ZAPRASZAMY PRODUCENTÓW ROLNYCH DO WSPÓŁPRACY Z WROCŁAWSKIMI RESTAURATORAMI Zgłoszenia do 30 maja 2023r.

ZAPRASZAMY PRODUCENTÓW ROLNYCH DO WSPÓŁPRACY Z WROCŁAWSKIMI RESTAURATORAMI

Zgłoszenia do 30 maja 2023r.

Dolnośląska Izba Rolnicza jest partnerem Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta we Wrocławiu w ramach projektu „Od pola na wrocławski stół” współfinansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy producentów rolnych zainteresowanych współpracą z wrocławskimi restauratorami do zgłaszania chęci podjęcia takiego działania.  Do współpracy zaprosimy przede wszystkim te podmioty, które mają ugruntowaną pozycję na rynku oraz co najważniejsze w przypadku producentów – mają duży potencjał wytwórczy.

Branża gastronomiczna aktualnie poszukuje na rynku produktu lokalnego m.in.
– nowości produktowe / kulinarne
– najwyższa jakość produktu i bardzo dobry stosunek jakości do ceny
– mała odległość od Wrocławia
– więksi producenci nabiału, wytwarzający większe ilości
– producenci mogący zapewnić duże ilości produktów oraz mogący zapewnić regularne dostawy
–  ponadto wytwarzający takie produkty jak – pieczywo, sery, jaja, miody

Spośród zgłoszeń zostanie wybranych 10-ciu producentów których dane zostaną umieszczone w przewodniku kulinarnym, plus 15 dodatkowych, którzy zaprezentują swoje produkty restauratorom i szefom kuchni, podczas zaplanowanej degustacji. Producenci biorący udział w projekcie, oprócz możliwości nawiązania bezpośrednich relacji z wrocławskimi restauracjami, dodatkowo będą mieli szeroko zakrojoną kampanię promocyjną.

Prosimy o zgłaszanie się takich wytwórców, którzy byliby w stanie zaopatrywać wrocławską gastronomię i najlepiej wytwarzający produkty nieznane jeszcze szerzej na rynku – jak np. wołowina z krów Highland ( szkockiej rasy wyżynnej ) z terenu Krainy Łęgów Odrzańskich czy lawendowe piwo.

ZGŁOSZENIA CHĘCI WSPÓŁPRACY PROSZĘ PRZESYŁAĆ DO DNIA 30.05.2023 r. na adres: u.solinska@izbarolnicza.pl

 

W sprawie kontraktacji surowców bezpośrednio od producentów miejscowych

W związku z pismem Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 17 maja 2023 r. >>> przekazującym wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego o wprowadzenie obowiązku co najmniej 50% kontraktacji surowców bezpośrednio od producentów miejscowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 24 maja 2023 r. >>> informuje, co następuje:

Handel produktami rolnymi w Polsce odbywa się na zasadach wolnorynkowych, tj. w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi po ustalonej przez nich cenie. Podmioty działające na wolnym rynku w zależności od sytuacji popytowo-podażowej oraz kształtowania się cen podejmują decyzje o kupnie lub sprzedaży.
Zawieranie umów kontraktacyjnych z rolnikami przez zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego odbywa się na zasadach dobrowolności.
Rolą państwa jest natomiast tworzenie warunków – szczególnie prawnych sprzyjających upowszechnianiu trwałych dobrowolnych powiązań producentów rolnych z przetwórcami i handlowcami w formie umów kontraktacyjnych uwzględniających interesy obu stron kontraktu. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stale zachęca do zawierania długoterminowych umów na dostarczanie produktów rolnych zarówno rolników jak i podmioty nabywające produkty rolne (zakłady przetwórcze, punkty skupu).
Przykładowy wzór umowy kontraktacji, opracowany przez MRiRW, UOKIK, KOWR oraz przedstawicieli sektora rolnego znajduje się pod adresem na stronie internetowej MRiRW:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/umowa-kontraktacji-w-sektorze-owocow-proponowane-przedzialy-cenowe-w-sezonie-2019-r
Uwzględniając dobrowolny charakter umów kontraktacyjnych ustawowe (z mocy prawa), nałożenie obowiązku do zawierania takich umów nie jest możliwe. Takie rozwiązanie budzi wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami prawa krajowego oraz UE, tj. swobodą działalności gospodarczej, która należy do podstawowych zasad ustroju i jest objęta gwarancjami konstytucyjnymi (art. 20 i 22 Konstytucji RP), swobodą przepływu towarów (art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), swobodą przedsiębiorczości (art.49 TFUE) oraz zasadami jednolitego rynku UE.
Wskazać również należy, że ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych od 3 października 2015 r. został wprowadzony obowiązek zawarcia pisemnej umowy pomiędzy producentem produktów rolnych, a pierwszym nabywcą dotyczy sektorów produktów rolnych: zboża, burak cukrowy, mleko surowe, chmiel, len i konopie, owoce i warzywa, tytoń, wołowina i cielęcina, wieprzowina, baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe.
Przepisy stanowią, że umowa zawierana jest przed dostawą, nie podaje jednak w jakim terminie.

Źródło:http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/7932-w-sprawie-kontraktacji-surowcow-bezposrednio-od-producentow-miejscowych

Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie finansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O wsparcie, tak jak miało to miejsce dotychczas, będą mogli ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne (w tym „wspólnie wnioskujące”), wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziały przedsiębiorcy zagranicznego. Muszą oni posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większej niż 300 ha lub nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 200 tys. euro. Wnioskujący muszą też prowadzić w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

W obszarze D można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych czy wyposażenia do produkcji rolnej, jak i z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. Co ważne, inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością, w tym te związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, nie mogą być realizowane przez „osoby wspólnie wnioskujące”. W tym naborze będzie również można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem że energia produkowana z tych urządzeń wykorzystywana będzie na pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej. Z pomocy tej mogą skorzystać na przykład ci, którzy otrzymali wsparcie z programu „Zielona energia dla wsi” wdrażanego przez NFOŚiGW.

Wsparcie przyznawane będzie w formie refundacji części kosztów. Standardowy poziom dofinansowania to 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiegać się będzie młody rolnik lub gdy zrobi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania wzrośnie do 60 proc. Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł. Jeden beneficjent i jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane będą bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, (w tym ich wyposażenie). W pozostałych przypadkach limit wynosi 250 tys. zł. O wsparcie mogą ubiegać się również rolnicy, którzy otrzymali wcześniej dofinansowanie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w innych obszarach (A, B, C), pod warunkiem że nie wykorzystali dostępnego limitu, np.  jeżeli rolnik składał wniosek w obszarze B i nie wykorzystał całej kwoty (limit 600 tys. zł), to w obszarze D może złożyć w tym naborze wniosek o pomoc na pozostałą do wykorzystania kwotę. Należy jednak pamiętać, że pomoc na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z „budowlanką” nie może przekroczyć 250 tys. zł.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Premiowane będą m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianom klimatu czy te związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zmianą profilu produkcji rolnej wpływającej na jej zróżnicowanie. Punkty będą przyznawane również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości; budowę lub modernizację budynków inwentarskich i magazynów paszowych czy wiek wnioskodawcy.

Źródło ARiMR >>>

Protest rolników w Brukseli i spotkanie z Komisarzem Wojciechowskim

Międzynarodowa delegacja reprezentująca izby i organizacje rolnicze Europy Środkowo-Wschodniej, na czele z Prezesem KRIR Wiktorem Szmulewiczem, uczestniczyła w donośnym proteście, który odbył się w Brukseli 23 maja 2023 r. Protest miał na celu podkreślenie trudności, z jakimi borykają się rolnicy na rynku rolno-spożywczym, a także przekazanie postulatów dotyczących przyszłości rolnictwa w Europie.

W trakcie demonstracji rolnicy jednocześnie wyrazili swoje zaniepokojenie sytuacją związaną z Ukrainą, która miała istotny wpływ na krajowych producentów. Wielostronna delegacja, reprezentująca różne sektory rolnicze, zgromadziła się w stolicy Belgii, by wspólnie domagać się uwzględnienia ich potrzeb i oczekiwań przez instytucje europejskie.

Niezwykle istotnym momentem tego wydarzenia było spotkanie Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z Komisarzem rolnictwa UE, Januszem Wojciechowskim. W trakcie tego spotkania delegacja miała możliwość przekazania postulatów oraz podzielenia się swoimi obawami i nadziejami dotyczącymi przyszłości rolnictwa w Europie, z szczególnym uwzględnieniem sytuacji związanej z Ukrainą.

