Wybory 2023

Dnia 16 marca 2023 roku X Walne Zgromadzenie DIR Uchwałą X/6/2023 dokonało wyboru Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w następującym składzie:

Pan Brusiło Bartosz

Pani Kowalik-Matecka Beata

Pani Krzyśków Małgorzata

Pan Ligas Andrzej

Pan Majkowski Władysław

Pan Mikoda Dariusz

Pan Modliborski Zenobiusz

Pani Rojek Dorota

Pan Rojek Gracjan

Pan Sarna Robert

Pan Szocik Paweł

Zgłaszanie kandydatów do Komisji Wojewódzkiej zostaje przedłużone. Czytelnie wypełnione i podpisane  dokumenty należy złożyć w sekretariacie Dolnośląskiej Izby Rolniczej, ul. Wiejska 29, 52-411 Wrocław do dnia 14 marca 2023 r. do godz. 16:00.

Formularze pod pierwszym ogłoszeniem naboru poniżej strony.

WAŻNE: Zapis w oświadczeniu kandydata na członka Komisji Wojewódzkiej, iż dana osoba jest członkiem DIR na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o izbach rolniczych oznacza zgodnie z interpretacją Departamentu Prawno-Legislacyjnego MRIRW  z dnia 11.04.2019 r. iż: „Zgodnie z art. 1. ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku członkami samorządu rolniczego są min. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. (…) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (ustawy o podatku rolnym), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha   lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym może stanowić zatem tylko taki obszar gruntów rolnych, których łączna powierzchnia przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. (…) członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego.”

W związku z przeprowadzanymi w 2023 roku wyborami do izb rolniczych Dolnośląska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów do Komisji Wojewódzkiej.

Komisja wykonuje zadania i czynności określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych i w Uchwale nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Zapraszamy chętnych do zgłaszania własnych kandydatur na członka Komisji Wojewódzkiej.

W skład Komisji może wejść osoba będąca płatnikiem podatku rolnego w województwie dolnośląskim.

W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do izb rolniczych.

 

Wymagane dokumenty znajdują się w załączeniu:

  1. Formularz Zgłoszenia Kandydata na członka Komisji Wojewódzkiej
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na Członka Komisji Wojewódzkiej

 

Czytelnie wypełnione i podpisane oryginały dokumentów należy złożyć w sekretariacie Dolnośląskiej Izby Rolniczej, ul. Wiejska 29, 52-411 Wrocław do dnia 13 marca 2023 r. do godz. 16:00.

Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjęła uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Tym samym rozpoczynamy publikację wszystkich dokumentów, terminów i aktualności, które będą się pojawiały i dotyczyły wyborów do samorządu rolniczego.

W załączeniu:

  1. Uchwała KRIR nr 1 z 2023 roku ws. trybu przeprowadzania wyborów
  2. Uchwała KRIR nr 2 z 2023 roku terminarz wyborczy
Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan