Forum Rolnicze w Dzierżoniowie

3 grudnia w Centrum Konferencyjnym ARGENTIA w Dzierżoniowie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Dzierżoniowskiego, Ząbkowickiego i Strzelińskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Spółkę LIRPOL oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
Spotkanie prowadzili: Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie Pan Piotr Rakoczy oraz Członek Zarządu DIR Pan Dariusz Madejski
Wśród zaproszonych Gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Wiceprezes DIR Pan Waldemar Jankowski, Dyrektor OR ARiMR Pani Magdalena Salińska, Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Pani Agnieszka Potyrała, Kierownik Biura do spraw płatności bezpośrednich Pan Paweł Hawrylewicz. Spółkę Lirpol reprezentował Prezes Pan Franciszek Baranowski natomiast Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Dyrektor Oddziału w Kłodzku Pani Dorota Zielińska. W Forum udział wzięli również: Pani Beata Mucha – Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu, Pani Marta Fijor – Kierownik Oddziału WIORiN w Dzierżoniowie, Powiatowy Lekarz Weterynarii dr Czesław Barwicki, Kierownik BP ARiMR w Dzierżoniowie – Pan Sławomir Krawczyk.
Z okazji XXV-lecia samorządu rolniczego na Dolnym Śląsku srebrne odznaczenie „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymał Pan Paweł Falkowski, które wręczyli Prezes DIR Ryszard Borys, Wiceprezes Waldemar Jankowski oraz Członek Zarządu DIR Dariusz Madejski
Podczas forum omawiano następujące zagadnienia:
– Kampania dopłat obszarowych na rok 2022 (zmiany i najnowsze uregulowania). Aktualne nabory z działań inwestycyjnych i premiowych z PROW. Usługi cyfrowe ARiMR (Aplikacja Mobilna, e-usługi) –
– Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie, zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym – działalność prewencyjna KRUS z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników oraz sprawy
– aktualna sytuacji ASF i zasady bioasekuracji
– oferta ubezpieczeniowa z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
– aktualna informacja dot. atestacji opryskiwaczy w ramach działalności spółki LIROPOL
W trakcie spotkania podczas ożywionej dyskusji na temat ASF Pan Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR zwrócił uwagę na to, że przy tak trudnej sytuacji jaką obecnie mamy należało by wprowadzić na okres co najmniej pół roku, taką regulację prawną, aby odstrzelone dziki od razu utylizować. Pan Ryszard Borys poinformował, że Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wnioskował o zastosowanie tych rozwiązań w walce z ASF. Ponadto Pan Prezes podkreślił, iż na spotkaniu jakie odbyło się 25 listopada Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych i Zarząd KRIR z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem przekazano informację, że obecnie trwają intensywne prace nad zmianą ustawy o szkodach łowieckich. Nowa ustawa wprowadzi dość duże zmiany i zmobilizuje myśliwych do zwiększenia odstrzału dzików.
Spotkanie było okazją do poruszenia wielu ważnych kwestii dotyczących aktualnej sytuacji w rolnictwie m. in. o nowych zasadach przyznawania płatności bezpośrednich w 2022 roku i czekających rolników zmianach zawartych w programie rządowym „Polski Ład”.
Podczas dyskusji zgłoszono wiele wniosków dotyczących, które w najbliższym czasie poprzez Zarząd DIR zostaną skierowane do ministerstwa.

 

Spotkanie w sprawie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego

1 lutego Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Wiktor Skotnicki spotkał się z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich Henrykiem Marciniakiem. Panowie omówili negatywne skutki, w szczególności dla rolników jakie miałaby wprowadzać ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustaw – Kodeks postępowania cywilnego. Pan Marciniak przedstawił stanowisko Związku Banków Polskich w którym podkreślono negatywne skutki ustawy m. in. długotrwałe ograniczenie skutecznego ustanawiania prawnych form zabezpieczeń i spowoduje wykluczenie finansowe rolników, ograniczenie programów krajowych w sektorze agro a w dłuższej perspektywie może ograniczyć lub sparaliżować również system gwarancji rolnych. Sektor bankowy postuluje, aby wprowadzić pilnie zmiany :

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego ( Dz. U. z 2020 r. poz 1575, 1578, i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i…) wprowadza się następujące zmiany:

  1. W art. 829 skreśla się pkt 15 i pkt 16 ;
  2. Po art. 829 dodaje się art. 829 w brzmieniu :
  3. „Przepisów art. 829 – 829 nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji  do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika”

Pan Skotnicki poparł stanowisko podkreślając, że zmiany te negatywnie wpłynęłyby na możliwość finansowania działalności rolniczej.

