Spotkanie z Dyrektorem KOWR w Trzebieszowicach

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w odpowiedzi na liczne wnioski rolników z terenu Gminy Lądek Zdrój zorganizował przed końcem grudnia spotkanie dotyczące sposobu rozdysponowania gruntów w Trzebieszowicach.

W spotkaniu wzięli udział: Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Waldemar Jankowski, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu Pan Tomasz Krzeszowiec, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Pan Leszek Bobula.  KOWR dodatkowo reprezentowali Pan Adam Krajciewicz oraz Pani Agnieszka Rogula.

Podczas spotkania Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu Pan Tomasz Krzeszowiec Dyrektor przekazał proponowany sposób podziału nieruchomości w Trzebieszowicach.

Wiceprezes Waldemar Jankowski podkreślił, że spotkanie jest odpowiednim momentem do tego, aby rolnicy mogli przekazać wszelkie swoje oczekiwania i postulaty, które będą zaprotokołowane i przedstawione podczas posiedzenia Rady Społecznej przy KOWR. Podziękował również Dyrektorowi za pozytywną odpowiedź w sprawie chęci udziału w spotkaniu. Dolnośląska Izba Rolnicza broni interesów rolników i dlatego też bardzo poważnie podchodzi do każdego zgłoszonego problemu. Wiceprezes wskazał, że głównym celem spotkania jest wypracowanie odpowiedniej strategii tak, aby można było szybko wdrożyć temat wydzierżawienia gruntów. Jednocześnie podkreślamy, że w każdym przypadku, jeśli rolnicy zgłoszą potrzebę takich spotkań Dolnośląska Izba Rolnicza będzie je organizowała.

Ze względu na zbliżające się rozdysponowanie gruntów w formie przetargów ofert pisemnych na terenie powiatu kłodzkiego Dyrektor KOWR zaproponował również, aby zorganizować szkolenia dla rolników, podczas których dowiedzą się, jak prawidłowo wypełniać dokumenty do przetargów.

Na zakończenie spotkania Wiceprezes Waldemar Jankowski podziękował wraz z życzeniami noworocznymi podziękował za udział w spotkaniu a także za zaangażowanie w ramach prowadzonej dyskusji.

Protokół ze spotkania:

Trzebieszowice, dnia 29.12.2022 r.

NOTATKA  SŁUŻBOWA

Ze spotkania w dniu 29.12.2022 w świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach przedstawicieli DIR, KOWR OT we Wrocławiu i rolników w sprawie rozdysponowania gruntów ZWRSP we wsi Trzebieszowice i wsiach sąsiednich.

Reprezentanci KOWR OT we Wrocławiu: Dyrektor Tomasz Krzeszowiec, Adam Krajciewicz, Agnieszka Rogula

Reprezentanci DIR Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Waldemar Jankowski, przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Leszek Bobula, Adam Grabowiecki, Katarzyna Wróbel

Reprezentanci rolników 17 osób

 

Dyrektor KOWR OT we Wrocławiu Tomasz Krzeszowiec poinformował zgromadzonych, że

 1. KOWR otrzymał zgodę rady społecznej na rozdysponowanie gruntów ZWRSP we wsi Trzebieszowice w całości zabudowania oraz grunty orne ok 98 ha
 2. Planuje w pierwszej kolejności przeznaczyć do sprzedaży grunty zabudowane garażami
 3. Do dzierżawy przeznaczyć pozostałe grunty zabudowane wraz z działką niezabudowaną nr 186/17 o powierzchni 45.7381 ha.
 4. Pozostałe grunty zostaną przeznaczone do dzierżawy w przetargach ograniczonych ofertowych (pisemnych). Przetargi zostaną ogłoszone dopiero po wydzierżawieniu nieruchomości opisanej w pkt 3.