Podczas spotkania Komisarz Janusz Wojciechowski wysłuchał uważnie postulatów i wyraził swoje zrozumienie dla trudności, z jakimi borykają się rolnicy. Obiecał on podjęcie działań mających na celu rozwój i ochronę rolnictwa, a także uwzględnienie sytuacji związanej z Ukrainą w kontekście europejskiego rynku rolnego.

Prezes KRIR W. Szmulewicz podkreślił, że protest stanowił wyraz determinacji rolników, którzy pragną skutecznych rozwiązań i wsparcia dla sektora rolnego. Wyraził również wdzięczność dla wszystkich, którzy wzięli udział w proteście, pokazując jedność i solidarność wobec wspólnych problemów.

KRIR kontynuuje swoje starania na rzecz rozwoju i ochrony rolnictwa w Europie. Delegacja jest pełna nadziei, że spotkanie z Komisarzem Wojciechowskim przyniesie pozytywne rezultaty i skuteczne działania na rzecz poprawy sytuacji rolników.

List zawierający postulaty protestujących >>> oraz tłumaczenie robocze >>>

Link do galerii zdjęć z protestu >>>

Źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-34/pozostale/7929-protest-rolnikow-w-brukseli-i-spotkanie-z-komisarzem-wojciechowskim

 

Uhonorowanie KŁ „Hejnał”

Dnia 21.05.2023r w auli Arboretum Leśnego w Stradomii k.Sycowa odbyło się Walne Zebranie członków koła łowieckiego nr.75 ,, Hejnał ” w Sycowie. W zebraniu uczestniczył prezes DIR Ryszard Borys oraz Dionizy Prusiewicz przewodniczący RP Oleśnicy. Przy okazji obchodów 70 lecia Koła Łowieckiego Hejnał Prezes Ryszard Borys odznaczył sztandar koła Złotym Medalem Zasłużony Dla Samorządu Rolniczego. Jest to wyróżnienie, za długoletnią działalność myśliwych tego koła na rzecz współpracy i wspólnych poczynaniach z samorządem rolniczym. Podczas przeprowadzonych wystąpień i rozmów delegatów wybrzmiał temat dalszej bliskiej współpracy pomiędzy myśliwymi, a samorządem rolniczym. To już kolejne spotkanie Ryszarda Borysa ze środowiskiem myśliwych na terenie powiatu oleśnickiego w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Wniosek Zarządu DIR ws. dopłat

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. dopłat dla rolników.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej otrzymuje sygnały od rolników, którzy analizując proponowane stawki dopłat do rzepaku i poniesione koszty produkcji wnoszą o zweryfikowanie poziomu planowanego wsparcia, gdyż nie uwzględnia on znacznego wzrostu kosztów produkcji tej rośliny. Uzyskany dochód ze sprzedaży  po oferowanych dziś cenach plus planowana dopłata nie pokryją nawet kosztów produkcji.

Zwrócili się do nas również producenci soi o uwzględnienie ich również wsparciem. Rozszerzono listę roślin objętych dopłatą o grykę, tymczasem soja jest również bardzo popularną rośliną stosowaną w uprawie i do tej pory jej ziarno zalega w magazynach, bez szans na sprzedaż nawet po kosztach.

Zmiany w uruchomionych programach pomocy dla producentów rolnych

Nowe rozporządzenia

Rada Ministrów przyjęła dwa rozporządzenia wprowadzające korzystne zmiany w uruchomionych programach pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy. Wsparcie udzielane będzie do pierwszych 300 hektarów. Gospodarstwa powyżej 300 ha otrzymają pomoc do powierzchni nie większej jak 300 ha.

Pierwsze rozporządzenie Rady Ministrów

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie wprowadzające zmiany w uruchomionych programach pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty  w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy.

Stawki pomocy zostają zmienione na następujących zasadach:

 • podwyższenie stawek pomocy do sprzedanej od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. kukurydzy i pszenicy: 
 • objęcie pomocą producentów rolnych, którzy od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. sprzedali grykę;
 • pomoc dla producentów pszenicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym – podwyższenie z 2200 zł/ha (stawka pomocy do pszenicy sprzedanej od 15 kwietnia do 14 maja br.) do 3025 zł/1 ha stawki pomocy do pszenicy sprzedanej od 15 maja do 30 czerwca br.

