Jubileusz TUW w Warszawie

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys wraz z Wiceprezesem Waldemarem Jankowskim uczestniczyli w Jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie.
Gratulujemy wspaniałego Jubileuszu, życzymy dalszych sukcesów i dziękujemy za owocną współpracę z samorządem rolniczym.
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i ludzie stoją

Spotkanie rolników w Bardzie

20 maja w Bardzie Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego zorganizowała spotkanie dla rolników dotyczące rehabilitacji leczniczej po COVID19, wzmacniania odporności a także strategii „Od pola do stołu”.

Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli Waldemar Jankowski – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Beata Mucha – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu , Franciszek Baranowski – Przedstawiciel Zarządu DIR ds. TUW, Dorota Zielińska – Kierownik Oddziału TUW w Kłodzku, Celina Chacińska – Doradca Żywienia Optymalnego, Mirosław Prycik – Firma Datii, Piotr Kurpiecki – Właściciel Firmy Jura – Pol , Anna Gołdyn – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ząbkowickiego, Krystyna Grzech – Radna Powiatu Ząbkowickiego, Marek Wereśniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Ziębicach, Marek Brusiło – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Strzelinie, Waldemar Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu  oraz Piotr Rakoczy – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie

Po powitaniu Gości przez Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Pana Wiktora Skotnickiego głos zabrał Wiceprezes Zarządu DIR Pan Waldemar Jankowski. Przedstawił rolę i działalność izb rolniczych na przestrzeni 25 lat. Zaznaczył jak ważna jest współpraca z rolnikami a także organizowanie spotkań, z których informacje o tym jakie są szanse i zagrożenia w rolnictwie możemy przekazywać młodszemu pokoleniu. Podkreślił, że jako rolnicy musimy być prawnikami, ekonomistami, mechanikami a także ekspertami ds. sprzedaży i marketingu. Pan Jankowski przekazał również bieżące informacje z działań podejmowanych przez Zarząd DIR w tym ostatnich wystąpień a także wydarzeń, w których udział brały władze Izby.

Pani Beata Mucha Kierownik Placówki Terenowej KRUS na początku omówiła zakres świadczeń. Następie przekazała informację o działalności prewencyjnej KRUS. Kasa prowadzi corocznie turnusy rehabilitacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem KRUS jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym na które kierowani są: rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji, a także dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS. Podstawą skierowania osoby po przebytej chorobie COVID-19 jest:

-wniosek o skierowanie na rehabilitacje leczniczą wystawiony przez lekarza leczącego POZ lub lekarza specjalistę,

-prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub Komisji lekarskiej Kasy.

Do ww. wniosków dołączamy:

-dokumentację medyczną potwierdzającą przebytą chorobę COVID-19 oraz jej następstwa

-kartę informacyjną z leczenia szpitalnego z powodu COVID-19 lub pozytywne wyniki testów diagnostycznych,

– wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych i czynnościowych w zależności od danego przypadku.

Przy kierowaniu osób po przebytej chorobie COVID-19 uwzględnia się obowiązujące w KRUS wskazania i przeciwwskazania do kierowania na rehabilitację leczniczą.

Pani Dorota Zielińska – dyrektor Placówki TUW w Kłodzku przedstawiła ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.  Lista agentów specjalizująca się w ubezpieczeniach rolnych dostępna na stronie DIR: https://izbarolnicza.pl/2020/01/23/zwiazek-wzajemnosci-czlonkowskiej/

Pan Franciszek Baranowski – pełnomocnik Zarządu DIR ds. TUW omówił działalność Związku Wzajemności Członkowskiej przy DIR.

Ponadto jako prezes Spółki Lirpol działającej przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej zachęcił do korzystania z Mobilnej Stacji Kontroli Pojazdów.

