Polski Kongres Rolniczy

Rejestracja na Polski Kongres Rolniczy online już ruszyła! Jest zupełnie bezpłatna, dla każdej zarejestrowanej osoby. Jednak ze względu na wymagania systemu liczba uczestników jest ograniczona!

REJESTRACJA


PROGRAM: 

DZIEŃ PIERWSZY – 14/01/2021

PANEL I: Rolnictwo 4.0 – cyfrowe zarządzanie gospodarstwem
Gospodarstwo w smartfonie – czy się zmieści?!
Niewykorzystane rezerwy – poznaj i wykorzystaj zmienność swojego pola
Dane są tylko początkiem. GateKeeper jako centrum dowodzenia w gospodarstwie.
Technologia rolnictwa precyzyjnego oraz zarządzanie poprzez system Operations Center
Pogoda dla rolnika – stacje pogodowe

 

PANEL II: Gospodarowanie w warunkach niedoboru wody

Sposoby gospodarowania wodą zwiększające jej dostępność do celów rolniczych a działania Wód Polskich w tym zakresie

Stosowanie techniki i technologii chroniących wodę w glebie

Urządzenia i systemy nawadniania deszczownianego

Uprawa konserwująca odpowiedzią na zmiany klimatyczne

Zastosowanie innowacyjnych maszyn w technologiach uproszczonych i siewie bezpośrednim szansą na spełnienie przyszłych oczekiwań rolnictwa.

PEŁEN PROGRAM

RP DIR w Wałbrzychu dla „Albertówki”

,,Albertówka” w Jugowicach (pow. wałbrzyski) to miejsce gdzie od 2017 roku Rada Powiatowa DIR powiatu wałbrzyskiego wraz z przedstawicielami instytucji działających na rzecz rolnictwa uczestniczyła w spotkaniu opłatkowo – noworocznym. Gospodarzem spotkań był ks. prof. Franciszek Głód – założyciel gospodarstwa rolnego, które pełni funkcję ośrodka dla mężczyzn.

Konkursy Bożonarodzeniowe

Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Lubinie ufundowała nagrody w konkursach Bożonarodzeniowych. Celem konkursów była popularyzacja przygotowania tradycyjnych kartek i ozdób świątecznych, rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności, a także aktywizacja mieszkańców poszczególnych gmin.

 

 

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze a faktura uproszczona

W związku z wieloma wątpliwościami w sprawie związanej ze stosowaniem ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo >>>) informuje, że zgodnie z art. 6 ww. ustawy producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu, wniosek wypełniony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466), zawierający informacje, o jakich mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1-7 ww. ustawy oraz załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z poźn.zm.), dalej: „ustawa o VAT”, określa dane, jakie powinna zawierać faktura. Faktura powinna zawierać m. in. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Stosownie do art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo kwoty 100 euro (jeżeli kwota ta jest określona w euro), podatnik może wystawić fakturę uproszczoną.
Faktura taka może nie zawierać danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów i usług oraz ich adresu oraz danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14 ustawy o VAT, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku. Faktura uproszczona powinna jednak zawierać numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170) identyfikatorem podatkowym jest:
1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ww. ustawy.
Powyższy przepis określa dwie grupy podatników, którzy dla celów podatkowych posługują się albo numerem PESEL albo NIP. Możliwość załączenia przez producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku faktury uproszczonej albo jej kopii, będzie uzależniona od tego, do której grupy należy, a w szczególności czy posiada NIP.
Ponadto od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje przepis art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Powyższy przepis nie zmienia dotychczasowych zasad wystawiania faktur dla osób fizycznych (posługujących się numerem PESEL), które chcą otrzymać fakturę dla udokumentowania zakupów dla potrzeb swojej działalności. Osoby te będą mogły w dalszym ciągu otrzymywać faktury VAT bez numeru NIP. Zauważyć w tym miejscu należy również, iż w przypadku rolników ryczałtowych, których numerem identyfikacyjnym jest NIP, tak jak w przypadku innych podatników, sprzedawca, który nie ma technicznej możliwości ujęcia numeru NIP nabywcy na paragonie, przy sprzedaży powinien od razu wystawić fakturę VAT z numerem NIP.
Mając powyższe na uwadze, podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla producenta rolnego, stanowi faktura, w tym faktura uproszczona (paragon z NIP) albo jej kopia, jeśli spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie o VAT. Ponadto załączona do wniosku o zwrot podatku akcyzowego faktura uproszczona może dotyczyć sprzedaży oleju napędowego, zarejestrowanej na kasie fiskalnej, od dnia 1 stycznia 2020 r.

 

Źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/paliwo-rolnicze/7105-paliwo-rolnicze-a-faktura-uproszczona

Kontakt z Biurem Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Szanowni Państwo,

Biuro Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu obecnie nie prowadzi obsługi bezpośredniej. Prosimy o kontakt  TYLKO telefoniczny lub mailowy wg podanego poniżej wykazu.

Porady prawne prowadzone przez Mecanasa Łukasza Opalińskiego prowadzone są na bieżąco pod nr tel. 508 087 737 lub mecenas@izbarolnicza.pl

Przepraszamy za chwilowe, niezależne od nas ograniczenia.

Urszula Solińska-Marek
Dyrektor Biura DIR

 

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Henryk, Marta