Poznaj zasady szacowania szkód łowieckich

W związku z pytaniami kierowanymi do Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, opracowano informację poniższą informację o sposobie zgłaszania szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych.

Obowiązujące prawo – ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie stanowi, iż to dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego, którym jest najczęściej koło łowieckie, zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny bądź też przy wykonywaniu polowania. W przypadku powstania szkód, przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego dokonują oględzin i szacowania, a także ustalają wysokość odszkodowania. We wspomnianych czynnościach, na żądanie strony, może uczestniczyć przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego ma obowiązek poinformowania właściwego miejscowo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwą terytorialnie izbę rolniczą o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych.

Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda powinien ją zgłosić w formie pisemnej (najlepiej listem poleconym lub osobiście, jeśli istnieje taka możliwość) osobie wskazanej przez koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń szkód, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia ich powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew (druk zgłoszenia szkody – załącznik nr 1). Szacowania szkód dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy – po uprzednim uzgodnieniu z poszkodowanym – w terminie 7 dni od zgłoszenia. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed jej dokonaniem, a za porozumieniem stron – w terminie krótszym. W przypadku szacowania ostatecznego musi się ono odbyć najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy poszkodowany jest zobowiązany powiadomić szacującego w formie pisemnej w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

Z oględzin, ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego szacowania szkody szacujący sporządzają protokół, który podpisują: szacujący, poszkodowany albo jego pełnomocnik oraz przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w tej czynności. Gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokołu, szacujący zamieszcza o tym informację w protokole – z podaniem przyczyny braku podpisu. Poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu.

Niezgłoszenie właściwej jednostce szkody wyrządzonej w uprawach przez zwierzęta łowne nie wyłącza możliwości dochodzenia przez poszkodowanego w postępowaniu sądowym roszczenia o wynagrodzenie tej szkody, jednakże poszkodowany, który nie dopełnił obowiązku niezwłocznego zgłoszenia szkody, musi liczyć się z trudnościami, jakie może ewentualnie napotkać w procesie sądowym, podejmując inicjatywę w celu dostatecznego wykazania w postępowaniu dowodowym faktu szkody i jej rozmiarów.

Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie (art. 48) odszkodowanie nie przysługuje: 1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych; 2) jeśli szkoda powstała w uprawach lub płodach, które nie zostały zebrane pomimo upłynięcia 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały; 3) jeśli posiadacz gruntu nie zgodził się na wcześniejsze zabezpieczenie przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego upraw lub płodów przed szkodami; 4) jeśli szkoda była nieznaczna (o wartości nieprzekraczającej 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy); 5) jeśli płody były składowanie w bezpośrednim sąsiedztwie lasu; 6) jeśli uprawa rolna została założona z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

Należy pamiętać, że za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odpowiada Skarb Państwa, a odszkodowania w tym przypadku wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa. Skarb Państwa odpowiada również za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (np. łoś), w ten sposób, że za szkody te wyrządzone na obszarach:

1) obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa;

2) obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowanie wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.

Ponadto Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową – żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry. Zgłoszenia szkód wyrządzanych przez te zwierzęta dokonuje się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (wniosek o odszkodowanie – załącznik nr 2).

dr inż. Anna Pętalska-Nispoń

Zgłoszenie szkody wyrządzonej przez dziki, losie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry / wilki

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Justyna, Cyprian