Wyjazd Szkoleniowy na Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA – PREMIERY

Grupa rolników z terenu powiatu lubińskiego w dniu 18 stycznia 2020 roku uczestniczyła w wyjeździe na Targi POLAGRA – PREMIERY w Poznaniu. Wyjazd zorganizowany i dofinansowany został przez Radę Powiatową DIR Powiatu Lubińskiego.  Na zwiedzających czekało 300 wystawców z kraju i ze świata. W pawilonach była możliwość zapoznania się z najnowszymi i najnowocześniejszymi maszynami i urządzeniami rolniczymi, wykorzystywanymi m.in. do uprawy gleby, nawożenia, sadzenia, ochrony i pielęgnacji roślin, czy zbierania plonów, jak również z kompletną ofertą środków do produkcji i usług dla rolnictwa. Zainteresowani mogli spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą. W trakcie tragów odbywały się też szkolenia i konferencje. Dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa precyzyjnego rolnictwa poświęcona nowych technologiom w rolnictwie sprzyjającym bardziej efektywnej pracy w polu. W strefie prezentowane były specjalistyczne oprogramowania, innowacyjne akcesoria i nowatorskie rozwiązania informatyczne pozwalające  właścicielom gospodarstw inaczej zarządzać posiadanymi gruntami.

Irena Danieluk

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Lubinie

W dniu 29 grudnia w Lubinie spotkali się członkowie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego z przedstawicielami samorządu terytorialnego i jednostek pracujących na rzecz rolnictwa. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys oraz Wiceprezes DIR Pan Waldemar Jankowski. Z zaproszenia skorzystali także: Burmistrz Ścinawy Pan Krystian Kosztyła, Wójt Gminy Lubin Pan Tadeusz Kielan, Wójt Gminy Rudna Pan Adrian Wołkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Wiesława Bober, Kierownik PZDR Pan Arkadiusz Dulemba, w zastępstwie Kierownika BP ARiMR Pani Beata Kalinowska-Nowak, Kierownik PIORiN O/w Lubinie Pan Dominik Byrski, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin Pan Zenon Adamiak, Kierownik Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy Pan Andrzej Wańkowicz, Prezes Spółki LIRPOL Pan Franciszek Baranowski oraz radni i rolnicy. Uczestników przywitał i spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Pan Franciszek Lesicki. Podsumował on działalność Rady w 2021 roku, a także przedstawił zamierzenia na rok przyszły. Spotkanie było okazją do wręczenia Statuetek 25-lecia DIR w podziękowaniu za współpracę i zasługi na rzecz samorządu rolniczego oraz pracę na rzecz rolników. Statuetki otrzymali Burmistrz Ścinawy Pan Krystian Kosztyła, Wójt Gminy Lubin Pan Tadeusz Kielan, Wójt Gminy Rudna Pan Adrian Wołkowski.
W trakcie spotkania omówione zostały istotne zagadnienia dotyczące rolnictwa, zwłaszcza zagrożenia wynikające z choroby ASF i problemów z jakimi borykają się producenci trzody chlewnej. Przekazane były także informacje dotyczące szkód łowieckich, dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Skarbu Państwa, atestacji opryskiwaczy oraz realizacji wniosków o płatności obszarowe, rolnośrodowikowe i ONW.
Prezes Zarządu DIR Pan Ryszard Borys szczegółowo odnosił się do poruszanych tematów, a także przekazał informację z działalności Zarządu.
Irena Danieluk, Biuro DIR

