Minister Środowiska odpowiada na wniosek KRIR ws zmiany obowiązującego modelu łowiectwa

W marcu 2019 r. Zarząd KRIR skierował do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego wniosek przyjęty podczas XV Posiedzenia KRIR V Kadencji w sprawie podjęcia działań mających na celu zmiany ustawy Prawo łowieckie i dostosowanie jej do przepisów prawa obowiązującego w krajach europejskich.

Wniosek skierowany przez KRIR do Prezesa Rady Ministrów został przekierowany do resortu środowiska.

W związku z tym Minister Środowiska udzielił odpowiedzi w przedmiotowej sprawie pismem z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Obecnie obowiązujący model łowiectwa opiera się na jednej organizacji łowieckiej – Polskim Związku Łowieckim, dzięki czemu możliwe jest właściwe realizowanie polityki państwa wobec dobra ogólnonarodowego, jakim są zwierzęta łowne. Nie widzę potrzeby zmiany tego modelu. Utworzenie wielu związków, czy nawet zniesienie obowiązku przynależności do jakiegokolwiek zrzeszenia w celu realizacji gospodarki łowieckiej, spowodowałoby utrudnienie nadzoru Państwa nad tą działalnością. Mogłoby to również negatywnie wpłynąć na skuteczność walki z afrykańskim pomorem świń, szczególnie w momencie, gdy koła łowieckie zmieniałyby przynależność do organizacji łowieckich w czasie, gdy dzierżawy obwodów łowieckich nie byłyby jeszcze ustalone. Ponadto, jeżeli Państwo scedowałoby prowadzenie działalności w tym zakresie na podmiot prywatny, chociaż powołany ustawą, to musiałaby to być jedna organizacja, w przeciwnym razie należałoby rozbudować aparat nadzorczy i ponosić dodatkowe koszty. Znowelizowana ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 poz. 2033 z późn. zm.) wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., zapewniając prawne środki ochrony praw właściciela nieruchomości, która została objęta reżimem obwodu łowieckiego. Obowiązujące przepisy prawa łowieckiego przewidują wystarczające, z punktu widzenia standardu konstytucyjnego, środki umożliwiające właścicielowi nieruchomości, objętej granicami obwodu łowieckiego, ochronę prawa jego własności. Procedura tworzenia obwodów łowieckich umożliwia także czynny udział właścicielom nieruchomości na etapie tworzenia podziału województwa na obwody. Ponadto w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa. Ustawa powyższa wzmocniła także prawa osób mieszkających na terenie danego obwodu łowieckiego w zakresie pierwszeństwa przyjmowania ich do lokalnie działających kół łowieckich, po uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania oraz członkostwa w Polskim Związku Łowieckim. Zmiana w zakresie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych oraz zapewnienie możliwości odwołania od prowadzonych działań w tym zakresie, wpłynęła na zwiększenie obiektywności szacowania szkód i zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie uzyskania odszkodowania.

Nowelizacja ustawy – Prawo łowieckie wzmocniła również nadzór Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim.

W następstwie ww. nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie rozpoczął się istotny proces zmian w samym Polskim Związku Łowieckim. Funkcjonuje już nowa Naczelna Rada Łowiecka, której członkowie zostali wyłonieni podczas okręgowych zjazdów delegatów PZŁ. Na Prezesa NRŁ został wybrany Pan Rafał Malec. Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego uchwalił też nowy Statut Polskieo Związku Łowieckiego, który został zatwierdzony, zgodnie z nowymi zasadami, przez Ministra Środowiska. Minister Środowiska powołał również nowego Łowczego Krajowego spośród trzech kandydatów wskazanych przez NRŁ. Ww. stanowisko objął Pan Albert Kołodziejski. Podstawowym celem jego pracy będzie zapewnienie transparentności działań PZŁ  oraz otwarcie związku na potrzeby i problemy zarówno myśliwych, jak również rolników.

Źródło: krir.pl

Odstrzał dzików – jak ma to wyglądać dokładnie?