Dużym zainteresowaniem wśród zebranych cieszyło się wystąpienie Pani Celiny Chacińskiej – doradcy żywieniowego, dietoterpaeutki, autorki książek „Świadome Odżywianie – Świadome Życie” oraz Świadome Odżywianie – Dieta Ketogeniczna.  Przekazała zebranym w jaki sposób dbać o odporność w dobie pandemii – jak ważne jest to co jemy dla naszego organizmu. Dzięki wykładowi Pani Celiny uczestnicy dowiedzieli się na czym polega dieta ketogeniczna i jakie są zalety jej wprowadzania w życie.

Pan Mirosław Prycik – Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji przedstawił temat „Od pola do stołu” omawiając również katalog produktów firmy DATII.

Na zakończenie spotkania ofertę firmy Jura – Pol przedstawił jej właściciel Pan Piotr Kurpiecki. Firma zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą granulowanego wapna nawozowego.

Podczas spotkania został przeprowadzony konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” zorganizowany przez Placówkę Terenowa KRUS w Wałbrzychu.

 

 

Nowe rozwiązania w sprawie szkód łowieckich

W siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 23 maja Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego   – Paweł Lisiak, Prezes KRIR – Wiktor Szmulewicz w obecności Ireneusza Leśnikowskiego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( Departament Oświaty i Polityki Społecznej)  podpisali porozumienie powołujące Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich. Dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie skrócona droga dochodzenia do ustalenia, czy w danym stanie faktycznym odszkodowanie jest należne, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dopuszczają możliwość arbitrażu w każdym sporze o prawa majątkowe, z wyjątkiem spraw o alimenty. Oznacza to, że sprawy o zapłatę odszkodowań łowieckich mogą stanowić przedmiot arbitrażu. Istotą sądownictwa polubownego (arbitrażowego) jest jego maksymalne odformalizowanie, a jednocześnie maksymalna profesjonalizacja orzekania. W efekcie zainteresowane strony poddać zaistniały spór – co do zasadności odszkodowania i jego wysokości – nie zawodowemu sędziemu, który i tak zmuszony jest zasięgnąć opinii biegłego z zakresu szkód łowieckich, ale od razu biegłemu, który wystąpi w sprawie w połączonej roli biegłego, mediatora i sędziego, czyli arbitra. Wyrok sądu polubownego nie podlega zaskarżeniu do drugiej instancji. Tym samym zostaje wyłączona procedura odwoławcza i związany z tym czas rozpatrzenia apelacji. Z drugiej strony wyrok sądu polubownego jest tytułem egzekucyjnym, a jedynym warunkiem prawnym, aby sąd polubowny mógł orzekać w danej sprawie, jest zgoda stron sporu na poddanie się arbitrażowi. W przypadku szkód łowieckich zgodę tę wyrażaliby poszkodowany rolnik i zobowiązane do zapłaty odszkodowania koło łowieckie. Tu właśnie swoją rolę do odegrania mają dwie organizacje współtworzące Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich, czyli Krajowa Rada Izb Rolniczych i PZŁ.

Połączony autorytet KRIR i Zrzeszenia gwarantuje rolnikom i myśliwym, że spor przez Sądem Arbitrażowym zostanie rozpatrzony szybko i profesjonalnie. Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich będzie działał na podstawie regulaminu wypracowanego przez KRIR i PZŁ. Obie organizacje będą sprawować wspólnie nadzór nad Sądem poprzez Radę Sądu Arbitrażowego. Zgodnie z zawartym porozumieniem arbitrami w sądzie będą mogły być osoby mające niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie szacowania szkód łowieckich. Na listę arbitrów będą mogli wpisywać się m.in. biegli sądowi, rzeczoznawcy szacujący na bieżąco szkody i prawnicy wyspecjalizowani w sprawach z zakresu szkód łowieckich.

Ponadto, powołanie Sądu Arbitrażowego w Sprawach Szkód Łowieckich przyczyni się nie tylko do przyspieszenia rozpatrywania spraw, ale będzie także tańsze. Uczestnicy arbitrażu nie poniosą wysokich kosztów sądowych (5% wartości przedmiotu sporu za daną instancję), gdyż opłaty w sądzie polubownym będą znacząco niższe. Wyeliminowane zostaną też w całości koszty opinii biegłych sądowych (średnio 2 tys. zł za pojedynczą opinię), gdyż biegłymi będą sami arbitrzy. Strony nie będą też musiały wynajmować pełnomocników procesowych i ponosić kosztów ich wynagrodzenia; udział pełnomocników będzie jednak dopuszczalny. Wyrok arbitrów będzie podlegał wykonaniu w trybie egzekucji komorniczej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, co jest procedurą szybką, tanią i stosunkowo nieskomplikowaną.