Forum Rolnicze Powiatu Lubińskiego

W Forum Rolniczym w dniu 29.03.2022 roku w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Obora k. Lubina uczestniczyli członkowie Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatów Lubińskiego i Polkowickiego z przedstawicielami samorządu terytorialnego i jednostek pracujących na rzecz rolnictwa. Patronat nad Forum objął Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. Z zaproszenia skorzystali: Wójt Gminy Rudna Adrian Wołkowski, Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, Powiatowy Lekarz Weterynarii Wiesława Bober, Kierownik Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy Andrzej Wańkowicz, Kierownik PZDR Arkadiusz Dulemba, Kierownik BP ARiMR Robert Marek, Kierownik PIORiN O/w Lubinie Dominik Byrski, Nadleśniczy Marek Nieruchalski oraz radni i liczne grono rolników. W spotkaniu uczestniczył także Wiceprezes Zarządu DIR Waldemar Jankowski i Prezes Spółki LIRPOL Franciszek Baranowski oraz Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Polkowicach Jan Laszczowski. Swój udział w Forum zaznaczyli także uczniowie Szkoły Rolniczej w Rudnej z Marleną Cieślak Zastępcą Dyrektora szkoły. Uczestników przywitał i spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Franciszek Lesicki. W trakcie spotkania przedstawiciele instytucji przekazali aktualne informacje obejmujące ich zakres działania. Omówionymi tematami były zagrożenia wynikające z choroby ASF, ptasiej grypy i salmonellozy oraz problemy z gospodarką łowiecką i szkody powodowane przez zwierzynę łowną. Zwrócono uwagę na co raz większe szkody wyrządzane w uprawach przez jelenie. Zapoznano uczestników ze zmianami w dopłatach obszarowych w kampanii 2022 oraz o dopłatach do nawozów. Przypomniano rolnikom o wymaganiach i obowiązkach wynikających z Prawa Wodnego i przepisów regulujących gospodarkę odpadami. Przedstawiono zagadnienia związane z ochroną roślin i posiadanymi przez rolników zaświadczeniami uprawniającymi do stosowania środków ochrony roślin i atestacji opryskiwaczy. Chociaż ważność tych uprawnień została przedłużona przez okres trwania pandemii, PZDR w Lubinie będzie organizował w kwietniu takie szkolenia, do udziału w nich zachęcano rolników. Prezes LIRPOL poinformował, że firma posiada uprawnienia do przeprowadzania atestacji opryskiwaczy i brania udziału w szkoleniach.

Podjęto także rozmowy o bieżących problemach występujących w rolnictwie tzn. bardzo wysokich cenach nawozów, których nie rekompensuje zwyżka cen zbóż, a także rosnących cenach paliwa i limitach na ich zakup, co wpływa na utrudnienia w pracach rolnych. Zwrócono także uwagę na ograniczony dostęp do gruntów z zasobu KOWR. Przedstawiciel KOWR przedstawił rozdysponowanie gruntów na terenie powiatów lubińskiego i polkowickiego Zauważył, że obecnie nie będzie na tych powiatach wyłączeń 30% gruntów z dzierżawy. Takie grunty pojawią się dopiero w latach 2024-2025. Przewodniczący Franciszek Lesicki podkreślił, że zmianie powinny ulec przepisy dotyczące rozdysponowania gruntów leżących w specjalnych strefach ekonomicznych i w granicach miast. Umowy dzierżawy tych gruntów podpisywane są na trzy lata i rolnicy powinni mieć możliwość przedłużenia tych dzierżaw.

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa, producenta stymulatora wzrostu FLORAHUMUS, panowie Daniel Skwarek i Paweł Kubiak. W swojej prezentacji przedstawili zalety i korzyści płynące ze stosowania preparatu. Ważną zaletą tego produktu jest możliwość ograniczenia nawożenia mineralnego nawet do 40% bez uszczerbku dla plonowania, co jest istotne przy obecnych cenach nawozów.

Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR poinformował uczestników spotkania o działaniach jakie podejmowane są przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Wszystkie pisma kierowane do Instytucji i Ministerstw oraz odpowiedzi na nie publikowane są na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

 

II Forum Rolnicze Powiatu Lubińskiego

Na II Forum Rolniczym Powiatu Lubińskiego w dniu 31.01.2020 roku w Rudnej w Centrum Kultury spotkali się członkowie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej z przedstawicielami samorządu terytorialnego i jednostek pracujących na rzecz rolnictwa.

Szkolenie dla rolników

 

W dniu 12 lutego w miejscowości Obora gmina Lubin odbyło się szkolenie dla rolników z powiatu lubińskiego i polkowickiego, podczas którego próbowano znaleźć odpowiedź w jaki sposób zminimalizować nakłady w stosowaniu nawozów bez uszczerbku na plony oraz w jaki sposób ograniczyć straty wody w glebie w dobie zmian klimatycznych.

Konkursy Bożonarodzeniowe

Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Lubinie ufundowała nagrody w konkursach Bożonarodzeniowych. Celem konkursów była popularyzacja przygotowania tradycyjnych kartek i ozdób świątecznych, rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności, a także aktywizacja mieszkańców poszczególnych gmin.

 

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Lubinie

W dniu 8 czerwca w Urzędzie Gminy w Lubinie odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego, w którym udział wzięli: Ryszard Borys Wice Prezes DIR, Wiesława Bober Powiatowy Lekarz Weterynarii, Arkadiusz Dulemba Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego Gminy Lubin, Rudna i Ścinawa.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Lubinie

W dniu 16 września w Urzędzie Gminy w Lubinie odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego, poświęcone tematyce pszczelarstwa. W posiedzeniu udział wzięli: Tadeusz Kielan Wójt Gminy Lubin, Wiesława Bober Powiatowy Lekarz Weterynarii, Robert Marek Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Arkadiusz Dulemba Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, Dominik Byrski Kierownik PIORiN o/w Lubinie oraz przedstawiciele Koła Pszczelarzy w Lubinie z Prezesem Bolesławem Banaś i przedstawiciele Stowarzyszenia Pszczelarzy Zagłębia Miedziowego w Rudnej z Prezesem Zbigniewem Smoła. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Franciszek Lesicki. W trakcie spotkania przedstawione zostały zagadnienia dotyczące wymogów związanych z rejestracją pasieki w Inspekcji Weterynaryjnej, a także podzielono się uwagami na temat współpracy pomiędzy rolnikami i pszczelarzami. Zwrócono uwagę, że współpraca z Zarządem Dolnośląskiej Izby Rolniczej zaowocowała tym, że zainteresowano Parlamentarzystów problemami z jakimi borykają się pszczelarze.

 

Szkolenie dla rolników z powiatu lubińskiego

W dniach 21 i 23 września w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lubinie odbyły się szkolenia dla rolników z powiatu lubińskiego. W trakcie szkoleń Wiesława Bober Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformowała uczestników o aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie powiatu oraz zmianach w przepisach dotyczących ochrony zwierząt. W trakcie szkolenia przypomniano hodowcom warunki bioasekuracji. Przedstawiono nowe wymagania jakie muszą spełnić, aby móc sprzedawać wyprodukowane zwierzęta. Do wymagań tych należą: ogrodzenie gospodarstwa (budynek mieszkalny może być wyłączony), dotyczy to budynków ze zwierzętami, do przechowywania paszy i słomy oraz sporządzenie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest to wewnętrzny audyt spełnienia bioasekuracji. Po kontroli gospodarstwa przez lekarza i spełnieniu wymogów, gospodarstwo zostaje zatwierdzone. Gdy hodowca nie spełni tych wymagań będzie mógł produkować trzodę jedynie na własne potrzeby. Hodowcy na dostosowanie swoich gospodarstw do nowych przepisów mają czas do końca października.

Na szkolenia zaproszeni zostali także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, KRUS oraz BP ARiMR, którzy udzielili odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 30 września odbędzie się kolejne (ostatnie) szkolenie, na którym producenci trzody chlewnej uzyskają informacje w zakresie ochrony przed ASF i na które zapraszamy zainteresowanych.

 

 

Wyjazdy szkoleniowe na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2021

Rolnicy z powiatów: lubińskiego, głogowskiego, polkowickiego i górowskiego w dniach 25 – 26  września 2021 roku uczestniczyli w wyjeździe na AGRO SHOW 2021 w Bednarach. Wyjazd zorganizowany i dofinansowany został przez Rady Powiatowe DIR Powiatu Lubińskiego, Głogowskiego, Polkowickiego i Górowskiego.  Na zwiedzających czekało tysiące maszyn i urządzeń, pokazy pracy maszyn na polu doświadczalnym, 800 stoisk wystawców z kraju i ze świata na powierzchni 120 ha. W trakcie targów była możliwość zapoznania się z najnowszymi i najnowocześniejszymi maszynami i urządzeniami rolniczymi, wykorzystywanymi m.in. do uprawy gleby, nawożenia, sadzenia, ochrony i pielęgnacji roślin, czy zbierania plonów, jak również z kompletną ofertą środków do produkcji i usług dla rolnictwa. Zainteresowani mogli spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą. Zaskoczeniem była liczba stoisk oferująca maszyny do mechanicznego zwalczania chwastów. To nowość i wyjście firm naprzeciw wymaganiom Zielonego Ładu. Producenci w rozmowach przyznawali, że tego typu urządzenia znajdują się w ich ofercie od niedawna i jeszcze sprawdzają na nie popyt. W zielony trend wpisały się też stoiska zajmujące się fotowoltaiką, których było dużo więcej niż na poprzednich targach.

