Po spotkaniu Prezesów Izb Rolniczych z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

25 listopada 2021 r. Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych oraz Zarząd KRIR omówili z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem, najistotniejsze, bieżące problemy w rolnictwie, które zostały uchwalone przez Krajową Radę Izb Rolniczych na X Posiedzeniu.

Dyskusja rozpoczęła się od kwestii zintensyfikowania działań dotyczących skutecznego zwalczania ASF na terytorium Polski. Przedstawiciele samorządu rolniczego zwrócili uwagę na potrzebę wprowadzenia dopłat do macior w celu odbudowy stad trzody chlewnej i zaproponowali dopłatę do lochy  w kwocie 1000 zł. Wicepremier odpowiedział, że wprowadzone zostaną zwiększone dopłaty związane z dobrostanem zwierząt.

Kolejną istotną kwestią była zmiana przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie nabycia prawa do emerytury rolniczej bez konieczności przekazania następcy gospodarstwa rolnego.  Szef resortu rolnictwa poinformował, że przygotowywane są założenia do nowelizacji tej ustawy oraz podkreślił, że  pozostawienie rolnikom przechodzącym na emeryturę gospodarstwa nie może być czynnikiem hamującym wymianę pokoleniową.

Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych podnieśli  również kwestię ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wicepremier Henryk Kowalczyk przedstawił koncepcję wykupienia przez KRUS udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztowy należącym do Poczty Polskiej w celu zapewnienia rolnikom możliwości kompleksowego ubezpieczania się od wszystkich rodzajów ryzyk.

Przedmiotem dyskusji była ponadto kwestia dochodowości rolniczej i zapewnienia stabilności gospodarstw rolnych oraz ich oddłużenia. Szef resortu stwierdził, że będzie to trudna sprawa, gdyż regulacje prawne w zakresie wprowadzenia gwarancji dochodów muszą być akceptowalne dla Komisji Europejskiej, tak aby nie były uznawane za pomoc de minimis. Natomiast w sprawie oddłużenia gospodarstw Wicepremier poinformował o trwających pracach nad mechanizmami mającymi na celu odtworzenie kapitału i umorzenie odsetek. W skład zespołu który nad tym pracuje, zostaną włączeni przedstawiciele samorządu rolniczego, wskazani przez Zarząd KRIR. Samorząd rolniczy już wielokrotnie zgłaszał, że obecny system oddłużeń nie funkcjonuje. Zadłużenie gospodarstw rolnych sięga ok. 33 mld zł, z czego 7% to ma zaległości z płatnościami powyżej 90 dni.

Przedstawiciele samorządu rolniczego poruszyli również kwestię szacowania strat, w tym kontrowersyjnej metodyki określania warunków występowania suszy rolniczej. Szef resortu rolnictwa zapowiedział przeanalizowanie wszelkich aspektów tej sprawy. W najbliższym czasie będą nowe propozycje w tym zakresie, które zostaną przekazane do konsultacji samorządowi rolniczemu.

W kwestii prac na Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, wicepremier poinformował, że uwagi zgłoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych do tego dokumentu zostaną ponownie przeanalizowane. Dodatkowo Wicepremier poprosił o ponowne przeanalizowanie przez samorząd rolniczy zaproponowanych ekoschematów oraz przekazanie uwag.

Zdaniem KRIR należy wprowadzić takie mechanizmy, działania i ekoschematy, które nie spowodują zmniejszenia krajowej produkcji rolnej i dochodów rolników. Krajowa Rada Izb Rolniczych nie zgadza się z tzw. 4% wyłączeniem gruntów jako warunek otrzymania dopłat. Naszym zdaniem KE powinna się z tego wycofać, gdyż ugorowanie ziemi nie wpłynie na poprawę klimatu. Zamiast ugorowania, zaproponowaliśmy uprawę bobowatych, która dodatkowo poprawi strukturę gleby. KRIR zaproponowała także wprowadzenie definicji aktywnego rolnika dla wszystkich gospodarstw niezależnie od wielkości.

Ponadto wicepremier ustosunkował się do kwestii dofinansowania II filara Wspólnej Polityki Rolnej i wysokich cen nawozów.  W resorcie trwają prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi maksymalne dofinansowanie tego filara. Natomiast wysokie ceny nawozów wynikają z wysokich cen gazu, które mają wpływ na finalną cenę tych środków do produkcji rolniczej.

 

Źródło: KRIR

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR powiatu karkonoskiego

Porządek obrad z posiedzenia RP DIR Powiatu Karkonoskiego nr 4/2021 był następujący:

Gość zaproszony i gospodarz Pani Agnieszka Pawłowicz Kierownik BT KRUS w Jeleniej Górze.

 

1.Bieżąca informacja o zasobie gruntów będących w dyspozycji Sekcji Zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich. Zasady i zamierzenia dysponowania tym zasobem w roku 2022 na terenie Powiatu Karkonoskiego.

Uczestniczy : Kierownik Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem KOWR w Rakowicach Wielkich Pan Mariusz Garbera.

 

  1. Aktualna sytuacja i zagrożenia epidemią ASF na terenie Powiatu Karkonoskiego.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii nt. pozostałych zagrożeń i zalecenia w tym zakresie. Informacja nt. szkód łowieckich i redukcji zwierzyny.

Uczestniczą: Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Renata Pastuch, członek Krajowej Rady Łowieckiej Pan Stanisław Gmyrek.

 

  1. Sprawy bieżące:

– opinia w sprawie lokalizacji spornej inwestycji w Kostrzycy

– projekt programu szczepień przeciwko kleszczom i ich konsekwencjom uczestniczy Pan Tomasz Zalewski Lider Programu Walcz z Kleszczem

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący RP DIR i Członek Zarządu DIR Pan Mirosław Kaszkur. Po powitaniu uczestników i zaproszonych gości przekazał głos Pani Agnieszce Pawłowicz kierownikowi BT KRUS w Jeleniej Górze, która przypomniała zebranym o zadaniach KRUS i zamierzeniach kasy na najbliższy okres. Zadeklarowała gotowość współpracy z RP DIR podkreślając, że samorząd rolniczy jest dla KRUS naturalnym partnerem w codziennej działalności.

 

Problematyka związana z KOWR wywołała ożywioną dyskusję. Pan Mirosław Kaszkur i delegat gminy Janowice Wielkie Pan Piotr Gołębski nawiązali do decyzji centrali KOWR w sprawie przedłużenia umowy dzierżawnej dla ponad 300 ha ziemi spółce „Łan” z Komarna, pomimo negatywnej opinii naszej RP i zarządu DIR. Grunty te przynajmniej częściowo zdaniem naszego samorządu powinny trafić do gospodarstw rolników indywidualnych we wsi Komarno. W odpowiedzi uzyskano informację, że sekcja zamiejscowa gospodarki zasobem KOWR w Rakowicach Wielkich może decydować tylko w zakresie areału o powierzchni do 50 ha. Pytanie dlaczego władze centralne KOWR nie realizują w tym przypadku polityki Ministerstwa Rolnictwa pozostało bez odpowiedzi.

 

Kierownik sekcji zamiejscowej KOWR w Rakowicach Pan Mariusz Garbera poinformował o zasobach gruntów do sprzedaży lub dzierżawy na terenie gmin Powiatu Karkonoskiego. Zaznaczył, że można jeszcze nabyć atrakcyjne działki. Wykaz takich nieruchomości każdy zainteresowany może odnaleźć w internecie. Z ofertą dzierżawy zwrócił się także za naszym pośrednictwem do kół łowieckich, zwracając uwagę że niektóre działki mogą być zagospodarowane przez te koła jako poletka zaporowe. Zaznaczył również, że postępowanie i procedury w przypadku dzierżaw i sprzedaży działek z zasobów KOWR są objęte regulacjami ustawowymi. Delegaci zwracali się także ze szczegółowymi przypadkami z konkretnych gospodarstw w swoich gminach. Sprawy te będą analizowane indywidualne przez komórki Sekcji Zamiejscowej KOWR.

 

Z dużym zainteresowaniem delegaci wysłuchali wystąpienia Pani Renaty Pastuch – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jeleniej Górze. Powiat Karkonoski jest wolny od ASF ,ale potrzebna jest w dalszym ciągu stała czujność i troska o stada zwierząt ze strony rolników. Odstrzały sanitarne dzików zostały na terenie powiatu wykonane. Jednak potrzebna jest ciągła bioasekuracja szczególnie dlatego, że lasy i ich otoczenie są często traktowane jak parki.

 

Rada Powiatowa wysłuchała opinii delegatów z gminy Mysłakowice Pana Zimmera i Klepouza oraz informacji o opinii delegata z Kowar Pani Pietraszek nt. spornej inwestycji jaką jest Tematyczny Park Rozrywki w Kostrzycy gmina Mysłakowice. Wymienieni delegaci wskazywali, że taki Park jest szansą dla gmin z uwagi na miejsca pracy, dochody samorządów i rozwój agroturystyki. Zdaniem RP stanowisko niekorzystne dla tej inwestycji przesłanej do DIR przez Stowarzyszenie Nasze Karkonosze jest niezasadne.

 

W ostatnim punkcie obrad delegaci i goście wysłuchali informacji Pana Tomasza Zalewskiego lidera programu Walcz z Kleszczem. Urząd Wojewódzki wskazał Powiat Karkonoski jako obszar objęty bezpłatnym szczepieniem przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Szczepienia rozpoczynają się 15 grudnia. W każdej gminie będzie wytypowana jedna placówka medyczna wykonującą te zabiegi. Zebrani wysoko ocenili inicjatywę wojewody i jego służb.

 

 

Opracował: Andrzej Kamiński

 

Debata w Boguszowie Gorcach

W Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold” w Boguszowie Gorcach w dniu 22 listopada została zorganizowana Debata dotycząca zmian w polskim rolnictwie związanych z wdrażaniem przepisów zawartych we Wspólnej Polityce Rolnej oraz programie rządowym „Polski Ład”. Współorganizatorami spotkania byli Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Wałbrzych i Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce. W  wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni Goście, w tym  parlamentarzyści, którzy odpowiedzieli na zaproszenie:  Pani Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Posłowie na Sejm RP: Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Kazimierz Plocke, Stefan Krajewski. Z zaproszenia skorzystał również Wójt Gminy Stoszowice Paweł Gancarz oraz Jacek Hecht – Radny Powiatu Kłodzkiego. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali: Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Waldemar Jankowski, członkowie Zarządu: Mirosław Kaszkur, Dariusz Madejski, Przewodniczący RP DIR Dzierżoniów Piotr Rakoczy. Liczna grupę uczestników stanowili członkowie samorządu rolniczego a także rolnicy z powiatów: wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, wrocławskiego i lubańskiego.

Podczas Debaty, którą w formie dyskusji prowadził Pan Paweł Mazur Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Wałbrzych zgłaszano wiele problemów, z jakim zmaga się polskie rolnictwo. Począwszy od bieżącej sytuacji związanej z ASF, poprzez czekające rolników zmiany zawarte programie rządowym „Polski Ład”. Ponadto Krajowy Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027 wzbudza w środowisku rolniczym duże poruszenie. Zgłoszono liczne wnioski, które w najbliższym czasie zostaną przekazane parlamentarzystom okręgu wałbrzyskiego.

25 edycja Święta Ziemniaka w Przemkowie

13.11.2021 r. odbyło się w Przemkowie ,w sali Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki  „Święto Ziemniaka” zorganizowane przez  Wandę Żuchowską – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Polkowickiego przy współudziale i patronacie Burmistrza Przemkowa – Jerzego Szczupaka.

W uroczystości uczestniczyło 90 osób – mieszkańców gminy Przemków oraz gmin ościennych.

Wśród gości zaproszonych byli:  Burmistrz Przemkowa – Jerzy Szczupak, Radna Powiatu Polkowickiego – Ewa Mazan wraz z mężem, Dr Andrzej Sadowski, Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Jan Laszczowski wraz z żoną, Przewodnicząca PZERiI w Przemkowie – Wiesława Maluszycka, Wiceprzewodnicząca PZERiI w Przemkowie – Wiesława Denuszek wraz z mężem, Prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce O/w Przemkowie – Genowefa Jabłońska, Kierownik PZDR Polkowice – Izabela Skut wraz z mężem, Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy- Koło w Przemkowie – Leszek Cieślak, Pani Wanda Gur wraz z mężem, Pani Maria Domańska, Pani Maria Harabin, Pani Iwona Renkas – pracownik POKiB.