 

Źródło: https://www.pzlow.pl/nowe-rozwiazania-w-sprawie-szkod-lowieckich/

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oławie

W dniu 9 maja 2022 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Oławie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego.
Posiedzenie poświęcone było omówieniu aktualnych przepisów związanych z ochroną roślin oraz aktualnej sytuacji w zakresie choroby ASF i Ptasiej grypy.
Na spotkanie zaproszono:
1. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie,
2. Kierownika Biura w Oławie reprezentującego WIORiN Wrocław.
Spotkanie prowadził Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego, który powitał Pana Pawła Wiercińskiego – z Powiatowej Inspekcji Weterynarii oraz Pana Juliana Chlebowicza – Kierownika Biura Powiatowego WIORiN i Członków Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego. Następnie oddał głos – Panu Julianowi Chlebowiczowi, który omówił aktualne przepisy dotyczące zakresu ochrony roślin a szczególnie wykonywania oprysków pod względem bezpieczeństwa i ochrony pszczół. Zwrócił uwagę na sprawę, aby rolnicy posiadali sprawne opryskiwacze, dokładnie zapoznawali się z etykietami informacyjnymi dotyczącymi stosowania środków chemicznych i ściśle przestrzegali zasad w ich stosowaniu. Przestrzegał aby, nie wykonywać oprysków na polach nawet jeżeli na wykonanie oprysku zezwalają zapisy instrukcji, a rolnik zauważy na plantacji kwitnącą choćby jedną roślinę – zabiegu wówczas nie można wykonać. Można go dokonać w okresie kiedy pszczoły nie wykonują oblotu. Niestosowanie się do tej zasady może skutkować nałożeniem wysokiego mandatu karnego. Środki ochrony roślin w gospodarstwie rolnym powinny być przechowywane zgodnie z przepisami. W ostateczności można je przetrzymywać w szafie metalowej. W tym zakresie są przeprowadzane kontrole wraz z policją. Rolnicy środki chemiczne powinni nabywać w wiarygodnych punktach ich sprzedaży. Nie kupować u przygodnych dystrybutorów. Na pytania zadawane na spotkaniu, wyczerpującej odpowiedzi udzielali: Kierownik WIORiN oraz Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Pan Julian Chlebowicz przekazał w formie papierowej informację : wyciąg z najważniejszymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony roślin.
W dalszej części spotkania Pan Paweł Wierciński przekazał informację, że w zakresie choroby ASF sytuacja jest stabilna – uspokoiła się i nie stwierdzono nowych zakażeń. Nie ma także zakażeń ptasiej grypy. Istnieje podejrzenie, że dziki nabyły odporności na wirusa ASF i przeżywają chorobę. Członkowie Rady Powiatowej zadawali pytania np. na temat patroszenia strzelonych dzików i utylizacji zwierząt u których stwierdzono ASF.
Na pytania odpowiedzi udzielił Pan Paweł Wierciński.
Prezes DIR Ryszard Borys, przekazał informację o tym, że z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej odbyło się wiele spotkań z Myśliwymi, na których poruszane były sprawy nurtujące rolników. Wśród nich padały pytania dlaczego Myśliwi zbyt mało w stosunku do populacji niwelują obsadę dzików.
Jako pozytywny przykład w tym zakresie podano sąsiednie Państwo Czechy, gdzie praktycznie zlikwidowano pogłowie tych zwierząt.
Prezes DIR Ryszard Borys przekazał informację ze spotkań, które odbywały się w instytucjach państwowych oraz izb rolniczych, na których omawiano istotne sprawy związane z rolnictwem.
Podziękował za przybycie zaproszonym gościom oraz Członkom RP Oława.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Średzkiego