Drugie rozporządzenie Rady Ministrów

Rząd przeznacza dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Budżet pochodzi z unijnej rezerwy rolnej w wysokości 29,5 mln euro (ponadto będzie uzupełniony o środki krajowe).

Najważniejsze rozwiązania:

 • pomoc dla gospodarstw do pierwszych 300 ha;
 • pomoc także dla spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników (do pierwszych 300 ha przypadających na każdego członka spółdzielni);
 • do uzyskania dopłaty uprawnieni będą producenci rolni, którzy udokumentowali fakturami VAT sprzedaż:

► żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca br. (było: od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r.);

► kukurydzy od 15 kwietnia do 30 czerwca br. (okres sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. jest objęty wsparciem krajowym);

 • przedłużony został termin składania wniosków o pomoc do ARiMR ; nabór będzie trwał od 1 czerwca do 15 lipca br.;
 • uszczegółowiono przepisy poprzez wskazanie, że w celu uzyskania pomocy rolnik może sprzedać zboże, rzepak i rzepik również rolnikom skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez nich produkcją zwierzęcą;
 • stawki pomocy zostały zróżnicowane regionalnie m.in. w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie UE:

⇒ w województwie lubelskim lub podkarpackim:

 • 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
 • 1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
 • 875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych;

⇒ w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim:

 • 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
 • 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
 • 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych;

⇒ w pozostałych województwach:

 • 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
 • 900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
 • 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rzad-realizuje-konkrety

 

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18 maja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się spotkanie ministra rolnictwa Roberta Telusa z rolnikami z powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego i świdnickiego.
W spotkaniu brali udział również przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Szymon Semczuk – delegat do WZ DIR z powiatu ząbkowickiego oraz Paweł Mazur – członek zarządu DIR.
Spotkanie zostało zaaranżowane przez Senatora RP Pana Aleksandra Szweda, który to obiecał rolnikom pomoc w bezpośrednim dotarciu do ministra. Głównym tematem trwającej niemal dwie godziny dyskusji były sprawy związane z obecną sytuacją na rynkach zbóż, związaną z tym faktem pomocą przewidzianą dla rolników, producentów rolnych.
Pozostałe tematy, które zostały omówione to: nowe zasady przyznawania dopłat tzw. Ekoschematy i związane z tym obawy rolników, kredyty pomocowe dla rolników, zmiany w ustawie o ochronie zwierząt.
Rozmawiano również na temat funkcjonowania DODR czy też ARIMR.
Na zakończenie spotkania zaproponowano wizytę ministra na Dolnym Śląsku, która ma się odbyć jeszcze przed tegorocznymi żniwami.

15-lecie działalności Zespołu „Wesoła Gromadka”

W sobotę, 13 maja w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce odbyły się uroczystości związane z obchodami jubileuszu 15-lecia działalności Zespołu „Wesoła Gromadka”
To wyjątkowe wydarzenie otworzyła Dyrektor Ośrodka Pani Bożena Kuchmacz. Następnie Wójt Gminy Pan Ryszard Kawka wyraził słowa uznania dla działalności zespołu, podziękował za propagowanie lokalnych tradycji oraz promocję dla Gminy Gromadka w całym województwie dolnośląskim jak i poza.
Do podziękowań dołączył się Poseł na Sejm RP Pan Szymon Pogoda, który zaznaczył jak istotne jest funkcjonowanie tego rodzaju zespołów dla przekazywania lokalnych tradycji z pokolenia na pokolenie.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej -Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Waldemar Jankowski oraz Przewodniczący Rady Powiatowej DIR powiatu bolesławieckiego Pan Franciszek Osip.
Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Waldemar Jankowski złożył życzenia dalszej twórczej działalności, rozwoju zespołu a także propagowania tradycji.
Podkreślił iż zespoły ludowe są także doskonałym czynnikiem integrowania społeczności wiejskich.
Następnie odbyła się część artystyczna, gdzie obok jubilatów wystąpiło sześć zaprzyjaźnionych zespołów „Swojacy z Zagrodna”, „Alebabki z Różyńca”, „My, Słowianie z Osłej”, „Kapela Kunice”, „Zespół Przyjaciółki z Niedźwiedzic”, a także „Żeliszowianie z Żeliszowa”.
Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Robert, Wiesław