Przetargi ograniczone na utworzenie gospodarstwa rodzinnego

W związku z licznymi pytaniami od osób, które posiadają kwalifikacje rolnicze i chcą utworzyć gospodarstwo rodzinne Zarząd DIR w dniu 08.03.2018r. poprosił  wrocławski Oddział KOWR o udzielenie informacji jakie warunki, poza kwalifikacjami rolniczymi, muszą takie osoby spełnić, aby startować w przetargach ograniczonych na utworzenie gospodarstwa rodzinnego. Zapytaliśmy KOWR jakie dokumenty lub oświadczenia będą wymagane od takich osób i czy udział w przetargu ograniczonym na utworzenie gospodarstwa będzie się wiązał z nałożeniem dodatkowych zobowiązań np. odnośnie zamieszkania oraz czy już  od momentu utworzenia gospodarstwa rodzinnego na gruntach z KOWR będą mogły brać udział w przetargach ograniczonych na powiększenie swoich gospodarstw rodzinnych.

W swojej odpowiedzi Oddział we Wrocławiu informuje, że aktualnie KOWR ogłasza pierwsze przetargi jako ograniczone wyłącznie do rolników indywidualnych. Możliwe jest natomiast zorganizowanie przetargu ograniczonego do dwóch kategorii osób, tj. rolników indywidualnych i osób zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne, w przypadku gdy:

  1. pierwszy przetarg ograniczony nie zostanie rozstrzygnięty i do KOWR wpłyną pisemne wnioski co najmniej dwóch osób zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne;
  2. przetarg ograniczony dla rolników indywidualnych został rozstrzygnięty, ale nie doszło do zawarcia umowy dzierżawy.

 

Jednocześnie KOWR wskazał, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 09.10.2017r., przetargi ograniczone skierowane do osób zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne, będą organizowane wyłącznie jako przetargi ustne licytacyjne. Jak nam wyjaśniono, wynika to z faktu, że przyjęte w zarządzeniu kryteria wyboru i oceny ofert nie mają zastosowania w stosunku do osób, które dopiero zamierzają utworzyć gospodarstwo.

 

Wrocławski KOWR informuje, że osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu jako osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, będą musiały złożyć m.in. następujące dokumenty:

  1. oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, treścią ogłoszenia o przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, a także o spełnieniu warunków dopuszczających do przetargu, na podstawie przepisów w/w ustawy,
  2. oświadczenie w przedmiocie posiadania (bądź braku) użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu lub dzierżawionych,
  3. oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w przedmiocie posiadania użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu lub dzierżawionych,
  4. kopię dokumentów potwierdzających posiadanie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji rolniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 poz. 109 z dnia 27.01.2012 roku).

Jednocześnie zgodnie z art. 29 ust. 3bb pkt. 2) ustawy w przetargu mogą uczestniczyć również osoby, którym pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc finansową, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął. Należy wówczas przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające powyższy stan.

  1. oświadczenie o zobowiązaniu się do zameldowania na pobyt stały w gminie, w granicach której położona jest przynajmniej jedna z nieruchomości objętych przetargiem oraz do zamieszkiwania w niej przez 5 kolejnych lat od dnia podpisania umowy dzierżawy z KOWR.

Jak dalej wyjaśnił w swoim piśmie OT KOWR we Wrocławiu, powyżej opisane zobowiązanie oznacza, że przed podpisaniem umowy dzierżawy, osoba, która zostanie wyłoniona w przetargu jako kandydat na dzierżawcę i która:

  1. nie posiada żadnych użytków rolnych i tworzenie gospodarstwa rodzinnego zamierza rozpocząć od wydzierżawienia nieruchomości będącej przedmiotem danego przetargu, będzie zobowiązana do okazania dowodu zameldowania się na pobyt stały w gminie, w granicach której położona jest przynajmniej jedna z nieruchomości wymienionych w wyłonionej ofercie wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu się do dalszego zamieszkiwania na terenie tej gminy przez dalszych 5 lat (od daty podpisania umowy dzierżawy z KOWR);
  2. posiada użytki rolne o łącznej powierzchni mniejszej niż 1 ha, będzie zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały w gminie, na obszarze której położone są użytki rolne, do których kandydat na dzierżawcę posiada tytuł prawny: prawo własności, użytkowania wieczystego lub dzierżawy wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu się do dalszego zamieszkiwania na terenie tej gminy przez dalszych 5 lat (od daty podpisania umowy dzierżawy z KOWR).

Jednocześnie KOWR we Wrocławiu zastrzegł, że przedstawione DIR informacje są stanowiskiem Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu. Zaznaczono, że w ostatnich dniach Centrala KOWR wystosowała pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie doprecyzowania wymogów jakie muszą spełnić osoby zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne, w związku z czym możliwe jest poszerzenie lub zmiana zbioru dokumentów i oświadczeń jakie będą wymagane przez KOWR od tych osób.Zobacz również:

- Co jeszcze się zmieniło dzięki uchwaleniu w dniu 26.04.2019r. ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw
- Dzierżawa nieruchomości przez KOWR
- Obrót ziemią
- Podstawowe definicje
- Podstawy prawne i zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR
- Przedłużanie umów dzierżawy przez KOWR
- Przetargi ofert pisemnych na dzierżawę
- Przetargi ograniczone dla rolników indywidualnych
- Terenowa Rada Społeczna przy Dyrektorze OT KOWR we Wrocławiu
- Tryb odwoławczy od decyzji komisji przetargowej
- Wydzierżawianie w trybie bezprzetargowym
- Wykonywanie umowy dzierżawy


Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan