Dni Pola

2 czerwca w Studniskach Dolnych w Gminie Sulików odbyły się Dni Pola organizowane od wielu lat przez spółkę Worpol oraz przedsiębiorstwo Osadkowski-Cebulski.  Coroczne spotkania przeprowadzane w ramach krajowych dni pola to miejsce wymiany poglądów, upowszechniania kultury agrarnej, prezentacja upraw rolnych z wyszczególnieniem na odmiany, wszystko to sprzyja stałemu poszerzaniu wiedzy w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, szczególnie otwiera uczestniczącym w wydarzeniu rolnikom nowe możliwości rozwoju własnych gospodarstw. Spotkanie otworzył jeden z dwóch głównych koordynatorów wydarzenia delegat do Rady Powiatowej DIR Zgorzelec z Gminy Zawidów Pan Tadeusz Mochalski, który przywitał zaproszonych gości oraz uczestniczących rolników chętnych do poszerzania wiedzy. Następnie w krótkim wystąpieniu Prezes Zarządu przedsiębiorstwa Osadkowski-Cebulski Pan Leszek Cebulski przedstawił prognozy w zakresie tegorocznych żniw, sytuacji cenowej na rynku rolnictwa. Organizatorzy zaprosili uczestników do uczestnictwa w prezentacji odmian upraw rzepaku ozimego, jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej. Prezentację przeprowadzili pracownicy Osadkowski-Cebulski, głównym prowadzącym była Pani Kamila Kozdra Dyr. działu nasion. Pokazy polowe zakończono poczęstunkiem z jednoczesną wymianą spostrzeżeń i uwag dotyczących zaprezentowanej technologii i zaprezentowanych odmian. Pan Tadeusz Mochalski podziękował wszystkim uczestnikom Dni Pola i zaprosił do udziału w Dniach Kukurydzy w miesiącu wrześniu, gdzie zostaną zaprezentowane odmiany kukurydzy z przeznaczeniem na biogaz w tym kukurydza FAO 700 i FAO 600.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

W dniu dzisiejszym Pan Dariusz Madejski – Członek Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wziął udział w zdalnym posiedzeniu Komitetu.
Podczas spotkania omówiono projekty uchwał dotyczące zmian Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 tj.
1. Uchwała nr 25 – w sprawie zmian w Interwencji I.14.3 „Doskonalenie zawodowe kadr doradczych – moduł 1 Podstawowe i uzupełniające szkolenia dla doradców w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
2. Uchwała nr 26 – w sprawie zmian w rozdziale 5. Płatności bezpośrednie, interwencje sektorowe i interwencje dotyczące rozwoju obszarów wiejskich określone w strategii Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
3. Uchwała nr 27 – w sprawie wdrożenia na 2023 r. interwencji o nazwie Płatność dla małych gospodarstw w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
4. Uchwała nr 28 – w sprawie zmian w załączniku VI Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, dotyczącym przejściowej pomocy krajowej.
5. Uchwała nr 29 – w sprawie zmian w rozdziale 5.1 w części I 4.2 Ekoschemat – Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
6. Uchwała nr 30 -w sprawie zmian w części dotyczącej interwencji I 8.11. – Rolnictwo ekologiczne Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
W trakcie dyskusji dotyczącej rolnictwa węglowego – praktyk opracowania i przestrzegania planu nawożenia Pan Madejski wniósł o uściślenie i zaznaczenie we wszelkich publikacjach, iż próby glebowe dotyczące działek podlegających w/w praktyce mogą być wykonane do 4 lat wstecz tj. za oziminy 2022 dopuszczalne są próby glebowe wykonane za rok 2022,2021,2020,2019.
  Ponadto stanowisko zajął również w kwestii wdrożenia na rok 2023 interwencji o nazwie Płatność dla małych gospodarstw wsparcie gospodarstw do 5ha w formie uproszczonej dopłatą 225 EUR bez spełnienia dodatkowych wymogów, którymi objęte są gospodarstwa powyżej 5ha. Zaznaczył, że nie przyczyni się ona do rozwoju gospodarstw prowadzonych przez młodych rolników. Jeżeli gospodarstwa do 5ha dostaną pomoc socjalną w postaci dopłaty to nie będzie impulsu do dzierżawy tej ziemi czy jej sprzedaży a wręcz zachęta do utrzymywania „fikcyjnych” gospodarstw. Podkreślił, że z dopłat powinni korzystać tylko aktywni rolnicy, Ci którzy na tej ziemi produkują żywność.
Przypominamy, że ostateczny termin składania wniosków o dopłaty upływa 30.06.2023 r. lub 25.07 w terminie sankcyjnym. Bardzo możliwe jest, że będzie można poprawić złożony wniosek choćby o deklarację przystąpienia do interwencji Płatność dla małych gospodarstw czy też zmiany w ekoschematach – ale tylko dla producentów, którzy już złożyli wniosek.

Łączenie ekoschematów z PROW nie jest możliwe

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 18 kwietnia 2023 r., dotyczące wprowadzenia zmiany przepisów w celu umożliwienia rolnikom będącym w rolnictwie zrównoważonym PROW korzystania z ekoschematów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 25 maja 2023 r. poniższe wyjaśnienia.

Regulacje dotyczące ustalenia zasad łączenia ekoschematów oraz Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 poprzedzone były wnikliwą analizą, przy której najistotniejszymi kwestiami branymi pod uwagę były:

– wyeliminowanie ryzyka podwójnego finansowania,

– uniknięcie kumulacji praktyk pro-środowiskowych o zbliżonym celu na jednej powierzchni, biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe.

Istotną kwestią jest fakt, że zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, zgodnie z przepisami UE, co do zasady mają charakter 5-letni. Przepisy UE nie przewidują możliwości przerwania realizacji już podjętych zobowiązań, ponieważ takie działanie stanowiłoby utratę osiągniętych efektów środowiskowych.

Jednocześnie płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, zgodnie z przepisami UE, rekompensują w całości lub części utracone dochody i dodatkowo poniesione koszty wynikające z realizacji wymogów podjętego zobowiązania.

Należy zauważyć, że choć w ramach Pakietu 1. tzw. praktyki dodatkowe (przyoranie słomy, obornika, stosowanie międzyplonów) nie są stosowane w każdym roku jego realizacji, to płatność w ramach tego pakietu została skalkulowana tak, że koszty stosowania tych praktyk są rekompensowane corocznie w okresie realizacji zobowiązania. Oznacza to, że w każdym roku część otrzymanej płatności stanowi rekompensatę realizacji tych wymogów.

W tym miejscu, mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że od 2023 r. obowiązująca w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone stawka płatności została zwiększona z 552 zł/ha do 800 zł/ha. Podwyższenie stawek płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych PROW 2014-2020 było motywowane tym, że od 2023 r. są równolegle wdrażane zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne zarówno w ramach PROW 2014-2020, jak i interwencje pro-środowiskowe w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). W PS WPR 2023-2027 praktyki, które wchodzą w zakres wymogów Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, są wdrażane w ramach ekoschematów tj. takie praktyki jak: Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe, Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia oraz Zróżnicowana struktura upraw.

Dlatego też zwiększona do 800 zł stawka płatności dla Pakietu 1. została obliczona w oparciu o wielkości wsparcia w ramach ww. praktyk ekoschematowych.

Ustalając zasady łączenia ekoschematów z Pakietem 1. Rolnictwo zrównoważone, poza powyższymi kwestiami, kierowano się zakładanymi celami środowiskowymi tego pakietu tj. realizowaniem różnych praktyk wzajemnie na siebie oddziałujących i uzupełniających się. Zastosowany w ramach Pakietu 1. (o stosunkowo wysokim zakładanym udziale w budżecie działania i ukierunkowaniu na gospodarstwa intensywne) mechanizm degresywności oraz przyjęte zasady łączenia tego pakietu z ekoschematami mają pozwolić na zwiększenie liczby gospodarstw i powierzchni objętej praktykami pro-środowiskowymi zwiększając tym samym efektywność wykorzystania środków.

W tym miejscu pragnę dodatkowo poinformować, że przyjęte zasady łączenia ekoschematów ze zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone nie dotyczą gruntów ornych „dodanych” w takcie realizacji zobowiązania w ramach tego pakietu. Do takich „dodanych” gruntów ornych nie są przyznawane płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Pakietu 1., ponieważ obowiązuje na nich realizacja jedynie wybranych wymogów. Tym samym na takich gruntach w przypadku realizowania na nich ekoschematów, nie występuje ryzyko podwójnego finansowania. Należy podkreślić, że w przypadku praktyk Zróżnicowana struktura upraw (ZSU), Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia (w wariancie podstawowym lub w wariancie z wapnowaniem) wszystkie warunki i wymogi dotyczące realizacji tych praktyki (takie jak np. odpowiedni udział powierzchniowy poszczególnych upraw w ramach ZSU) powinny być spełniane przez rolnika w odniesieniu do gruntów ornych „dodanych” w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 (tj. tak jak by te „dodane” grunty stanowiły oddzielne gospodarstwo).

Informuję, że ww. zwiększenie stawek płatności w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 ma zapewnić sprawiedliwe traktowanie, poprzez przyznawanie płatności w analogicznej wysokości, beneficjentów PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027 realizujących analogiczne praktyki pro-środowiskowe. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco będzie analizowało realizację poszczególnych płatności i w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian, podjęte zostaną działania w celu modyfikacji PS WPR.

 

Źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/produkcja-roslinna/7940-laczenie-ekoschematow-z-prow-nie-jest-mozliwe

Konkurs dla studentów na najlepszą pracę dyplomową lub projekt badawczy z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich

Konkurs ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie innowacyjnych prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich lub projektów badawczych związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi.

Cel konkursu: Promowanie i docenianie prac, które wprowadziły innowacje w dziedzinie rolnictwa. Szukamy projektów, które będą miały pozytywny wpływ na produkcję rolniczą poprzez wprowadzenie nowych technologii, obniżenie kosztów produkcji lub poprawienie jakości życia na obszarach wiejskich.

Organizatorzy: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we współpracy z Dolnośląską Izbą Rolniczą we Wrocławiu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskim Oddziałem Regionalnym we Wrocławiu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Oddziałem Terenowym we Wrocławiu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Nagrody: Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. Dodatkowo okazja, by zaprezentować swoje projekty przed czołowymi przedstawicielami branży rolniczej.

Termin zgłoszeń: do 30.09.2023 r.

Adres wysyłki zgłoszeń: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25, pok. 305, 50-375 Wrocław, złożenia osobistego lub przesłania na adres: marcin.dynia@upwr.edu.pl

 

Wszelkie dodatkowe informacje nt. konkursu, a także wymogi formalne dla uczestników dostępne są w regulaminie konkursowym i ankiecie kwalifikacyjnej.

 

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin konkursu – Regulamin konkursu_31.05.2023
  2. Ankieta kwalifikacyjna – zał. 1 Ankieta_kwalifikacyjna_31.05.2023

Należy zmienić status ochrony wilka – wniosek Zarządu KRIR

W dniu 29 maja 2023 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy o podjęcie działań mających na celu zmianę statusu wilka pozwalając na uproszczenie procedur odstrzału co pozwoli na realny wpływ na regulację jego populacji.

Do biur wojewódzkich izb rolniczych systematycznie napływają informacje od rolników w sprawie wzrostu liczebności zwierząt chronionych , m.in. żubrów, wilków i rysi. Liczebność wilka z roku na rok gwałtownie wzrasta, a przy tym i szkody w gospodarstwach rolnych są częstsze. Wilki atakują zwierzęta wypasane przez rolników, zagryzają psy oraz powodują straty u hodowców danieli. Ponadto, coraz częściej można je spotkać wśród zabudowań i w miejscach, gdzie na co dzień przebywają ludzie. Wśród watah wilczych można zaobserwować również hybrydy, które nie boją się obecności człowieka, powoduje to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców wsi, a także małych miasteczek z luźną zabudową. W związku z coraz większą presją populacji wilka, wydaje się, że zmiana statusu jego ochrony powinna być uwzględniona w działaniach Rządu RP, co pozwoliłoby na ochronę zdrowia ludzi, ograniczenie strat rolników oraz zachowanie odpowiedniej liczebności tych drapieżników.