Następnie Dyrektor KOWR OT we Wrocławiu odpowiadał na pytania rolników:

 1. Kompleksy łąk, których jest w Trzebieszowicach ok 48 ha będą przeznaczone do dzierżawy w areałach po 15 ha, max. do 22 ha.
 2. Lasy znajdujące się z ZWRSP KOWR chce przekazać do zasobu Lasów Państwowych w ramach wymiany gruntów.
 3. Dla Kościelnych Osób Prawnych nie przekazano jeszcze żadnych nieruchomości, ale planuje się przekazać w przyszłości. Nie zdecydowano jeszcze, które działki zostaną przekazane. Prawdopodobne będą to nieruchomości o numerach 182 i 188/2. Rolnicy nie chcą, aby działka nr 188/2 została przeznaczona do przekazania KOP, ponieważ dzieli rozłóg.
 4. KOWR sprawdzi możliwość przekazania do Lasów Państwowych działek nr 188/4, 119, 121/1, które są porośnięte drzewami.
 5. KOWR ma obowiązek usuwać eternit do 2036 roku i robi to sukcesywnie.
 6. KOWR przeznacza do dzierżawy nieruchomości zabudowane budynkami wraz z gruntem niezabudowanym, ponieważ o budynki należy dbać i zachować je w stanie co najmniej niepogorszonym.
 7. Jeśli w mpzp działki przeznaczone są w całości lub w części na cele nie rolne nie można zorganizować przetargów ofertowych na dzierżawę. Dotyczy to nieruchomości oznaczonej nr 186/17 o pow. ok 45 ha (częściowo nierolna). Dyrektor KOWR nie obiecał, że zgodzi się na podział tej nieruchomości oraz działek zabudowanych.
 8. W sprawie działki nr 865/3 obręb Trzebieszowice, do której brak jest dojazdu należy kontaktować się z Sekcją Zamiejscową w Świdnicy. Działka przeznaczona jest do dzierżawy.
 9. Drogi wewnętrzna KOWR stara się przekazać Gminie. Rolnicy zostali poinformowani o procedurach zmiany użytku z dr na R w przypadku, gdy grunty są objęte umową dzierżawy.

Dyrektor KOWR poinformował rolników, że:

 1. Procedura przygotowania nieruchomości do sprzedaży trwa ok 1 roku.
 2. Jest możliwość zorganizowania przez KOWR szkolenia dla rolników, podczas których rolnicy dowiedzą się jak wypełniać stosowne dokumenty przetargowe. Ustalono, że szkolenie odbędzie się na terenie powiatu kłodzkiego dla rolników z tego powiatu. Odpowiedzialnym za zorganizowanie takiego szkolenia jest Adam Krajciewicz.
 3. Umowy dzierżawy będą zawierane na 10 lat.
 4. Nie będą na terenie powiatu sprzedawane grunty, przez które planowany jest przebieg drogi S8. Takie grunty będą oddawane do dzierżawy z odpowiednimi zapisami w umowie.

Dyrektor KOWR zobowiązał się:

 1. Sprawdzenia zapisów umowy przekazania Lasom Państwowym działki nr 186/14, pod kątem możliwości powrotu działki do ZWRSP.
 2. Przekazać informacje w sprawie zamiany gruntów leśnych Adamowi Grabowieckiemu Odpowiedzialny za przekazanie informacji ze strony KOWR jest Adam Krajciewicz.
 3. Przeznaczyć do dzierżawy samą owczarnię, jeśli do 14 stycznia 2023 r. do KOWR wpłynie informacja, że jest chętny rolnik do jej wydzierżawienia.

 

 

Kolejne Posiedzenie Rady DIR Powiatu Karkonoskiego

Kolejne Posiedzenie Rady DIR Powiatu Karkonoskiego

 

Na ostatnim w roku 2022 posiedzeniu zebrała się Rada DIR Powiatu Karkonoskiego.

20 grudnia 2022 w hotelu Cieplice zebrali się delegaci, zaproszeni goście oraz rolnicy. Obradom przewodniczył Mirosław Kaszkur Przewodniczący RP, a wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Robert Obaz Poseł na Sejm RP, Mirosław Ludorowski kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Agnieszka Pawłowicz kierownik Placówki Terenowej KRUS, Waldemar Płachciak kierownika PIORIN w Jeleniej Górze, Stanisław Gmyrek członek Naczelnej Rady Łowieckiej.

Porządek obrad obejmował:

 1. Seminarium szkoleniowe nt. Ekoschematy czyli nowe przepisy prawne UE w zakresie dopłat dla rolnictwa od roku 2023

Prowadzący Pan Arkadiusz Dulemba – kierownik – PZDR Lubin

 1. Spotkanie wigilijno – opłatkowe z udziałem księdza proboszcza Grzegorza Sekuły z Parafii Jelenia Góra Cieplice
 2. Propozycje delegatów i uczestników spotkania nt. zadań i planów działalności naszej Rady Powiatowej w roku 2023

Seminarium szkoleniowe wywołało duże zainteresowanie zebranych. Zadawano liczne pytania i zgłaszano różnego rodzaju uwagi. W połowie roku 2023 należy powrócić do tej tematyki gdyż będą wprowadzone zapowiadane w nowej polityce szczegółowe akty wykonawcze.

Po części merytorycznej przystąpiono do spotkania wigilijno – opłatkowego. W świątecznej atmosferze , w udziałem proboszcza Sekuły z Cieplic przełamaliśmy się opłatkiem, złożyliśmy wzajemne życzenia świąteczno – noworoczne.

Była też degustacja potraw wigilijnych i kolędy.

Posiedzenie Rady DIR w Lubinie

W dniu 29 grudnia w Lubinie spotkali się członkowie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego z przedstawicielami samorządu terytorialnego i jednostek pracujących na rzecz rolnictwa. Wśród zaproszonych Gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Wicestarosta Pan Władysław Siwak, Burmistrz Ścinawy Pan Krystian Kosztyła, Wójt Gminy Lubin Pan Tadeusz Kielan, Wójt Gminy Rudna Pan Adrian Wołkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Wiesława Bober, Kierownik PZDR Pan Arkadiusz Dulemba, Kierownik BP ARiMR Pan Robert Marek, Kierownik PIORiN O/w Lubinie Pani Sabina Mierzwiak, Kierownik Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy Pan Andrzej Wańkowicz, Prezes Spółki LIRPOL Pan Franciszek Baranowski oraz radni i rolnicy. Uczestników przywitał i spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Pan Franciszek Lesicki. Podsumował on działalność Rady w 2022 roku, a także przedstawił zamierzenia na rok przyszły. Spotkanie było okazją do wręczenia podziękowania za działania na rzecz rolnictwa i współpracę z Dolnośląską Izbą Rolniczą dla Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Lubinie, które złożono na ręce Pani Wiesławy Bober. Za współpracę z samorządem rolniczym oraz zaangażowanie w działania na rzecz dolnośląskiego rolnictwa wręczono statuetki DIR dla Wicestarosty Władysława Siwaka, Kierownika PZDR Arkadiusza Dulemba oraz Kierownika BP ARiMR Roberta Marka.

W trakcie spotkania omówione zostały istotne zagadnienia dotyczące rolnictwa, zwłaszcza zagrożenia wynikające z choroby ASF. Przekazane były także informacje dotyczące zasobu gruntów na terenie powiatu lubińskiego, atestacji opryskiwaczy oraz realizacji wniosków o płatności obszarowe i wniosków dotyczących pomocy suszowej. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na problemy związane ze szkodami powodowanymi przez zwierzęta chronione, głównie bobry i ptactwo oraz zagrożenia wynikające z pojawieniem się wilków.

Prezes Zarządu DIR Pan Ryszard Borys szczegółowo odnosił się do poruszanych tematów, a także przekazał informację z działalności Zarządu.

Spotkanie było także okazją do złożenia sobie życzeń z okazji nadchodzącego Nowego Roku.

Uroczysta Sesja Rady Gminy Ciepłowody

28 grudnia Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Borys wraz z Przewodniczącym Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego Panem Wiktorem Skotnickim uczestniczyli w uroczystej XLIX Sesji Rady Gminy Ciepłowody.

Przewodniczący Rady Gminy Ciepłowody Pan Damian Cieślik otworzył uroczystą sesję i przedstawił porządek obrad. Następnie Pan Łukasz Białkowski – Wójt Gminy Ciepłowody podsumował działania prowadzone w 2022 roku na terenie Gminy oraz wręczył podziękowania, tym którzy współpracują z Gminą Ciepłowody.

Wyrazy wdzięczności przyjęli przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej: Prezes Ryszard Borys oraz Przewodniczący Wiktor Skotnicki.

Uroczysta sesja była doskonałą okazją do uhonorowania Pana Grzegorza Bieleckiego Sołtysa wsi Ciepłowody srebrnym odznaczeniem Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego” za szczególne osiągnięcia w zakresie działań na rzecz środowiska wiejskiego.

Import zboża z Ukrainy do Polski – wniosek KRIR

W dniu 21 grudnia 2022 r., Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XIV posiedzenia KRIR V kadencji, które odbyło sie 1 grudnia 2022 r., wystąpił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka w sprawie podjęcia działań w celu poprawy sytuacji związanej z nadmiernym importem zboża z Ukrainy do Polski.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych należy wstrzymać wszelki import zbóż i rzepaku, który nie jest produkowany zgodnie z wymogami stawianymi przez Komisję Europejską europejskim rolnikom. Zboża sprowadzane z Ukrainy mogą zawierać pozostałości szkodliwych pestycydów, które są zabronione w Unii Europejskiej. Nie wszystkie partie zboża i rzepaku są badane, a nawet niewielkie ilości szkodliwych substancji mogą być trujące dla konsumentów.

Zdaniem samorządu rolniczego skutecznym rozwiązaniem będzie wprowadzenie kaucji zabezpieczających dla importerów zbóż z Ukrainy, które będą zwracane po wywiezieniu transportu z Polski.

Z informacji uzyskiwanych od rolników wynika, że znaczne ilości zboża nazywanego „technicznym” trafiają na polski rynek, wypełniając miejsce zbóż od polskich producentów, którzy mają trudności ze zbytem swoich plonów. Napływ zbóż i rzepaku z Ukrainy, w odczuciu rolników, odbywa się w sposób niekontrolowany i może stanowić zagrożenie nie tylko dla producentów zbóż ale dla wszystkich konsumentów.

Pismo KRIR >>>

 

Źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/produkcja-roslinna/7770-import-zboza-z-ukrainy-do-polski-wniosek-krir

Dekadę temu w Europie było o 3 mln gospodarstw rolnych więcej

Komunikat trafiający do nas z Brukseli brzmi: „Pomiędzy 2010 a 2020 rokiem liczba gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej zmniejszyła się z 12 mln do 9 mln, co znaczy, że każdego dnia znika ich blisko 800. Jednocześnie średni wiek europejskiego rolnika wzrósł z 55 do 57 lat, a co trzeci spośród nich ma ponad 65 lat”. Nie są to niestety optymistyczne dane! Oj nie! W obecnym czasie każdy z nas liczy na lepsze wiadomości, bo koniec roku to od wieków czas robienia podsumowań,  składania życzeń, ale przede wszystkim skrupulatnego planowania przyszłych działań mających poprawić nasz byt. Tyle, że planowanie to coraz częściej ma charakter życzeniowy, przyjmuje tylko zarys tego co chcielibyśmy stworzyć i zrealizować. Coraz częściej przypomina poruszanie się w gęstej mgle. Dodatkowo, aby móc efektywnie gospodarować trzeba z roku na rok coraz więcej czasu poświęcać na wyszukiwanie informacji, na prowadzenie rejestrów, składanie wniosków, archiwizowanie niezbędnych zaświadczeń,(…), na brnięcie w niekończącą się ilość dokumentów, które zaczynają mieć większą wartość niż wytworzony przez nas rolników plon.

Czy zapędziliśmy się już w „kozi róg”? Czy wpadliśmy w bezwzględną pętlę biurokracji, która powoli zaciska się na naszej szyi? Czy my rolnicy i nasze gospodarstwa jesteśmy tylko liczbami ujmowanymi w bardziej lub mniej kolorowe wykresy obrazujące rządzącym tylko dane statystyczne? Jak długo będziemy jeszcze udawać, że reforma WPR zmierza w dobrym kierunku, a jej założenia służą rolnikom i konsumentom? Każdy z nas mierzy się z takimi pytaniami. Każdy z nas ma swoją historię do opowiedzenia: zarówno rolnik z zalegającym w magazynach ziarnem, którego wartość miała rosnąć, tymczasem pewnie nawet nie pokryje kosztów produkcji, jak i hodowca, dla którego gigantyczny wzrost ceny energii elektrycznej staje się początkiem końca prowadzonej od wielu lat produkcji. Zapominamy o podstawowej zasadzie, że wszelkie przepisy, ustawy, rozporządzenia, wytyczne powinny być dla ludzi, a nie odwrotnie. Powinny gwarantować stabilność i bezpieczeństwo realizowanych działań, a nie być tylko narzędziem kontroli i karania.