Święto ziemniaka wpisało się  na stałe w karty historii Przemkowa. Organizowane jest od  25 lat. Za każdym razem program imprezy jest bogaty i urozmaicony. W tym roku również nie obyło się bez odczytu o ziemniakach, recytacji „Ody do ziemniaka” jak również recytacji wierszy napisanych na tę okoliczność przez Panie: Marię Harabin i Małgorzatę Bargiel.  Pani Wiesława Maluszycka  wcieliła się w postać nieżyjącej naszej wielkiej aktorki – Hanki Bielickiej i przedstawiła nam monolog z jej repertuaru. Uczestnicy byli pod wrażeniem występów naszych lokalnych talentów. Imprezie towarzyszyły liczne konkursy z ziemniakiem w roli głównej i nie tylko.

Zespół Bojan przygrywał uczestnikom do tańca. Punktem kulminacyjnym „Święta Ziemniaka” był konkurs z zakresu „Nasze kulinarne dziedzictwo – potrawy z ziemniaka”. W tym roku do konkursu przystąpiło 11 pań. Zgodnie z regulaminem konkursowym uczestniczki przygotowały potrawy z ziemniaka i przyniosły do oceny komisji. Komisja konkursowa obradowała w składzie:

  1. Izabela Skut – przewodnicząca komisji,
  2. Gizela Smalec – członek komisji,
  3. Wiesława Denuszek – członek komisji.

Oceniano potrawy wg następujących kryteriów: walory smakowe, estetyka podania, oryginalność (za każde kryterium można było otrzymać od 1-5 pkt.).

 

Wyniki konkursu:

I miejsce     – p. Ewa Jagielska mieszkanka wsi Ostaszów (   bomby ziemniaczane)),

II miejsce    – p. Małgorzata Buryło   mieszkanka Przemkowa ( zapiekanka grecka Mussaka),

III miejsce   – p. Ewa Waligóra mieszkanka wsi  Wilkocin (  babka ziemniaczana z sosem dyniowym).

 

Pozostałe panie otrzymały wyróżnienia ( Genowefa Kornatka, Elżbieta Sala, Lucja Szczepaniak,  Iwona Robakowska,  Maria Durkacz, Aneta Śliwka, Urszula Dobek,  Patrycja Gołębiewska).

 

Wszystkie potrawy były smaczne o czym mogliśmy przekonać się podczas degustacji. Wszystkim Paniom serdecznie dziękuję za udział w konkursie i zdrową rywalizację, a także za świetna zabawę.

 

Laureatki konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Sponsorzy:  Gmina Przemków, Rada Powiatowa DIR w Polkowicach, Pani Ewa Mazan, Pani Marianna Kowalska, Pan Roman Kowalski,  Pan Leszek Cieślak.

 

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękuję za okazaną pomoc oraz za współpracę.

 

Organizator: Wanda Żuchowska

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Rady DIR w Głogowie

W dniu 15 listopada w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Głogowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR powiatu głogowskiego. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni Goście: Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Waldemar Jankowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Ryszard Toczułowski w Głogowie, Specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwo Głogów-  Pan  Krystian Piwecki, Kierownik PIORiN oddział Głogów – Pani Anna Baleja, Kierownik BP ARiMR w Głogowie – Pani Czesława Skowrońska, Spółka LIRPOL- Pan Franciszek Baranowski, Bank BNP PARIBAS reprezentowały Pani Anna Haresim i Pani Monika Kamińska. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczyła aktualnej sytuacji dotyczącej ASF. Poruszono również temat Grypy ptaków. Informację o nowych przepisach z zakresu zdrowia roślin, prowadzenia rejestrów i obowiązku wpisu do URP a także wycofywaniu środków ochrony roślin delegatom przekazała Pani Anna Baleja – Kierownik Biura WIORiN. Pan Franciszek Baranowski – Prezes Spółki LIRPOL mówił o obowiązku atestacji opryskiwaczy i szkoleń. Pan Krystian Piwecki z Nadleśnictwa Głogów poinformował o stanie pogłowia zwierzyny leśnej na terenie Powiatu Głogowskiego a także omówił wykonanie planu łowieckiego za 2021 rok na terenie powiatu.

