Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oławie

Dnia 21 lipca 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oławskiego. Głównymi tematami posiedzenia były sprawy związane z gospodarowaniem Wód Polskich na głównych ciekach wodnych oraz zagospodarowaniem odpadów foliowych w rolnictwie w powiecie oławskim. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Kaludia Kutera – Kierownik PGW WPNN Oława.

 

Kolejne posiedzenie Rady DIR Powiatu Karkonoskiego

W dniu 21.07.2021r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Karkonoskiego. W pierwszej części posiedzenia, członkowie Rady uczestniczyli w podsumowaniu etapu regionalnego XVIII edycji konkursu – Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. DIR ufundowała nagrody dla zwycięzców konkursu. Wśród laureatów III miejsce zajęło gospodarstwo Państwa Renaty i Adama Nowogrodzkich z Siedlęcina gm. Jeżów Sudecki (powiat Karkonoski).  Nagrodę Państwu Nowogrodzkim wręczył przewodniczący Rady Powiatowej i członek zarządu DIR Mirosław Kaszkur. Po uroczystości podsumowania konkursu rozpoczęto statutowe posiedzenie Rady. Obradowaliśmy po raz kolejny w sali nard jeleniogórskiego KRUS. Poza członkami rady w posiedzeniu uczestniczyli kierownik placówki KRUS w Jeleniej Górze Pani Agnieszka Pawłowicz oraz dwóch rolników z Komarna gm. Janowice Wielkie. W trakcie posiedzenie kolejno omówiono:

– Pani Agnieszka Pawłowicz przestawiła aktualną działalność KRUS. Podkreśliła znaczenie działalności prewencyjnej, m.in. znaczenie w tym zakresie konkursu dla gospodarstw. Prewencja przynosi rezultaty gdyż liczba wypadów spadła w ostatnim roku z 26 na 18. Zachęcała do korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych KRUS, które świadczą usługi najwyższej jakości.

– delegat Zimmer zwrócił uwagę na występującą niesprawiedliwość polegająca na braku możliwości korzystania z rehabilitacji w ośrodkach KRUS przez rolników – emerytów KRUS. Skierowania poprzez NFZ są trudno dostępne.

– delegaci dokładnie omówili sytuacje w zakresie dzierżaw ziemi z zasobów KOWR na terenie wsi Komarno  gm. Janowice Wielkie. Obecni rolnicy stanowczo odkreślali, że planują powiększać swoje gospodarstwa, ale zasoby wolnych gruntów w we wsi i gminie praktycznie nie istnieją. Dlatego należy poważnie rozważyć celowość przedłużenia umowy dzierżawnej ze spółką, której działalności budzi poważne zastrzeżenia rolników. Postanowiono pozyskać dodatkowe informacje na ten temat i wypracować ostateczna  opinię Rady Powiatowej w sprawie wymienionej umowy dzierżawy.

– Przewodniczący Mirosław Kaszkur przedstawił aktualną informację o działalności DIR i jej Zarządu min. przedstawił zamierzenia obchodów kolejnego Jubileuszu Izb Rolniczych w Polsce i przygotowania w tym zakresie.

– omówiono zamierzone działania Rady Powiatowej do końca roku z uwzględnieniem planu pracy i sytuacji covidowej.

 

Opracował: Andrzej Kamiński

 

VIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych

24 czerwca 20201 r. odbyło się VIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, podczas którego przyjęto stanowisko w sprawie bieżącej sytuacji w rolnictwie.

Narastające problemy w produkcji trzody chlewnej związane z nowymi obostrzeniami dotyczącymi ASF i brakiem skutecznej walki z ASF a także sytuacja rynkowa, spowodowały trudną sytuację rodzinnych gospodarstw zajmujących się produkcją świń, w wyniku której następuje drastyczny spadek liczby gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej. Jeśli sytuacja taka utrzyma się dłużej, na rynku polskim dostępna będzie wieprzowina tylko z importu.  Dlatego Krajowa Rada Izb Rolniczych żąda, aby Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił odpowiedni program odbudowy rodzinnej produkcji trzody chlewnej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zauważa, że rynek skupu owoców miękkich (jak np. truskawki, agrest) oraz ziemniaków skrobiowych jest od lat nieuregulowany. Występuje znaczna przewaga kontraktowa na rynku podmiotów skupujących. Krajowa Rada Izb Rolniczych kolejny raz wnioskuje o sprawdzenie przez UOKiK czy zakłady przetwórcze nie stosują zmowy cenowej.