AGRO SHOW to największe rolnicze targi w Polsce, doskonała okazja do zaktualizowania rolniczej wiedzy i poznania nowości na rynku, których tym razem było sporo.

 

Irena Danieluk

Szkolenie wyjazdowe

W dniach 03/04 grudnia br dla rad powiatowych DIR powiatu głogowskiego, polkowickiego i lubińskiego zostało zorganizowane szkolenie, które odbyło się w Ośrodku Leśny Kurort w Gierczynie koło Świeradowa Zdrój. Zakres szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu prawa rolnego z praktycznym zastosowaniem w bieżącej działalności gospodarstw rolnych. Wykłady prowadził Adwokat DIR – Łukasz Opaliński, w programie szkolenia przewidziano również czas na indywidualne porady prawne. Drugim wiodącym tematem szkolenia była wiedza na temat historii samorządu rolniczego oraz jego rola w kształtowaniu krajowej polityki rolnej. Wykład przygotował i prowadził Zenon Grakowicz Kierownik Biura DIR w Legnicy, pracownik izb rolniczych od 25 lat. Aktualną działalność izb rolniczych, problemy oraz wyzwania stojące przed DIR omówił Wiceprezes Zarządu DIR Waldemar Jankowski.

W drodze powrotnej członkowie w/w rad wstąpili do Golejowa gdzie na grobie ś. p. Leszka Grali zapalono znicz.

 

   

Posiedzenie Rady DIR w Lubinie

 

 

Na posiedzeniu w dniu 12.12.2019 roku w Lubinie spotkali się członkowie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej z przedstawicielami samorządu terytorialnego  i jednostek pracujących na rzecz rolnictwa.

Forum Rolnicze Powiatu Lubińskiego

 

Dnia 29 listopada w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Lubińskiego. Z zaproszenia na Forum skorzystali: Leszek Grala Prezes Zarządu DIR, Wiesława Bober Powiatowy Lekarz Weterynarii, Marek Nieruchalski Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin, Robert Marek Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Arkadiusz Dulemba Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, Dominik Byrski Kierownik Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin o/ Lubin, Franciszek Baranowski Pełnomocnik Zarządu DIR ds. współpracy z TUW, przedstawiciele Kół Łowieckich oraz licznie przybyli rolnicy. Organizatorzy Forum: przewodniczący Rady Powiatowej DIR Franciszek Lesicki i Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła przywitali przybyłych gości. W trakcie spotkania omówiono kwestię ilości złożonych wniosków o płatności w kampanii 2019 i wypłaconych zaliczek oraz stan płatności wniosków suszowych, których wypłaty zostały wstrzymane ze względu na brak środków. Wiesława Bober przedstawiła kwestię zagrożeń wynikających z potwierdzonymi przypadkami choroby ASF u dzików w woj. lubuskim oraz potwierdzonym przypadkiem tej choroby w gminie Kotla w powiecie głogowskim. W związku z tym, gmina Kotla znalazła się w obszarze objętym ograniczeniami tzw. strefie czerwonej, natomiast w obszarze ochronnym tzw. strefie żółtej znalazły się w powiecie głogowskim: miasto i gmina Głogów, gmina Pęcław, Żukowice i Jerzmanowa, w powiecie polkowickim: gminy Gaworzyce, Grębocice, Radwanice oraz część gminy Przemków oraz w powiecie górowskim gmina Niechlów. Poinformowała także na co zwrócić uwagę, aby ustrzec swoje gospodarstwa przed tą chorobą. Nadleśniczy Marek Nieruchalski poinformował jakie działania są podejmowane, aby zminimalizować rozprzestrzenienie się choroby. Poruszona została także tematyka szkód łowieckich. Prezes Leszek Grala podziękował organizatorom za inicjatywę zorganizowania Forum. Podkreślił, że ASF to nie tylko problem gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, ale dotyka on wszystkie gospodarstwa produkujące zboża i inne rośliny wykorzystywane  jako pasza.

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Marii, Antoni