Wniosek o uproszczenia przepisów dotyczących budowy silosów zbożowych

W dniu 29 maja 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XVI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o podjęcie działań mających na celu uproszczenie przepisów i złagodzenie wymogów do budowy silosów zbożowych. W związku z ogłoszeniem o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć z zakresu wsparcia infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy), KRIR zwraca uwagę na pilną potrzebę zmiany przepisów dotyczących budowy silosów zbożowych. Przedstawiamy następujące postulaty w kontekście wspierania rolnictwa i zwiększania odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

Wnioskujemy o dokonanie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, zwłaszcza w zakresie odległości silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton od granicy działki sąsiedniej. Obecnie obowiązujący przepis, określający odległość 4 metrów od granicy działki sąsiedniej, stwarza trudności dla wielu gospodarstw rolnych na terenie województw południowych Polski. Tam, gdzie zagęszczenie gospodarstw jest duże, a działki siedliskowe wąskie, często nie jest możliwe spełnienie tych warunków. Dlatego zwracamy się o zmianę tego przepisu na wartość 1,5 metra od granicy działki sąsiedniej, co umożliwiłoby rolnikom postawienie silosów zbożowych zgodnie z przepisami.

Wnosimy o złagodzenie wymagań dotyczących budowy silosów zbożowych. Zwracamy się o odstąpienie od obowiązku budowy hydrantu w odległości do 75 metrów od silosu. Zrozumiałe jest, że bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest istotne, jednak w przypadku gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych zlokalizowanych na obszarach wiejskich, taka odległość hamuje budowę silosów. Zwiększenie tej odległości lub elastyczne podejście w tej kwestii znacząco ułatwiłoby rolnikom budowę silosów zbożowych.

Dodatkowo, zwracamy się o zwolnienie rolników z konieczności posiadania dokumentacji warunków zabudowy, zwłaszcza w gminach, które nie posiadają planów zagospodarowania przestrzennego. Obecność takiej dokumentacji może być czasochłonna i kosztowna dla rolników, a zwolnienie z tego wymogu ułatwiłoby proces budowy silosów zbożowych.

Wnioskujemy o rozszerzenie programu o możliwość finansowania budowy hal namiotowych oraz adaptacji istniejących obiektów, umożliwiających magazynowanie zboża i innych sypkich płodów rolnych. Tego rodzaju rozwiązania mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych silosów, zwłaszcza dla mniejszych gospodarstw rolnych.

Realizacja powyższych wniosków przyczyni się zdaniem samorządu rolniczego do wzmocnienia infrastruktury magazynowania płodów rolnych i zwiększenia odporności gospodarstw rolnych na wahania cen.

 

 

Źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/7933-wniosek-o-uproszczenia-przepisow-dotyczacych-budowy-silosow-zbozowych

Jubileusz 25- lecia Zespołu Ludowego Niespodzianka

27 maja w Domu Kultury w Tomaszowie Bolesławieckim Zespół Ludowy Niespodzianka obchodził Jubileusz 25- lecia istnienia.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele pod wezwaniem św. Jadwigi w Tomaszowie Bolesławieckim.
Następnie w Domu Kultury Jubileusz otworzyła Kierownik Zespołu Pani Weronika Wilczyńska.
Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli m.in. Posłowie na Sejm RP – Pan Szymon Pogoda oraz Pan Piotr Borys, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Borys, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Bolesławiec Pan Franciszek Osip oraz Kierownik PT KRUS Bolesławiec Pan Dawid Sarbak.
Goście w przemówieniach zgodnie podkreślali istotną rolę Zespołów Ludowych dla pielęgnowania tradycji ludowych i propagowania miejscowej kultury.
Jubileusz był doskonałą okazją do uhonorowania przez samorząd rolniczy osób, które są szczególnie zaangażowane w działalność na rzecz rolnictwa, rozwoju wsi oraz kultury ludowej.
Złotym medalem DIR „Zasłużony dla samorządu rolniczego” zostały odznaczone Panie: Helena Łuszczyszyn, Stanisława Rejman, Grażyna Bojanowska oraz Antonina Marnicka. Brązowym medalem KRIR odznaczony został Wójt Gminy Warta Bolesławiecka Pan Mirosław Haniszewski.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych wspaniałych osiągnięć.
Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Robert, Wiesław