 1. Polowania zbiorowe zsynchronizowane na dziki różnią się od klasycznych polowań zbiorowych na zwierzęta tylko tym, że wykonuje się je równocześnie w obwodach łowieckich sąsiadujących ze sobą powiatów.
 2. Polowania zsynchronizowane w ramach odstrzału sanitarnego dzików mają być wykonywane w pasie o szerokości kilku kilometrów, na zewnątrz od strefy cichych polowań, aby nie doprowadzić do rozprzestrzeniania się ASF.
 3. Obszar planowanego odstrzału skoordynowanego przebiega przez część województw, tj. województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskie,go łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego. Obejmuje w sumie około 320 obwodów łowieckich (mapa), co stanowi około 6,8% obwodów łowieckich dzierżawionych przez PZŁ.
 4. Polowania skoordynowane mają być wykonywane w znacznej odległości od terenów zurbanizowanych.
 5. Nie jest prawdą, że myśliwi mają nakaz strzelania do ciężarnych loch. Polowania będą prowadzone zgodnie z prawem łowieckim i zasadami etyki łowieckiej.
 6. Nie jest prawdą, że odstrzał sanitarny wielkoobszarowy ma doprowadzić do odstrzału ponad 200 tys. dzików.
 7. Pozyskanie dzików w granicach 190 tys. szt. zakłada się w całym sezonie łowieckim 2018/2019, czyli w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 marca 2019 r.
 8. Polowania skoordynowane mają być wykonywane w soboty i w niedziele, czyli 
w czasie, w którym wykonywane są klasyczne polowania zbiorowe i mają za zadanie przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ASF na zachód Polski.
 9. Zakończenie polowań zbiorowych, w tym skoordynowanych, nastąpi z końcem stycznia.

Strategia zwalczania ASF u dzików w Polsce opiera się m.in. na:

 • przestrzeganiu zasad bioasekuracji wśród hodowców i myśliwych – przy czym rolą bioasekuracji jest niedopuszczenie do przeniesienia wirusa ASF;
 • usuwaniu zwłok padłych dzików, zarówno na obszarach objętych restrykcjami w związku z występowaniem  ASF jak i na pozostałych obszarach;
 • określaniu zasięgu występowania choroby u dzików poprzez monitoring obejmujący badanie próbek od każdego znalezionego padłego dzika w Polsce, każdego odstrzelonego dzika podejrzanego o zakażenie ASF na obszarze nieobjętym restrykcjami, każdego odstrzelonego dzika na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF;
 • wykonywaniu polowań na dziki, zarówno indywidualnych jak i zbiorowych (wyłącznie w okresie kiedy dozwolone są polowania zbiorowe);
 • wykonywaniu wyłącznie polowań indywidualnych na dziki w strefie cichych polowań (pas o szerokości mniej więcej 40 km, którego oś stanowi granica pomiędzy obszarem objętym ograniczeniami lub obszarem zagrożenia a obszarem ochronnym);
 • wykonywaniu odstrzału sanitarnego dzików, który zarządzany jest głównie 
w obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF, wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych; przy czym odstrzał sanitarny nie zastąpi wykonania planu łowieckiego, a ma go jedynie uzupełnić.

Jednocześnie GLW przypomina, że afrykański pomór świń (ASF) wystąpił u dzików w Polsce po raz pierwszy w lutym 2014 roku. Jest to śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń oraz dzików. Nie ma możliwości leczenia ASF oraz nie opracowano dotychczas skutecznej szczepionki przeciwko tej chorobie. ASF nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla właścicieli zwierząt oraz dla branży mięsnej.

Liczba przypadków ASF u dzików odnotowanych od początku występowania ASF w Polsce, czyli od lutego 2014 r. wynosi 3407.

Tylko w roku 2018 potwierdzono 2443 przypadki ASF u dzików, z czego 326 stanowiły dziki odstrzelone, a pozostałe przypadki stanowią dziki padłe, w tym powypadkowe.
W tym roku potwierdzono już aż 60 przypadków ASF u dzików. Natomiast od 14 września ubiegłego roku nie odnotowano ognisk choroby w gospodarstwach produkujących świnie, co świadczy o skuteczności bioasekuracji i wysokim poziomie przestrzegania jej zasad przez rolników.

Dziki są głównym rezerwuarem ASF w środowisku, o czym świadczy występowanie przypadków ASF a tym samym utrzymywanie się zakażeń wirusem ASF w Polsce na terenach leśnych oraz w ich pobliżu w części województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

Przypadki ASF u dzików występują również na terenach zurbanizowanych, 
np. w Warszawie potwierdzono dotychczas 225 przypadków ASF, od początku potwierdzenia pierwszego przypadku tj. od 30 listopada 2017 roku.

Za utrzymywanie się wirusa ASF w populacji dzików w środowisku  nie odpowiada człowiek. Człowiek nie odpowiada za przenoszenie wirusa ASF pomiędzy poszczególnymi dzikami w obrębie jednej watahy.