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją, w budynku i tekst „DOLNOŚLĄSKA IZBA ROLNIO służbie dolnośląskiej GMINA UDANIN POWIATU ŚREDZKIEGO AIZBA ROLNICZA”Dnia 16 maja br. w Urzędzie Gminy Udanin odbyło się kolejne już w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Średzkiego. Obrady otworzył oraz przywitał delegatów i zaproszonych gości Przewodniczący RP Jerzy Fink. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli:

  • Wójt Gminy Udanin Wojciech Płaziuk,
  • Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski,
  • okoliczni rolnicy,
  • ekspert do spraw upraw soi ze Stowarzyszenia Polska Soja Emilia Fink- Podyma.

 

W pierwszej części spotkania Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski omówił działania jakie w ostatnim czasie zostały podejmowane przez Zarząd DIR.

Ważnym punktem spotkania była dyskusja dotycząca definicji aktywnego rolnika. Rolnicy oczekują pomocy przy dopłatach do nawozów dla gospodarstw rodzinnych do 300 ha, a nie jak to jest obecnie przyjęte do 50 ha. Podjęto także temat dotyczący oferowanych przez KOWR wydzierżawienia małych powierzchniowo gruntów. W związku z tym, że rolnicy nie biorą udziału w przetargach dotyczących tych działek, skutkuje to iż są one odłogowane. Podczas dyskusji padła propozycja, aby KOWR oddawał te grunty w użyczenie rolnikom, którzy mają w sąsiedztwie swoje grunty z możliwością późniejszego wykupu.

Wójt Gminy Udanin Wojciech Płaziuk podkreślił jak ważna jest współpraca z Dolnośląską Izbą Rolniczą a Władzami Gminy. W najbliższym czasie liczy na cykliczne spotkania z okolicznymi rolnikami tak jak to miało miejsce podczas Forum Rolniczego, które odbyło się w lutym br.

Emilia Fink Podyma zobrazowała zebranym działania podejmowane przez Stowarzyszenie Polska Soja, które działa na rzecz rozwoju uprawy soi w Polsce jako krajowego źródła białka roślinnego.

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją, w budynku i tekst „DOLNOŚLĄSKA IZBA ROLNIO służbie dolnośląskiej GMINA UDANIN POWIATU ŚREDZKIEGO AIZBA ROLNICZA”

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i w budynku

 

 

XX Ogólnopolska Wystawa ,,ŚWIĘTO KONIA”

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzuW dniu 15 maja 2022 roku w Folwarku Machnice odbyła się XX Ogólnopolska Wystawa ,,ŚWIĘTO KONIA” zorganizowana przez Dolnośląski Związek Hodowców Koni objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.
W XX Ogólnopolskiej Wystawie ,,Święto Konia” z ramienia Dolnośląskiej Izby Rolniczej uczestniczyli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys ,Wiceprezes Pan Waldemar Jankowski, Delegat do KRIR Pan Henryk Kowalik oraz Przewodniczący RP w Oleśnicy Pan Dionizy Prusiewicz.
Podczas wydarzenia Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy Dionizy Prusiewicz otrzymał Tytuł Honorowego Członka Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni.
Ten dzień był doskonałą okazją, aby obejrzeć wiele młodych koni, porównać je, a przy okazji spotkać się ze znajomymi dla których hodowla i użytkowanie koni jest życiową pasją. Komisja oceniała roczne ogierki, roczne i dwuletnie klaczki oraz klacze trzyletnie rasy śląskiej. Nagrody ufundowane przez DIR wręczyli przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i ludzie stoją
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją, koń i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie stoją, koń i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją, koń i na świeżym powietrzu

Wnioski na zakup nawozów mineralnych do 31 maja 2022 r. !

granulat nawozu trzymany w dłoniach w rękawicachDolnośląska Izba Rolnicza oraz izby z całego kraju wnioskowały o przedłużenie terminu naboru wniosków o dopłaty do nawozów tak aby były zbieżne z terminem naboru wniosków o dopłaty obszarowe.
Dyrektor DOR ARIMR Pani Magdalena Salińska poinformowała Izbę, iż dnia 12 maja 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydłużające termin składania wniosków na zakup nawozów mineralnych do 31 maja 2022 r.
Formularz wniosku: https://www.gov.pl/web/arimr/nawozy2022-pomoc-publiczna

Kongres Izb Rolniczych pt. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych”

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i w budynkuDnia 10 maja 2022 r. w Spale, odbył się Kongres Izb Rolniczych pt. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych”, zorganizowany przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych z Prezesem Wiktorem Szmulewiczem na czele.
W spotkaniu aktywnie uczestniczył Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej: Prezes Ryszard Borys, Wiceprezes Waldemar Jankowski, Członkowie Zarządu: Mirosław Kaszkur, Dariusz Madejski, Paweł Mazur oraz Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych Henryk Kowalik.
Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Patronat medialny objęła Telewizji Polskiej TVP oraz Top Agrar Polska, sponsorem była firma Bayer Sp. z o.o., a partnerem Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego.
W kongresie wzięli udział prezesi i przedstawiciele Izb Rolniczych z kraju oraz:
Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa
Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP,
Robert Telus, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Krzysztof Jurgiel, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Czesław Siekierski, Poseł na Sejm RP
Maria Fajger, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Marek Surmacz, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Jacek Malicki, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Prezentacje omówili:
dr hab. Walenty Poczta, UP w Poznaniu – „Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju sektora rolnego w Polsce”
dr Mirosław Drygas, IRWIR-PAN – „Uwarunkowania społeczne oraz rola innowacji w rozwoju sektora rolnego w Polsce”,
dr hab. Mariusz Matyka, IUNG – „Uwarunkowania środowiskowo-klimatyczne rozwoju sektora rolnego w Polsce”,
Małgorzata Bojańczyk, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” – „Rolnictwo zrównoważone”,
Marek Tyrajski oraz Paweł Nowomiejski, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego – „Regeneracja gleb poprzez wapnowanie szansą dla polskiego rolnictwa”,
W ramach wspólnie wypracowanych przez izby obszarów poszczególne wnioski w imieniu izb przekazali:
– dr Andrzej Karbowy – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, którego prezentacja dotyczyła produkcji polowej (zboża, kukurydza, rzepak, buraki i inne),
– Jerzy Wróbel – Delegat do KRIR z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, prezentacja nt. produkcji owoców i warzyw,
– Grzegorz Leszczyński – Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, prezentacja nt. produkcji mleczarskiej,
– Romuald Tański – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, prezentacja nt. produkcji wołowiny,
– Stanisław Myśliwiec – Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, prezentacja nt. produkcji drobiarskiej
– Piotr Walkowski – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, prezentacja nt. produkcji trzody chlewnej,
– Janusz Terka – Przewodniczący Rady Powiatowej w Piotrkowie Trybunalskim – informacja dotycząca produkcji trzody chlewnej w strefach ASF,
– Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby Rolniczej, prezentacja nt. działalności pozarolniczej (OZE, usługi).
Wnioski z Kongresu zostaną przyjęte na posiedzeniu KRIR i przedstawione Premierowi – Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykowi Kowalczykowi.
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i ludzie stoją

Wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i inne płatności w ramach PROW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Decyzja jest wynikiem trudnych warunków ekonomicznych, wywołanych dużym wzrostem kosztów prowadzenia działalności rolniczej.

Zmiany do tych wniosków także można składać dłużej – do 15 czerwca 2022 r. Stosowne rozporządzenie zostało podpisane i oczekuje na publikację.

Wnioski będzie można składać również do 25 dni kalendarzowych po terminie, tj. do 27 czerwca 2022 r. (ponieważ 25-26 czerwca przypadają w sobotę i niedzielę). Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 1 czerwca 2022 r., płatność będzie zmniejszona o 1 proc. należnej kwoty.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wydluzenie-terminu-skladania-wnioskow-o-doplaty-bezposrednie-i-inne-platnosci-w-ramach-prow

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Jaromir, Justyna