Wyniszcza się hodowlę z powodu rzekomo zbyt dużej emisji gazów cieplarnianych, gdy tak naprawdę odpowiada ona za nikły procent tego zjawiska. Zdecydowanie bardziej katastrofalne skutki może mieć jej likwidacja. Brakuje globalnej i kompleksowej analizy problemu, brakuje logiki w podejmowanych działaniach, a nade wszystko brakuje rzetelności i konsekwencji w podejściu do rozwiązywania problemów. Użyję dużo mocniejszych słów: brakuje uczciwości w dążeniu  do celu. Pragnienie władzy i chęć osiągania maksymalnych korzyści przez pewne grupy nacisku sprawia, że zrobiliśmy wielki krok w tył w rozwoju naszej branży. Na to nie możemy się godzić. Nie możemy pozwolić, aby o bezpieczeństwie żywnościowym Europy i świata decydowała grupa dyletantów kreująca przejściową modę na określony sposób odżywiania czy dietę pozbawioną wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego.

Komunikat dotyczący opinii Komitetu Regionów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych w krajach UE wskazuje, że „najważniejsze jest wzmocnienie lokalnych i regionalnych systemów żywnościowych poprzez inwestowanie w zrównoważoną, lokalną produkcję wysokiej jakości, skrócenie łańcuchów dostaw oraz wdrożenie długoterminowej strategii zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Europie”. Czyli nic nowego nie wymyślono. Dolnośląski samorząd rolniczy apeluje o takie działania od wielu już lat. Niestety względny dobrobyt ostatnich lat uśpił rządzących, którzy nie wdrożyli skutecznych narzędzi skracających  łańcuchy dostaw i przede wszystkim chroniących polskiego rolnika przed napływem zbyt konkurencyjnych produktów rolnych. Kto pamięta cenę rzepaku 4800 zł/t , a dziś może otrzymać za niego otrzymać maksymalnie 2500 zł/t zbyt dobrze to wie. Kto w tym roku rozpoczął inwestycję wie jeszcze lepiej.

Względny spokój wyparł z listy zadań rządzących przeciwdziałanie postępującemu procesowi depopulacji obszarów wiejskich, zwłaszcza w niższych grupach wiekowych. Młodzi ludzie nie chcą przejmować gospodarstw, ponieważ dobrze wiedzą, że rolnictwo jest zajęciem wiążącym się z bardzo dużym ryzykiem ekonomicznym.  I tu też nie powiedziałem nic nowego! Ale chcę, by to czemuś służyło, temu co mówią słowa refrenu pieśni „Szumią łany zboża”:

„Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem świata.

Zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata.

Zatrzymaj się na chwilę nad tym, co w sercu kryjesz.

Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz”.

Życzę wszystkim na Nowy Rok, abyśmy się na chwilę zatrzymali. Zbierzmy siły i nadzieję, by móc zrealizować oczekiwania z nim związane. Zbierzmy się, by silną ręką trzymać kierunek i stawiać mocne granice. By więcej wymagać bez ustępstw i kompromisów. By wykonując ciężką pracę mieć poczucie bezpieczeństwa, bo ono jest ceną życia nie tylko naszych bliskich i sąsiadów.

Może to brzmi trochę pompatycznie, ale wpisuje się w ten czas roku. Życzę wszystkim zatrzymania się na chwilę, by dostrzec ludzi wokół, by otworzyć nie tylko drzwi na ich radości i smutki. Życzę Wam poszerzającego się kręgu osób chcących wspólnie dążyć do obranego celu, dla których zarówno pasja, jak i ciężka praca są najlepszą drogą do osiągania dobrych celów. Wierzę, że wspólnie nie damy się złym prognozom, a wręcz przeciwnie, że zmobilizują nas one do jeszcze aktywniejszego działania.

Szczęść Wam Boże

Ryszard Borys

PREZES IZBY

AKCJA WYMIANY OSŁON WAŁÓW PRZEGUBOWO – TELESKOPOWYCH

Prawie sto osłon wałów przegubowo-teleskopowych zostało wymienionych w ramach wspólnej akcji Dolnośląskiej Izb Rolniczej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW” oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu
W dniu 20 grudnia 2022 roku na terenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej rolnicy mogli się zaopatrzyć w nowe osłony wałów przekaźników mocy do maszyn rolniczych.
 Akcja cieszyła się dużą popularnością, w związku z tym podjęto decyzję o jej kontynuowaniu w roku 2023.
Rolnicy będą mogli wymienić zużyte osłony na nowe i tym samym zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas pracy przy obsłudze maszyn rolniczych.
Przedsięwzięcie ma wymiar nie tylko praktyczny ale także edukacyjny. Przy okazji realizacji tego projektu, oprócz wymiany osłon, popularyzowane są zasady bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn rolniczych. Ponadto uczestnicy akcji otrzymali materiały informacyjne wydane przez KRUS, TUW oraz DIR zawierające zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie.
Wymiany osłon dokonują specjaliści z firmy SIPMA S.A-polskiego producenta maszyn rolniczych i ogrodniczych z Lublina.

KIERUNEK INOWACJA – CYKL REGIONALNYCH KONFERENCJI „FARMERA”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż z Nowym Rokiem wracają regionalne konferencje „Farmera” – KIERUNEK INNOWACJA. 

Po przerwie spowodowanej pandemią wraca okazja do rozmów o najlepszych praktykach w produkcji rolnej.

W nadchodzącym cyklu konferencji spotkamy się w czterech województwach – wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim, lubelskim.

Dolnośląska Izba Rolnicza zaprasza do udziału w konferencji:

 • 12 stycznia 2023, Zamek Topacz, Ślęza (woj. dolnośląskie)

Wśród tematów, które zostaną poruszone w czasie konferencji będą:

 • Technologie hybrydowe ochrony roślin
 • Zarządzanie nawożeniem w dobie wysokich kosztów produkcji
 • Rolnictwo regeneratywne wobec kredytów węglowych
 • Zyski z produkcji roślinnej w kontrze do kosztów produkcji

Już dzisiaj zapraszamy do rejestracji na konferencję. Spotkajmy się i porozmawiajmy o najlepszych praktykach w produkcji rolnej z ekspertami z branży.

Rejestracji należy dokonać przez stronę internetową: www.innowacyjnosc.farmer.pl
UDZIAŁ DLA ROLNIKÓW JEST BEZPŁATNY

Więcej informacji organizacyjnych: anna.spilkowska@ptwp.pl | 780 105 950

 

Posiedzenie RP DIR w Oleśnicy

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego odbyło się 20 grudnia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Dalborowicach. Posiedzenie Rady prowadził Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy. W posiedzeniu udział wzięli m. in.: Pan Henryk Bajcar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy, Berenika Zalewska PIW w Oleśnicy, Pani Elżbieta Lewicka – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy, Pani Irena Małecka zastępca Wójta Gminy Dziadowa Kłoda, Pani Jolanta Tracz – Kierownik WIORiN w Oleśnicy, Waldemar Grzędziak- dyrektor Urzędu Pracy w Oleśnicy, Pan Jarosław Głowacki Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz oraz członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.
Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący RP Dionizy Prusiewicz, który dziękując wszystkim za przybycie, przekazał świąteczne życzenia od nieobecnych z przyczyn od nich niezależnych, Prezesa Zarządu Dolnośląsiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa, Kierownik ARiMR oddz. w Sycowie Pani Anny Michalskiej, Józefa Inorowicza z Wrocławia.
Następnie Przewodniczący wraz z panem Janem Smorawskim przystąpili do wręczenia złotych i srebrnego medalu „ Zasłużony dla Samorządu Rolniczego DIR ”. Złote odznaczenia otrzymali: Witold Szydełko- delegat do Walnego Zgromadzenia DIR oraz Krzysztof Polański były członek Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego. Srebrne odznaczenie otrzymał Pan Roman Bułatowicz, rolnik z Sulikowa z gminy Dobroszyce. Podziękowania za długoletnią współpracę otrzymali Pani Barbara Wnuk, sołtys Dalborowic oraz wójt Robert Fryt, za którego statuetkę odebrała Pani Irena Małecka.
Po wręczeniu odznaczeń Przewodniczący Prusiewicz poprosił o kilka słów Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy. Henryk Bajcar przedstawił pokrótce pracę w PIW i przekazał głos Pani Berenice Zalewskiej, która przedstawiła sytuację zagrożenia ptasią grypą na terenie powiatu oleśnickiego, zwróciła również uwagę na sprawy związane z ASF i bioasekuracją. Poruszyła także temat odstrzału sanitarnego dzików.
Po wystąpieniu przedstawicieli Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej poproszona została o zabranie głosu Pani Jolanta Tracz , która przedstawiła temat rotacji środków ochrony roślin. Firmy, które mają zezwolenia na wprowadzenie konkretnego środka, po jego wygaśnięciu nie przedłuża owego zezwolenia. Dużą uwagę należy zwrócić także na stan sprzętu rolniczego przede wszystkim na sprawność opryskiwaczy. Kontrole wykazały również choroby ziemniaków.
Elżbieta Lewicka powiedziała o ekoschematach, poinformowała również o planowanych szkoleniach.
2023 będzie rokiem przejściowym w nowym systemie przyznawania dopłat bezpośrednich. Na zkończenie pierwszej części spotkania Dionizy Prusiewicz złożył wszystkim zebranych Życzenia Świąteczne z prośbą o przekazanie życzeń w środowiskach rolniczych, które reprezentują. Powitał przybyłego na spotkanie ks. Proboszcza Tadeusza Siwczyńskiego, którego poprosił o poprowadzenie wigilijnej części spotkania.
Ksiądz Tadeusz Siwczyński złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne, czytając fragment Pisma Świętego, rozpoczął spotkanie wigilijne. Stół świąteczny przygotowała i nad dobrym samopoczuciem zebranych czuwała Barbara Prusiewicz wraz z córkami Marysią i Anią. W prawdziwie przyjaznej atmosferze spotkanie trwało do godzin popołudniowych.

Zimowiska 2022

Prowadzimy nabór na 7-dniowe zimowiska dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w terminie: 18.02-24.02. 2023 r.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Agatą Witek – legnica@izbarolnicza.pl,

tel.609 033 114.

UWAGA : O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

 

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700 zł i należy jej dokonać do dnia 05.01.2023 r. na rachunek Krajowej Rady Izb rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa nr BNP Paribas 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710  z dopiskiem wpłata na cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika zimowiska, termin turnusu.

 

Dokumenty:

karta zima 2023

klauzula FSUSR

klauzula KRIR 2023

lista co zabrac zima 2023

regulamin zimowiska 2023

Rewita oferta 5 turnus

Wzór oświadczenia inne nazwisko

Wzór oświadczenia inny adres

wzór zaświadczenia KRUS

 

Dolnośląska Izba Rolnicza na Jarmarku Bożonarodzeniowy w Paszowicach

W świetlicy wiejskiej w dniu 18 grudnia w Paszowicach odbył się I Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany w tej miejscowości.
Na zaproszenie Wójta Gminy Paszowice Pana Sebastiana Oszczędy podczas uroczystości Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Wiceprezes Pan Waldemar Jankowski.
Panie z KGW Kłonice, Zespołu Kukułeczki oraz Zespół Biesiadny ze Świdnika przygotowały dla odwiedzających jarmark, potrawy wigilijne oraz mnóstwo słodkich wypieków. Na stoiskach wystawienniczych odwiedzający mieli możliwość zaopatrzyć się w świąteczne prezenty ponieważ stoły uginały się od rękodzieł takich jak: szydełkowe arcydzieła, bombki ręcznie malowane oraz zdobione techniką decoupage, obrazy, stroiki świąteczne, biżuteria, gliniane domki oraz „kaczawskie skrzaty”.
Dzieci które odwiedziły jarmark mogły wziąć udział w warsztatach podczas których własnoręcznie malowały ozdoby świąteczne. Do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek zachęcały zespoły ludowe: Pogórzanie z Paszowic, Kukułeczki z Pogwizdowa, chór Albertówka z Jaworskiego Ośrodka Kultury oraz Zespół Biesiadny ze Świdnika.
Bożonarodzeniowy Jarmark swoją aurą przyciągnął wielu mieszkańców Paszowic oraz okolicznych miejscowości.
Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Franciszk, Jozef