Podczas spotkania Przewodniczący Rady DIR przekazał bieżące stanowiska i wystąpienia Dolnośląskiej Izby Rolniczej jak i Krajowej Rady Izb Rolniczych dot. m. in. VAT- u od nawozów i paliw, kwestii zmian w systemie płatności do zadrzewień śródpolnych i międzyplonów ścierniskowych oraz rosnących cen nawozów.

Zdrowie roślin głównym tematem konferencji w Mąkolnie

 

14 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Mąkolnie odbyła się konferencja dla rolników pn. „Zdrowie roślin – priorytety, wyzwania i regulacje prawne”. Organizatorami wydarzenia byli: Dolnośląska Izba Rolnicza – Rada Powiatowa DIR w Ząbkowicach Śląskich, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Firma OBROL Kruszewnia.

Wręczenie nagród na najlepsze sprawozdanie z pobytu w ramach „Poznaj moje gospodarstwo”

W minionym roku Dolnośląska Izba Rolnicza zorganizowała cykl  zajęć edukacyjnych w Gospodarstwie Pasternak w Lutomierzu.  Założeniem projektu „Poznaj gospodarstwo rolne” było zapoznanie odbiorców z pracą rolnika oraz gospodarstwem wiejskim i jego zabudową, upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności a także kształcenie postawy szacunku dla ludzi i przyrody. Dzięki wsparciu Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej w projekcie uczestniczyło ponad 200 uczniów z powiatów: wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego, ząbkowickiego i kłodzkiego.

Wizytacja w gospodarstwie składała się z trzech etapów: warsztatów serowarskich, zwiedzania gospodarstwa oraz degustacji. Przed rozpoczęciem warsztatów Uczestnicy otrzymali odzież ochronną, zostali poinstruowani o zasadach zachowania higieny pracy. Tak przygotowani wspólnie z Panią Stanisławą Pasternak rozpoczęli warsztaty serowarskie. Uczniowie otrzymali swoje formy, wybierali zioła i przyprawy a następnie wyrabiali ser. Po warsztatach serowarskich uczniowie mieli możliwość spróbowania wszystkich wyrobów z gospodarstwa od serów aż po przetwory z domowej spiżarni.

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie gospodarstwa, podczas którego Pani Agata Sikora z Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu szczegółowo przekazała dzieciom informacje dotyczące bezpieczeństwa w gospodarstwie.  Uczniowie z bliska mogli zobaczyć zwierzęta, sprzęt rolniczy oraz pomieszczenia gospodarcze. Na zakończenie dzieci mogły kupić wszystkie produkty pochodzące prosto z gospodarstwa.

15 listopada odbyła się ostatnia wizytacja uczniów podczas której Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys na ręce Pani Malwiny Pasternak reprezentującej Zagrodę Pasternak złożył podziękowania za zaangażowanie w organizację atrakcji promujących polską wieś.

Projekt realizowany był wspólnie z Gminą Stoszowice, Twierdzą Srebrna Góra oraz Oddziałem Terenowym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu.

05 listopada podczas wizytacji grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Pan Wiktor Skotnicki ogłosił konkurs na najlepsze wypracowanie z pobytu w Gospodarstwie Pasternak. Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu Pani Beata Mucha również poparła ten pomysł i wspólnie z Przewodniczącym zachęcili do udziału.

W dniu 23 lutego 2022 odbyło się uroczyste wręczenie nagród za napisane wypracowania w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach. W wydarzeniu udział wzięli: Beata Mucha – Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu, Agata Sikora – Samodzielny Inspektor, Placówka Terenowa KRUS w Wałbrzychu, Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich, Katarzyna Wróbel – Kierownik BT DIR w Ząbkowicach Śląskich, Andrzej Regner – Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, Mariusz Szczepanowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach.

Uczennice: Hanna Kuś, Sara Świdzińska i Lena Leśniowska z rąk Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Wiktora Skotnickiego otrzymały nagrody ufundowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Pan Beata Mucha – Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu dodatkowo wręczyła upominki z materiałami informacyjnymi dot. bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Szkolenie dla rolników w Opolnicy

1 lipca w Świetlicy Wiejskiej w Opolnicy Rada Powiatowa DIR w Ząbkowicach Śląskich zorganizowała szkolenie dla rolników. Wśród Gości w szkoleniu uczestniczyli: Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Pan Paweł Gancarz – Wójt Gminy Stoszowice, Pani Jadwiga Ciepielska – Z- ca Dyrektora Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Tarnowie oraz Pan Franaciszek Baranowski – Pełnomocnik Zarządu DIR ds. działalności ZWC Wieś Dolnośląska.

 

 

 

Forum Rolnicze w Strzelinie

Dnia 7 kwietnia br. w Strzelinie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu dzierżoniowskiego, strzelińskiego, oławskiego, wrocławskiego i ząbkowickiego.
Spotkanie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Strzelinie Pan Marek Brusiło.
Wśród zaproszonych Gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Członek Zarządu DIR Pan Dariusz Madejski, Wicestarosta Strzeliński – Pan Marek Mierzwiński, Dyrektor Oddziału TUW w Kłodzku Pani Dorota Zielińska. W Forum udział wzięli również: Pani Lidia Albreht- Kolińska – Kierownik PT KRUS w Strzelinie, Pan Janusz Jachowicz oraz Pani Urszula Durbajło – WIORiN Oddział w Strzelinie, Kierownik BP ARiMR w Strzelinie – Pan Aleksander Skorupski, przedstawiciele SITR – Pan Adam Rogowski i Pan Jan Czerwonka oraz Pan Jacek Sobko – lokalna prasa Słowo Regionu Strzelińskiego.
Na początku spotkania Prezes Zarządu DIR Ryszard Borys poinformował uczestników o działaniach jakie podejmowane są przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej. W swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę na obecnie trudną sytuację w rolnictwie a szczególnie na kwestię dopłat do nawozów. Obecnie Komisja Europejska nie zaakceptowała krajowego wniosku o udzielenie rolnikom wsparcia w wysokości 3,9 mld zł. na dopłaty do nawozów. Podkreślił, że w tej sprawie Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała o dopłatę 1000 zł do faktury. Ponadto sprzeciw środowiska rolniczego budzi ograniczenie dopłat do 50 ha na gospodarstwo. W ostatnim czasie wystąpienia Zarządu DIR dotyczyły m. in. nowelizacji ustawy o dopłatach do składek ubezpieczeń w uprawach rolnych – rozszerzenie możliwości ubezpieczenia upraw z dopłatą ze Skarbu Państwa upraw słonecznika i facelii, a także podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania kwestii odszkodowań za szkody wyrządzane przez żurawie, dzikie gęsi i inne ptaki wodne w uprawach rolnych oraz użytkach zielonych. Prezes DIR poinformował również czekających rolników zmianach zawartych w tzw. „Zielonym Ładzie”. Jak podkreślił należy podjąć wszelkie działania mające na celu odłożenie w czasie reformy Wspólnej Polityki Rolnej w tym trudnym dla rolników czasie ze względu na inflację, ceny nawozów oraz wojnę na Ukrainie.
Podczas forum omawiano następujące zagadnienia:
-istotne sprawy podczas stosowania środków ochrony roślin i przepisy prawne dotyczące ochrony roślin
– kampania dopłat obszarowych na rok 2022 (zmiany i najnowsze uregulowania). Aktualne nabory z działań inwestycyjnych i premiowych z PROW. Usługi cyfrowe ARiMR (Aplikacja Mobilna, e-usługi)
– nowe przepisy w KRUS – działalność prewencyjna KRUS z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników oraz sprawy emerytalne
– informacja na temat metod wyceny straty szkód u rolników
– prezentacja ofert ubezpieczeniowych z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Banku BNP Paribas na czele z Panią Magdaleną Marszałek ekspertem agro, która przedstawiła ofertę kredytów dla rolników.
Forum było również okazją do poruszenia wielu ważnych kwestii dotyczących aktualnej sytuacji w rolnictwie m. in. możliwości wybudowania stacji meteorologicznych na terenie powiatów, które zwiększyłyby dokładność monitoringu opadów i suszy rolniczej, szkód w rolnictwie, a także spraw związanych ze świadczeniami KRUS, wynikającymi z projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników.

Spotkanie Rad Powiatowych DIR

W dniu 18 września br. w Opolnicy w Gminie Bardo odbyło się spotkanie Rad Powiatowych DIR Powiatów: Ząbkowickiego, Dzierżoniowskiego, Strzelińskiego oraz Oławskiego.

 

 

Spotkanie w siedzibie BT DIR w Ząbkowicach Śląskich

W ubiegłym tygodniu siedzibie Biura Powiatowego Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie Prezesa DIR Ryszarda Borysa z Przewodniczącym Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Wiktorem Skotnickim oraz Kierownikiem Biura Powiatowego Zespołu Doradców  w Ząbkowicach Śląskich Krzysztofem Dydą.

Podczas spotkania omówiono bieżącą współpracę Izby z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Prezes DIR poinformował o działaniach jakie podejmowane są przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Przy okazji tego spotkania omówiono również najważniejsze zagadnienia związane z obecną w rolnictwie – sytuacją na rynku nawozów, reformy Wspólnej Polityki Rolnej a także kampanii wnioskowej.

Przypominamy, że do dnia 16 maja można składać wnioski obszarowe wyłącznie drogą elektroniczną! Doradcy wypełniają wnioski o płatności obszarowe, rolno – środowiskowe oraz dobrostanowe. Zachęcamy do kontaktu z Powiatowymi Zespołami Doradców Rolniczych !

 

Spotkanie rolników w Bardzie

20 maja w Bardzie Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego zorganizowała spotkanie dla rolników dotyczące rehabilitacji leczniczej po COVID19, wzmacniania odporności a także strategii „Od pola do stołu”.

Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli Waldemar Jankowski – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Beata Mucha – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu , Franciszek Baranowski – Przedstawiciel Zarządu DIR ds. TUW, Dorota Zielińska – Kierownik Oddziału TUW w Kłodzku, Celina Chacińska – Doradca Żywienia Optymalnego, Mirosław Prycik – Firma Datii, Piotr Kurpiecki – Właściciel Firmy Jura – Pol , Anna Gołdyn – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ząbkowickiego, Krystyna Grzech – Radna Powiatu Ząbkowickiego, Marek Wereśniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Ziębicach, Marek Brusiło – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Strzelinie, Waldemar Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu  oraz Piotr Rakoczy – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie

Po powitaniu Gości przez Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Pana Wiktora Skotnickiego głos zabrał Wiceprezes Zarządu DIR Pan Waldemar Jankowski. Przedstawił rolę i działalność izb rolniczych na przestrzeni 25 lat. Zaznaczył jak ważna jest współpraca z rolnikami a także organizowanie spotkań, z których informacje o tym jakie są szanse i zagrożenia w rolnictwie możemy przekazywać młodszemu pokoleniu. Podkreślił, że jako rolnicy musimy być prawnikami, ekonomistami, mechanikami a także ekspertami ds. sprzedaży i marketingu. Pan Jankowski przekazał również bieżące informacje z działań podejmowanych przez Zarząd DIR w tym ostatnich wystąpień a także wydarzeń, w których udział brały władze Izby.

Pani Beata Mucha Kierownik Placówki Terenowej KRUS na początku omówiła zakres świadczeń. Następie przekazała informację o działalności prewencyjnej KRUS. Kasa prowadzi corocznie turnusy rehabilitacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem KRUS jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym na które kierowani są: rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji, a także dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS. Podstawą skierowania osoby po przebytej chorobie COVID-19 jest:

-wniosek o skierowanie na rehabilitacje leczniczą wystawiony przez lekarza leczącego POZ lub lekarza specjalistę,

-prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub Komisji lekarskiej Kasy.

Do ww. wniosków dołączamy:

-dokumentację medyczną potwierdzającą przebytą chorobę COVID-19 oraz jej następstwa

-kartę informacyjną z leczenia szpitalnego z powodu COVID-19 lub pozytywne wyniki testów diagnostycznych,

– wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych i czynnościowych w zależności od danego przypadku.

Przy kierowaniu osób po przebytej chorobie COVID-19 uwzględnia się obowiązujące w KRUS wskazania i przeciwwskazania do kierowania na rehabilitację leczniczą.

Pani Dorota Zielińska – dyrektor Placówki TUW w Kłodzku przedstawiła ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.  Lista agentów specjalizująca się w ubezpieczeniach rolnych dostępna na stronie DIR: https://izbarolnicza.pl/2020/01/23/zwiazek-wzajemnosci-czlonkowskiej/

Pan Franciszek Baranowski – pełnomocnik Zarządu DIR ds. TUW omówił działalność Związku Wzajemności Członkowskiej przy DIR.

Ponadto jako prezes Spółki Lirpol działającej przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej zachęcił do korzystania z Mobilnej Stacji Kontroli Pojazdów.

Dużym zainteresowaniem wśród zebranych cieszyło się wystąpienie Pani Celiny Chacińskiej – doradcy żywieniowego, dietoterpaeutki, autorki książek „Świadome Odżywianie – Świadome Życie” oraz Świadome Odżywianie – Dieta Ketogeniczna.  Przekazała zebranym w jaki sposób dbać o odporność w dobie pandemii – jak ważne jest to co jemy dla naszego organizmu. Dzięki wykładowi Pani Celiny uczestnicy dowiedzieli się na czym polega dieta ketogeniczna i jakie są zalety jej wprowadzania w życie.

Pan Mirosław Prycik – Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji przedstawił temat „Od pola do stołu” omawiając również katalog produktów firmy DATII.

Na zakończenie spotkania ofertę firmy Jura – Pol przedstawił jej właściciel Pan Piotr Kurpiecki. Firma zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą granulowanego wapna nawozowego.

Podczas spotkania został przeprowadzony konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” zorganizowany przez Placówkę Terenowa KRUS w Wałbrzychu.

 

 

Gminne Święto Plonów w Błotnicy

Tegoroczne dożynki Gminy Złoty Stok odbyły się 28 sierpnia w Błotnicy. Święto plonów rozpoczęło się od Mszy Świętej Dziękczynnej z oprawą muzyczną w wykonaniu Zespołu Wesołe nutki z Mąkolna.

Po Mszy Św. wszystkich zebranych przywitała Burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk dziękując również rolnikom za zebrane plony i ich ciężką pracę. Zespół ludowy „Starczowianki” ośpiewał wieńce dożynkowe, które zostały przygotowane przez Sołectwa Gminy Złoty Stok.

Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Wiktor Skotnicki wraz z delegatem Rady Powiatowej Urszulą Wróbel wręczyli dyplomy okolicznościowe dla Starostów Dożynek – Anny Kawy oraz Tomasza Zawałek.

Ponadto Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Wiktor Skotnicki brał udział w Komisji Konkursowej na Najpiękniejszy Wieniec. W ocenie Komisji Konkursowej – sołectwo Płonica w tym roku przygotowało Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.

Podczas tegorocznego Święta plonów nie zabrakło również innych atrakcji: konkurów, turnieju sołectw czy występów zespołów ludowych.

 

5 lecie Zespołu Florianki

W dniu 18 czerwca w Świetlicy w Olbrachcicach Wielkich odbyło się wyjątkowe spotkanie podsumowujące pięcioletnią działalność zespołu ludowego „Florianki”
W uroczystości uczestniczyli licznie zebrani Goście: przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury i rolnictwa. Dolnośląską Izbę Rolnicza reprezentowali: Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich oraz Jerzy Rzepka – delegat Rady Powiatowej DIR powiatu ząbkowickiego. Na swój Jubileusz Zespół zaprosił również zaprzyjaźnione zespoły ludowe.
Podczas uroczystego otwarcia Pani Teresa Markowicz z „Florianek” przedstawiła historię i osiągnięcia Zespołu. Nie obyło się bez licznych gratulacji, wspomnień i prezentów – również ze strony samorządu rolniczego. W sposób szczególny za nieoceniony wkład w kultywowanie tradycji i kultury regionalnej gratulacje złożyli Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Wiktor Skotnicki oraz delegat Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Jerzy Rzepka wręczając również medal pamiątkowy DIR.
Po wspaniałych życzeniach nastąpiła część artystyczna w której zaprezentowały się zaproszone zespoły ludowe m.in. „Macieje” z Ostroszowic, „Borowianki” z Przedborowej oraz „Braszowiczanki” z Braszowic.
Dziękujemy za zaproszenie i jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje!
Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją, w budynku i tekst „OLBRACHCICEWIELKIE FLoRianki ianki 5 -lecia zespołu UROCZYSTE OBCHODY”
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, stoi, tabela i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i tekst „TOCLYSTE OBCHODY lecia zespołu 18 CZERWCA”

Dożynki Gminne w Ziębicach

W pierwszą niedzielę września w Ziębicach odbyły się dożynki Gminy Ziębice. Partnerem wydarzenia była Dolnośląska Izba Rolnicza. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej dziękczynnej w Bazylice Mniejszej w Ziębicach.

Następnie korowód dożynkowy przeszedł na plac przy byłym kościele ewangelickim. Uroczystego otwarcia dożynek dokonał Pan Mariusz Szpilarewicz – Burmistrz Ziębic, który wspólnie z Przewodniczącą Rady Miejskiej Agatą Sobków, Zastępcą Burmistrza Małgorzatą Wołczyk oraz ks. Bogusławem Konopką podziękował rolnikom za tegoroczne plony i trud codziennej pracy.

Po Misterium Chleba z oprawą muzyczną w wykonaniu zespołu Krzelkowianie, Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego Wiktor Skotnicki odczytał list dożynkowy Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa. Pan Wiktor Skotnicki na ręce Starostów dożynek – Pani Małgorzaty Koziura oraz Jana Przyszlakiewicza złożył podziękowania za honorowe pełnienie obowiązków Starostów Dożynek i wręczył pamiątkowe dyplomy.

 

Podczas dożynek odbywał się Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy a w pracach komisji z ramienia DIR udział brała Katarzyna Wróbel z Biura Terenowego DIR w Ząbkowicach Śląskich. W konkursie I miejsce zajęło Sołectwo Kalinowice Górne, II miejsce, Sołectwo Bożnowice, III miejsce Sołectwo Służejów. Dodatkowo Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego ufundowała nagrodę specjalną w konkursie. Komisja w składzie – Wojciech Bieruta, Radosław Myszogląd oraz Katarzyna Wróbel wyróżniła wieniec z sołectwa Niedźwiedź.

Wśród zaproszonych Gości udział w uroczystości wzięli: Monika Wielichowska – Poseł na Sejm RP, Marcin Gwódź – Poseł na Sejm RP, Stanisław Jurcewicz – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Tomasz Krzeszowiec – Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR, a także radni powiatowi i gminni.

W dożynkach jako jedyny udział wziął poczet sztandarowy Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego w skład, którego weszli delegaci: Wojciech Bieruta, Radosław Myszogląd oraz Andrzej Kozłowski.

W trakcie dożynek Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Pan Wiktor Skotnicki oraz delegat Rady Powiatowej Jan Tracz przygotowali stoisko wystawiennicze DIR. Na naszym stoisku fachowych informacji udzielał również Pan Michał Mackiewicz Agent TUW z Ząbkowic Śląskich.

Stoisko Dolnośląskiej Izby Rolniczej było również doskonałym miejscem do przeprowadzania rozmów nt. współpracy i funkcjonowania jednostek działających na rzecz rolnictwa oraz współpracy samorządem lokalnym.

Podczas dożynek gminnych odbywały się występy zespołów m. in. SYNERGIA i KOSY. Natomiast Gwiazdą wieczoru był zespół RED LIPS.

Na zakończenie dożynek odbył się pokaz filmów – Ziębice – zatrzymane w kadrze.

Powiatowy Kongres Kobiet Wiejskich Powiatu Ząbkowickiego

W minioną sobotę 16 października po raz pierwszy odbył się Powiatowy Kongres Kobiet Wiejskich Powiatu Ząbkowickiego. W Kongresie oprócz licznie zgromadzonych członkiń Kół Gospodyń Wiejskich udział wzięło wielu parlamentarzystów, lokalni samorządowcy a także przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa. Pan  Piotr Rakoczy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej DIR imieniu Prezesa DIR Ryszarda Borysa złożył serdeczne gratulację za organizację tak cennej inicjatywy przekazując list gratulacyjny oraz upominek.

W części Merytorycznej zorganizowano dwa panele dyskusyjne dotyczące: roli kobiet na wsi oraz znaczenia organizacji pozarządowych w środowisku wiejskim.

Kongres umiliły występy: „Wesołych Nutek” z Mąkolna oraz uczniów Kłodzkiej Szkoły Muzycznej. Nie zabrakło stoisk informacyjnych, z lokalnymi produktami i rękodziełem.

Na zakończenie spotkania Wiktor Skotnicki Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich złożył wszystkim organizatorom szczególne podziękowania za zorganizowanie Kongresu deklarując jednocześnie wsparcie tak cennych inicjatyw przez samorząd rolniczy.

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Marii, Antoni