Już w sezonie wiosennym zabrakło środków budżetowych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (np. na wiosnę bardzo szybko zabrakło środków na dopłaty do ubezpieczenia sadów). Brak środków na ubezpieczenia może spowodować tragiczną sytuację gospodarstw rolnych w przypadku wystąpienia gradu, deszczy nawalnych czy innych klęsk. Dlatego też KRIR wnioskuje o zabezpieczenie środków z budżetu państwa na dopłaty do ubezpieczeń do min. 50% powierzchni gruntów ornych w Polsce.

Niepokojące jest także to, że w proponowanych przez administrację rządową i unijną programach dla rolnictwa na przyszłą perspektywę, brak jest wiedzy rolniczej i sytuacji na wsi oraz wizji Rządu na przyszłość i rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce, co może spowodować  coraz mniejsze zainteresowanie młodych ludzi do przejmowania gospodarstw a w konsekwencji brak samowystarczalności żywnościowej kraju i bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

W trakcie obrad członkowie dyskutowali także na temat rolnictwa zrównoważonego. Nie jest to jeden ustalony sposób prowadzenia upraw czy zarządzania gospodarstwem. Tak naprawdę wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko naturalne, umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie zasobów: gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów, energii, można uznać za zrównoważone, o ile pozwalają także zachować rentowność produkcji rolniczej i zapewnić jej akceptację społeczną.

Tego samego dnia Członkowie Krajowej Rady  zdecydowali wystosowaniu pisma do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę podejścia do zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek polegającego na rezygnacji z wybijania i utylizacji zwierząt z zainfekowanych ferm na rzecz obejmowania tych ferm kwarantanną.

Posiedzenie było również okazją do wręczenia symbolicznych znaczków KRIR nowym członkom Krajowej Rady – Ryszardowi Borysowi, Prezesowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Romualdowi Tańskiemu, Prezesowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

 

Źródło: KRIR

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego

W posiedzeniu udział wzięli  Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego , oraz zaproszeni przez Przewodniczącego Rady p. Waldemara Mazurka goście – p. Waldemar Jankowski Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej , p. Barbara Pajor Z-ca Dyrektora DIR i p. Bartosz Kopacz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR we Wrocławiu.

 

KRIR WZYWA DO ZAPRZESTANIA DALSZYCH NARUSZEŃ DOKONYWANYCH PRZEZ AGENCJĘ NASIENNĄ

W dniu 14 lipca 2021 r. Zarząd KRIR, w związku z napływającymi skargami rolników na naruszanie przez Agencję Nasienną Sp. z o.o. przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213), wezwała do niezwłocznego zaprzestania naruszeń i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji Agencję Nasienna Sp. z o.o.

Rolnicy bowiem informują, że Agencja Nasienna sp. z o.o. wzywa ich do przedstawienia informacji o wykorzystaniu materiału siewnego, objętego ochroną krajową.

Obowiązek taki jednak został jednak wyeliminowany z krajowego porządku prawnego z dniem 7 lipca 2017 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1238). Na mocy ww. ustawy zmieniającej został bowiem usunięty z obrotu prawnego art. 23a ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, który do dnia 7 lipca 2017 r. stanowił podstawę do żądania od rolników takich informacji.

W uzasadnieniu ustawy zmieniającej wskazano „Uchylenie art. 23a ma na celu zwolnienie wszystkich posiadaczy gruntów rolnych oraz organizacji posiadaczy gruntów rolnych z obowiązku przekazywania hodowcom albo organizacjom hodowców pisemnej informacji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru, który został uzyskany w gospodarstwie rolnym i użyty na terenie tego samego gospodarstwa rolnego. Zmiana ta została wprowadzona na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych.”.

Tym samym, aktualnie w porządku prawnym brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej do żądania od rolników powyższych informacji, w zakresie odmian objętych ochroną krajową.

Podstawy takiej nie stanowią również przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz. Urz. UE L 227 z 27.07.1994 r., str. 1), ani rozporządzenia wykonawczego do tego aktu prawnego.

Rozporządzenie 2100/94 dotyczy bowiem ochrony na poziomie unijnym, a zgodnie z art. 3, rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla prawa Państw Członkowskich do przyznawania krajowych praw własności do odmian roślin.

Jeżeli zatem dana odmiana korzysta wyłącznie z ochrony krajowej, to przepisy rozporządzenia 2100/94 i przepisy wykonawcze nie mają zastosowania, co oznacza, że posiadacze gruntów rolnych nie mają prawnego obowiązku przekazywania informacji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru, który został uzyskany w gospodarstwie rolnym i użyty na terenie tego samego gospodarstwa rolnego – w przypadku odmian objętych ochroną krajową.

Wzywamy zatem do niezwłocznego zaprzestania powyższego działania i poinformowania rolników o braku obowiązku przekazywania takich informacji.

KRIR zwróciła się również do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o interwencję w powyższej sprawie.

Źródło: KRIR

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aida, Innocenty