Im mniejsza gęstość populacji dzików na danym terenie, tym mniejsze ryzyko wystąpienia i dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ASF u tych zwierząt. Stąd konieczność obniżenia populacji dzików na ścisłe określonym obszarze, w ramach intensywnych i skoordynowanych palowań, przeprowadzonych w krótkim czasie.    oprac. ag
Źródło: topagrar.pl

Komisja Europejska popiera polski plan odstrzału dzików

Komisja Europejska popiera plan masowego odstrzału dzików i chwali polskie władze za podjęte działania.

„To niezbędny krok w celu ograniczenia bardzo agresywnego rozprzestrzeniania się w ostatnich miesiącach afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce i krajach UE oraz w celu ochrony unijnych rolników i konsumentów” – radio RMF FM cytuje wypowiedź przedstawiciela Komisji Europejskiej.

Według urzędnika KE, cytowanego przez RMF FM, jeśli nie uda powstrzymać rozwoju ASF w Polsce, to całej Unii może grozić blokada handlu wieprzowiną ze strony zagranicznych partnerów. Taka perspektywa może być katastrofalna dla unijnej gospodarki, ponieważ eksport wieprzowiny stanowi 58 proc. całkowitego eksportu mięsa z UE, a Polska jest jednym z najważniejszych producentów.

Według Brukseli planowany odstrzał dzików jest zgodny z przepisami i zaleceniami podjętymi przez kraje UE między innymi podczas ostatniej konferencji ministerialnej, która odbyła się 19 grudnia. Zdecydowano wtedy, że w krajach, w których populacja dzików rozwinęła się „w sposób niekontrolowany” należy przeprowadzić odstrzał, ponieważ zwiększona populacja jest przyczyną „rozprzestrzeniania się i utrzymywania ASF”.

Polska realizuje te zalecenia wzorowo – powiedział urzędnik KE reporterce RMF FM i wspiera polskie władze nawet w kwestii odstrzału prośnych loch, podkreślając, że trzeba być nieugiętym, ponieważ w obecnej sytuacji nie ma innego wyjścia. priorytetem jest opanowanie epidemii.

Na Afrykański Pomór Świń nie ma szczepionki i nie da się jej zapobiec. Wirus ASF wyjątkowo szybko się roznosi i jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur. Zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach przez okres nawet 3-6 miesięcy. Bardzo łatwo o przenieść do zabudowań gospodarskich i chlewów. Wystarczy odrobina zanieczyszczenia na butach i ubraniu. Hodowcy powinni w związku z tym zmieniać ubrania lub zakładać dzież i obuwie ochronne wchodząc do chlewów.

Źródło: rp.pl

Jerzy Bucki na spotkaniu samorządu rolniczego z Polskim Związkiem Łowieckim

W dniu 8 stycznia 2019 r. w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego, z udziałem Pana Wiktora Szmulewicza – Prezesa KRIR, Pani Katarzyny Szczepaniak – Dyrektor Biura KRIR oraz Pana Jerzego Buckiego delegata Dolnośląskiej Izby Rolniczej, z przedstawicielami myśliwych na czele z Panem Piotrem Jenochem – Łowczym Krajowym. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw, w tym dotyczących szkód łowieckich wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, bobry oraz wilki. Jak poinformował PZŁ szkody wyrządzane przez bobry powinny być zgłaszane przez rolników do gmin. Dzięki takim zgłoszeniom, będzie możliwość dokonania odstrzału redukcyjnego bobrów.

Zarząd KRIR wystąpił z wnioskiem do MŚ ws. wypłaty rekompensat za szkody łowieckie

W związku z długotrwającym procesem legislacyjnym zmiany Ustawy Prawo łowieckie oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz w związku z wprowadzonymi kolejnymi zmianami (przyjętymi przez Sejm RP w dn. 15.06.2018 r.), a także brakiem rozporządzeń wykonawczych do przedmiotowej ustawy w zakresie szacowania szkód, Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Środowiska o podjęcie działań mających na celu znalezienie sposobu i umożliwienie wypłaty rekompensat rolnikom z tytułu poniesionych strat w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę.
Wielu rolników przekazuje do Izb Rolniczych informację, że zgodnie z obowiązkiem zgłaszali szkody do Urzędów Gmin oraz do Kół łowieckich, po czym żadna ze stron nie podejmowała jakichkolwiek działań w kierunku oszacowania strat. Ponadto wiele gospodarstw rolnych, pomimo, że ma sądowe orzeczenie w zakresie obowiązku wypłaty przez Koła Łowieckie odszkodowania, nie doczekało się należnych im środków.
Zdaniem samorządu rolniczego resort środowiska powinien podjąć działania, których celem będzie ponoszenie odpowiedzialności za niewypłacanie przez Koła Łowieckie odszkodowań przez Polski Związek Łowiecki. Następnie wewnętrzne rozliczenie następowałoby pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim a Kołem Łowieckim odpowiedzialnym za wypłatę.