W sprawach różnych wnioskowano o zorganizowanie przetargu ofertowego na nieruchomość Rzecice – Szymocin powiat głogowski oraz działka 135/16 obiekty magazynowe ok 3 ha Pęcław własność KOWR.

 

Mistrzowie Agro – ROLNIK ROKU POLSKI 2021- Waldemar Mazurek

Pan Waldemar Mazurek zakwalifikował się do ogólnopolskiego plebiscytu Mistrzowie Agro w kategorii ROLNIK ROKU POLSKI 2021.

Pan Waldemar Mazurek jest rolnikiem prowadzącym wysoko wyspecjalizowane gospodarstwo rolne w Glinicy, powiat wrocławski. Aktywnie działa w samorządzie rolniczym jako Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wrocławskiego.  Znany jest w środowisku z wspierania licznych lokalnych inicjatywach społecznych.

 

Prosimy o oddanie głosu sms pod nr 72355 o treści AFM.14 lub poprzez stronę internetową  https://gazetawroclawska.pl/p/kandydat/waldemar-mazurek%2C2329795/#sms-plebiscyty

 

Głosowanie będzie trwało do wtorku, 23 listopada do godz. 21:00.

 

 

Szkolenie dla rolników dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

18 listopada w Polanicy – Zdrój Rada Powiatowa DIR w Kłodzku wspólnie z Placówką Terenową KRUS w Wałbrzychu zorganizowała szkolenia dla rolników z powiatu kłodzkiego na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Szkolenie prowadziła Pani Agata Sikora – Grabowska z Placówki Terenowej KRUS z Wałbrzycha. W czasie szkolenia omawiano najczęstsze nieprawidłowości i zagrożenia przy pracy rolników, zasady bezpiecznej pracy również z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa dzieci w pracach gospodarskich. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali broszury oraz kalendarze prewencyjne na 2022 rok. Na zakończenie szkolenia przeprowadzono konkurs z nagrodami pn. „Rola rolnika by upadku unikał”.

Bezpieczny KRUSnal

W dniu 9 listopada 2021 roku w Sali Urzędu Gminy Strzelin odbył się konkurs dla dzieci „Bezpieczny KRUSnal” zorganizowany przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelinie.

Organizatorów wspierali Lokalne Samorządy, Dolnośląska Izba Rolnicza oraz prywatni Przedsiębiorcy.

Celem konkursu jest upowszechnienie zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym,  zagrożenia i wypadki jakie zdarzają się w tych gospodarstwach a także jak należy się zachowywać na terenach leśnych. W rywalizacji udział wzięło 36 uczennic i uczniów z 12 szkół  – klasy 4- 6 z powiatu strzelińskiego oraz gminy Łagiewniki. W tym wydarzeniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, Wójt Gminy Borów, Wójt Gminy Przeworno, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego i pracownik Biura oraz przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Wiązów a także Nauczyciele z poszczególnych Szkół. 8 laureatów  Konkursu otrzymało atrakcyjne nagrody ufundowane przez Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu, Dolnośląską Izbę Rolniczą, Urzędy Miast i Gmin oraz Lokalnych sponsorów. Pozostałym uczestnikom przekazano broszury prewencyjne, puzzle i inne drobne upominki.

Karkonoski Park Narodowy proponuje rolnikom Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej współpracę i pomoc

Z inicjatywy przewodniczącego Rady Powiatowej DIR w Jeleniej Górze Mirosława Kaszkura i Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego dr inż. Andrzeja Raja w dniu 8 listopada br. w siedzibie dyrekcji Parku odbyło się wyjazdowe posiedzenia Rady Powiatowej. Posiedzenie poświęcone było wymianie informacji i doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem działalności KPN w zakresie zrównoważonego rolnictwa i wsi na obszarze Parku i jego otuliny oraz ochrony przyrodniczych zasobów tego obszaru. Szeroką wiedzę na te tematy przekazał członkom Rady dyrektor Andrzej Raj.
Przewodniczący Rady Mirosław Kaszkur nawiązał do niedawnej wizyty naszych rolników i samorządowców w gospodarstwach terenów górskich czeskich Karkonoszy, gdzie Park Narodowy Karkonoszy naszych sąsiadów zawiera umowy z rolnikami – hodowcami na wypasy w sezonie pastwiskowym stad kóz i owiec. Rolnicy czescy otrzymują pokaźne środki na organizację wypasów, ogrodzenia pastwisk, dowóz wody itp. Dyrektor Raj poinformował, że na terenie KPN w obrębie Chojnika również zorganizowane zostały wypasy owiec wrzosówek hodowcy z gminy Podgórzyn. KPN także sfinansował wybudowanie owczarni, ogrodzenie pastwisk, doprowadzenie wody i energii elektrycznej. Park jest zainteresowany zorganizowaniem 2-3 kolejnych stad przeżuwaczy na swoim obszarze z podobnym wsparciem tych inicjatyw. W wyniku wypasów naturalne środowisko Karkonoszy odzyskuje na tych terenach pierwotny stan pod względem botanicznym i środowiskowym. W wyniku dyskusji przyjęto uzgodnienie, że do końca grudnia br. odbędzie się robocze spotkanie zespołu przedstawicieli i specjalistów Parku z Radą Powiatową DIR i rolnikami na temat opracowania konkretnego projektu i działań zmierzających do pozyskania do współpracy kolejnych zainteresowanych rolników-hodowców. Nasi delegaci zadeklarowali aktywność w tym zakresie. Delegat Wiktor Zimmer przedstawił doświadczenia własnego gospodarstwa gdzie po wybudowaniu tzw. małej retencji (siec połączonych stawów) po kilku latach lokalna przyroda wyraźnie się ożywiła co widać po roślinach, ptakach, owadach i zwierzętach. Dyrektor Parku wyraźnie zainteresował się tym doświadczeniem i ze swojej strony zaproponował współpracę KPN z gospodarstwem jako dobrym przykładem małej retencji i troski rolnika o środowisko. W końcowej części spotkania dyrektor Parku poinformował o stanie realizacji wielkiej inwestycji jaką jest gruntowny remont przejętego przez KPN Zespołu Pałacowego w Sobieszowie. W obiekcie tym po II Wojnie Światowej mieścił się Zespół Szkół Rolniczych wraz z gospodarstwem pomocniczym. Wielu naszych rolników z powiatu jeleniogórskiego i okolicznych zdobywało tam pełne kwalifikacje rolnicze. Kosztem ok. 100 mln zł Zespół Pałacowy odzyska dawną świetność i łącznie ze wszystkimi obiektami, które są również restaurowane będzie pełnił szereg funkcji jak: muzealne, konferencyjno-szkoleniowe, turystyczne i administracyjne łącznie z siedzibą dyrekcji Parku. Odtworzony zostanie również mały lokalny browar oraz sklep z regionalnymi produktami z obszaru Karkonoszy. Poziom realizowanej inwestycji, jej rozmach i troska o detale historyczne jest porównywalna ze znanym powszechnie Zespołem Pałacowym w Krzyżowej.
Opracował: Andrzej Kamiński

Forum rolnicze w Lubomierzu

Regionalne Forum Rolnicze zorganizowane w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz zostało zorganizowane dnia 10 listopada przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatów Lwóweckiego, Bolesławieckiego i Lubańskiego wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Spółką LIRPOL oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW skupiło wielu uczestników.
W spotkaniu uczestniczyli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Wiceprezes DIR Pan Waldemar Jankowski, Dyrektor OR ARiMR Pani Magdalena Salińska, Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Pani Agnieszka Potyrała, Kierownik Biura do spraw płatności bezpośrednich Pan Paweł Hawrylewicz. Spółkę Lirpol reprezentował Prezes Pan Franciszek Baranowski natomiast Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Dyrektor Pan Paweł Warunek. W Forum udział wzięli również: Pan Sebastian Fijałkowski kierownika KRUS w Bolesławcu, kierownik Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich Pan Mariusz Garbera oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii dr Ireneusz Hołoga i zastępca dr Patrycja Rybczak.
Obrady poprzedziła uroczystość wręczenia odznaczeń z okazji XXV-lecia samorządu rolniczego na Dolnym Śląsku. Złotym odznaczeniem „Zasłużony dla samorządu rolniczego” uhonorowani zostali Pan Jan Gancarz, Pan Zbigniew Lebiedź, Pan Henryk Wydra oraz Pan Piotr Konopacki natomiast srebrnym odznaczeniem Pani Marianna Drozdek, Pani Justyna Jadach, Pani Angelika Zaleśna, Pan Artur Kozioł, Burmistrz Pan Marek Chrabąszcz oraz Pan Piotr Stypułkowski. Odznaczenia zostały wręczone przez Prezesa DIR Ryszarda Borysa oraz Wiceprezesa Waldemara Jankowskiego.
Główne tematy, które zostały poruszone podczas forum dotyczyły:
– kampanii naboru wniosków obszarowych w 2022 r., najbliższych naborów realizowanych dla programów inwestycyjnych z dofinansowaniem z ARIMR,
– oferty ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
– informacji na temat możliwości przeprowadzenia atestacji opryskiwaczy przez Spółkę LIRPOL
– bieżącej sytuacji związanej z ASF
– przetargów na dzierżawę gruntów z ZWRSP
– spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników oraz spraw emerytalnych
– skorzystania przez rolników z możliwości bezpłatnych szczepień przeciwko boleriozie.
Forum było dobrą okazją do przekazania informacji, spostrzeżeń ale przede wszystkim do omówienia problemów z jakimi borykają się obecnie rolnicy w danym regionie i uzyskania na miejscu, podczas dyskusji, fachowego i merytorycznego wsparcia.

„Poznaj gospodarstwo rolne” – podsumowanie projektu

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Kudowy Zdrój uczestniczyli w dniu 15 listopada w warsztatach serowarskich, zapoznali się z Gospodarstwem Pasternak w Lutomierzu oraz zwiedzili Twierdzę Srebrna Góra.

Ostatnie w tym roku spotkanie realizowane w ramach projektu „Poznaj gospodarstwo rolne” zainicjowanego przez Zarząd Izby Rolniczej a realizowane w Gospodarstwie Pasternak było doskonałą okazją do podsumowania głównych założeń projektu przez Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa oraz Członka Zarządu DIR Pawła Mazura. Podkreślili oni, że udało się zrealizować założenia Projektu, którego głównym celem było zapoznanie dzieci z pracą rolnika oraz gospodarstwem wiejskim i jego zabudową, upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności, a także kształcenie postawy szacunku dla ludzi i przyrody. Dzięki wsparciu Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej w projekcie uczestniczyło ponad 200 uczniów z powiatów: wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego, ząbkowickiego i kłodzkiego

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys na ręce Pani Malwiny Pasternak reprezentującej Zagrodę Pasternak złożył podziękowania za zaangażowanie w organizację atrakcji promujących polską wieś. Serdecznie dziękujemy Partnerom naszego projektu: Gminie Stoszowice, Twierdzy Srebrna Góra oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Kontynuujemy projekt „Poznaj gospodarstwo rolne”

Kontynuując projekt Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Poznaj gospodarstwo rolne” w dnach 4 i 5 listopada uczniowie szkół podstawowych z powiatu świdnickiego i ząbkowickiego wraz z Przewodniczącymi Rad Powiatowych – Panem Mariuszem Hydzik i Panem Wiktorem Skotnickim odwiedzili Gospodarstwo Pasternak w Lutomierzu.

Wizytacja w gospodarstwie składała się z trzech etapów: warsztatów serowarskich, zwiedzania gospodarstwa oraz degustacji. Przed rozpoczęciem warsztatów Uczestnicy otrzymali odzież ochronną, zostali poinstruowani o zasadach zachowania higieny pracy. Tak przygotowani wspólnie z Panią Stanisławą Pasternak rozpoczęli warsztaty serowarskie. Uczniowie otrzymali swoje formy, wybierali zioła i przyprawy, a następnie wyrabiali ser. Po warsztatach serowarskich uczniowie mieli możliwość spróbowania wszystkich wyrobów z gospodarstwa od serów aż po przetwory z domowej spiżarni.

Podczas zwiedzania gospodarstwa Pani Agata Sikora z Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu szczegółowo przekazała uczestnikom informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.  Uczniowie z bliska mogli zobaczyć zwierzęta, sprzęt rolniczy oraz pomieszczenia gospodarcze.

 

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Blazej, Saturnin