówił Powiatowy Lekarz Weterynarii Ryszard Toczyłowski oraz przedstawił zasady postępowania celem ochrony gospodarstw przed wirusem. W spotkaniu ponadto uczestniczył Adam Grzelczak Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów, który poinformował o działaniach podejmowanych przez Nadleśnictwo.

Spotkanie było także okazją do przekazania sprzętu i elementów odzieży dla wybranych jednostek OSP powiatu głogowskiego, zakupionych ze środków DIR na wniosek delegatów Rady Powiatowej DIR Powiatu Głogowskiego. Z dofinansowania skorzystały: OSP Przedmoście, OSP Wietszyce, OSP Smardzów, OSP Chociemyśl i OSP Czerna.

Uczestnicy spotkania zapoznani zostali także z możliwością ubezpieczania się w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz z korzyściami wynikającymi z bycia członkiem Związku Wzajemności Członkowskiej TUW „Wieś Dolnośląska”. Pełnomocnik Zarządu DIR ds. współpracy z TUW zachęcał do skorzystania z tych ubezpieczeń.

Irena Danieluk

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Głogowie

 

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ W GŁOGOWIE

W dniu 18 listopada 2019 roku Urzędzie Gminy w Głogowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Głogowskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Ludwik Twardochleb. W posiedzeniu wśród zaproszonych gości uczestniczyli: Jadwiga Toczyłowska Biuro Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Andrzej Wańkowicz kierownik Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy oraz Adam Grzelczak Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów.

Informacje dotyczące bieżącej działalności BP ARiMR w Głogowie przekazała Jadwiga Toczyłowska. Przedstawiła na jakim etapie znajdują się wypłaty zaliczek dla rolników z poszczególnych programów oraz jak przedstawia się realizacja wypłat wniosków suszowych. Poinformowała, że obecnie płatności z tytułu strat suszowych zostały wstrzymane ze względu na brak środków. Dotyczy to zarówno pomocy de minimis jak i pomocy publicznej.

Kierownik Sekcji Zamiejscowej Andrzej Wańkowicz poinformował zebranych o ilości gruntów będących w Zasobie na terenie powiatu głogowskiego oraz na jakie nieruchomości organizowane będą w najbliższym czasie przetargi. W Zasobie znajdują się głównie działki o małych powierzchniach, często zakrzaczone i nieużytkowane. Delegaci zwrócili uwagę na fakt dokonania przez KOWR prawa pierwokupu gruntów, które chciał nabyć w obrocie prywatnym rolnik posiadający grunty po sąsiedzku. Stwierdzili, że taki przypadek nie powinien mieć miejsca.

Informacje dotyczące problemów wynikających ze szkodami łowieckimi przekazał Nadleśniczy Adam Grzelczak. Podkreślił, że najważniejszy podczas szacowania strat jest kompromis jaki udaje się  uzyskać pomiędzy stronami. Poinformował również o zmianach w obwodach łowieckich wynikających z konieczności dostosowania granic obwodów do granic administracyjnych województw. Na zgłoszone problemy z Kołami Łowieckimi powiedział, że w takich przypadkach rolnicy zawsze mogą zwrócić się do Nadleśnictwa o interwencję.

Zwrócił także uwagę na stwierdzone na terenie woj. lubuskiego dwa przypadki ASF u dzików, w powiecie wschowskim i nowosolskim. Powiatowy Lekarz Weterynarii zwołał spotkanie, ponieważ gmina Kotla znalazła się w strefie buforowej. Przedstawił jakie zakazy obowiązują w strefach zagrożenia, które zostały zawarte w Rozporządzeniu Wojewody lubuskiego. Zwrócił uwagę na to, że odległość miejsca stwierdzenia ASF w woj. lubuskim od miejsc występowania tej choroby w populacji dzików oraz ognisk u świń wynosi ponad 300 km. Przypuszcza się, że dziki u których stwierdzono chorobę nie przemieściły się, lecz choroba najprawdopodobniej przeniesiona została przez człowieka. Na naszym terenie nie ma dużych skupisk trzody chlewnej, ale istnieje duże zagrożenie dla hodowli w woj. wielkopolskim.

Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Ludwik Twardochleb przedstawił delegatom wniosek Wójta Gminy Żukowice o wydanie opinii w sprawie przeznaczenia gruntów klasy I-III na cele nierolnicze
i nieleśne. Wniosek dotyczy pow. 41,2834 ha w obrębach Żukowice, Kamiona, Słone i Nielubia dla realizacji szybu GG-2 wraz z niezbędnymi powiązaniami infrastrukturalnymi i komunikacyjnymi.

Delegaci wydali opinię negatywną, uzasadniając to tym, że grunty klas I-III nie powinny być przeznaczane na potrzeby przemysłu, lecz powinny służyć produkcji rolnej. Ponadto uważają, że planowana inwestycja utrudni dostęp do gruntów użytkowanych rolniczo, zakłóci gospodarkę wodną, wpłynie negatywnie na środowisko naturalne oraz będzie uciążliwa dla mieszkańców ze względu na zanieczyszczenia pyłowe, gazowe i wzmożony ruch komunikacyjny.

 

Irena Danieluk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0462 +0,08% [06:59]
 EUR / JPY 120,6310 -0,02% [06:59]
 EUR / PLN 4,2916 +0,04% [06:59]
 USD / JPY 111,5560 +0,13% [06:59]
 USD / PLN 3,9676 +0,17% [06:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Maciej, Marek