źródło: krir.pl

Czy za szkody wyrządzone przed zasiewem przysługuje odszkodowanie?

Dziki zryły mi ziemię przygotowaną pod zasiew pszenicy ozimej. Musiałem powtórnie wykonać niezbędne prace. Koło łowieckie twierdzi, że odszkodowanie należy się tylko za szkody w uprawach rolnych. Czy koło ma rację?

Dziki zryły mi ziemię przygotowaną pod zasiew pszenicy ozimej. Musiałem powtórnie wykonać niezbędne prace. Koło łowieckie twierdzi, że odszkodowanie należy się tylko za szkody w uprawach rolnych. Czy koło ma rację?

Polowanie Na Dziki Przez Cały Rok, Zmiany W Planach Łowieckich I Warunkach Polowań

Trzy projekty rozporządzeń ministra środowiska mają przyczynić się do ograniczenia ASF przez ograniczenie populacji dzików.

Minister środowiska przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Zawiera on m.in. zapisy dotyczące dzika. I tak w planach łowieckich miałaby być podawana minimalna, a nie optymalna, liczba dzików (chodzi o niedopuszczenie do powstania niszy, a utrzymanie stałego niskiego poziomu populacji). Plany te nie uwzględniałyby ubytków zwierzyny wynikających z odstrzału sanitarnego (w sytuacjach kryzysowych pozyskiwana będzie większa liczba zwierzyny). Podejrzenie choroby ma być podstawą do zmiany rocznych planów łowieckich.

Interwencja DIR Do Wiceministra Środowiska Na Działania Zarządu Okręgowego PZŁ We Wrocławiu

Dolnośląska Izba Rolnicza mając na względzie zrozumienie, z jakim Pan Andrzej Konieczny Podsekretarz Stanu Pełnomocnik Ministra Środowiska ds. Puszczy Białowieskiej podchodzi do zagadnienia szeroko pojętej współpracy dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich z rolnikami zmierzającej do minimalizowania i ograniczania wszelkich sytuacji konfliktowych związanych z występowaniem szkód łowieckich, w piśmie odniosła się do sytuacji, jaka miała miejsce na terenie działania Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu podczas tegorocznej procedury podpisywania umów dzierżawy obwodów łowieckich na kolejne 10 lat.

Debata Rolniczo – Łowiecka Regionu Jeleniogórskiego

W dniu 7.07.2017 w pałacu w Łagowie odbyła się debata rolniczo łowiecka – jedna z czterech debat planowanych przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu. Debata była poświęcona czterem głównym tematom:

 • stan gospodarki łowieckiej – na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze,
 • liczebność zwierzyny łownej, wieloletnie łowieckie plany hodowlane,
 • szacowanie szkód łowieckich ze szczególnym uwzględnieniem zasad ich zgłaszania,
 • współpraca rolników, myśliwych i leśników w zakresie ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną.

Czechy. Zarządzono intensywny odstrzał dzików

W całej Republice Czeskiej zarządzono intensywny odstrzał dzików w związku z groźbą szerzenia się afrykańskiego pomoru świń – poinformował w czwartek na konferencji prasowej w Zlinie we wschodniej części Moraw czeski minister rolnictwa Marian Jureczka.

Samorząd Rolniczy W Sprawie Włączenia Szkód Powodowanych Przez Zające W Uprawach Rolnych

Realizując wniosek przyjęty w dniu 22 maja 2017 r. podczas VIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji Zarząd KRIR wystąpił w dniu 4 lipca 2017 r. do Ministra Środowiska Pana Jana Szyszko w sprawie włączenia szkód powodowanych przez zające w uprawach rolniczych do odszkodowań łowieckich poprzez odpowiednią nowelizację przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).

Zające powodują duże straty w sadach, poprzez ogryzanie kory pni oraz grubszych gałęzi, ścinają gałązki, a w szkółkach sadowniczych wygryzają oczka oraz wyrastające z nich pędy. Cienkie pieńki są często przegryzane lub silnie nadgryzane, powodując brak możliwości dalszego przyrostu roślin, przyczyniając się do obniżenia pozyskanych zbiorów i przynosząc duże straty sadownikom.

Źródło: krir.pl

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan